HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  85 formes différentes pour 436 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[328]   οὐδ´ ἂν εἷς φανείη, οὐδέ  γ´   ἂν οἶμαι εἰ ζητοῖς τίς
[327]   φαύλου ἀγαθός· ἀλλ´ οὖν αὐληταί  γ´   ἂν πάντες ἦσαν ἱκανοὶ ὡς
[349]   ταύτην τὴν τέχνην ἀποκρυπτομένων ~(σύ  γ´   ἀναφανδὸν σεαυτὸν ὑποκηρυξάμενος εἰς πάντας
[338]   ἀνθρώπῳ ἐπιστάτην αἱρεῖσθαι, ἐπεὶ τό  γ´   ἐμὸν οὐδέν μοι διαφέρει. ἀλλ´
[309]   ἀνὴρ μέντοι, Σώκρατες, ὥς  γ´   ἐν αὐτοῖς ἡμῖν εἰρῆσθαι, καὶ
[346]   ὑμῖν εὑρὼν ἀπαγγελέω· ὥστε τούτου  γ´   ἕνεκα οὐδένα ἐπαινέσομαι, ἀλλά μοι
[361]   λάβοι, εἰπεῖν ἂν ὅτι Ἄτοποί  γ´   ἐστέ, Σώκρατές τε καὶ
[331]   ταῦτα ἀποκρινοίμην, ὅτι ἤτοι ταὐτόν  γ´   ἐστιν δικαιότης ὁσιότητι ὅτι
[360]   δεινῶν ἀμαθίαν ἐφάνησαν ὄντες; Πάνυ  γ´,   ἔφη. Διὰ ταύτην ἄρα τὴν
[312]   οὔτ´ εἰ κακῷ πράγματι. Οἶμαί  γ´,   ἔφη, εἰδέναι. Λέγε δή, τί
[359]   ἐπὶ τὰ μή; Ἀλλὰ τοῦτό  γ´,   ἔφη, ἐν οἷς σὺ ἔλεγες
[351]   ἀηδῶς κακόν. Εἴπερ τοῖς καλοῖς  γ´,   ἔφη, ζῴη ἡδόμενος. Τί δή,
[359]   θαρραλέους· δέ, Καὶ (ἴτας  γ´,   ἔφη. μέμνησαι, ἦν δ´ ἐγώ,
[350]   τοὺς θαρραλέους εἶναι; Καὶ νῦν  γ´,   ἔφη. (Οὐκοῦν οὗτοι, ἦν δ´
[351]   (μετέχοντα ποιοῦντα ἡδονήν; Πάνυ  γ´,   ἔφη. Τοῦτο τοίνυν λέγω, καθ´
[329]   ἔτι ἐπιποθῶ. Ἀλλὰ ῥᾴδιον τοῦτό  γ´,   ἔφη, Σώκρατες, ἀποκρίνασθαι, ὅτι
[360]   ἀπόφῃς; Αὐτός, ἔφη, πέρανον. Ἕν  γ´,   ἔφην ἐγώ, μόνον (ἐρόμενος ἔτι
[310]   μή τι νεώτερον ἀγγέλλεις; Οὐδέν  γ´,   δ´ ὅς, εἰ μὴ
[345]   ἄν ποτε γένοιτο κακός— ἔστιν  γὰρ   ἀεί— ἀλλ´ εἰ μέλλει κακὸς
[319]   ἀνθρώποις, δίκαιός εἰμι εἰπεῖν. ἐγὼ  γὰρ   Ἀθηναίους, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι
[337]   γὰρ οὐ ταὐτόν· κοινῇ μὲν  γὰρ   ἀκοῦσαι δεῖ ἀμφοτέρων, μὴ ἴσον
[361]   φανείη ἀρετή. εἰ μὲν  γὰρ   ἄλλο τι ἦν ἐπιστήμη
[318]   συγγενόμενος τῶν σοφιστῶν. οἱ μὲν  γὰρ   ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους· (τὰς
[348]   δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς. τίνα  γὰρ   ἄλλον σέ; ὅς γε
[310]   ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ. ἐγὼ  γὰρ   ἅμα μὲν καὶ νεώτερός εἰμι,
[341]   τοῦτο γέρας ἀπένειμε μόνῳ· ἀκόλαστον  γὰρ   ἄν τινα λέγοι Σιμωνίδην
[322]   Ζεύς, καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ  γὰρ   ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι
[346]   οἷς μέλανα μὴ μέμεικται— γελοῖον  γὰρ   ἂν εἴη πολλαχῇ— ἀλλ´ ὅτι
[355]   ὅτι Οὐκ ἀξίων ὄντων· οὐ  γὰρ   ἂν ἐξημάρτανεν ὅν φαμεν ἥττω
[349]   πῃ ἄλλῃ νῦν φήσῃς· οὐ  γὰρ   ἂν θαυμάζοιμι εἰ τότε ἀποπειρώμενός
[345]   εἶναι, ἔπειτα ἀγαθῷ ἰατρῷ— οὗτος  γὰρ   ἂν καὶ κακὸς γένοιτο— ἡμεῖς
[353]   ἐπεὶ γιγνώσκειν γε αὐτά. ἴσως  γὰρ   ἂν λεγόντων ἡμῶν ὅτι Οὐκ
[333]   συνᾴδουσιν οὐδὲ συναρμόττουσιν ἀλλήλοις. πῶς  γὰρ   ἂν συνᾴδοιεν, εἴπερ γε ἀνάγκη
[324]   παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται— οὐ  γὰρ   ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον
[339]   ἐγώ, σοὶ οὐ φαίνεται; Πῶς  γὰρ   ἂν (φαίνοιτο ὁμολογεῖν αὐτὸς ἑαυτῷ
[316]   Σώκρατες, ὑπὲρ ἐμοῦ. ξένον  γὰρ   ἄνδρα καὶ ἰόντα εἰς πόλεις
[345]   λέγει τοῦτο τὸ ἑκών. ἡγεῖτο  γὰρ   ἄνδρα καλὸν κἀγαθὸν πολλάκις αὑτὸν
[315]   καὶ Τάνταλόν γε εἰσεῖδον— ἐπεδήμει  (γὰρ   ἄρα καὶ Πρόδικος Κεῖος—
[340]   μὲν ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι— τῆς  γὰρ   ἀρετῆς ἔμπροσθεν τοὺς θεοὺς ἱδρῶτα
[324]   μέλλει πόλις εἶναι; ἐν τούτῳ  γὰρ   αὕτη λύεται ἀπορία ἣν
[331]   τί αὐτῷ ἀποκρινούμεθα; ἐγὼ μὲν  γὰρ   αὐτὸς ὑπέρ γε ἐμαυτοῦ φαίην
[317]   τοῦτο εἶναι οὐ συμφέρομαι· ἡγοῦμαι  γὰρ   αὐτοὺς οὔ τι διαπράξασθαι
[320]   δύναμιν εἰς σωτηρίαν. μὲν  γὰρ   αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν
[331]   τί τοῦτο διαφέρει; ἔφη· εἰ  γὰρ   βούλει, ἔστω ἡμῖν καὶ δικαιοσύνη
[317]   λόγον ποιεῖσθαι. Καὶ ἐγώ— ὑπώπτευσα  γὰρ   βούλεσθαι αὐτὸν τῷ τε Προδίκῳ
[358]   ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων;  γὰρ   δέδοικεν, ὡμολόγηται ἡγεῖσθαι κακὰ εἶναι·
[341]   αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν. τὸ  γὰρ   δεινόν, φησίν, κακόν ἐστιν· οὐδεὶς
[331]   μοι, ἦν δ´ ἐγώ· οὐδὲν  γὰρ   δέομαι τὸ εἰ βούλει" τοῦτο
[358]   Ἱππία τε καὶ Πρόδικε (κοινὸς  γὰρ   δὴ ἔστω ὑμῖν λόγος)
[314]   κυβεύῃς τε καὶ κινδυνεύῃς. καὶ  γὰρ   δὴ καὶ πολὺ μείζων κίνδυνος
[327]   εἶναι, οὐδένα δεῖ ἰδιωτεύειν. εἰ  γὰρ   δὴ λέγω οὕτως ἔχει—
[359]   τὸ πρῶτον παντάπασι· τότε μὲν  γὰρ   δὴ πέντε ὄντων μορίων τῆς
[309]   σὲ κἀκεῖνον τοσοῦτον πρᾶγμα; οὐ  γὰρ   δήπου τινὶ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ
[325]   γίγνονται οἱ ἀγαθοί. ὅτι μὲν  γὰρ   διδακτὸν αὐτὸ ἡγοῦνται καὶ ἰδίᾳ
[347]   ἔλθοιμι μετὰ σοῦ σκοπούμενος. καὶ  γὰρ   δοκεῖ μοι τὸ περὶ ποιήσεως
[330]   οὐδὲν πρᾶγμα; ἐμοὶ μὲν  γὰρ   δοκεῖ· τί δὲ σοί; Κἀμοί,
[336]   θέουσιν τούτοις ἀκολουθεῖν, ἀλλ´ οὐ  γὰρ   δύναμαι, ἀλλ´ εἴ τι δέῃ
[336]   τρόπος ἔσται τῶν διαλόγων; χωρὶς  γὰρ   ἔγωγ´ ᾤμην εἶναι τὸ συνεῖναί
[342]   λόγους ἄριστα πεπαίδευνται, ὧδε· εἰ  γὰρ   ἐθέλει τις Λακεδαιμονίων τῷ φαυλοτάτῳ
[324]   καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. εἰ  γὰρ   ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν,
[328]   τὰ πολλὰ ταῦτα ἐξεδίδαξεν. καὶ  γὰρ   εἰ μέν τις περὶ αὐτῶν
[350]   ἂν εἶναι σοφίαν. πρῶτον μὲν  γὰρ   εἰ οὕτω μετιὼν ἔροιό με
[335]   τ´ εἶ συνουσίας ποιεῖσθαι (σοφὸς  γὰρ   εἶ— ἐγὼ δὲ τὰ μακρὰ
[346]   οὔ μιν ἐγὼ μωμήσομαι— οὐ  γάρ   εἰμι φιλόμωμος— τῶν γὰρ ἠλιθίων
[344]   Πιττακέ, οὐκ ἀληθῆ λέγεις· οὐ  γὰρ   εἶναι ἀλλὰ γενέσθαι μέν ἐστιν
[336]   δοκεῖ ἐπιεικέστερα Σωκράτης λέγειν· χρὴ  γὰρ   ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀποφαίνεσθαι.
[309]   τί σοι ἐθέλω εἰπεῖν· παρόντος  γὰρ   ἐκείνου, οὔτε προσεῖχον τὸν νοῦν,
[362]   ποιεῖν, εἴ σοι δοκεῖ. καὶ  γὰρ   ἐμοὶ οἷπερ ἔφην ἰέναι πάλαι
[313]   ἀφ´ ὧν ψυχὴ τρέφεται; φαίνεται  γὰρ   ἔμοιγε τοιοῦτός τις. Τρέφεται δέ,
[328]   (οὔπω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν· ἔτι  γὰρ   ἐν αὐτοῖς εἰσιν ἐλπίδες· νέοι
[328]   (ἀκηκοέναι ἀκήκοα Πρωταγόρου. ἐγὼ  γὰρ   ἐν μὲν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ
[324]   σοι ἐρῶ ἀλλὰ λόγον. ὧδε  γὰρ   ἐννόησον· πότερον ἔστιν τι ἓν
[356]   ἡδονῇ καὶ λύπῃ; οὐ  γὰρ   ἔσθ´ ὅτῳ ἄλλῳ. ἀλλ´ ὥσπερ
[344]   ἰατρὸν ταὐτὰ ταῦτα. τῷ μὲν  γὰρ   ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσθαι, ὥσπερ
[344]   ὅτι οὕτως εἴρηται. πολλὰ μὲν  γὰρ   ἔστι καὶ περὶ ἑκάστου τῶν
[311]   Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν— πρῲ  γάρ   ἐστιν— ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς
[342]   τούτου, πειράσομαι ὑμῖν διεξελθεῖν. φιλοσοφία  γάρ   ἐστιν παλαιοτάτη τε καὶ πλείστη
[324]   ἄλλοθι οὐδαμοῦ. εἰ μὲν  γὰρ   ἔστιν, καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ
[337]   εὐφραινοίμεθα, οὐχ ἡδοίμεσθα— εὐφραίνεσθαι μὲν  γὰρ   ἔστιν μανθάνοντά τι καὶ φρονήσεως
[337]   καὶ οὐκ ἐπαινοῖσθε— εὐδοκιμεῖν μὲν  γὰρ   ἔστιν παρὰ ταῖς ψυχαῖς τῶν
[312]   οὐ μέντοι ἱκανῶς γε· ἐρωτήσεως  γὰρ   ἔτι ἀπόκρισις ἡμῖν δεῖται,
[314]   μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν· ἡμεῖς  γὰρ   ἔτι νέοι ὥστε τοσοῦτον πρᾶγμα
[344]   ἔμμεναι δὲ ἀδύνατον· πράξας μὲν  γὰρ   εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός, κακὸς
[310]   ποιήσει καὶ σὲ σοφόν. Εἰ  γάρ,   δ´ ὅς, Ζεῦ
[323]   μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι. ὅσα  γὰρ   ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι
[356]   πότερα πλείω ἐστίν. ἐὰν μὲν  γὰρ   ἡδέα πρὸς ἡδέα ἱστῇς, τὰ
[358]   διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων παραιτοῦμαι· εἴτε  γὰρ   ἡδὺ εἴτε τερπνὸν λέγεις εἴτε
[346]   οὐ γάρ εἰμι φιλόμωμος— τῶν  γὰρ   ἠλιθίων ἀπείρων γενέθλα, ὥστ´ εἴ
[321]   ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί— ἀμήχανον  γὰρ   ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν
[326]   γίγνονται; τοῦτο αὖ μάθε· οὐδὲν  γὰρ   θαυμαστόν, εἴπερ ἀληθῆ ἐγὼ ἐν
[344]   οὐ τὸν ἰδιώτην· μὲν  γὰρ   ἰδιώτης ἀεὶ καθῄρηται. ὥσπερ οὖν
[351]   θαρραλέους ἀνδρείους πάντας· θάρσος μὲν  γὰρ   καὶ ἀπὸ τέχνης γίγνεται ἀνθρώποις
[337]   (ἐρίζειν δὲ μή— ἀμφισβητοῦσι μὲν  γὰρ   καὶ δι´ εὔνοιαν οἱ φίλοι
[351]   Δίκαιος, ἔφη, σὺ ἡγεῖσθαι· σὺ  γὰρ   καὶ κατάρχεις τοῦ λόγου. ~(Ἆρ´
[339]   ὅτι Οὐδὲν δεῖ· ἐπίσταμαί τε  γάρ,   καὶ πάνυ μοι τυγχάνει μεμεληκὸς
[347]   ποτε ἔψεγον· νῦν δὲ σφόδρα  γὰρ   καὶ περὶ τῶν μεγίστων ψευδόμενος
[314]   τῇ τῶν σιτίων. σιτία μὲν  γὰρ   καὶ ποτὰ πριάμενον παρὰ τοῦ
[317]   εἰμὶ ἐν τῇ τέχνῃ· καὶ  γὰρ   καὶ τὰ σύμπαντα πολλά μοί
[359]   ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν· τὰς  γὰρ   καλὰς πράξεις ἁπάσας ἀγαθὰς ὡμολογήσαμεν.
[324]   ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς  γὰρ   κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ
[317]   τι διαπράξασθαι ἐβουλήθησαν— οὐ  γὰρ   λαθεῖν τῶν ἀνθρώπων τοὺς δυναμένους
[351]   κακὰ καὶ ἀνιαρὰ ἀγαθά; ἐγὼ  γὰρ   λέγω, καθ´ ἡδέα ἐστίν,
[331]   ἁμῇ γέ πῃ προσέοικεν. τὸ  γὰρ   λευκὸν τῷ μέλανι ἔστιν ὅπῃ
[333]   σοι ταῦτα εἴτε μή· τὸν  γὰρ   λόγον ἔγωγε μάλιστα ἐξετάζω, συμβαίνει
[333]   ἐκαλλωπίζετο ἡμῖν Πρωταγόρας— τὸν  γὰρ   λόγον ᾐτιᾶτο δυσχερῆ εἶναι— ἔπειτα
[350]   θαρραλέοι ἀνδρεῖοι, οὐκ ἠρωτήθην— εἰ  γάρ   με τότε ἤρου, εἶπον ἂν
[344]   διὰ παντὸς τοῦ ᾄσματος. Λέγει  γὰρ   μετὰ τοῦτο ὀλίγα διελθών, ὡς
[315]   ἔχων ἀκούειν τοῦ Προδίκου— πάσσοφος  γάρ   μοι δοκεῖ ἁνὴρ ~(εἶναι καὶ
[319]   ἕπομαί σου τῷ λόγῳ; δοκεῖς  γάρ   μοι λέγειν τὴν πολιτικὴν τέχνην
[345]   ὑπὸ ἄλλου τινὸς περιπτώματος— αὕτη  γὰρ   μόνη ἐστὶ κακὴ πρᾶξις, ἐπιστήμης
[312]   καὶ ἐπιστήμονα, περὶ κιθαρίσεως·  γάρ;   Ναί. Εἶεν· δὲ δὴ
[326]   λέγειν τε καὶ πράττειν· πᾶς  γὰρ   βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας
[336]   ἔφη, Καλλία· Σωκράτης μὲν  γὰρ   ὅδε ὁμολογεῖ μὴ μετεῖναί οἱ
[331]   οἴει εἰπεῖν τοῦτο, παρήκουσας· ~Πρωταγόρας  γὰρ   (ὅδε ταῦτα ἀπεκρίνατο, ἐγὼ δὲ
[318]   ἄρτι, περὶ ὧν ἀφικόμην. Ἱπποκράτης  γὰρ   ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ ὢν
[337]   συνουσία γίγνοιτο· ὑμεῖς τε  γὰρ   οἱ λέγοντες μάλιστ´ ἂν οὕτως
[333]   πότερον οὖν δὴ λύσωμεν; οὗτοι  γὰρ   οἱ λόγοι ἀμφότεροι οὐ πάνυ
[352]   ταῦτα ποιεῖν τοὺς ποιοῦντας. Πολλὰ  γὰρ   οἶμαι, ἔφη, Σώκρατες, καὶ
[327]   ὥσπερ τῶν ἄλλων τεχνημάτων— λυσιτελεῖ  γὰρ   οἶμαι ἡμῖν ἀλλήλων δικαιοσύνη
[323]   τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν  γὰρ   οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε
[337]   εἶναι— (φύσει, οὐ νόμῳ· τὸ  γὰρ   ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φύσει συγγενές
[338]   ὅμοιος, οὐδ´ οὕτως ὀρθῶς·  γὰρ   ὅμοιος ἡμῖν ὅμοια καὶ ποιήσει,
[355]   ἡδονῆς οὐκέτι ἔξεστιν εἰπεῖν— ἄλλο  γὰρ   ὄνομα μετείληφεν ἀντὶ τῆς ἡδονῆς
[341]   τὸ μετὰ τοῦτο ῥῆμα· λέγει  γὰρ   ὅτι— θεὸς ἂν μόνος τοῦτ´
[329]   ἐν τῇ ψυχῇ ἀποπλήρωσον. ἔλεγες  γὰρ   ὅτι Ζεὺς τὴν δικαιοσύνην
[335]   τοῖς Ἕλλησιν. Καὶ ἐγώ— ἔγνων  γὰρ   ὅτι οὐκ ἤρεσεν αὐτὸς αὑτῷ
[319]   αὐτῷ, ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ· δῆλον  γὰρ   ὅτι οὐχ ἡγοῦνται διδακτὸν εἶναι.
[361]   ἐστὶν αὐτό, ἀρετή. ~οἶδα  γὰρ   ὅτι τούτου φανεροῦ (γενομένου μάλιστ´
[331]   προσέοικέν τι δικαιοσύνη ὁσιότητι· καὶ  γὰρ   ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμῇ γέ πῃ
[348]   λόγον εἴτε μὴ διασαφεῖν; ἐμοὶ  γὰρ   οὐ δοκεῖ· ἀλλ´ ἤτοι διαλεγέσθω
[336]   τούτου δέου συγκαθεῖναι· ἐγὼ μὲν  γὰρ   οὐ δύναμαι ταχὺ θεῖν, οὗτος
[314]   ἀκούσαντες καὶ ἄλλοις ἀνακοινωσώμεθα· καὶ  γὰρ   οὐ μόνος Πρωταγόρας αὐτόθι ἐστίν,
[354]   φαίην ἂν ἔγωγε. πρῶτον μὲν  γὰρ   οὐ ῥᾴδιον ἀποδεῖξαι τί ἐστίν
[337]   ἀκροατάς, ἴσους δὲ μή— ἔστιν  γὰρ   οὐ ταὐτόν· κοινῇ μὲν γὰρ
[343]   (ἔπειτα ἐνέβαλε τὸ μέν. τοῦτο  γὰρ   οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον φαίνεται
[340]   Πρωταγόρας τὸν Σιμωνίδην ἐκπέρσῃ. καὶ  γὰρ   οὖν καὶ δεῖται τὸ ὑπὲρ
[330]   αὖ, σοφοὶ δὲ οὔ. ~Ἔστιν  γὰρ   οὖν καὶ ταῦτα μόρια (τῆς
[361]   τὴν διέξοδον τῶν λόγων. καὶ  γὰρ   οὔτε (τἆλλα οἶμαι κακὸς εἶναι
[347]   φαύλων καὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων. καὶ  γὰρ   οὗτοι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι
[313]   (ἔμπορός τε καὶ κάπηλος. καὶ  γὰρ   οὗτοί που ὧν ἄγουσιν ἀγωγίμων
[331]   θαυμάσας εἶπον πρὸς αὐτόν·  γὰρ   οὕτω σοι τὸ δίκαιον καὶ
[345]   τὸ αὐτὸ τοῦτο εἰρημένον. οὐ  γὰρ   οὕτως ἀπαίδευτος ἦν Σιμωνίδης, ὥστε
[310]   πώποτε οὐδ´ ἀκήκοα οὐδέν· ἔτι  γὰρ   παῖς ὅτε τὸ πρότερον
[348]   ἀπορῶ ἑκάστοτε, ταῦτα διασκέψασθαι. ἡγοῦμαι  γὰρ   πάνυ λέγειν τι τὸν Ὅμηρον
[318]   καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος. Ἱπποκράτης  γὰρ   παρ´ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται
[321]   δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν  γὰρ   παρὰ τῷ Διί. τῷ δὲ
[310]   χάρις. ἀλλ´ οὖν ἀκούετε. Τῆς  γὰρ   παρελθούσης νυκτὸς ταυτησί, ἔτι βαθέος
[335]   παραμεῖναι ἀποτείνοντι μακροὺς λόγους— ἐλθεῖν  γάρ   ποί με δεῖ— εἶμι· ἐπεὶ
[328]   προύτρεψάς με ὧδε ἀφικέσθαι· πολλοῦ  γὰρ   ποιοῦμαι (ἀκηκοέναι ἀκήκοα Πρωταγόρου.
[309]   καὶ τῇ νῦν ἡμέρᾳ· καὶ  γὰρ   πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ εἶπε βοηθῶν
[349]   ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω· εὑρήσεις  γὰρ   πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἀδικωτάτους μὲν
[320]   εἶναι μῦθον ὑμῖν λέγειν. Ἦν  γάρ   ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν
[339]   ποίησιν· τοσοῦτον μόνον διοίσει. λέγει  γάρ   που Σιμωνίδης πρὸς Σκόπαν τὸν
[317]   κατεσκευάζομεν παρὰ τῷ Ἱππίᾳ— ἐκεῖ  γὰρ   προϋπῆρχε τὰ βάθρα— ἐν δὲ
[328]   ἐν αὐτοῖς εἰσιν ἐλπίδες· νέοι  γάρ.   Πρωταγόρας μὲν τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα
[348]   πρὸ τοῦ ἐνόησεν. εὐπορώτεροι  γάρ   πως ἅπαντές ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι
[316]   εὐλαβεῖσθαι τὸν ταῦτα πράττοντα· οὐ  γὰρ   σμικροὶ περὶ αὐτὰ φθόνοι τε
[312]   καὶ κιθαριστοῦ καὶ παιδοτρίβου; τούτων  γὰρ   σὺ ἑκάστην οὐκ ἐπὶ τέχνῃ
[335]   ἀφήσομέν σε, Σώκρατες· ἐὰν  γὰρ   σὺ ἐξέλθῃς, οὐχ ὁμοίως ἡμῖν
[333]   οὐ πάνυ μουσικῶς λέγονται· οὐ  γὰρ   συνᾴδουσιν οὐδὲ συναρμόττουσιν ἀλλήλοις. πῶς
[345]   οἳ ἑκόντες κακὰ ποιοῦσιν. ἐγὼ  γὰρ   σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο, ὅτι
[311]   φῶς γένηται· εἶτα ἴωμεν. καὶ  γὰρ   τὰ πολλὰ Πρωταγόρας ἔνδον διατρίβει,
[323]   τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. ἐν  γὰρ   ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ
[351]   τοὺς μέντοι ἰσχυροὺς δυνατούς· ~(οὐ  γὰρ   ταὐτὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ
[318]   ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους· (τὰς  γὰρ   τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄκοντας πάλιν
[322]   τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής πολιτικὴν  γὰρ   τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος
[341]   μανθάνεις· ἐρώμεθα οὖν Πρόδικον— δίκαιον  γὰρ   τὴν Σιμωνίδου φωνὴν τοῦτον ἐρωτᾶν—
[319]   ἄρα κέκτησαι, εἴπερ κέκτησαι· οὐ  γάρ   τι ἄλλο πρός γε σὲ
[356]   καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον. εἰ  γάρ   τις λέγοι ὅτι Ἀλλὰ πολὺ
[328]   τοῦ μισθοῦ τοιοῦτον πεποίημαι· ἐπειδὰν  γάρ   τις παρ´ ἐμοῦ μάθῃ, ἐὰν
[343]   ἄρα ἐγὼ ἀληθῆ λέγω. εὐθὺς  γὰρ   τὸ πρῶτον τοῦ ᾄσματος μανικὸν
[314]   σοφισταί ἐσμεν. ἀλλὰ θάρρει· (Πρωταγόραν  γάρ   τοι δεόμενοι ἰδεῖν ἤλθομεν· εἰσάγγειλον
[349]   (Ἔχε δή, ἔφην ἐγώ· ἄξιον  γάρ   τοι ἐπισκέψασθαι λέγεις. πότερον
[310]   ὀψὲ ἀφικόμενος ἐξ Οἰνόης.  γάρ   τοι παῖς με Σάτυρος
[341]   τοῖς λόγοις Πρόδικος ὅδε. ~κινδυνεύει  γάρ   τοι, (Πρωταγόρα, Προδίκου
[317]   παρέχεσθαι ἀνάγκη τοὺς ἀνθρώπους· ἡγοῦνται  γὰρ   τὸν τοιοῦτον πρὸς τοῖς ἄλλοις
[345]   ᾄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ. φησὶ  γάρ—   τοὔνεκεν οὔ ποτ´ ἐγὼ τὸ
[337]   δοκεῖς λέγειν, Κριτία· χρὴ  γὰρ   τοὺς ἐν τοιοῖσδε λόγοις παραγιγνομένους
[343]   μέν, οὐ μέντοι ἀληθῶς— εὔηθες  γὰρ   τοῦτό γε φανείη ἂν καὶ
[340]   ἑαυτῷ λέγοντα, ἀλλ´ ἄλλο. οὐ  γὰρ   τοῦτο Πιττακὸς ἔλεγεν τὸ
[319]   εἰρήσεται ἅπερ νοῶ. ἐγὼ  γὰρ   τοῦτο, Πρωταγόρα, οὐκ ᾤμην
[357]   καὶ ὑμῶν αὐτῶν καταγελάσεσθε. καὶ  γὰρ   ὑμεῖς ὡμολογήκατε ἐπιστήμης ἐνδείᾳ ἐξαμαρτάνειν
[353]   αὐτοὺς ὡδί· Ἀκούετε δή· πειρασόμεθα  γὰρ   ὑμῖν ἐγώ τε καὶ Πρωταγόρας
[355]   τὸ μετὰ τοῦτο ἀκούετε. φημὶ  γὰρ   ὑμῖν τούτου οὕτως ἔχοντος γελοῖον
[312]   Καὶ ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας— ἤδη  γὰρ   ὑπέφαινέν τι ἡμέρας, ὥστε καταφανῆ
[359]   τὸ ὕστερον εἶπεν. τὸ  γὰρ   ὕστερον ἔφη τὰ μὲν τέτταρα
[340]   σοι συνδοκεῖ ὅπερ ἐμοί. οὐ  γὰρ   φαίνεται ἐναντία λέγειν αὐτὸς αὑτῷ
[344]   ἀποδεῖξαι ὡς εὖ πεποίηται— πάνυ  γὰρ   χαριέντως καὶ μεμελημένως ἔχει— ἀλλὰ
[338]   βραβευτὴν ἑλέσθαι τῶν λόγων. εἴτε  γὰρ   χείρων ἔσται ἡμῶν αἱρεθείς,
[353]   καὶ Πρωταγόρας φράσαι. ἄλλο τι  γάρ,   ἄνθρωποι, φατὲ ὑμῖν τοῦτο
[340]   λέγειν αὐτὸς αὑτῷ Σιμωνίδης. σὺ  γάρ,   Πρόδικε, προαπόφηναι τὴν σὴν
[333]   καὶ σωφροσύνη αὖ φαίνεται·  γάρ,   Πρωταγόρα, ἔφην ἐγώ,
[359]   μ´ ἔφη τεκμηρίῳ τῷδε· Εὑρήσεις  γάρ,   Σώκρατες, ἀνθρώπους ἀνοσιωτάτους μὲν
[310]   ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδήμησε. ἀλλὰ  γάρ,   Σώκρατες, πάντες τὸν ἄνδρα
[335]   τότε σοι διαλέξομαι. σὺ μὲν  γάρ,   ὡς λέγεται περὶ σοῦ, φῂς
[312]   τὸν Δία, Σώκρατες, εἴπερ  γε   διανοοῦμαι χρὴ λέγειν. Ἀλλ´
[333]   πῶς γὰρ ἂν συνᾴδοιεν, εἴπερ  γε   ἀνάγκη ἑνὶ (μὲν ἓν μόνον
[324]   αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ  γε   ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν.
[333]   μοι διαφέρει, ἐὰν μόνον σύ  γε   ἀποκρίνῃ, εἴτ´ οὖν δοκεῖ σοι
[353]   ταῦτα τὰ βέλτιστα, ἐπεὶ γιγνώσκειν  γε   αὐτά. ἴσως γὰρ ἂν λεγόντων
[341]   λέγειν; Καὶ Πρωταγόρας, Πολλοῦ  γε   δεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν,
[336]   πολλοὶ τῶν ἀκουόντων· ἐπεὶ Σωκράτη  γε   ἐγὼ ἐγγυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσθαι, οὐχ
[315]   Καὶ μὲν δὴ καὶ Τάνταλόν  γε   εἰσεῖδον— ἐπεδήμει (γὰρ ἄρα καὶ
[310]   Πάνυ μὲν οὖν· καὶ χάριν  γε   εἴσομαι, ἐὰν ἀκούητε. (ΕΤ. Καὶ
[331]   ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸς ὑπέρ  γε   ἐμαυτοῦ φαίην ἂν καὶ τὴν
[330]   οὕτως ἔχει, εἴπερ τῷ παραδείγματί  γε   ἔοικε; Ἀλλ´ οὕτως, ἔφη, ἔχει,
[359]   δειλοὶ καὶ ἀνδρεῖοι, καὶ ταύτῃ  γε   ἐπὶ τὰ αὐτὰ (ἔρχονται οἱ
[312]   ἀληθῆ λέγοιμεν, οὐ μέντοι ἱκανῶς  γε·   ἐρωτήσεως γὰρ ἔτι ἀπόκρισις
[309]   τῇ πόλει. (ΣΩ. Καὶ πολύ  γε.   (ΕΤ. Τί φῄς; ἀστῷ
[317]   ὁμολογεῖν σοφιστὴς εἶναι. καίτοι πολλά  γε   ἔτη ἤδη εἰμὶ ἐν τῇ
[310]   δ´ ὅς, εἰ μὴ ἀγαθά  γε.   Εὖ ἂν λέγοις, ἦν δ´
[349]   ἄλλο τι; Καὶ ἴτας  γε,   ἔφη, ἐφ´ οἱ πολλοὶ
[359]   ἀεὶ ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. Ὀρθῶς  γε,   ἔφην ἐγώ. ~(ἀλλὰ ποτέρους φῂς
[352]   εἶναι τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων. Καλῶς  γε,   ἔφην ἐγώ, σὺ λέγων καὶ
[330]   ὅσιον εἴη, εἰ μὴ αὐτή  (γε   ὁσιότης ὅσιον ἔσται. τί
[330]   μάλιστα δήπου, ἔφη· καὶ μέγιστόν  γε   σοφία τῶν μορίων. Ἕκαστον
[309]   λέγεις; Πρωταγόρας ἐπιδεδήμηκεν; (ΣΩ. Τρίτην  γε   ἤδη ἡμέραν. (ΕΤ. Καὶ ἄρτι
[318]   ἄν φησι πυθέσθαι. τοσοῦτος  γε   ἡμέτερος λόγος. Ὑπολαβὼν οὖν
[351]   θαρραλέους εἶναι, μὴ μέντοι τούς  γε   θαρραλέους ἀνδρείους πάντας· θάρσος μὲν
[350]   δ´ ὅς, καὶ λίαν  γε   θαρροῦντας. Οὐκοῦν οἱ θαρραλέοι οὗτοι
[359]   Ὡμολόγει. Ἀλλὰ μὴν ἐπὶ  γε   θαρροῦσι πάντες αὖ ἔρχονται, καὶ
[322]   ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον  γε   θὲς παρ´ ἐμοῦ τὸν μὴ
[310]   Νὴ τοὺς θεούς, ἔφη, ἑσπέρας  γε.   (Καὶ ἅμα ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκίμποδος
[351]   γίγνεται ἀνθρώποις καὶ (ἀπὸ θυμοῦ  γε   καὶ ἀπὸ μανίας, ὥσπερ
[351]   τὴν δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανίας  γε   καὶ θυμοῦ, ἰσχὺν δὲ ἀπὸ
[311]   αὐτῷ (ἀποκριναίμεθα; τί ὄνομα ἄλλο  γε   λεγόμενον περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; ὥσπερ
[341]   ἔχοι γέρας, οὐ δήπου τοῦτό  γε   λέγων, κακὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, εἶτα
[350]   εἴη ἀνδρεία· ἐπεὶ οὗτοί  γε   μαινόμενοί εἰσιν. Πῶς οὖν, ἔφην
[323]   ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης  γε   μετέχειν τῆς ἀρετῆς μὴ
[313]   ἦν δ´ ἐγώ. καὶ ὅπως  γε   μή, ἑταῖρε, σοφιστὴς
[342]   τοίνυν, ἦν δ´ ἐγώ,  γέ   μοι δοκεῖ περὶ τοῦ ᾄσματος
[348]   (Καὶ Πρωταγόρας αἰσχυνθείς, ὥς  γέ   μοι ἔδοξεν, τοῦ τε Ἀλκιβιάδου
[324]   σοι, Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς  γέ   μοι (φαίνεται. Ἔτι δὴ λοιπὴ
[310]   θεούς, ἔφη, Σώκρατες, ὅτι  γε   μόνος ἐστὶ σοφός, ἐμὲ δὲ
[347]   ἔφη, Ἱππία, εἰς αὖθίς  γε·   νῦν δὲ δίκαιόν ἐστιν
[309]   Σοφωτάτῳ μὲν οὖν δήπου τῶν  γε   νῦν, εἴ σοι δοκεῖ σοφώτατος
[361]   τηλικούτων καὶ πάνυ· καὶ λέγω  γε   ὅτι οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ
[348]   γὰρ ἄλλον σέ; ὅς  γε   οὐ μόνον αὐτὸς οἴει καλὸς
[332]   ὑπὸ ἀφροσύνης; Ναί. Ἐναντίως; Πάνυ  γε.   Οὐκοῦν ὑπὸ ἐναντίων ὄντων; Ναί.
[310]   καὶ εἶπεν· Ἑσπέρας δῆτα, μάλα  γε   ὀψὲ ἀφικόμενος ἐξ Οἰνόης.
[350]   Οἱ πελταστικοί. καὶ τὰ ἄλλα  γε   πάντα, εἰ τοῦτο ζητεῖς, ἔφη,
[340]   Νὴ τὸν Δία, εἰς καιρόν  γε   παρατετύχηκεν ἡμῖν ἐν τοῖς λόγοις
[331]   τὰ τοῦ προσώπου μόρια, ἁμῇ  γέ   πῃ προσέοικεν καὶ ἔστιν τὸ
[331]   καὶ γὰρ ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμῇ  γέ   πῃ προσέοικεν. τὸ γὰρ λευκὸν
[340]   ἔφη Πρόδικος. Τὸν δέ  γε   Πιττακόν, ἦν δ´ ἐγώ, μέμφεται,
[310]   ἐκείνῳ συγγεγονὼς ἥκεις; ~(ΣΩ. Πάνυ  γε,   πολλὰ καὶ εἰπὼν καὶ ἀκούσας.
[317]   ἐστὶν τὰ προσχήματα· ἐπεὶ οἵ  γε   πολλοὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν
[349]   οὖν, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί  γε.   Πότερον οὖν, ἦν δ´ ἐγώ,
[324]   τιμωρεῖται— οὐ γὰρ ἂν τό  γε   πραχθὲν ἀγένητον θείη— ἀλλὰ τοῦ
[339]   τῶν ἄλλων ἐπιθορυβησάντων· ἔπειτα— ὥς  γε   πρὸς σὲ εἰρῆσθαι τἀληθῆ, ἵνα
[323]   ἀναγκαῖον (οὐδένα ὅντιν´ οὐχὶ ἁμῶς  γέ   πως μετέχειν αὐτῆς, μὴ
[319]   οὐ γάρ τι ἄλλο πρός  γε   σὲ εἰρήσεται ἅπερ νοῶ.
[341]   σαυτοῦ λόγῳ βοηθεῖν. ἐπεὶ ὅτι  γε   Σιμωνίδης οὐ λέγει τὸ χαλεπὸν
[358]   τι οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπί  γε   τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται
[309]   τινὶ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ ἔν  γε   τῇδε τῇ πόλει. (ΣΩ. Καὶ
[312]   περὶ οὗπερ καὶ ἐπίστασθαι; Εἰκός  γε.   τί δή ἐστιν τοῦτο περὶ
[339]   ταῦτα ἀμφότερα λέγων, ὅς  γε   τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸς ὑπέθετο
[345]   ἀγαθὸν οἷόν τε, καὶ κακόν  γε   τὸν αὐτὸν τοῦτον· ἐπὶ πλεῖστον
[341]   τοῦτο λέγειν Σιμωνίδην, καὶ Πρόδικόν  γε   τόνδε εἰδέναι, ἀλλὰ παίζειν καὶ
[345]   Πιττακὸν εἴρηται, καὶ τὰ ἐπιόντα  γε   τοῦ ᾄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ.
[359]   μέντοι, ἔφη, Σώκρατες, πᾶν  γε   τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ οἵ
[334]   τὰ δὲ κυσίν· τὰ δέ  γε   τούτων μὲν οὐδενί, δένδροις δέ·
[331]   οἷον τὸ ἕτερον. ὥστε τούτῳ  γε   τῷ τρόπῳ (κἂν ταῦτα ἐλέγχοις,
[343]   μέντοι ἀληθῶς— εὔηθες γὰρ τοῦτό  γε   φανείη ἂν καὶ οὐ Σιμωνίδου
[333]   Σώκρατες, τοῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ πολλοί  γέ   φασιν τῶν ἀνθρώπων. Πότερον οὖν
[325]   οὐδ´ ἐπιμελοῦνται πᾶσαν ἐπιμέλειαν; οἴεσθαί  γε   χρή, Σώκρατες. ἐκ παίδων
[344]   ἀλαθέως, οἷόν τε μέντοι ἐπί  γε   χρόνον τινά· γενόμενον δὲ διαμένειν
[311]   ἀκούομεν; Σοφιστὴν δή τοι ὀνομάζουσί  γε,   Σώκρατες, τὸν ἄνδρα εἶναι,
[334]   καὶ ἄλλα μυρία, τὰ δέ  γε   ὠφέλιμα· τὰ δὲ ἀνθρώποις μὲν
[320]   ἐπαίδευε· καὶ πρὶν ἓξ μῆνας  γεγονέναι,   (ἀπέδωκε τούτῳ οὐκ ἔχων ὅτι
[320]   ἡγεῖσθαί σε πολλῶν μὲν ἔμπειρον  γεγονέναι,   πολλὰ δὲ μεμαθηκέναι, τὰ δὲ
[309]   θαμά. (ΕΤ. Καὶ τί ἂν  γεγονὸς   εἴη περὶ σὲ κἀκεῖνον τοσοῦτον
[318]   ἐμοὶ συγγένῃ, ἀπιέναι οἴκαδε βελτίονι  γεγονότι,   καὶ ἐν τῇ ὑστεραίᾳ ταὐτὰ
[325]   μάθωσιν καὶ μέλλωσιν συνήσειν τὰ  γεγραμμένα   ὥσπερ τότε τὴν φωνήν, παρατιθέασιν
[310]   σε ἀδικεῖ Πρωταγόρας; Καὶ ὃς  γελάσας,   Νὴ τοὺς θεούς, ἔφη,
[358]   μοι πρὸς βούλομαι ἀπόκριναι.  Γελάσας   οὖν Πρόδικος συνωμολόγησε, καὶ
[355]   ἐρόμενος ἡμᾶς ὑβριστὴς ὤν,  γελάσεται   (καὶ ἐρεῖ· γελοῖον λέγετε
[355]   τούτων ἡττώμενος. ὡς δὲ ταῦτα  γελοῖά   ἐστιν, κατάδηλον ἔσται, ἐὰν μὴ
[346]   λευκά, οἷς μέλανα μὴ μέμεικται—  γελοῖον   γὰρ ἂν εἴη πολλαχῇ— ἀλλ´
[355]   ὤν, γελάσεται (καὶ ἐρεῖ·  γελοῖον   λέγετε πρᾶγμα, εἰ πράττει τις
[355]   γὰρ ὑμῖν τούτου οὕτως ἔχοντος  γελοῖον   τὸν λόγον γίγνεσθαι, ὅταν λέγητε
[340]   (Πρωταγόρα, καὶ εἰμί τις  γελοῖος   ἰατρός· ἰώμενος μεῖζον τὸ νόσημα
[346]   φιλόμωμος— τῶν γὰρ ἠλιθίων ἀπείρων  γενέθλα,   ὥστ´ εἴ τις χαίρει ψέγων,
[322]   (Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ  γένει   ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν
[321]   ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ  γένει   πορίζων. ἅτε δὴ οὖν οὐ
[320]   καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος  γενέσεως,   τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον
[339]   ὑπέθετο χαλεπὸν εἶναι ἄνδρα ἀγαθὸν  γενέσθαι   ἀλαθείᾳ, ὀλίγον δὲ τοῦ ποιήματος
[344]   (τῷ δὲ κακῷ οὐκ ἐγχωρεῖ  γενέσθαι,   ἀλλ´ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη. ὥστε
[338]   δεῖ τούτου ἕνεκα ἕνα ἐπιστάτην  γενέσθαι,   ἀλλὰ πάντες κοινῇ ἐπιστατήσετε. Ἐδόκει
[345]   οὐχ οἷόν τε, διατελοῦντα ἀγαθόν,  γενέσθαι   δὲ ἀγαθὸν οἷόν τε, καὶ
[345]   ἀεί— ἀλλ´ εἰ μέλλει κακὸς  γενέσθαι,   δεῖ αὐτὸν πρότερον ἀγαθὸν γενέσθαι.
[345]   οὔ ποτ´ ἐγὼ τὸ μὴ  γενέσθαι   δυνατὸν διζήμενος κενεὰν ἐς ἄπρακτον
[340]   ὅδε, τὸ εἶναι καὶ τὸ  γενέσθαι.   εἰ δὲ μὴ τὸ αὐτό
[312]   τι ἡμέρας, ὥστε καταφανῆ αὐτὸν  γενέσθαι—   Εἰ μέν τι τοῖς ἔμπροσθεν
[316]   δὲ οἴεταί οἱ μάλιστ´ ἂν  γενέσθαι,   εἰ σοὶ συγγένοιτο· ταῦτ´ οὖν
[316]   ἐπιθυμεῖν δέ μοι (δοκεῖ ἐλλόγιμος  γενέσθαι   ἐν τῇ πόλει, τοῦτο δὲ
[353]   οἶμαι ἂν ἔγωγε κάλλιστα φανερὸν  γενέσθαι,   ἕπου· εἰ δὲ μὴ βούλει,
[340]   Πιττακὸς ἔλεγεν τὸ χαλεπόν,  γενέσθαι   ἐσθλόν, ὥσπερ Σιμωνίδης, ἀλλὰ
[313]   τῳ διακινδυνεύοντα χρηστὸν αὐτὸ  γενέσθαι   πονηρόν, πολλὰ ἂν περιεσκέψω
[328]   πρὸς τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν  γενέσθαι,   καὶ ἀξίως τοῦ μισθοῦ ὃν
[361]   πᾶσαν προθυμίαν ἔχω καταφανῆ αὐτὰ  γενέσθαι,   καὶ βουλοίμην ἂν ταῦτα διεξελθόντας
[321]   αὐτὴν κτητήν τῳ χρησίμην  γενέσθαι—   καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ.
[340]   ταὐτόν σοι δοκεῖ εἶναι τὸ  γενέσθαι   καὶ τὸ εἶναι, ἄλλο;
[340]   καὶ ἄλλοι πολλοὶ καθ´ Ἡσίοδον  γενέσθαι   μὲν ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι— τῆς
[344]   ἂν εἰ λέγοι λόγον, ὅτι  γενέσθαι   μὲν ἄνδρα ἀγαθὸν χαλεπὸν ἀλαθέως,
[344]   λέγεις· οὐ γὰρ εἶναι ἀλλὰ  γενέσθαι   μέν ἐστιν ἄνδρα ἀγαθὸν χερσί
[343]   ἀμφισβητοῦντα εἰπεῖν ὅτι Οὔκ, ἀλλὰ  γενέσθαι   μὲν χαλεπὸν ἄνδρα ἀγαθόν ἐστιν,
[344]   ἐσθλὸν ἔμμεναι· τὸ δ´ ἐστὶ  γενέσθαι   μὲν χαλεπόν, δυνατὸν δέ, ἐσθλόν,
[326]   ζηλῶν μιμῆται καὶ ὀρέγηται τοιοῦτος  γενέσθαι.   οἵ τ´ αὖ κιθαρισταί, ἕτερα
[340]   αὐτό ἐστιν τὸ εἶναι τῷ  γενέσθαι,   οὐκ ἐναντία λέγει Σιμωνίδης
[340]   ἀπεφήνατο, ὅτι ἄνδρα (ἀγαθὸν ἀληθείᾳ  γενέσθαι   χαλεπὸν εἴη; Ἀληθῆ λέγεις, ἔφη
[343]   βουλόμενος λέγειν ὅτι ἄνδρα ἀγαθὸν  γενέσθαι   χαλεπόν, (ἔπειτα ἐνέβαλε τὸ μέν.
[339]   ὅτι— (ἄνδρ´ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως  γενέσθαι   χαλεπόν, χερσίν τε καὶ ποσὶ
[344]   μὲν γὰρ ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ  γενέσθαι,   ὥσπερ καὶ παρ´ ἄλλου ποιητοῦ
[345]   γενέσθαι, δεῖ αὐτὸν πρότερον ἀγαθὸν  γενέσθαι.   ὥστε καὶ τοῦτο τοῦ ᾄσματος
[320]   θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ  γένη   (οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ
[311]   ὡς ἀγαλματοποιοῖς. Ὡς τίς δὲ  γενησόμενος   αὐτός; Δῆλον ὅτι ἀγαλματοποιός. Εἶεν,
[312]   ~(Αὐτὸς δὲ δὴ ὡς τίς  γενησόμενος   ἔρχῃ παρὰ τὸν Πρωταγόραν; Καὶ
[312]   ἔμπροσθεν ἔοικεν, δῆλον ὅτι σοφιστὴς  γενησόμενος.   Σὺ δέ, ἦν δ´ ἐγώ,
[311]   ὅτι ὡς ἰατρῷ. Ὡς τίς  γενησόμενος;   Ὡς ἰατρός, ἔφη. Εἰ δὲ
[311]   παρὰ τίνα ἀφιξόμενος καὶ τίς  γενησόμενος;   ὥσπερ ἂν εἰ ἐπενόεις παρὰ
[311]   αὐτοῦ διατρίψωμεν ἕως ἂν φῶς  γένηται·   εἶτα ἴωμεν. καὶ γὰρ τὰ
[325]   γυναῖκα, ἕωσπερ ἂν κολαζόμενος βελτίων  γένηται,   ὃς δ´ ἂν μὴ ὑπακούῃ
[319]   σκυτοτόμος, ἔμπορος ναύκληρος, πλούσιος πένης,  γενναῖος   ἀγεννής, καὶ τούτοις οὐδεὶς τοῦτο
[319]   καὶ πλούσιος καὶ τῶν  γενναίων,   οὐδέν τι μᾶλλον ἀποδέχονται, ἀλλὰ
[345]   ἰατρικῆς ἰδιῶται οὐκ ἄν ποτε  γενοίμεθα   κακῶς πράξαντες οὔτε ἰατροὶ οὔτε
[322]   πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν  γένοιντο   πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν
[318]   μὴ τυγχάνοις ἐπιστάμενος, βελτίων ἂν  γένοιο.   ἀλλὰ μὴ οὕτως, ἀλλ´ ὥσπερ
[361]   ἂν θαυμάζοιμι εἰ τῶν ἐλλογίμων  γένοιο   ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ. καὶ περὶ
[345]   καὶ μὲν ἀγαθὸς ἀνὴρ  γένοιτ´   ἄν ποτε καὶ κακὸς
[314]   ἐνέπεσεν· ἵν´ οὖν μὴ ἀτελὴς  γένοιτο,   ἀλλὰ διαπερανάμενοι οὕτως ἐσίοιμεν, στάντες
[345]   τίς οὖν ἂν κακὸς ἰατρὸς  γένοιτο;   δῆλον ὅτι πρῶτον μὲν
[361]   φανεροῦ (γενομένου μάλιστ´ ἂν κατάδηλον  γένοιτο   ἐκεῖνο περὶ οὗ ἐγώ τε
[345]   οὗτος γὰρ ἂν καὶ κακὸς  γένοιτο—   ἡμεῖς δὲ οἱ ἰατρικῆς ἰδιῶται
[345]   κακὸς ἀνὴρ οὐκ ἄν ποτε  γένοιτο   κακός— ἔστιν γὰρ ἀεί— ἀλλ´
[345]   ὅστις δὲ μὴ ἰατρὸς ἂν  γένοιτο   κακῶς πράξας, δῆλον ὅτι οὐδὲ
[352]   τῇδέ πῃ καταφανὲς ἂν ἡμῖν  γένοιτο;   ὥσπερ εἴ τις ἄνθρωπον σκοπῶν
[344]   μέντοι ἐπί γε χρόνον τινά·  γενόμενον   δὲ διαμένειν (ἐν ταύτῃ τῇ
[327]   ὅτου ἔτυχεν ὑὸς εὐφυέστατος  γενόμενος   εἰς αὔλησιν, οὗτος (ἂν ἐλλόγιμος
[318]   αὐτῷ ἡμέρᾳ συγγένηται, βελτίων ἄπεισι  γενόμενος   καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης
[327]   σφόδρα ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις  γενόμενος,   ὥσπερ οἱ ἐν ἐκείνῳ τῷ
[361]   ~οἶδα γὰρ ὅτι τούτου φανεροῦ  (γενομένου   μάλιστ´ ἂν κατάδηλον γένοιτο ἐκεῖνο
[313]   πράττειν, χρηστοῦ πονηροῦ αὐτοῦ  γενομένου,   περὶ δὲ τούτου οὔτε τῷ
[321]   ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι  γένος   ἀϊστωθείη· ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν
[321]   ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων  γένος,   καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. ἀποροῦντι
[344]   ἂν μόνος τοῦτο ἔχοι τὸ  γέρας,   ἄνδρα δ´ οὐκ ἔστι μὴ
[341]   ἔχειν καὶ τῷ θεῷ τοῦτο  γέρας   ἀπένειμε μόνῳ· ἀκόλαστον γὰρ ἄν
[341]   θεὸς ἂν μόνος τοῦτ´ ἔχοι  γέρας,   οὐ δήπου τοῦτό γε λέγων,
[318]   λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ  γεωμετρίαν   καὶ μουσικὴν διδάσκοντες— καὶ ἅμα
[344]   ἐπιπεσὼν ἀμήχανον ἂν ποιήσειεν, καὶ  γεωργὸν   χαλεπὴ ὥρα ἐπελθοῦσα ἀμήχανον ἂν
[320]   καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ  γῇ   κεράννυται. ἐπειδὴ δ´ ἄγειν αὐτὰ
[338]   τὸ πέλαγος τῶν λόγων ἀποκρύψαντα  γῆν,   ἀλλὰ μέσον τι ἀμφοτέρους τεμεῖν.
[321]   ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ  γῆς   βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς,
[321]   ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ  γῆς   εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος
[342]   (ἐν Λακεδαίμονι, καὶ σοφισταὶ πλεῖστοι  γῆς   ἐκεῖ εἰσιν· ἀλλ´ ἐξαρνοῦνται καὶ
[320]   εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ  γῆς   ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς
[320]   αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ  γῆς   καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν
[322]   καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ  γῆς   τροφὰς ηὕρετο. οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι
[323]   καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς οἴονται  γίγνεσθαι   ἀγαθὰ ἀνθρώποις, (ἐάν τις ταῦτα
[335]   σοὶ δοκοῦντα τὴν συνουσίαν ἡμῖν  γίγνεσθαι,   ἀλλ´ ἐπειδὰν σὺ βούλῃ διαλέγεσθαι
[353]   ἄνθρωποι, φατὲ ὑμῖν τοῦτο  γίγνεσθαι   ἐν τοῖσδε, οἷον πολλάκις ὑπὸ
[327]   αὐλητῶν ἀγαθοὺς αὐλητὰς τοὺς ὑεῖς  γίγνεσθαι   τῶν φαύλων; οἶμαι μὲν
[345]   πολλάκις αὑτὸν ἐπαναγκάζειν φίλον τινὶ  γίγνεσθαι   ~καὶ ἐπαινέτην {φιλεῖν καὶ ἐπαινεῖν}
[328]   τῶν ἀγαθῶν πατέρων φαύλους ὑεῖς  γίγνεσθαι   καὶ τῶν φαύλων ἀγαθούς, ἐπεὶ
[355]   οὕτως ἔχοντος γελοῖον τὸν λόγον  γίγνεσθαι,   ὅταν λέγητε ὅτι πολλάκις γιγνώσκων
[351]   τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης  γίγνεσθαι,   τὴν δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανίας
[351]   μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ τέχνης  γίγνεται   ἀνθρώποις καὶ (ἀπὸ θυμοῦ γε
[351]   φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν ψυχῶν  γίγνεται.   Λέγεις δέ τινας, ἔφην,
[322]   εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ (βίου  γίγνεται,   Προμηθέα δὲ δι´ Ἐπιμηθέα ὕστερον,
[323]   τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις  γίγνεται,   τὰ καλὰ καὶ τἀναντία τούτοις·
[338]   δέ, αἰσχρὸν καὶ τοῦτο τῷδε  γίγνεται,   ὥσπερ φαύλῳ ἀνθρώπῳ ἐπιστάτην αἱρεῖσθαι,
[341]   ἀλλὰ διὰ πολλῶν πραγμάτων  γίγνηται.   Ἀλλὰ καὶ ἐγὼ οἶμαι, ἔφην,
[337]   ἂν καλλίστη ἡμῖν συνουσία  γίγνοιτο·   ὑμεῖς τε γὰρ οἱ λέγοντες
[356]   ἐστὶ μείζω τε καὶ σμικρότερα  γιγνόμενα   ἀλλήλων καὶ πλείω καὶ ἐλάττω
[353]   ἐστιν, (ἀλλὰ διὰ τὰ ὕστερον  γιγνόμενα,   νόσους τε καὶ τἆλλα. Ἐγὼ
[354]   τομῶν καὶ φαρμακειῶν καὶ λιμοκτονιῶν  γιγνομένας,   ὅτι ταῦτα ἀγαθὰ μέν ἐστιν,
[334]   αἰσθήσεσι ταῖς διὰ τῶν ῥινῶν  γιγνομένην   ἐν τοῖς σιτίοις τε καὶ
[326]   ὦσιν, καὶ εὐρυθμότεροι καὶ εὐαρμοστότεροι  γιγνόμενοι   χρήσιμοι ὦσιν εἰς τὸ λέγειν
[316]   βόμβος τις ἐν τῷ οἰκήματι  γιγνόμενος   ἀσαφῆ ἐποίει τὰ λεγόμενα. Καὶ
[323]   τούτοις που οἵ τε θυμοὶ  γίγνονται   καὶ αἱ κολάσεις καὶ αἱ
[316]   σμικροὶ περὶ αὐτὰ φθόνοι τε  γίγνονται   καὶ ἄλλαι δυσμένειαί τε καὶ
[354]   χρόνον ὑγίειαί τε ἀπ´ αὐτῶν  γίγνονται   καὶ εὐεξίαι τῶν σωμάτων καὶ
[328]   ἐπιμέλειαν ἀγαθοὶ οἱ ἀγαθοὶ  γίγνονται·   νῦν δὲ πέπεισμαι. πλὴν σμικρόν
[325]   δὲ μή, σκέψαι ὡς θαυμασίως  γίγνονται   οἱ ἀγαθοί. ὅτι μὲν γὰρ
[326]   ἀγαθῶν πατέρων πολλοὶ ὑεῖς φαῦλοι  γίγνονται;   τοῦτο αὖ μάθε· οὐδὲν γὰρ
[338]   συνουσία τε καὶ διάλογοι ἡμῖν  γίγνωνται·   εἰ μὴ βούλεται (Πρωταγόρας ἀποκρίνεσθαι,
[353]   διὰ ταῦτα τὰ βέλτιστα, ἐπεὶ  γιγνώσκειν   γε αὐτά. ἴσως γὰρ ἂν
[313]   πάντως συνεστέον Πρωταγόρᾳ, ὃν οὔτε  γιγνώσκεις,   ὡς φῄς, οὔτε (διείλεξαι οὐδεπώποτε,
[352]   ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐάνπερ  γιγνώσκῃ   τις τἀγαθὰ καὶ τὰ κακά,
[352]   οὐ πείθονται, ἀλλὰ πολλούς φασι  γιγνώσκοντας   τὰ βέλτιστα οὐκ ἐθέλειν πράττειν,
[360]   Ὡμολόγηται γοῦν, ἔφη. Ἆρ´ οὖν  γιγνώσκοντες   οἱ δειλοὶ οὐκ ἐθέλουσιν ἰέναι
[353]   καὶ ἀφροδισίων κρατούμενοι ἡδέων ὄντων,  γιγνώσκοντες   ὅτι πονηρά ἐστιν, ὅμως αὐτὰ
[310]   οὕτω δεῦρο ἐπορευόμην. Καὶ ἐγὼ  γιγνώσκων   αὐτοῦ τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν
[355]   θέμενοι δὴ οὕτω λέγωμεν ὅτι  Γιγνώσκων   ἄνθρωπος τὰ κακὰ ὅτι
[355]   καὶ αὖθις αὖ λέγετε ὅτι  γιγνώσκων   ἄνθρωπος τἀγαθὰ πράττειν οὐκ
[355]   νῦν δὲ λέγωμεν τὰ ἀνιαρά,  γιγνώσκων   ὅτι ἀνιαρά ἐστιν, ~ἡττώμενος (ὑπὸ
[355]   πρᾶγμα, εἰ πράττει τις κακά,  γιγνώσκων   ὅτι κακά ἐστιν, οὐ δέον
[355]   γίγνεσθαι, ὅταν λέγητε ὅτι πολλάκις  γιγνώσκων   τὰ κακὰ ἄνθρωπος ὅτι κακά
[315]   Περικλέους, καὶ Χαρμίδης  Γλαύκωνος,   ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ θάτερα
[342]   μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες.  γνοῖτε   δ´ ἂν ὅτι ἐγὼ ταῦτα
[310]   καθεύδεις; Καὶ ἐγὼ τὴν φωνὴν  γνοὺς   αὐτοῦ, Ἱπποκράτης, ἔφην, οὗτος· μή
[343]   ταῦτα δὴ πάντες ὑμνοῦσιν,  Γνῶθι   σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν. τοῦ
[340]   αὐτὸς Σιμωνίδης τὴν ἑαυτοῦ  γνώμην   ἀπεφήνατο, ὅτι ἄνδρα (ἀγαθὸν ἀληθείᾳ
[336]   χρὴ γὰρ ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ  γνώμην   ἀποφαίνεσθαι. Μετὰ δὲ τὸν Ἀλκιβιάδην,
[340]   Πρόδικε, προαπόφηναι τὴν σὴν  γνώμην·   ταὐτόν σοι δοκεῖ εἶναι τὸ
[359]   διαφέρειν τῶν ἄλλων, τὴν ἀνδρείαν,  γνώσεσθαι   δέ μ´ ἔφη τεκμηρίῳ τῷδε·
[349]   διαφέρον πάντων τούτων. ὧδε δὲ  γνώσῃ   ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω· εὑρήσεις
[359]   καὶ ἀμαθεστάτους, ἀνδρειοτάτους δέ·  γνώσῃ   ὅτι πολὺ διαφέρει ἀνδρεία
[342]   καὶ ἀνδρείᾳ περιεῖναι, ἡγούμενοι, εἰ  γνωσθεῖεν   περίεισιν, πάντας τοῦτο ἀσκήσειν,
[346]   καὶ ἄν τι ὀργισθῶσιν τοῖς  γονεῦσιν   πατρίδι ἀδικηθέντες, αὐτοὺς ἑαυτοὺς
[346]   καὶ κατηγορεῖν τὴν πονηρίαν τῶν  γονέων   πατρίδος, ἵνα αὐτοῖς ἀμελοῦσιν
[314]   φοιτῶσιν εἰς τὴν οἰκίαν· ἐπειδὴ  γοῦν   ἐκρούσαμεν τὴν θύραν, ἀνοίξας καὶ
[324]   διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς  γοῦν   ἕνεκα κολάζει. ταύτην οὖν τὴν
[360]   καὶ ἀγαθόν, καὶ ἡδύ; Ὡμολόγηται  γοῦν,   ἔφη. Ἆρ´ οὖν γιγνώσκοντες οἱ
[334]   ἀποκρίνωμαι, ὅσα σοί; Ἀκήκοα  γοῦν,   ἦν δ´ ἐγώ, ὅτι σὺ
[341]   δεινόν, φησίν, κακόν ἐστιν· οὐδεὶς  γοῦν   λέγει ἑκάστοτε δεινοῦ πλούτου" οὐδὲ
[326]   δεινοῖς γράφειν τῶν παίδων ὑπογράψαντες  γραμμὰς   τῇ γραφίδι οὕτω τὸ γραμματεῖον
[345]   εἰ κακῶς. ~(τίς οὖν εἰς  γράμματα   ἀγαθὴ πρᾶξίς ἐστιν, καὶ τίς
[345]   τίς ἄνδρα ἀγαθὸν ποιεῖ εἰς  γράμματα;   δῆλον ὅτι τούτων μάθησις.
[325]   τε ἐπιμελοῦνται, καὶ ἐπειδὰν αὖ  γράμματα   μάθωσιν καὶ μέλλωσιν συνήσειν τὰ
[326]   γραμμὰς τῇ γραφίδι οὕτω τὸ  γραμματεῖον   διδόασιν καὶ ἀναγκάζουσι γράφειν κατὰ
[326]   πράττωσιν, ἀλλ´ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ  γραμματισταὶ   τοῖς μήπω δεινοῖς γράφειν τῶν
[312]   ἀλλ´ οἵαπερ παρὰ τοῦ  γραμματιστοῦ   ἐγένετο καὶ κιθαριστοῦ καὶ παιδοτρίβου;
[325]   ἐπιμελεῖσθαι (εὐκοσμίας τῶν παίδων  γραμμάτων   τε καὶ κιθαρίσεως· οἱ δὲ
[326]   γράφειν κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν  γραμμῶν,   ὣς δὲ καὶ πόλις
[326]   τὸ γραμματεῖον διδόασιν καὶ ἀναγκάζουσι  γράφειν   κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν γραμμῶν,
[326]   οἱ γραμματισταὶ τοῖς μήπω δεινοῖς  γράφειν   τῶν παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ
[326]   τῶν παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ  γραφίδι   οὕτω τὸ γραμματεῖον διδόασιν καὶ
[318]   αὐτῷ Ζεύξιππος ὅτι πρὸς  γραφικήν·   κἂν εἰ Ὀρθαγόρᾳ τῷ Θηβαίῳ
[343]   τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς,  γράψαντες   ταῦτα δὴ πάντες ὑμνοῦσιν,
[354]   τοιάδε λέγετε, οἷον τά τε  γυμνάσια   καὶ τὰς στρατείας καὶ τὰς
[316]   ἐνίους δέ τινας ᾔσθημαι καὶ  γυμναστικήν,   οἷον Ἴκκος τε Ταραντῖνος
[313]   αὐτῶν, ἐὰν μή τις τύχῃ  γυμναστικὸς   ἰατρὸς ὤν. οὕτω δὲ
[321]   πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον  γυμνόν   τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον
[325]   καὶ παῖδα καὶ ἄνδρα καὶ  γυναῖκα,   ἕωσπερ ἂν κολαζόμενος βελτίων γένηται,
[342]   παιδεύσει μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ καὶ  γυναῖκες.   γνοῖτε δ´ ἂν ὅτι ἐγὼ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006