Alphabétiquement     [«   »]
ὕπνῳ 3
ὑπνωμένῳ 1
ὑπό 2
ὑπὸ 62
ὑποβολιμαῖα 1
ὑποβρύχιον 1
ὑποδέεσθαι 1
Fréquences     [«    »]
62 ἑωυτοῦ
62 μέν
61 περὶ
62 ὑπὸ
63 οἳ
63 τι
65
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ὑπὸ


Livre, Chapitre
[1, 39]   ποιέειν τὰ ποιέεις? νῦν δὲ  ὑπὸ   αἰχμῆς. ἐπείτε ὦν οὐ πρὸς
[1, 39]   φράζειν. φής τοι τὸ ὄνειρον  ὑπὸ   αἰχμῆς σιδηρέης φάναι ἐμὲ τελευτήσειν.
[1, 24]   πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ  ὑπὸ   ἀπιστίης Ἀρίονα μὲν ἐν φυλακῇ
[1, 174]   οὐδὲν λαμπρὸν ἔργον ἀποδεξάμενοι ἐδουλώθησαν  ὑπὸ   Ἁρπάγου, οὔτε αὐτοὶ οἱ Κᾶρες
[1, 124]   Μήδους? καὶ ἤν τε ἐγὼ  ὑπὸ   Ἀστυάγεος ἀποδεχθέω στρατηγὸς ἀντία σεῦ,
[1, 124]   ὡς ἐπρήχθη, καὶ οἷα ἐγὼ  ὑπὸ   Ἀστυάγεος πέπονθα, ὅτι σε οὐκ
[1, 145]   Ἑλίκη, ἐς τὴν κατέφυγον Ἴωνες  ὑπὸ   Ἀχαιῶν μάχῃ ἑσσωθέντες, καὶ Αἴγίον
[1, 38]   ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι?  ὑπὸ   γὰρ αἰχμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι. πρὸς
[1, 68]   ποιήσασθαι, ὀρύσσων ἐπέτυχον σορῷ ἑπταπήχεϊ?  ὑπὸ   δὲ ἀπιστίης μὴ μὲν γενέσθαι
[1, 191]   ἀπροσδοκήτου σφι παρέστησαν οἱ Πέρσαι.  ὑπὸ   δὲ μεγάθεος τῆς πόλιος, ὡς
[1, 51]   χωρέων ἀμφορέας ἑξακοσίους? ἐπικίρναται γὰρ  ὑπὸ   Δελφῶν Θεοφανίοισι. φασὶ δὲ μιν
[1, 14]   ἄργυρος τὸν Γύγης ἀνέθηκε,  ὑπὸ   Δελφῶν καλέεται Γυγάδας ἐπὶ τοῦ
[1, 85]   ὡς εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην,  ὑπὸ   δέους τε καὶ κακοῦ ἔρρηξε
[1, 72]   ἀγαθὸν οὐδέν. ~οἱ δὲ Καππαδόκαι  ὑπὸ   Ἑλλήνων Σύριοι ὀνομάζονται? ἦσαν δὲ
[1, 168]   Τιμήσιος κτίσας οὐκ ἀπόνητο, ἀλλ?  ὑπὸ   Θρηίκων ἐξελασθεὶς τιμὰς νῦν ὑπὸ
[1, 149]   μία γὰρ σφέων παρελύθη Σμύρνη  ὑπὸ   Ἰώνων? ἦσαν γὰρ καὶ αὗται
[1, 148]   πρὸς ἄρκτον τετραμμένος, κοινῇ ἐξαραιρημένος  ὑπὸ   Ἰώνων Ποσειδέωνι Ἑλικωνίῳ. δὲ
[1, 56]   δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη  ὑπὸ   Καδμείων, οἴκεε ἐν Πίνδῳ Μακεδνὸν
[1, 114]   πρὸς τὸν πατέρα ἀποικτίζετο τῶν  ὑπὸ   Κύρου ἤντησε, λέγων δὲ οὐ
[1, 162]   βασιληίην συγκατεργασάμενος. οὗτος ὡνὴρ τότε  ὑπὸ   Κύρου στρατηγὸς ἀποδεχθεὶς ὡς ἀπίκετο
[1, 46]   Ἀστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη καταιρεθεῖσα  ὑπὸ   Κύρου τοῦ Καμβύσεω καὶ τὰ
[1, 87]   τοῦ πυρὸς ἐπικρατῆσαι. ~ἐνθαῦτα λέγεται  ὑπὸ   Λυδῶν Κροῖσον μαθόντα τὴν Κύρου
[1, 99]   πάντα χρᾶσθαι, ὁρᾶσθαι τε βασιλέα  ὑπὸ   μηδενός, πρός τε τούτοισι ἔτι
[1, 127]   ἐλευθεροῦντο, καὶ πάλαι δεινὸν ποιεύμενοι  ὑπὸ   Μήδων ἄρχεσθαι. Ἀστυάγης δὲ ὡς
[1, 39]   σὺ φοβέαι; εἰ μὲν γὰρ  ὑπὸ   ὀδόντος τοι εἶπε τελευτήσειν με,
[1, 98]   βασιλέα, Δηιόκης ἦν πολλὸς  ὑπὸ   παντὸς ἀνδρὸς καὶ προβαλλόμενος καὶ
[1, 63]   τοὺς φεύγοντας ἔλεγον τὰ ἐντεταλμένα  ὑπὸ   Πεισιστράτου, θαρσέειν τε κελεύοντες καὶ
[1, 59]   καὶ διεσπασμένον ἐπυνθάνετο Κροῖσος  ὑπὸ   Πεισιστράτου τοῦ Ἱπποκράτεος τοῦτον τὸν
[1, 141]   ὡς οἱ Λυδοὶ τάχιστα κατεστράφατο  ὑπὸ   Περσέων, ἔπεμπον ἀγγέλους ἐς Σάρδις
[1, 94]   ὀνομασθῆναι Τυρσηνούς. Λυδοὶ μὲν δὴ  ὑπὸ   Πέρσῃσι ἐδεδούλωντο. ~ἐπιδίζηται δὲ δὴ
[1, 70]   ἀπικόμενοι ἐς Σπάρτην ὡς ἀπαιρεθείησαν  ὑπὸ   Σαμίων. κατὰ μέν νυν τὸν
[1, 40]   τοῦ ἐνυπνίου. ὡς ὦν νενικημένος  ὑπὸ   σέο μεταγινώσκω, μετίημί τε σὲ
[1, 9]   ὥστε μηδέ μαθεῖν μιν ὀφθεῖσαν  ὑπὸ   σεῦ. ἐγὼ γάρ σε ἐς
[1, 15]   τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι ἐξ ἠθέων  ὑπὸ   Σκυθέων τῶν νομάδων ἐξαναστάντες ἀπίκοντο
[1, 17]   ἐσέβαλλε τὴν στρατιήν? ἐστρατεύετο δὲ  ὑπὸ   συρίγγων τε καὶ πηκτίδων καὶ
[1, 194]   τε ἐστὶ πλέειν οὐδενὶ τρόπῳ  ὑπὸ   τάχεος τοῦ ποταμοῦ? διὰ γὰρ
[1, 67]   ἐπειδὴ αἰεὶ τῷ πολέμῳ ἑσσοῦντο  ὑπὸ   Τεγεητέων, πέμψαντες θεοπρόπους ἐς Δελφοὺς
[1, 168]   ὑπὸ Θρηίκων ἐξελασθεὶς τιμὰς νῦν  ὑπὸ   Τηίων τῶν ἐν Ἀβδήροισι ὡς
[1, 12]   μιν ἐκείνη, ἐγχειρίδιον δοῦσα, κατακρύπτει  ὑπὸ   τὴν αὐτὴν θύρην. καὶ μετὰ
[1, 31]   ὥρῃ οἱ νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ  ὑπὸ   τὴν ζεύγλην εἷλκον τὴν ἅμαξαν,
[1, 56]   δὲ Δώρου τοῦ Ἕλληνος τὴν  ὑπὸ   τὴν Ὄσσαν τε καὶ τὸν
[1, 31]   δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφθεῖσι  ὑπὸ   τῆς πανηγύριος τελευτὴ τοῦ βίου
[1, 85]   Κροῖσος μέν νυν ὁρέων ἐπιόντα  ὑπὸ   τῆς παρεούσης συμφορῆς παρημελήκεε, οὐδὲ
[1, 19]   δὲ δυωδεκάτῳ ἔτεϊ ληίου ἐμπιπραμένου  ὑπὸ   τῆς στρατιῆς συνηνείχθη τι τοιόνδε
[1, 122]   πομπῶν πυθέσθαι. τραφῆναι δὲ ἔλεγε  ὑπὸ   τῆς τοῦ βουκόλου γυναικός, ἤιέ
[1, 51]   ἀριστερά. μετεκινήθησαν δὲ καὶ οὗτοι  ὑπὸ   τὸν νηὸν κατακαέντα καὶ
[1, 173]   Πανδίονος, ἐξελασθεὶς καὶ οὗτος  ὑπὸ   τοῦ ἀδελφεοῦ Αἰγέος, ἀπίκετο ἐς
[1, 137]   εἶναι τόν γε ἀληθέως τοκέα  ὑπὸ   τοῦ, ἑωυτοῦ παιδὸς ἀποθνήσκειν. ~ἅσσα
[1, 142]   καὶ ὑγροῦ πιεζόμενα, τὰ δὲ  ὑπὸ   τοῦ θερμοῦ τε καὶ αὐχμώδεος.
[1, 30]   δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι  ὑπὸ   τοῦ Κροίσου? μετὰ δὲ ἡμέρῃ
[1, 44]   μὲν Δία καθάρσιον μαρτυρόμενος τὰ  ὑπὸ   τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη ἐκάλεε
[1, 35]   ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος τε  ὑπὸ   τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων"
[1, 186]   τε ὀρυχθὲν λίμνη πλήρης ἐγεγόνεε  ὑπὸ   τοῦ ποταμοῦ καὶ τὰ περὶ
[1, 114]   ἔφη πεπονθέναι, λέγων βασιλεῦ,  ὑπὸ   τοῦ σοῦ δούλου, βουκόλου δὲ
[1, 142]   πρὸς τὴν ἑσπέρην, τὰ μὲν  ὑπὸ   τοῦ ψυχροῦ τε καὶ ὑγροῦ
[1, 138]   ξεῖνον δὲ πάντα τὸν λαμβανόμενον  ὑπὸ   τουτέων πολλοὶ ἐξελαύνουσι ἐκ τῆς
[1, 173]   οὔνομα καὶ νυν ἔτι καλέονται  ὑπὸ   τῶν περιοίκων οἱ Λύκιοι Τερμίλαι?
[1, 80]   δὲ ἐς τὸ τεῖχος ἐπολιορκέοντο  ὑπὸ   τῶν Περσέων. ~τοῖσι μὲν δὴ
[1, 191]   μεγάθεος τῆς πόλιος, ὡς λέγεται  ὑπὸ   τῶν ταύτῃ οἰκημένων, τῶν περὶ
[1, 189]   τις ἱρῶν ἵππων τῶν λευκῶν  ὑπὸ   ὕβριος ἐσβὰς ἐς τὸν ποταμὸν
[1, 183]   οὐκ εἶδον, τὰ δὲ λέγεται  ὑπὸ   Χαλδαίων, ταῦτα λέγω. τούτῳ τῷ
[1, 160]   ἐξ ἱροῦ Ἀθηναίης πολιούχου ἀποσπασθεὶς  ὑπὸ   Χίων ἐξεδόθη? ἐξέδοσαν δὲ οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005