Alphabétiquement     [«   »]
9
15
4
ἡ 61
3
2
7
Fréquences     [«    »]
61 ἀλλ´
60 Σώκρατες
55 τοῖς
61 ἡ
62 ἀλλὰ
64 ἦν
64 μοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras


Pages
[323]   νουθετήσεις. ὧν ἐστιν ἓν καὶ     ἀδικία καὶ ἀσέβεια καὶ
[327]   τεχνημάτων— λυσιτελεῖ γὰρ οἶμαι ἡμῖν     ἀλλήλων δικαιοσύνη καὶ ἀρετή· διὰ
[350]   εἰσιν; Αἰσχρὸν μεντἄν, ἔφη, εἴη     ἀνδρεία· ἐπεὶ οὗτοί γε μαινόμενοί
[359]   γνώσῃ ὅτι πολὺ διαφέρει     ἀνδρεία τῶν ἄλλων μορίων τῆς
[361]   δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ     ἀνδρεία, τρόπῳ μάλιστ´ ἂν
[312]   ἱκανῶς γε· ἐρωτήσεως γὰρ ἔτι     ἀπόκρισις ἡμῖν δεῖται, περὶ ὅτου
[324]   ἐν τούτῳ γὰρ αὕτη λύεται     ἀπορία ἣν σὺ ἀπορεῖς
[361]   τρόπῳ μάλιστ´ ἂν διδακτὸν φανείη     ἀρετή. εἰ μὲν γὰρ ἄλλο
[320]   ἡμῖν ἐπιδεῖξαι ὡς (διδακτόν ἐστιν     ἀρετή, μὴ φθονήσῃς ἀλλ´ ἐπίδειξον.
[329]   πότερον ἓν μέν τί ἐστιν     ἀρετή, μόρια δὲ αὐτῆς ἐστιν
[360]   καὶ τί ποτ´ ἐστὶν αὐτό,     ἀρετή. ~οἶδα γὰρ ὅτι τούτου
[361]   ἄλλο τι ἦν ἐπιστήμη     ἀρετή, ὥσπερ Πρωταγόρας ἐπεχείρει λέγειν,
[361]   διδακτόν. καί μοι δοκεῖ ἡμῶν     ἄρτι ἔξοδος τῶν λόγων ὥσπερ
[323]   ἓν καὶ ἀδικία καὶ     ἀσέβεια καὶ ~(συλλήβδην πᾶν τὸ
[330]   ὦτα, οὐδ´ δύναμις αὐτοῦ     αὐτή· οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν
[331]   ὅσιον ἀλλ´ οἷον μὴ ὅσιον·     δ´ ὁσιότης οἷον μὴ δίκαιον,
[349]   αὐτῶν ἐπιεικῶς παραπλήσια ἀλλήλοις ἐστίν,     δὲ ἀνδρεία πάνυ πολὺ διαφέρον
[357]   πρόσθεν ἔτι ὡμολογήκατε ὅτι μετρητικῆς·     δὲ ἐξαμαρτανομένη πρᾶξις (ἄνευ ἐπιστήμης
[356]   τῶν μεγάλων τε καὶ σμικρῶν,     δὲ μετρητικὴ ἄκυρον μὲν ἂν
[322]   πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ     δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν
[330]   τὸ πρᾶγμα ὠνομάσατε ἄρτι,     δικαιοσύνη, αὐτὸ τοῦτο δίκαιόν ἐστιν
[333]   δὲ πρότερον αὖ ἐφάνη ἡμῖν     δικαιοσύνη καὶ ὁσιότης σχεδόν
[361]   πάντα χρήματά ἐστιν ἐπιστήμη, καὶ     δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ
[329]   ἀρετή, μόρια δὲ αὐτῆς ἐστιν     δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ ὁσιότης,
[329]   τοῖς λόγοις ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ     δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ ὁσιότης
[330]   αὐτήν, ἔφη. Ἔστιν ἄρα τοιοῦτον     δικαιοσύνη οἷον δίκαιον εἶναι, φαίην
[330]   ἕκαστον. πρῶτον μὲν τὸ τοιόνδε·  (ἡ   δικαιοσύνη πρᾶγμά τί ἐστιν
[351]   γε καὶ ἀπὸ μανίας, ὥσπερ     δύναμις, ἀνδρεία δὲ ἀπὸ φύσεως
[330]   τὸ (ἕτερον, οὔτε αὐτὸ οὔτε     δύναμις αὐτοῦ; δῆλα δὴ
[330]   ὀφθαλμὸς οἷον τὰ ὦτα, οὐδ´     δύναμις αὐτοῦ αὐτή· οὐδὲ
[321]   καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ     εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν
[352]   δοκεῖ, καλόν τε εἶναι     ἐπιστήμη καὶ οἷον ἄρχειν τοῦ
[325]   ἐφ´ οἷς οὐκ ἔστι θάνατος     ζημία ἐὰν μὴ ἐπίστωνται, ἐφ´
[334]   δὲ βλάσταις πονηρά, οἷον καὶ     κόπρος πάντων (τῶν φυτῶν ταῖς
[357]   τὸ ἡδονῆς ἥττω εἶναι, ἀμαθία     μεγίστη, ἧς Πρωταγόρας ὅδε φησὶν
[356]   σωτηρία ἐφάνη τοῦ βίου; ἆρα     μετρητικὴ τέχνη τοῦ
[331]   τε δικαιοσύνη οἷον ὁσιότης καὶ     ὁσιότης οἷον δικαιοσύνη. ἀλλ´ ὅρα
[330]   εἴη, εἰ μὴ αὐτή (γε     ὁσιότης ὅσιον ἔσται. τί δὲ
[333]   ἐφάνη ἡμῖν δικαιοσύνη καὶ     ὁσιότης σχεδόν τι ταὐτὸν ὄν.
[312]   δοκεῖ, ἔφη, τοιαύτη μᾶλλον εἶναι     παρὰ Πρωταγόρου μάθησις. Οἶσθα οὖν
[312]   Πρωταγόρου μάθησιν (ἔσεσθαι, ἀλλ´ οἵαπερ     παρὰ τοῦ γραμματιστοῦ ἐγένετο καὶ
[326]   ἐπειδὰν δὲ ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγῶσιν,     πόλις αὖ τούς τε νόμους
[326]   τῶν γραμμῶν, ὣς δὲ καὶ     πόλις νόμους ὑπογράψασα, ἀγαθῶν καὶ
[341]   ~κινδυνεύει γάρ τοι, (Πρωταγόρα,     Προδίκου σοφία θεία τις εἶναι
[350]   καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον     σοφία ἂν ἀνδρεία εἴη; Οὐ
[332]   πράγματι οὐ πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν     σοφία; Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Πότερον
[350]   ὡς κατὰ τὴν ἐμὴν ὁμολογίαν     σοφία ἐστὶν ἰσχύς. ἐγὼ δὲ
[333]   ἂν εἴη σωφροσύνη καὶ     σοφία; τὸ δὲ πρότερον αὖ
[330]   δήπου, ἔφη· καὶ μέγιστόν γε     σοφία τῶν μορίων. Ἕκαστον δὲ
[337]   καὶ οὕτως ἂν καλλίστη ἡμῖν     συνουσία γίγνοιτο· ὑμεῖς τε γὰρ
[335]   συγχωρεῖν τὸν ἀμφότερα δυνάμενον, ἵνα     συνουσία ἐγίγνετο· νῦν δὲ ἐπειδὴ
[356]   καὶ ἀρτίου αἱρέσει ἡμῖν ἦν     σωτηρία τοῦ βίου, ὁπότε τὸ
[357]   ὀρθῇ τῇ αἱρέσει ἐφάνη ἡμῖν     σωτηρία τοῦ βίου οὖσα, τοῦ
[333]   ἀκόντως. Οὐκοῦν ἓν ἂν εἴη     σωφροσύνη καὶ σοφία; τὸ
[357]   ὑπερβολῆς τε καὶ ἐνδείας ἐστὶν     τέχνη; ἐπειδὴ δὲ περιττοῦ τε
[356]   ἆρα μετρητικὴ τέχνη     τοῦ φαινομένου δύναμις; αὕτη
[345]   ποιεῖ εἰς γράμματα; δῆλον ὅτι     τούτων μάθησις. τίς δὲ εὐπραγία
[360]   ὁμολογεῖται παρὰ σοῦ; Συνέφη. Οὐκοῦν     τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν
[360]   ἐναντίον (ἀνδρεία δειλίᾳ. Ἔφη. Οὐκοῦν     τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν
[345]   ἀγαθὸν ἰατρὸν ποιεῖ; δῆλον ὅτι     τῶν καμνόντων τῆς θεραπείας μάθησις.
[310]   λέγῃς. (ΣΩ. Διπλῆ ἂν εἴη     χάρις. ἀλλ´ οὖν ἀκούετε. Τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006