Alphabétiquement     [«   »]
προμηθῇ 1
προμηθούμενος 1
πρός 3
πρὸς 82
προσαγορεύω 1
προσαγορεύωμεν 1
προσαναγκάζοντας 1
Fréquences     [«    »]
69 ἐστιν
76 οὐκ
79 τῷ
82 πρὸς
84 ἐγὼ
84 ταῦτα
88 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

πρὸς


Pages
[331]   τὸ δίκαιον καὶ τὸ ὅσιον  πρὸς   ἄλληλα ἔχει, ὥστε ὅμοιόν τι
[330]   ἀρετῆς μόρια εἶναι οὕτως ἔχοντα  πρὸς   ἄλληλα, ὡς οὐκ εἶναι τὸ
[357]   καὶ ἐνδείας οὖσα καὶ ἰσότητος  πρὸς   ἀλλήλας σκέψις; Ἀλλ´ ἀνάγκη. Ἐπεὶ
[348]   ποιητὰς αὐτοὺς δι´ ἡμῶν αὐτῶν  πρὸς   ἀλλήλους τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, τῆς
[347]   δὲ δίκαιόν ἐστιν ὡμολογησάτην  πρὸς   ἀλλήλω Πρωταγόρας καὶ Σωκράτης, Πρωταγόρας
[354]   τῶν λυπῶν παρασκευάζῃ; ἐπεὶ εἰ  πρὸς   ἄλλο τι τέλος ἀποβλέπετε, ὅταν
[352]   εἴδους πρὸς ὑγίειαν  πρὸς   ἄλλο τι τῶν τοῦ σώματος
[327]   πράγματος, εἰ δέοι αὐτὸν κρίνεσθαι  (πρὸς   ἀνθρώπους οἷς μήτε παιδεία ἐστὶν
[348]   πως ἅπαντές ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι  πρὸς   ἅπαν ἔργον καὶ λόγον καὶ
[338]   οὖν μὴ δοκῇ πρόθυμος εἶναι  πρὸς   αὐτὸ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι, καὶ
[328]   μὲν πολὺν χρόνον κεκηλημένος ἔτι  πρὸς   αὐτὸν ἔβλεπον ὡς ἐροῦντά τι,
[331]   ὅμοιον. Καὶ ἐγὼ θαυμάσας εἶπον  πρὸς   αὐτόν· γὰρ οὕτω σοι
[353]   ἡδονῶν ἐλέγομεν; εἴποιμ´ ἂν ἔγωγε  πρὸς   αὐτοὺς ὡδί· Ἀκούετε δή· πειρασόμεθα
[318]   ἂν αὐτῷ Ζεύξιππος ὅτι  πρὸς   γραφικήν· κἂν εἰ Ὀρθαγόρᾳ τῷ
[321]   Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν—  πρὸς   δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ
[322]   μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν,  πρὸς   δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον
[326]   ἂν οἱ νέοι μηδὲν κακουργῶσιν·  πρὸς   δὲ τούτοις, ἐπειδὰν κιθαρίζειν μάθωσιν,
[356]   ὁπότε τὸ ἔλαττον, αὐτὸ  πρὸς   ἑαυτὸ τὸ ἕτερον πρὸς
[350]   τούτων ἀνεπιστήμονας ὄντας, θαρροῦντας δὲ  πρὸς   ἕκαστα τούτων; Ἔγωγε, δ´
[333]   φασιν τῶν ἀνθρώπων. Πότερον οὖν  πρὸς   ἐκείνους τὸν λόγον ποιήσομαι, ἔφην,
[317]   ὧν ὀλίγον πρότερον μνείαν ἐποιοῦ  πρὸς   ἐμὲ ὑπὲρ τοῦ νεανίσκου. ~(Καὶ
[343]   τὸ μέν. τοῦτο γὰρ οὐδὲ  πρὸς   ἕνα λόγον φαίνεται ἐμβεβλῆσθαι, ἐὰν
[352]   τῆς διανοίας ἀποκάλυψον· πῶς ἔχεις  πρὸς   ἐπιστήμην; πότερον καὶ τοῦτό σοι
[356]   ἐστίν. ἐὰν μὲν γὰρ ἡδέα  πρὸς   ἡδέα ἱστῇς, τὰ μείζω ἀεὶ
[312]   Σὺ δέ, ἦν δ´ ἐγώ,  πρὸς   θεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς
[351]   σκοπώμεθα αὐτό, καὶ ἐὰν μὲν  πρὸς   λόγον δοκῇ εἶναι τὸ σκέμμα
[344]   χαλεπὸν ἀλαθέως. οὕτω φαίνεται {τὸ}  πρὸς   λόγον τὸ μέν ἐμβεβλημένον καὶ
[356]   καὶ τίς ἄλλη ἀναξία ἡδονῇ  πρὸς   λύπην ἐστίν, ἀλλ´ ὑπερβολὴ
[356]   καὶ σμικρότερα· ἐὰν δὲ ἡδέα  πρὸς   λυπηρά, ἐὰν μὲν τὰ ἀνιαρὰ
[356]   πλείω ληπτέα· ἐὰν δὲ λυπηρὰ  πρὸς   λυπηρά, τὰ ἐλάττω καὶ σμικρότερα·
[322]   καὶ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς  πρὸς   μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν,
[316]   αὐτῶν μόνος οἴει δεῖν διαλέγεσθαι  πρὸς   μόνους, μετ´ ἄλλων. Ὀρθῶς,
[336]   Ἀλκιβιάδης δὲ ἀεὶ φιλόνικός ἐστι  πρὸς   ἂν ὁρμήσῃ· ἡμᾶς δὲ
[358]   βέλτιστε Πρόδικε, τοῦτό μοι  πρὸς   βούλομαι ἀπόκριναι. Γελάσας οὖν
[354]   αὐτὸ τὸ λυπεῖσθαι (ἀγαθόν,  πρὸς   ἐγὼ λέγω, ἔχετε ἡμῖν
[351]   ἀσφαλέστερον εἶναι ἀποκρίνασθαι, ἀλλὰ καὶ  πρὸς   πάντα τὸν ἄλλον βίον τὸν
[346]   κέχρηται τῇ (τῶν Μυτιληναίων, ὡς  πρὸς   Πιττακὸν λέγων τὸ πάντας δὲ
[361]   ἀνθρώπων, ἐπεὶ καὶ περὶ σοῦ  πρὸς   πολλοὺς δὴ εἴρηκα ὅτι ὧν
[336]   Καλλίας μὲν δοκεῖ μοι μάλα  πρὸς   (Πρωταγόρου εἶναι, Ἀλκιβιάδης δὲ ἀεὶ
[333]   τὸν λόγον ποιήσομαι, ἔφην,  πρὸς   σέ; Εἰ βούλει, ἔφη, πρὸς
[339]   ἄλλων ἐπιθορυβησάντων· ἔπειτα— ὥς γε  πρὸς   σὲ εἰρῆσθαι τἀληθῆ, ἵνα μοι
[358]   φόβον; καὶ ἆρα ὅπερ ἐγώ;  (πρὸς   σὲ λέγω, Πρόδικε) προσδοκίαν
[316]   (καὶ ἐγὼ εἶπον· Πρωταγόρα,  πρὸς   σέ τοι ἤλθομεν ἐγώ τε
[339]   διοίσει. λέγει γάρ που Σιμωνίδης  πρὸς   Σκόπαν τὸν Κρέοντος ὑὸν τοῦ
[346]   τε αὐτοὺς καὶ ἔχθρας (ἑκουσίους  πρὸς   ταῖς ἀναγκαίαις προστίθεσθαι· τοὺς δ´
[353]   πρὸς τὸ ἐξευρεῖν περὶ ἀνδρείας,  πρὸς   τἆλλα μόρια τὰ τῆς ἀρετῆς
[321]   δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε,  πρὸς   τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν
[356]   ἆρ´ ἂν ὁμολογοῖεν οἱ ἄνθρωποι  πρὸς   ταῦτα ἡμᾶς τὴν μετρητικὴν σῴζειν
[341]   Πρωταγόρα, Προδίκου τοῦδε. (ἔχεις τι  πρὸς   ταῦτα λέγειν; Καὶ Πρωταγόρας,
[317]   ἔξαρνον εἶναι· καὶ ἄλλας  πρὸς   ταύτῃ ἔσκεμμαι, ὥστε, σὺν θεῷ
[312]   ἄν που αὐτῷ ὅτι τῶν  πρὸς   τὴν ἀπεργασίαν τὴν τῶν εἰκόνων,
[357]   δὲ ἐπιστήμη ἐστίν, τοσοῦτον ἐξαρκεῖ  πρὸς   τὴν ἀπόδειξιν ἣν ἐμὲ δεῖ
[351]   ἀλλά μοι δοκεῖ οὐ μόνον  πρὸς   τὴν νῦν ἀπόκρισιν ἐμοὶ ἀσφαλέστερον
[352]   καὶ ἐγὼ τοιοῦτόν τι ποθῶ  πρὸς   τὴν σκέψιν· θεασάμενος ὅτι οὕτως
[313]   πωλοῦσιν ὅτι χρηστὸν πονηρὸν  (πρὸς   τὴν ψυχήν· ὡς δ´ αὕτως
[352]   σκέψιν· θεασάμενος ὅτι οὕτως ἔχεις  πρὸς   τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ ἡδὺ
[333]   τε καὶ ἀγωνιᾶν καὶ παρατετάχθαι  πρὸς   τὸ ἀποκρίνεσθαι· ἐπειδὴ οὖν ἑώρων
[345]   θεοὶ μάχονται· καὶ τοῦτ´ ἐστὶ  πρὸς   τὸ αὐτὸ τοῦτο εἰρημένον. οὐ
[353]   ἐγώ, εἶναί τι ἡμῖν τοῦτο  πρὸς   τὸ ἐξευρεῖν περὶ ἀνδρείας, πρὸς
[356]   πρὸς ἑαυτὸ τὸ ἕτερον  πρὸς   τὸ ἕτερον, εἴτ´ ἐγγὺς εἴτε
[328]   τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ὀνῆσαί τινα  πρὸς   τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν γενέσθαι,
[329]   τὰ τοῦ προσώπου μόρια ἔχει  πρὸς   τὸ ὅλον πρόσωπον. Πότερον οὖν,
[343]   ἐμβεβλῆσθαι, ἐὰν μή τις ὑπολάβῃ  πρὸς   τὸ τοῦ Πιττακοῦ ῥῆμα ὥσπερ
[317]   ἀνθρώπους· ἡγοῦνται γὰρ τὸν τοιοῦτον  πρὸς   τοῖς ἄλλοις καὶ πανοῦργον εἶναι.
[328]   ἐμαυτὸν ὡσπερεὶ συναγείρας εἶπον, βλέψας  πρὸς   τὸν Ἱπποκράτη· παῖ Ἀπολλοδώρου,
[348]   ποιήσοι. εἶπεν οὖν Ἀλκιβιάδης  πρὸς   τὸν Καλλίαν βλέψας, Καλλία,
[328]   καὶ Ξανθίππου τοῦδε ἡλικιῶται, οὐδὲν  πρὸς   τὸν πατέρα εἰσίν, καὶ ἄλλοι
[345]   φιλῶσιν. Ταῦτά τε οὖν πάντα  πρὸς   τὸν Πιττακὸν εἴρηται, καὶ τὰ
[339]   τί λέγοι ποιητής— τρέπομαι  πρὸς   τὸν Πρόδικον, καὶ καλέσας αὐτόν,
[316]   διατρίψαντες καὶ ταῦτα διαθεασάμενοι προσῇμεν  πρὸς   τὸν Πρωταγόραν, (καὶ ἐγὼ εἶπον·
[334]   μοι διαλέξεσθαι, μεῖζον φθέγγεσθαι  πρὸς   τοὺς ἄλλους, οὕτω καὶ νῦν,
[327]   ἂν πάντες ἦσαν ἱκανοὶ ὡς  πρὸς   τοὺς ἰδιώτας καὶ μηδὲν αὐλήσεως
[345]   ὥστε καὶ τοῦτο τοῦ ᾄσματος  πρὸς   τοῦτο τείνει, (ὅτι εἶναι μὲν
[332]   ἐπειδὴ δυσχερῶς δοκεῖς μοι ἔχειν  πρὸς   τοῦτο, τοῦτο μὲν ἐάσωμεν, τόδε
[326]   καὶ εὐαρμοστίας δεῖται. ἔτι τοίνυν  πρὸς   τούτοις εἰς παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα
[333]   πρὸς σέ; Εἰ βούλει, ἔφη,  πρὸς   τοῦτον πρῶτον τὸν λόγον διαλέχθητι
[324]   οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας  πρὸς   τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ
[333]   μόριον δὲ ἑκάτερον ἀρετῆς, καὶ  πρὸς   τῷ ἕτερον εἶναι καὶ ἀνόμοια
[325]   (μηδὲ θεραπευθεῖσιν εἰς ἀρετήν, καὶ  πρὸς   τῷ θανάτῳ χρημάτων τε δημεύσεις
[352]   σκοπῶν ἐκ τοῦ εἴδους  πρὸς   ὑγίειαν πρὸς ἄλλο τι
[342]   ταῦτα ἀληθῆ λέγω καὶ Λακεδαιμόνιοι  πρὸς   φιλοσοφίαν καὶ λόγους ἄριστα πεπαίδευνται,
[320]   κεράννυται. ἐπειδὴ δ´ ἄγειν αὐτὰ  πρὸς   φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006