Alphabétiquement     [«   »]
νυκτὸς 1
νυκτῶν 1
Νῦν 1
νῦν 44
νυνδὴ 3
νῷ 2
Ξάνθιππος 1
Fréquences     [«    »]
42 δοκεῖ
43 οὕτω
42 οὕτως
44 νῦν
45 ἄλλο
46 ἐπὶ
46 ἡμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

νῦν


Pages
[318]   παρ´ αὐτόν, ὥσπερ παρὰ σὲ  (νῦν,   ἀκούσειεν αὐτοῦ ταὐτὰ ταῦτα ἅπερ
[309]   εἶναι τοῦ πρῶτον ὑπηνήτου, ἣν  νῦν   Ἀλκιβιάδης ἔχει; (ΕΤ. Τί οὖν
[354]   αἱ ἀποδείξεις. ἀλλ´ ἔτι καὶ  νῦν   ἀναθέσθαι ἔξεστιν, ~(εἴ πῃ ἔχετε
[336]   αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα, οὕτω καὶ  νῦν   ἀποκρίνεσθαι· (εἰ δὲ μή, τίς
[351]   δοκεῖ οὐ μόνον πρὸς τὴν  νῦν   ἀπόκρισιν ἐμοὶ ἀσφαλέστερον εἶναι ἀποκρίνασθαι,
[311]   ἐγώ· (παρὰ δὲ δὴ Πρωταγόραν  νῦν   ἀφικόμενοι ἐγώ τε καὶ σὺ
[350]   οὐχὶ τοὺς θαρραλέους εἶναι; Καὶ  νῦν   γ´, ἔφη. (Οὐκοῦν οὗτοι, ἦν
[335]   σοι, εἴ μου δυνατὰ δέοιο·  νῦν   δ´ ἐστὶν ὥσπερ ἂν εἰ
[361]   εἰς αὖθις, ὅταν βούλῃ, διέξιμεν·  νῦν   δ´ ὥρα ἤδη καὶ ἐπ´
[357]   ὅτι Ἀμαθία, κατεγελᾶτε ἂν ἡμῶν·  νῦν   δὲ ἂν ἡμῶν καταγελᾶτε, καὶ
[342]   πάντας τοῦτο ἀσκήσειν, τὴν σοφίαν.  νῦν   δὲ ἀποκρυψάμενοι ἐκεῖνο ἐξηπατήκασιν τοὺς
[347]   Ἱππία, εἰς αὖθίς γε·  νῦν   δὲ δίκαιόν ἐστιν ὡμολογησάτην
[361]   σαφῶς οὐκ ἂν ἦν διδακτόν·  νῦν   δὲ εἰ φανήσεται ἐπιστήμη ὅλον,
[335]   δυνάμενον, ἵνα συνουσία ἐγίγνετο·  νῦν   δὲ ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ
[355]   τότε μὲν ἐλέγομεν τὰ κακά,  νῦν   δὲ λέγωμεν τὰ ἀνιαρά, γιγνώσκων
[328]   ἀγαθοὶ οἱ ἀγαθοὶ γίγνονται·  νῦν   δὲ πέπεισμαι. πλὴν σμικρόν τί
[347]   Πιττακέ, οὐκ ἄν ποτε ἔψεγον·  νῦν   δὲ σφόδρα γὰρ καὶ περὶ
[327]   τὴν τῶν ἐνθάδε ἀνθρώπων (πονηρίαν.  νῦν   δὲ τρυφᾷς, Σώκρατες, διότι
[315]   μὲν ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος,  νῦν   δὲ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν
[349]   οὐκ ἔσθ´ ὅπως οὔ. καὶ  νῦν   δὴ ἐγὼ ἐκεῖνα, ἅπερ τὸ
[339]   οὗπερ ἐγώ τε καὶ σὺ  νῦν   διαλεγόμεθα, περὶ ἀρετῆς, μετενηνεγμένον δ´
[309]   μὲν οὖν δήπου τῶν γε  νῦν,   εἴ σοι δοκεῖ σοφώτατος εἶναι
[342]   τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ τῶν  νῦν   εἰσὶν οἳ κατανενοήκασι καὶ τῶν
[335]   τὴν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, ἀτὰρ (καὶ  νῦν   ἐπαινῶ καὶ φιλῶ, ὥστε βουλοίμην
[334]   πρὸς τοὺς ἄλλους, οὕτω καὶ  νῦν,   ἐπειδὴ ἐπιλήσμονι ἐνέτυχες, σύντεμνέ μοι
[311]   ἐγώ, Ἱππόκρατες, παρὰ Πρωταγόραν  νῦν   ἐπιχειρεῖς ἰέναι, ἀργύριον τελῶν ἐκείνῳ
[339]   λόγον δοῦναι. καὶ δὴ καὶ  νῦν   ἔσται τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ
[316]   τε Ταραντῖνος καὶ  νῦν   ἔτι ὢν οὐδενὸς ἥττων σοφιστὴς
[309]   ἔχει; (ΕΤ. Τί οὖν τὰ  νῦν;   παρ´ ἐκείνου φαίνῃ; καὶ
[310]   φίλων· ἀλλ´ αὐτὰ ταῦτα καὶ  νῦν   ἥκω παρὰ σέ, ἵνα ὑπὲρ
[309]   οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῇ  νῦν   ἡμέρᾳ· καὶ γὰρ πολλὰ ὑπὲρ
[348]   Καλλία, δοκεῖ σοι, ἔφη, καὶ  νῦν   καλῶς Πρωταγόρας ποιεῖν, οὐκ ἐθέλων
[314]   νέοι ὥστε τοσοῦτον πρᾶγμα διελέσθαι.  νῦν   μέντοι, ὥσπερ ὡρμήσαμεν, ἴωμεν καὶ
[341]   μαθητὴς εἶναι Προδίκου τουτουΐ· καὶ  νῦν   μοι δοκεῖς οὐ μανθάνειν ὅτι
[318]   συνουσίας τούτου τοῦ νεανίσκου τοῦ  νῦν   νεωστὶ ἐπιδημοῦντος, Ζευξίππου τοῦ Ἡρακλεώτου,
[327]   αὐλήσεως ἐπαΐοντας. οὕτως οἴου καὶ  νῦν,   ὅστις σοι ἀδικώτατος φαίνεται ἄνθρωπος
[329]   ἀπόκρισιν, ὀλίγοις ἐστὶ παρεσκευασμένα.  νῦν   οὖν, Πρωταγόρα, σμικροῦ τινος
[312]   μάθησις. Οἶσθα οὖν μέλλεις  νῦν   πράττειν, σε λανθάνει; ἦν
[361]   ἐστιν ἀρετὴ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν,  νῦν   σεαυτῷ τἀναντία (σπεύδεις, ἐπιχειρῶν ἀποδεῖξαι
[340]   πολλά τε καὶ καλά. καὶ  νῦν   σκόπει εἴ σοι συνδοκεῖ ὅπερ
[337]   Ἑλλήνων, καὶ κατ´ αὐτὸ τοῦτο  νῦν   συνεληλυθότας τῆς τε Ἑλλάδος εἰς
[361]   δ´ αὖ διδακτὸν τότε ὑποθέμενος,  νῦν   τοὐναντίον ἔοικεν σπεύδοντι ὀλίγου πάντα
[327]   καὶ μὴ ἐφθόνει τούτου, ὥσπερ  νῦν   τῶν δικαίων καὶ τῶν νομίμων
[349]   ὑπόλογον τίθεμαι, ἐάν πῃ ἄλλῃ  νῦν   φήσῃς· οὐ γὰρ ἂν θαυμάζοιμι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006