Alphabétiquement     [«   »]
ὣς 2
ὡσαύτως 3
ὦσιν 5
ὥσπερ 67
Ὥσπερ 1
ὡσπερεὶ 2
ὥστ´ 2
Fréquences     [«    »]
67 γε
65 εἰς
64 μοι
67 ὥσπερ
68 τοὺς
69 ἐστιν
76 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ὥσπερ


Pages
[356]   γὰρ ἔσθ´ ὅτῳ ἄλλῳ. ἀλλ´  ὥσπερ   (ἀγαθὸς ἱστάναι ἄνθρωπος, συνθεὶς τὰ
[322]   πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν  ὥσπερ   ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε
[318]   γένοιο. ἀλλὰ μὴ οὕτως, ἀλλ´  ὥσπερ   ἂν εἰ αὐτίκα μάλα μεταβαλὼν
[335]   δυνατὰ δέοιο· νῦν δ´ ἐστὶν  ὥσπερ   ἂν εἰ δέοιό μου Κρίσωνι
[346]   μὴ μέμεικται. (οὐ τοῦτο λέγει,  ὥσπερ   ἂν εἰ ἔλεγε πάντα τοι
[311]   τίνα ἀφιξόμενος καὶ τίς γενησόμενος;  ὥσπερ   ἂν εἰ ἐπενόεις παρὰ τὸν
[328]   καὶ οὐδείς σοι φαίνεται· ~εἶθ´,  ὥσπερ   ἂν εἰ ζητοῖς τίς διδάσκαλος
[341]   Πιττακὸν λέγοντα χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι,  ὥσπερ   ἂν εἰ ἤκουεν αὐτοῦ λέγοντος
[343]   πως ὑπειπόντα τὸ τοῦ Πιττακοῦ,  ὥσπερ   ἂν εἰ θεῖμεν αὐτὸν λέγοντα
[361]   ἄρτι ἔξοδος τῶν λόγων  ὥσπερ   ἄνθρωπος κατηγορεῖν τε καὶ καταγελᾶν,
[346]   ὅταν τοιοῦτόν τι αὐτοῖς συμβῇ,  ὥσπερ   ἁσμένους ὁρᾶν καὶ ψέγοντας ἐπιδεικνύναι
[320]   παραδίδωσιν, ἀλλ´ αὐτοὶ περιιόντες νέμονται  ὥσπερ   ἄφετοι, ἐάν που αὐτόματοι περιτύχωσιν
[329]   εἰ δὲ ἐπανέροιτό τινά τι,  ὥσπερ   βιβλία οὐδὲν ἔχουσιν οὔτε ἀποκρίνασθαι
[342]   ἄξιον λόγου βραχὺ καὶ συνεστραμμένον  ὥσπερ   δεινὸς ἀκοντιστής, ὥστε φαίνεσθαι τὸν
[341]   ταύτης ἄπειρος εἶναι φαίνῃ, οὐχ  ὥσπερ   ἐγὼ ἔμπειρος διὰ τὸ μαθητὴς
[352]   πῃ καταφανὲς ἂν ἡμῖν γένοιτο;  ὥσπερ   εἴ τις ἄνθρωπον σκοπῶν ἐκ
[343]   πρὸς τὸ τοῦ Πιττακοῦ ῥῆμα  ὥσπερ   ἐρίζοντα λέγειν τὸν Σιμωνίδην· λέγοντος
[343]   εἰ καθέλοι τοῦτο τὸ ῥῆμα  ὥσπερ   εὐδοκιμοῦντα ἀθλητὴν καὶ περιγένοιτο αὐτοῦ,
[340]   οὖν μοι ἐγὼ παρακαλεῖν σέ·  ὥσπερ   ἔφη Ὅμηρος τὸν Σκάμανδρον πολιορκούμενον
[351]   θυμοῦ γε καὶ ἀπὸ μανίας,  ὥσπερ   δύναμις, ἀνδρεία δὲ ἀπὸ
[353]   ἔφη, ὀρθῶς λέγεις· καὶ πέραινε  ὥσπερ   ἤρξω. (Πάλιν τοίνυν, ἔφην ἐγώ,
[324]   ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις (μὴ  ὥσπερ   θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· δὲ
[348]   ὅτου βεβαιώσηται, ἕως ἂν ἐντύχῃ.  ὥσπερ   καὶ ἐγὼ ἕνεκα τούτου σοὶ
[361]   ἐν τῇ σκέψει (σφήλῃ ἐξαπατήσας,  ὥσπερ   καὶ ἐν τῇ διανομῇ ἠμέλησεν
[319]   εἰμι εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ Ἀθηναίους,  ὥσπερ   καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, φημὶ
[344]   γὰρ ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσθαι,  ὥσπερ   καὶ παρ´ ἄλλου ποιητοῦ μαρτυρεῖται
[316]   καὶ ἄλλοι πολλοί. οὗτοι πάντες,  ὥσπερ   λέγω, φοβηθέντες τὸν φθόνον ταῖς
[327]   αὐλοῦντα, καὶ μὴ ἐφθόνει τούτου,  ὥσπερ   νῦν τῶν δικαίων καὶ τῶν
[325]   ἑκὼν πείθηται· εἰ δὲ μή,  ὥσπερ   ξύλον διαστρεφόμενον καὶ καμπτόμενον εὐθύνουσιν
[312]   σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖ λέγειν·  ὥσπερ   κιθαριστὴς (δεινὸν δήπου ποιεῖ
[340]   ἔλεγεν τὸ χαλεπόν, γενέσθαι ἐσθλόν,  ὥσπερ   Σιμωνίδης, ἀλλὰ τὸ ἔμμεναι·
[326]   αὑτῶν εἰκῇ πράττωσιν, ἀλλ´ ἀτεχνῶς  ὥσπερ   οἱ γραμματισταὶ τοῖς μήπω δεινοῖς
[327]   ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος,  ὥσπερ   οἱ ἐν ἐκείνῳ τῷ χορῷ
[313]   ἐπαινῶν πωλεῖ ἐξαπατήσῃ ἡμᾶς,  ὥσπερ   οἱ περὶ τὴν τοῦ σώματος
[351]   Πρωταγόρα; μὴ καὶ σύ,  ὥσπερ   οἱ πολλοί, ἡδέ´ ἄττα καλεῖς
[315]   ὧν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ  ὥσπερ   (Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ τὴν
[342]   (εἰς τὰς ἄλλας πόλεις ἐξιέναι,  ὥσπερ   οὐδὲ Κρῆτες, ἵνα μὴ ἀπομανθάνωσιν
[334]   οὗ ἂν λόγος.  ὥσπερ   οὖν εἰ ἐτύγχανον ὑπόκωφος ὤν,
[344]   μὲν γὰρ ἰδιώτης ἀεὶ καθῄρηται.  ὥσπερ   οὖν οὐ τὸν κείμενόν τις
[342]   ὅτι σοφίᾳ τῶν Ἑλλήνων περίεισιν,  ὥσπερ   οὓς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφιστάς,
[318]   Ἡρακλεώτου, καὶ ἀφικόμενος παρ´ αὐτόν,  ὥσπερ   παρὰ σὲ (νῦν, ἀκούσειεν αὐτοῦ
[352]   ἀτεχνῶς (διανοούμενοι περὶ τῆς ἐπιστήμης  ὥσπερ   περὶ ἀνδραπόδου, περιελκομένης ὑπὸ τῶν
[341]   ὑπελάμβανεν ὥσπερ σὺ ὑπολαμβάνεις, ἀλλ´  ὥσπερ   περὶ τοῦ δεινοῦ" Πρόδικός με
[311]   γε λεγόμενον περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν;  ὥσπερ   περὶ Φειδίου ἀγαλματοποιὸν καὶ περὶ
[329]   ἐστιν ἐρωτᾷς. Πότερον, ἔφην,  ὥσπερ   προσώπου τὰ μόοια μόριά ἐστιν,
[361]   ἦν ἐπιστήμη ἀρετή,  ὥσπερ   Πρωταγόρας ἐπεχείρει λέγειν, σαφῶς οὐκ
[323]   ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς,  ὥσπερ   σὺ λέγεις, ἐάν τις φῇ
[352]   τῷ ἀνθρώπῳ; Καὶ δοκεῖ, ἔφη,  ὥσπερ   σὺ λέγεις, Σώκρατες, καὶ
[341]   ἴσως οὐχ οὕτως Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν  ὥσπερ   σὺ ὑπολαμβάνεις, ἀλλ´ ὥσπερ περὶ
[329]   Ἐκείνως μοι φαίνεται, (Σώκρατες,  ὥσπερ   τὰ τοῦ προσώπου μόρια ἔχει
[333]   αὐτὰ καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν,  ὥσπερ   τὰ τοῦ προσώπου μόρια; πότερον
[330]   δύναμιν αὐτῶν ἕκαστον ἰδίαν ἔχει;  ὥσπερ   τὰ τοῦ προσώπου, οὐκ ἔστιν
[329]   καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα,  ὥσπερ   τὰ τοῦ χρυσοῦ μόρια οὐδὲν
[329]   σμικρὸν ἐπερωτήσῃ τι τῶν ῥηθέντων,  ὥσπερ   τὰ χαλκία πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ
[348]   αὐτὸς οἴει καλὸς κἀγαθὸς εἶναι,  ὥσπερ   τινὲς ἄλλοι αὐτοὶ μὲν ἐπιεικεῖς
[360]   (ἐρόμενος ἔτι σέ, εἴ σοι  ὥσπερ   τὸ πρῶτον ἔτι δοκοῦσιν εἶναί
[336]   καὶ Πρωταγόρου ἀκούειν, τούτου δέου,  ὥσπερ   τὸ πρῶτόν μοι ἀπεκρίνατο διὰ
[352]   πότερον καὶ τοῦτό σοι δοκεῖ  ὥσπερ   τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ἄλλως;
[319]   καὶ τούτοις οὐδεὶς τοῦτο ἐπιπλήττει  ὥσπερ   τοῖς πρότερον, ὅτι οὐδαμόθεν μαθών,
[325]   καὶ μέλλωσιν συνήσειν τὰ γεγραμμένα  ὥσπερ   τότε τὴν φωνήν, παρατιθέασιν αὐτοῖς
[349]   εἰ μέν σοι δοκεῖ ἔτι  ὥσπερ   τότε, φάθι· εἰ δὲ ἄλλως
[312]   Ἐγὼ μέν, δ´ ὅς,  ὥσπερ   τοὔνομα λέγει, τοῦτον εἶναι τὸν
[337]   τοῦ (ἀξιώματος ἄξιον ἀποφήνασθαι, ἀλλ´  ὥσπερ   τοὺς φαυλοτάτους τῶν ἀνθρώπων διαφέρεσθαι
[327]   νομίμων οὐδεὶς φθονεῖ οὐδ´ (ἀποκρύπτεται  ὥσπερ   τῶν ἄλλων τεχνημάτων— λυσιτελεῖ γὰρ
[337]   τε καὶ Σώκρατες, συμβῆναι ὑμᾶς  ὥσπερ   ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν συμβιβαζόντων ~(εἰς
[338]   αἰσχρὸν καὶ τοῦτο τῷδε γίγνεται,  ὥσπερ   φαύλῳ ἀνθρώπῳ ἐπιστάτην αἱρεῖσθαι, ἐπεὶ
[314]   τοσοῦτον πρᾶγμα διελέσθαι. νῦν μέντοι,  ὥσπερ   ὡρμήσαμεν, ἴωμεν καὶ ἀκούσωμεν τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006