Alphabétiquement     [«   »]
ἐπηπείλησε 1
ἐπήρκεσε 1
ἐπῆσαν 1
ἐπὶ 159
ἐπί 1
ἐπιβάλλειν 1
ἐπιβαλλομένου 2
Fréquences     [«    »]
128 ἐκ
147 τῇ
132 τοῖσι
159 ἐπὶ
162 ταῦτα
187 τοὺς
191 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Hérodote, Histoires, Livre I

ἐπὶ


Livre, Chapitre
[1, 130]   κατεστράφθησαν μάχῃ νικηθέντες. τότε δὲ  ἐπὶ   Ἀστυάγεος οἱ Πέρσαι τε καὶ
[1, 94]   ἀποικίσαι, ὧδε περὶ αὐτῶν λέγοντες.  ἐπὶ   Ἄτυος τοῦ Μάνεω βασιλέος σιτοδείην
[1, 189]   δὲ τὴν ἀπειλὴν μετεὶς τὴν  ἐπὶ   Βαβυλῶνα στράτευσιν διαίρεε τὴν στρατιὴν
[1, 65]   ἤδη τῷ πολέμῳ κατυπερτέρους Τεγεητέων.  ἐπὶ   γὰρ Λέοντος βασιλεύοντος καὶ Ἡγησικλέος
[1, 183]   θύεται τὰ τέλεα τῶν προβάτων?  ἐπὶ   γὰρ τοῦ χρυσέου βωμοῦ οὐκ
[1, 50]   νηός, κατέπεσε ἀπὸ τῶν ἡμιπλινθίων  ἐπὶ   γὰρ τούτοισι ἵδρυτο) καὶ νῦν
[1, 87]   Κροῖσε, τίς σε ἀνθρώπων ἀνέγνωσε  ἐπὶ   γῆν τὴν ἐμὴν στρατευσάμενον πολέμιον
[1, 189]   πορευόμενος ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο  ἐπὶ   Γύνδῃ ποταμῷ, τοῦ αἱ μὲν
[1, 56]   βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν,  ἐπὶ   δὲ Δώρου τοῦ Ἕλληνος τὴν
[1, 153]   οὓς ἐπεῖχέ τε στρατηλατέειν αὐτός,  ἐπὶ   δὲ Ἴωνας ἄλλον πέμπειν στρατηγόν.
[1, 134]   οἰκέοντας ἀπὸ ἑωυτῶν κακίστους εἶναι.  ἐπὶ   δὲ Μήδων ἀρχὸν τῶν καὶ
[1, 50]   μὰν τὰ μακρότερα ποιέων ἑξαπάλαιστα,  ἐπὶ   δὲ τὰ βραχύτερα τριπάλαιστα, ὕψος
[1, 94]   μοιρέων ἑωυτὸν τὸν βασιλέα προστάσσειν,  ἐπὶ   δὲ τῇ ἀπαλλασσομένῃ τὸν ἑωυτοῦ
[1, 183]   θύειν ὅτι μὴ γαλαθηνὰ μούνᾳ,  ἐπὶ   δὲ τοῦ μέζονος βωμοῦ καὶ
[1, 118]   τιμὴ αὕτη προσκέεται) πάρισθί μοι  ἐπὶ   δεῖπνον" ~Ἅρπαγος μὲν ὡς ἤκουσε
[1, 119]   καὶ ὅτι ἐπὶ τύχῃσι χρηστῇσι  ἐπὶ   δεῖπνον ἐκέκλητο, ἤιε ἐς τὰ
[1, 23]   μέγιστον παραστῆναι, Ἀρίονα τὸν Μηθυμναῖον  ἐπὶ   δελφῖνος ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον, ἐόντα
[1, 24]   χάλκεον οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρῳ,  ἐπὶ   δελφῖνος ἐπὲων ἄνθρωπος. ~Ἀλυάττης δὲ
[1, 51]   τῶν μὲν χρύσεος ἔκειτο  ἐπὶ   δεξιὰ ἐσιόντι ἐς τὸν νηόν,
[1, 41]   τινες κατ? ὁδὸν κλῶπες κακοῦργοι  ἐπὶ   δηλήσι φανέωσι ὑμῖν. πρὸς δὲ
[1, 170]   μὲν Βίαντος τοῦ Πριηνέος γνώμη  ἐπὶ   διεφθαρμένοισι Ἴωσι γενομένη, χρηστὴ δὲ
[1, 193]   ὧδε ἀγαθὴ ἐκφέρειν ἐστὶ ὥστε  ἐπὶ   διηκόσια μὲν τὸ παράπαν ἀποδιδοῖ,
[1, 46]   τῷ τύμβῳ ἑωυτόν. ~Κροῖσος δὲ  ἐπὶ   δύο ἔτεα ἐν πένθεϊ μεγάλῳ
[1, 7]   γεγονότες καὶ Ἡρακλέος, ἄρξαντες μὲν  ἐπὶ   δύο τε καὶ εἴκοσι γενεᾶς
[1, 94]   μὲν ἐπὶ μόνῃ τὴν δὲ  ἐπὶ   ἐξόδῳ ἐκ τῆς χώρης, καὶ
[1, 199]   τῇσι ἄλλῃσι, οἷα πλούτῳ ὑπερφρονέουσαι,  ἐπὶ   ζευγέων ἐν καμάρῃσι ἐλάσασαι πρὸς
[1, 154]   Ταβάλου καὶ Κύρου, καταβὰς δὲ  ἐπὶ   θάλασσαν, ἅτε τὸν χρυσὸν ἔχων
[1, 109]   παρεδόθη τὸ παιδίον κεκοσμημένον τὴν  ἐπὶ   θανάτῳ ἤιε κλαίων ἐς τὰ
[1, 63]   τε εἶεν? ἀναβιβάσας τοὺς παῖδας  ἐπὶ   ἵππους προέπεμπε, οἳ δὲ καταλαμβάνοντες
[1, 74]   τινὰ ἐποιήσαντο? διαφέρουσι δέ σφι  ἐπὶ   ἴσης τὸν πόλεμον τῷ ἕκτῳ
[1, 68]   κατὰ τοιόνδε τι εἰκάζων, ὡς  ἐπὶ   κακῷ ἀνθρώπου σίδηρος ἀνεύρηται. συμβαλόμενος
[1, 119]   πάντα? ταῦτα δὲ χωρὶς ἔκειτο  ἐπὶ   κανέῳ κατακεκαλυμμένα, ὡς δὲ τῷ
[1, 171]   δὲ καταστρεψάμενος Ἰωνίην ἐποιέετο στρατηίην  ἐπὶ   Κᾶρας καὶ Καυνίους καὶ Λυκίους,
[1, 92]   Κροῖσος, τὸν ἄνθρωπον τὸν ἀντιπρήσσοντα  ἐπὶ   κνάφου ἕλκων διέφθειρε, τὴν δὲ
[1, 84]   κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος καταβάντα  ἐπὶ   κυνέην ἄνωθεν κατακυλισθεῖσαν καὶ ἀνελόμενον,
[1, 71]   ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσῃσι στρατεύεσθαι  ἐπὶ   Λυδούς" ταῦτα λέγων οὐκ ἔπειθε
[1, 27]   ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιώτῃσι, ἐλθεῖν  ἐπὶ   Λυδῶν παῖδας σὺν ἵπποισι. τὸν
[1, 81]   Κροῖσος δὲ δοκέων οἱ χρόνον  ἐπὶ   μακρὸν ἔσεσθαι τὴν πολιορκίην ἔπεμπε
[1, 171]   ὅσον καὶ ἐγὼ δυνατός εἰμι  ἐπὶ   μακρότατον ἐξικέσθαι ἀκοῇ? οἳ δέ,
[1, 94]   ἀνιέναι τὸ κακὸν ἀλλ? ἔτι  ἐπὶ   μᾶλλον βιάζεσθαι οὕτω δὴ τὸν
[1, 50]   ἄπλετον ἡμιπλίνθια ἐξ αὐτοῦ ἐξήλαυνε,  ἐπὶ   μὰν τὰ μακρότερα ποιέων ἑξαπάλαιστα,
[1, 208]   ποιέειν, ἢν διάβασις  ἐπὶ   Μασσαγέτας μὴ ὀρθωθῇ, ταῦτα ἐντειλάμενος
[1, 56]   ἐξεχώρησε, τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα.  ἐπὶ   μὲν γὰρ Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε
[1, 106]   τοὺς καλέουσι Ἐνάρεας οἱ Σκύθαι.  ~ἐπὶ   μέν νυν ὀκτὼ καὶ εἴκοσι
[1, 94]   ἐξόδῳ ἐκ τῆς χώρης, καὶ  ἐπὶ   μὲν τῇ μένειν αὐτοῦ λαγχανούσῃ
[1, 124]   Πέρσας γὰρ ἀναπείσας ἀπίστασθαι στρατηλάτεε  ἐπὶ   Μήδους? καὶ ἤν τε ἐγὼ
[1, 137]   Περσέων μηδένα τῶν ἑωυτοῦ οἰκετέων  ἐπὶ   μιῇ αἰτίῃ ἀνήκεστον πάθος ἔρδειν?
[1, 160]   ἀγγελίας ἐκδιδόναι τὸν Πακτύην παρεσκευάζοντο  ἐπὶ   μισθῷ ὅσῳ δή? οὐ γὰρ
[1, 94]   Λυδῶν πάντων κληρῶσαι τὴν μὲν  ἐπὶ   μόνῃ τὴν δὲ ἐπὶ ἐξόδῳ
[1, 27]   αἲ γὰρ τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν  ἐπὶ   νόον νησιώτῃσι, ἐλθεῖν ἐπὶ Λυδῶν
[1, 71]   θεοῖσι ἔχω χάριν, οἳ οὐκ  ἐπὶ   νόον ποιέουσι Πέρσῃσι στρατεύεσθαι ἐπὶ
[1, 126]   τῆς Περσικῆς ἀκανθώδης ὅσον τε  ἐπὶ   ὀκτωκαίδεκα σταδίους εἴκοσι πάντῃ,
[1, 62]   ἄστυ, ἐς τὠυτὸ συνιόντες ἀπικνέονται  ἐπὶ   Παλληνίδος Ἀθηναίης ἱρόν, καὶ ἀντία
[1, 66]   κρέσσονες εἶναι ἐχρηστηριάζοντο ἐν Δελφοῖσι  ἐπὶ   πάσῃ τῇ Ἀρκάδων χωρῇ.
[1, 89]   ἐγὼ λέγω? κάτισον τῶν δορυφόρων  ἐπὶ   πάσῃσι τῇσι πύλῃσι φυλάκους, οἳ
[1, 174]   ὀλίγον τοῦτο, ἐὸν ὅσον τε  ἐπὶ   πέντε στάδια, ὤρυσσον οἱ Κνίδιοι
[1, 75]   τὰ χρηστήρια ἔπεμπε εἰ στρατεύηται  ἐπὶ   Πέρσας, καὶ δὴ καὶ ἀπικομένου
[1, 53]   νῦν ὑμέας ἐπειρωτᾷ εἰ στρατεύηται  ἐπὶ   Πέρσας καὶ εἴ τινα στρατὸν
[1, 53]   ἐπειρωτᾶν τὰ χρηστήρια εἰ στρατεύηται  ἐπὶ   Πέρσας Κροῖσος καὶ εἴ τινα
[1, 90]   ὡς ἐπαερθεὶς τῷ μαντηίῳ ἐστρατεύσατο  ἐπὶ   Πέρσας? λέγων δὲ ταῦτα κατέβαινε
[1, 91]   γὰρ οἱ Λοξίης, ἢν στρατεύηται  ἐπὶ   Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν αὐτὸν καταλύσειν.
[1, 53]   συνέδραμον, προλέγουσαι Κροίσῳ, ἢν στρατεύηται  ἐπὶ   Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν μιν καταλύσειν?
[1, 46]   σφέα δεύτερα πέμπων εἰ ἐπιχειρέοι  ἐπὶ   Πέρσας στρατεύεσθαι. ~ἐντειλάμενος δὲ τοῖσι
[1, 71]   δύναμιν. παρασκευαζομένου δὲ Κροίσου στρατεύεσθαι  ἐπὶ   Πέρσας, τῶν τις Λυδῶν νομιζόμενος
[1, 90]   τοῖσι μαντηίοισι ἐπαείρας Κροῖσον στρατεύεσθαι  ἐπὶ   Πέρσας ὡς καταπαύσοντα τὴν Κύρου
[1, 68]   δὲ ἐξελαυνόμενον σίδηρον τὸ πῆμα  ἐπὶ   πήματι κείμενον, κατὰ τοιόνδε τι
[1, 67]   καὶ τύπος ἀντίτυπος, καὶ πῆμ?  ἐπὶ   πήματι κεῖται. ἔνθ? Ἀγαμεμνονίδην κατέχει
[1, 205]   διάβασιν τῷ στρατῷ, καὶ πύργους  ἐπὶ   πλοίων τῶν διαπορθμευόντων τὸν ποταμὸν
[1, 214]   ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι. χρόνον τε δὴ  ἐπὶ   πολλὸν συνεστάναι μαχομένους καὶ οὐδετέρους
[1, 156]   ἄλλους πάντας οἳ μετὰ Λυδῶν  ἐπὶ   Σάρδις ἐστρατεύσαντο, αὐτὸν δὲ Πακτύην
[1, 77]   ἀγωνισάμενος οὕτω παραπλησίως Κῦρος ἐλάσῃ  ἐπὶ   Σάρδις. ~ταῦτα ἐπιλεγομένῳ Κροίσῳ τὸ
[1, 27]   μυρίην, ἐς Σάρδις τε καὶ  ἐπὶ   σὲ ἐν νόῳ ἔχοντες στρατεύεσθαι"
[1, 196]   ἐκείνην ἔσκε εὐειδεστάτη? ἐπωλέοντο δὲ  ἐπὶ   συνοικήσι. ὅσοι μὲν δὴ ἔσκον
[1, 143]   οὐνόματι ἠγάλλοντο καὶ ἱρὸν ἱδρύσαντο  ἐπὶ   σφέων αὐτέων, τῷ οὔνομα ἔθεντο
[1, 27]   ἐπείτε τάχιστα ἐπύθοντό σε μέλλοντα  ἐπὶ   σφίσι ναυπηγέεσθαι νέας, λαβεῖν ἀρώμενοι
[1, 63]   τε κελεύοντες καὶ ἀπιέναι ἕκαστον  ἐπὶ   τὰ ἑωυτοῦ. ~πειθομένων δὲ τῶν
[1, 171]   οἱ Ἕλληνες ἐχρήσαντο? καὶ γὰρ  ἐπὶ   τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι Κᾶρες
[1, 38]   γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα καὶ  ἐπὶ   τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ ἀποπέμπω, φυλακὴν
[1, 131]   οἳ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν  ἐπὶ   τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων ἀναβαίνοντες
[1, 24]   δὲ δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι  ἐπὶ   Ταίναρον. ἀποβάντα δέ αὐτὸν χωρέειν
[1, 23]   τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχθέντα  ἐπὶ   Ταίναρον, ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν τότε
[1, 24]   χάλκεον οὐ μέγα  ἐπὶ   Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπὲων ἄνθρωπος.
[1, 191]   ποταμὸν πυλίδας ἐχούσας καὶ αὐτοὶ  ἐπὶ   τὰς αἱμασιὰς ἀναβάντες τὰς παρὰ
[1, 171]   Κᾶρες εἰσὶ οἱ καταδέξαντες καὶ  ἐπὶ   τὰς ἀσπίδας τὰ σημήια ποιέεσθαι,
[1, 154]   σὺν ἑωυτῷ στρατεύεσθαι. ἐλάσας δὲ  ἐπὶ   τὰς Σάρδις ἐπολιόρκεε Τάβαλον ἀπεργμένον
[1, 79]   εἶναι ἐλαύνειν ὡς δύναιτο τάχιστα  ἐπὶ   τὰς Σάρδις, πρὶν τὸ
[1, 157]   Μαζάρης δὲ Μῆδος ἐλάσας  ἐπὶ   τὰς Σάρδις τοῦ Κύρου στρατοῦ
[1, 132]   ἁπαλωτάτην, μάλιστα δὲ τὸ τρίφυλλον,  ἐπὶ   ταύτης ἔθηκε ὦν πάντα τὰ
[1, 188]   γενέσθαι. ~ὁ δὲ δὴ Κῦρος  ἐπὶ   ταύτης τῆς γυναικὸς τὸν παῖδα
[1, 66]   ἀπείχοντο, οἳ δὲ πέδας φερόμενοι  ἐπὶ   Τεγεήτας ἐστρατεύοντο, χρησμῷ κιβδήλῳ πίσυνοι,
[1, 60]   ἐπὶ τούτοισι Πεισιστράτου, μηχανῶνται δὴ  ἐπὶ   τῇ κατόδῳ πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς
[1, 60]   οἱ τὴν θυγατέρα ἔχειν γυναῖκα  ἐπὶ   τῇ τυραννίδι. ἐνδεξαμένου δὲ τὸν
[1, 40]   μεταγινώσκω, μετίημί τε σὲ ἰέναι  ἐπὶ   τὴν ἄγρην" ~εἴπας δὲ ταῦτα
[1, 189]   ~ἐπείτε δὲ Κῦρος πορευόμενος  ἐπὶ   τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο ἐπὶ Γύνδῃ
[1, 190]   ἔαρ ὑπέλαμπε, οὕτω δὴ ἤλαυνε  ἐπὶ   τὴν Βαβυλῶνα. οἱ δὲ Βαβυλώνιοι
[1, 9]   δέ ἀπὸ τοῦ θρόνου στείχῃ  ἐπὶ   τὴν εὐνήν κατὰ νώτου τε
[1, 1]   ἐξεμπολημένων σφι σχεδόν πάντων, ἐλθεῖν  ἐπὶ   τὴν θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε
[1, 37]   ὦν σὺ μέτες ἰέναι  ἐπὶ   τὴν θήρην, λόγῳ ἀνάπεισον
[1, 6]   τὸ γὰρ Κιμμερίων στράτευμα τὸ  ἐπὶ   τὴν Ἰωνίην ἀπικόμενον, Κροίσου ἐὸν
[1, 73]   ἀναισιμοῦνται. ~ἐστρατεύετο δὲ Κροῖσος  ἐπὶ   τὴν Καππαδοκίην τῶνδε εἵνεκα, καὶ
[1, 165]   τηνικαῦτα ἤδη τετελευτήκεε. στελλόμενοι δὲ  ἐπὶ   τὴν Κύρνον, πρῶτα καταπλεύσαντες ἐς
[1, 165]   τοῦτον ἀναφανῆναι. στελλομένων δὲ αὐτῶν  ἐπὶ   τὴν Κύρνον, ὑπερημίσεας τῶν ἀστῶν
[1, 191]   ἀχρηίῳ τοῦ στρατοῦ. ἀπικόμενος δὲ  ἐπὶ   τὴν λίμνην, τά περ
[1, 103]   ὑπ? ἑωυτῷ ἀρχομένους πάντας ἐστρατεύετο  ἐπὶ   τὴν Νίνον, τιμωρέων τε τῷ
[1, 86]   εἶναι θεοσεβέα τοῦδε εἵνεκεν ἀνεβίβασε  ἐπὶ   τὴν πυρήν, βουλόμενος εἰδέναι εἴ
[1, 78]   στρατὸν ἀλλόθροον προσδόκιμον εἶναι Κροίσῳ  ἐπὶ   τὴν χώρην, ἀπικόμενον δὲ τοῦτον
[1, 1]   τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους  ἐπὶ   τήνδε τὴν θάλασσαν, καὶ οἰκήσαντας
[1, 31]   τὴν ζεύγλην εἷλκον τὴν ἅμαξαν,  ἐπὶ   τῆς ἁμάξης δέ σφι ὠχέετο
[1, 38]   φυλακὴν ἔχων, εἴ κως δυναίμην  ἐπὶ   τῆς ἐμῆς σε ζόης διακλέψαι.
[1, 168]   ἐς τὰ πλοῖα οἴχοντο πλέοντες  ἐπὶ   τῆς Θρηίκης, καὶ ἐνθαῦτα ἔκτισαν
[1, 182]   ἐς τὸν νηὸν καὶ ἀμπαύεσθαι  ἐπὶ   τῆς κλίνης, κατά περ ἐν
[1, 86]   ταῦτα? τῷ δὲ Κροίσῳ ἑστεῶτι  ἐπὶ   τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν, καίπερ ἐν
[1, 62]   ὡς ὁρμηθέντες ἐκ Μαραθῶνος ἤισαν  ἐπὶ   τὸ ἄστυ, ἐς τὠυτὸ συνιόντες
[1, 62]   ἐκ τοῦ Μαραθῶνος αὐτὸν πορεύεσθαι  ἐπὶ   τὸ ἄστυ, οὕτω δὴ βοηθέουσι
[1, 202]   πῦρ ἀνακαύσωνται κύκλῳ περιιζομένους ἐπιβάλλειν  ἐπὶ   τὸ πῦρ, ὀσφραινομένους δὲ καταγιζομένου
[1, 159]   λοιπὸν περὶ ἱκετέων ἐκδόσιος ἔλθητε  ἐπὶ   τὸ χρηστήριον" ~ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα
[1, 65]   δοκίμου ἀνδρὸς ἐλθόντος ἐς Δελφοὺς  ἐπὶ   τὸ χρηστήριον, ὡς ἐσήιε ἐς
[1, 34]   μιν τῶν Λυδῶν οὐδαμῇ ἔτι  ἐπὶ   τοιοῦτο πρῆγμα ἐξέπεμπε? ἀκόντια δὲ
[1, 141]   ἐς Σάρδις παρὰ Κῦρον, ἐθέλοντες  ἐπὶ   τοῖσι αὐτοῖσι εἶναι τοῖσι καὶ
[1, 75]   Περσέων μοῖραν. ὡς δὲ ἀπίκετο  ἐπὶ   τὸν Ἅλυν ποταμὸν Κροῖσος,
[1, 205]   οἱ δόλῳ οὐ προεχώρεε, ἐλάσας  ἐπὶ   τὸν Ἀράξεα ἐποιέετο ἐκ τοῦ
[1, 211]   τοῦ καθαροῦ στρατοῦ ἀπελάσαντος ὀπίσω  ἐπὶ   τὸν Ἀράξεα, λειφθέντος δὲ τοῦ
[1, 180]   ἄλλας καὶ τὰς ἐπικαρσίας τὰς  ἐπὶ   τὸν ποταμὸν ἐχούσας. κατὰ δὴ
[1, 207]   φλαυρότατον, τοὺς λοιποὺς αὖτις ἐξαναχωρέειν  ἐπὶ   τὸν ποταμόν. ἢν γὰρ ἐγὼ
[1, 140]   καὶ ἀρχὴν ἐνομίσθη, ἄνειμι δὲ  ἐπὶ   τὸν πρότερον λόγον. ~Ἴωνες δὲ
[1, 14]   ἀνέθηκε, ὑπὸ Δελφῶν καλέεται Γυγάδας  ἐπὶ   τοῦ ἀναθέντος ἐπωνυμίην. ~ἐσέβαλε μέν
[1, 94]   ἀντὶ δὲ Λυδῶν μετονομασθῆναι αὐτοὺς  ἐπὶ   τοῦ βασιλέος τοῦ παιδός, ὅς
[1, 90]   Δελφοὺς ἐνετέλλετο τιθέντας τὰς πέδας  ἐπὶ   τοῦ νηοῦ τὸν οὐδὸν εἰρωτᾶν
[1, 205]   Μασσαγέτας στρατηίην, γεφύρας τε ζευγνύων  ἐπὶ   τοῦ ποταμοῦ διάβασιν τῷ στρατῷ,
[1, 51]   δυώδεκα μνέας, δὲ ἀργύρεος  ἐπὶ   τοῦ προνηίου τῆς γωνίης, χωρέων
[1, 93]   ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν  ἐπὶ   τοῦ σήματος ἄνω, καί σφι
[1, 102]   ἰὼν ἔθνος, ἐς στρατευσάμενος  ἐπὶ   τοὺς Ἀσσυρίους καὶ Ἀσσυρίων, τούτους
[1, 62]   καὶ οὗτοί τε πανστρατιῇ ἤισαν  ἐπὶ   τοὺς κατιόντας καὶ οἱ ἀμφὶ
[1, 205]   Ἀράξεα ἐποιέετο ἐκ τοῦ ἐμφανέος  ἐπὶ   τοὺς Μασσαγέτας στρατηίην, γεφύρας τε
[1, 194]   ἐκήρυξαν, τὰς δὲ διφθέρας ἐπισάξαντες  ἐπὶ   τοὺς ὄνους ἀπελαύνουσι ἐς τοὺς
[1, 77]   παρείς, ἅμα τῷ ἔαρι στρατεύειν  ἐπὶ   τοὺς Πέρσας. καὶ μὲν
[1, 102]   μούνων Μήδων ἄρχειν, ἀλλὰ στρατευσάμενος  ἐπὶ   τοὺς Πέρσας πρώτοισί τε τούτοισι
[1, 161]   Μαζάρης δὲ μετὰ ταῦτα ἐστρατεύετο  ἐπὶ   τοὺς συμπολιορκήσαντας Τάβαλον, καὶ τοῦτο
[1, 60]   δὲ τὸν λόγον καὶ ὁμολογήσαντος  ἐπὶ   τούτοισι Πεισιστράτου, μηχανῶνται δὴ ἐπὶ
[1, 195]   χρέωνται, κιθῶνι ποδηνεκέι λινέῳ, καὶ  ἐπὶ   τοῦτον ἄλλον εἰρίνεον κιθῶνα ἐπενδύνει
[1, 9]   δὲ ἀγχοῦ τῆς ἐσόδου θρόνος?  ἐπὶ   τοῦτον τῶν ἱματίων κατὰ ἕν
[1, 15]   εἷλε ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε,  ἐπὶ   τούτου τε τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι
[1, 94]   τοῦ παιδός, ὅς σφεας ἀνήγαγε,  ἐπὶ   τούτου τὴν ἐπωνυμίην ποιευμένους ὀνομασθῆναι
[1, 102]   ἄλλως μέντοι ἑωυτῶν εὖ ἥκοντες,  ἐπὶ   τούτους δὴ στρατευσάμενος Φραόρτης
[1, 181]   πύργος ἐπιβέβηκε, καὶ ἕτερος μάλα  ἐπὶ   τούτῳ, μέχρι οὗ ὀκτὼ πύργων.
[1, 181]   μῆκος καὶ τὸ εὖρος, καὶ  ἐπὶ   τούτῳ τῷ πύργῳ ἄλλος πύργος
[1, 193]   δὲ ἄριστα αὐτὴ ἑωυτῆς ἐνείκῃ,  ἐπὶ   τριηκόσια ἐκφέρει. τὰ δὲ φύλλα
[1, 119]   ἐς δέον ἐγεγόνεε καὶ ὅτι  ἐπὶ   τύχῃσι χρηστῇσι ἐπὶ δεῖπνον ἐκέκλητο,
[1, 160]   ἐξεδόθη? ἐξέδοσαν δὲ οἱ Χῖοι  ἐπὶ   τῷ Ἀταρνέι μισθῷ? τοῦ δὲ
[1, 17]   Μιλησίην ἀπίκοιτο, οἰκήματα μὲν τὰ  ἐπὶ   τῶν ἀγρῶν οὔτε κατέβαλλε οὔτε
[1, 110]   εἶπε καὶ αὐτίκα ἄγγελον ἔπεμπε  ἐπὶ   τῶν βουκόλων τῶν Ἀστυάγεος τὸν
[1, 186]   τοῦ δὲ ποταμοῦ μέσον ἔχοντος,  ἐπὶ   τῶν πρότερον βασιλέων ὅκως τις
[1, 209]   Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα  ἐπὶ   τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων
[1, 209]   σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα  ἐπὶ   τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων
[1, 2]   Αἶάν τε τὴν Κολχίδα καὶ  ἐπὶ   Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ
[1, 104]   ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος  ἐπὶ   Φᾶσιν ποταμὸν καὶ ἐς Κόλχους
[1, 164]   ἐσθέντες καὶ αὐτοὶ εἰσβάντες ἔπλεον  ἐπὶ   Χίου. τὴν δὲ Φωκαίην ἐρημωθεῖσαν
[1, 116]   ἐδόκεε συμβαίνειν. ἐκπλαγεὶς δὲ τούτοισι  ἐπὶ   χρόνον ἄφθογγος ἦν? μόγις δὲ
[1, 117]   βουκόλον ἔνδον ἐόντα, οὐ τρέπεται  ἐπὶ   ψευδέα ὁδόν, ἵνα μὴ ἐλεγχόμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/03/2005