Alphabétiquement     [«   »]
ἀλκιμώτερος 1
Ἀλκμεωνιδέων 2
Ἀλκμέωνος 1
ἀλλ 34
ἀλλά 1
ἀλλὰ 41
ἄλλα 27
Fréquences     [«    »]
33 αὐτὸς
33 παῖδα
33 Σάρδις
34 ἀλλ
34 ἐγένετο
34 λέγουσι
34 πόλιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἀλλ


Livre, Chapitre
[1, 185]   μεγάλην τε καὶ οὐκ ἀτρεμίζουσαν,  ἀλλ?   ἄλλα τε ἀραιρημένα ἄστεα αὐτοῖσι,
[1, 152]   Λακεδαιμόνιοι δὲ οὔ κως ἐσήκουον,  ἀλλ?   ἀπέδοξέ σφι μὴ τιμωρέειν Ἴωσι.
[1, 216]   τὸ τυθῆναι. σπείρουσι δὲ οὐδέν,  ἀλλ?   ἀπὸ κτηνέων ζώουσι καὶ ἰχθύων?
[1, 194]   πρύμνην ἀποκρίνοντες οὔτε πρῴρην συνάγοντες,  ἀλλ?   ἀσπίδος τρόπον κυκλοτερέα ποιήσαντες καὶ
[1, 144]   ἐκ τοῦ ἱροῦ μὴ ἐκφέρειν  ἀλλ?   αὐτοῦ ἀνατιθέναι τῷ θεῷ. ἀνὴρ
[1, 216]   δὲ νούσῳ τελευτήσαντα οὐ κατασιτέονται  ἀλλ?   γῇ κρύπτουσι, συμφορὴν ποιεύμενοι ὅτι
[1, 196]   ἐγγυητέω ἀπάγεσθαι τὴν παρθένον πριάμενον,  ἀλλ?   ἐγγυητὰς χρῆν καταστήσαντα μὲν
[1, 12]   οὐδέ οἱ ἦν ἀπαλλαγὴ οὐδεμία,  ἀλλ?   ἔδεε αὐτὸν ἀπολωλέναι
[1, 108]   τὸν μετέπειτα χρόνον μηδὲν ἐξαμαρτεῖν.  ἀλλ?   εἲ τοι φίλον τοῦτο οὕτω
[1, 194]   ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα  ἀλλ?   ἐκ διφθερέων. ἐπεὰν δὲ τοὺς
[1, 31]   ἱρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν  ἀλλ?   ἐν τέλεϊ τούτῳ ἔσχοντο. Ἀργεῖοι
[1, 104]   πολλὸν ὑπερβῆναι ἐς τὴν Μηδικήν,  ἀλλ?   ἓν τὸ διὰ μέσου ἔθνος
[1, 6]   οὐ καταστροφὴ ἐγένετο τῶν πολίων  ἀλλ?   ἐξ ἐπιδρομῆς ἁρπαγή. ~Ἡ δὲ
[1, 207]   Μασσαγέται οὐ τὸ ὀπίσω φεύξονται  ἀλλ?   ἐπ? ἀρχὰς τὰς σὰς ἐλῶσι.
[1, 99]   ἀνδραγαθίην λειπόμενοι, λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν,  ἀλλ?   ἑτεροῖός σφι δοκέοι εἶναι μὴ
[1, 94]   δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακὸν  ἀλλ?   ἔτι ἐπὶ μᾶλλον βιάζεσθαι οὕτω
[1, 65]   σε θεὸν μαντεύσομαι ἄνθρωπον.  ἀλλ?   ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι,
[1, 32]   ἐπισχεῖν, μηδὲ καλέειν κω ὄλβιον  ἀλλ?   εὐτυχέα. τὰ πάντα μέν νυν
[1, 193]   ἀπῖκται. χρέωνται δὲ οὐδὲν ἐλαίῳ  ἀλλ?   ἐκ τῶν σησάμων ποιεῦντες.
[1, 122]   πρὸ τοῦ μὲν οὐκ εἰδέναι  ἀλλ?   ἡμαρτηκέναι πλεῖστον, κατ? ὁδὸν δὲ
[1, 11]   ἴδῃς τὰ μὴ σε δεῖ.  ἀλλ?   ἤτοι κεῖνόν γε τὸν ταῦτα
[1, 51]   ἐπιστάμενος τὸ οὔνομα οὐκ ἐπιμνήσομαι.  ἀλλ?   μὲν παῖς, δι? οὗ
[1, 190]   πρότερον τὸν Κῦρον οὐκ ἀτρεμίζοντα,  ἀλλ?   ὁρέοντες αὐτὸν παντὶ ἔθνεϊ ὁμοίως
[1, 71]   σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα ἐθέλουσι  ἀλλ?   ὅσα ἔχουσι, χώρην ἔχοντες τρηχέαν.
[1, 14]   ἀναθήματα ἐς Δελφοὺς οὐκ ὀλίγα,  ἀλλ?   ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναθήματα, ἔστι
[1, 55]   δὲ Πυθίη οἱ χρᾷ τάδε.  ἀλλ?   ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται,
[1, 212]   δολώσας ἐκράτησας παιδὸς τοῦ ἐμοῦ,  ἀλλ?   οὐ μάχῃ κατὰ τὸ καρτερόν.
[1, 167]   Πυθίη ἔχρησε κτίσαι ἥρων ἐόντα,  ἀλλ?   οὐ τὴν νῆσον. ~Φωκαίης μέν
[1, 128]   Ἀστυάγης, ἔφη ἀπειλέων τῷ Κύρῳ  ἀλλ?   οὐδ? ὣς Κῦρός γε χαιρήσει"
[1, 15]   καὶ Κολοφῶνος τὸ ἄστυ εἷλε?  ἀλλ?   οὐδὲν γὰρ μέγα ἀπ? αὐτοῦ
[1, 168]   Κλαζομένιος Τιμήσιος κτίσας οὐκ ἀπόνητο,  ἀλλ?   ὑπὸ Θρηίκων ἐξελασθεὶς τιμὰς νῦν
[1, 11]   τοιαύτην αἵρεσιν. οὔκων δὴ ἔπειθε,  ἀλλ?   ὥρα ἀναγκαίην ἀληθέως προκειμένην
[1, 80]   Λυδοὶ τὸ ἐνθεῦτεν δειλοὶ ἦσαν,  ἀλλ?   ὡς ἔμαθον τὸ γινόμενον, ἀποθορόντες
[1, 5]   λέγουσι ἀγαγεῖν αὐτήν ἐς Αἴγυπτον,  ἀλλ?   ὡς ἐν τῷ Ἄργει ἐμίσγετο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005