Alphabétiquement     [«   »]
γάρ 28
γὰρ 149
γέ 7
γε 67
γεγονέναι 2
γεγονὸς 1
γεγονότι 1
Fréquences     [«    »]
65 εἰς
64 ἦν
64 μοι
67 γε
67 ὥσπερ
68 τοὺς
69 ἐστιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

γε


Pages
[312]   τὸν Δία, Σώκρατες, εἴπερ  γε   διανοοῦμαι χρὴ λέγειν. Ἀλλ´
[333]   πῶς γὰρ ἂν συνᾴδοιεν, εἴπερ  γε   ἀνάγκη ἑνὶ (μὲν ἓν μόνον
[324]   αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ  γε   ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν.
[333]   μοι διαφέρει, ἐὰν μόνον σύ  γε   ἀποκρίνῃ, εἴτ´ οὖν δοκεῖ σοι
[353]   ταῦτα τὰ βέλτιστα, ἐπεὶ γιγνώσκειν  γε   αὐτά. ἴσως γὰρ ἂν λεγόντων
[341]   λέγειν; Καὶ Πρωταγόρας, Πολλοῦ  γε   δεῖ, ἔφη, οὕτως ἔχειν,
[336]   πολλοὶ τῶν ἀκουόντων· ἐπεὶ Σωκράτη  γε   ἐγὼ ἐγγυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσθαι, οὐχ
[315]   Καὶ μὲν δὴ καὶ Τάνταλόν  γε   εἰσεῖδον— ἐπεδήμει (γὰρ ἄρα καὶ
[310]   Πάνυ μὲν οὖν· καὶ χάριν  γε   εἴσομαι, ἐὰν ἀκούητε. (ΕΤ. Καὶ
[331]   ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸς ὑπέρ  γε   ἐμαυτοῦ φαίην ἂν καὶ τὴν
[330]   οὕτως ἔχει, εἴπερ τῷ παραδείγματί  γε   ἔοικε; Ἀλλ´ οὕτως, ἔφη, ἔχει,
[359]   δειλοὶ καὶ ἀνδρεῖοι, καὶ ταύτῃ  γε   ἐπὶ τὰ αὐτὰ (ἔρχονται οἱ
[312]   ἀληθῆ λέγοιμεν, οὐ μέντοι ἱκανῶς  γε·   ἐρωτήσεως γὰρ ἔτι ἀπόκρισις
[309]   τῇ πόλει. (ΣΩ. Καὶ πολύ  γε.   (ΕΤ. Τί φῄς; ἀστῷ
[317]   ὁμολογεῖν σοφιστὴς εἶναι. καίτοι πολλά  γε   ἔτη ἤδη εἰμὶ ἐν τῇ
[310]   δ´ ὅς, εἰ μὴ ἀγαθά  γε.   Εὖ ἂν λέγοις, ἦν δ´
[349]   ἄλλο τι; Καὶ ἴτας  γε,   ἔφη, ἐφ´ οἱ πολλοὶ
[359]   ἀεὶ ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. Ὀρθῶς  γε,   ἔφην ἐγώ. ~(ἀλλὰ ποτέρους φῂς
[352]   εἶναι τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων. Καλῶς  γε,   ἔφην ἐγώ, σὺ λέγων καὶ
[330]   ὅσιον εἴη, εἰ μὴ αὐτή  (γε   ὁσιότης ὅσιον ἔσται. τί
[330]   μάλιστα δήπου, ἔφη· καὶ μέγιστόν  γε   σοφία τῶν μορίων. Ἕκαστον
[309]   λέγεις; Πρωταγόρας ἐπιδεδήμηκεν; (ΣΩ. Τρίτην  γε   ἤδη ἡμέραν. (ΕΤ. Καὶ ἄρτι
[318]   ἄν φησι πυθέσθαι. τοσοῦτος  γε   ἡμέτερος λόγος. Ὑπολαβὼν οὖν
[351]   θαρραλέους εἶναι, μὴ μέντοι τούς  γε   θαρραλέους ἀνδρείους πάντας· θάρσος μὲν
[350]   δ´ ὅς, καὶ λίαν  γε   θαρροῦντας. Οὐκοῦν οἱ θαρραλέοι οὗτοι
[359]   Ὡμολόγει. Ἀλλὰ μὴν ἐπὶ  γε   θαρροῦσι πάντες αὖ ἔρχονται, καὶ
[322]   ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον  γε   θὲς παρ´ ἐμοῦ τὸν μὴ
[310]   Νὴ τοὺς θεούς, ἔφη, ἑσπέρας  γε.   (Καὶ ἅμα ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκίμποδος
[351]   γίγνεται ἀνθρώποις καὶ (ἀπὸ θυμοῦ  γε   καὶ ἀπὸ μανίας, ὥσπερ
[351]   τὴν δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανίας  γε   καὶ θυμοῦ, ἰσχὺν δὲ ἀπὸ
[311]   αὐτῷ (ἀποκριναίμεθα; τί ὄνομα ἄλλο  γε   λεγόμενον περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; ὥσπερ
[341]   ἔχοι γέρας, οὐ δήπου τοῦτό  γε   λέγων, κακὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, εἶτα
[350]   εἴη ἀνδρεία· ἐπεὶ οὗτοί  γε   μαινόμενοί εἰσιν. Πῶς οὖν, ἔφην
[323]   ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης  γε   μετέχειν τῆς ἀρετῆς μὴ
[313]   ἦν δ´ ἐγώ. καὶ ὅπως  γε   μή, ἑταῖρε, σοφιστὴς
[310]   θεούς, ἔφη, Σώκρατες, ὅτι  γε   μόνος ἐστὶ σοφός, ἐμὲ δὲ
[347]   ἔφη, Ἱππία, εἰς αὖθίς  γε·   νῦν δὲ δίκαιόν ἐστιν
[309]   Σοφωτάτῳ μὲν οὖν δήπου τῶν  γε   νῦν, εἴ σοι δοκεῖ σοφώτατος
[361]   τηλικούτων καὶ πάνυ· καὶ λέγω  γε   ὅτι οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ
[348]   γὰρ ἄλλον σέ; ὅς  γε   οὐ μόνον αὐτὸς οἴει καλὸς
[332]   ὑπὸ ἀφροσύνης; Ναί. Ἐναντίως; Πάνυ  γε.   Οὐκοῦν ὑπὸ ἐναντίων ὄντων; Ναί.
[310]   καὶ εἶπεν· Ἑσπέρας δῆτα, μάλα  γε   ὀψὲ ἀφικόμενος ἐξ Οἰνόης.
[350]   Οἱ πελταστικοί. καὶ τὰ ἄλλα  γε   πάντα, εἰ τοῦτο ζητεῖς, ἔφη,
[340]   Νὴ τὸν Δία, εἰς καιρόν  γε   παρατετύχηκεν ἡμῖν ἐν τοῖς λόγοις
[340]   ἔφη Πρόδικος. Τὸν δέ  γε   Πιττακόν, ἦν δ´ ἐγώ, μέμφεται,
[310]   ἐκείνῳ συγγεγονὼς ἥκεις; ~(ΣΩ. Πάνυ  γε,   πολλὰ καὶ εἰπὼν καὶ ἀκούσας.
[317]   ἐστὶν τὰ προσχήματα· ἐπεὶ οἵ  γε   πολλοὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν
[349]   οὖν, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί  γε.   Πότερον οὖν, ἦν δ´ ἐγώ,
[324]   τιμωρεῖται— οὐ γὰρ ἂν τό  γε   πραχθὲν ἀγένητον θείη— ἀλλὰ τοῦ
[339]   τῶν ἄλλων ἐπιθορυβησάντων· ἔπειτα— ὥς  γε   πρὸς σὲ εἰρῆσθαι τἀληθῆ, ἵνα
[319]   οὐ γάρ τι ἄλλο πρός  γε   σὲ εἰρήσεται ἅπερ νοῶ.
[341]   σαυτοῦ λόγῳ βοηθεῖν. ἐπεὶ ὅτι  γε   Σιμωνίδης οὐ λέγει τὸ χαλεπὸν
[358]   τι οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπί  γε   τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται
[309]   τινὶ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ ἔν  γε   τῇδε τῇ πόλει. (ΣΩ. Καὶ
[312]   περὶ οὗπερ καὶ ἐπίστασθαι; Εἰκός  γε.   τί δή ἐστιν τοῦτο περὶ
[339]   ταῦτα ἀμφότερα λέγων, ὅς  γε   τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸς ὑπέθετο
[345]   ἀγαθὸν οἷόν τε, καὶ κακόν  γε   τὸν αὐτὸν τοῦτον· ἐπὶ πλεῖστον
[341]   τοῦτο λέγειν Σιμωνίδην, καὶ Πρόδικόν  γε   τόνδε εἰδέναι, ἀλλὰ παίζειν καὶ
[345]   Πιττακὸν εἴρηται, καὶ τὰ ἐπιόντα  γε   τοῦ ᾄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ.
[359]   μέντοι, ἔφη, Σώκρατες, πᾶν  γε   τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ οἵ
[334]   τὰ δὲ κυσίν· τὰ δέ  γε   τούτων μὲν οὐδενί, δένδροις δέ·
[331]   οἷον τὸ ἕτερον. ὥστε τούτῳ  γε   τῷ τρόπῳ (κἂν ταῦτα ἐλέγχοις,
[343]   μέντοι ἀληθῶς— εὔηθες γὰρ τοῦτό  γε   φανείη ἂν καὶ οὐ Σιμωνίδου
[325]   οὐδ´ ἐπιμελοῦνται πᾶσαν ἐπιμέλειαν; οἴεσθαί  γε   χρή, Σώκρατες. ἐκ παίδων
[344]   ἀλαθέως, οἷόν τε μέντοι ἐπί  γε   χρόνον τινά· γενόμενον δὲ διαμένειν
[311]   ἀκούομεν; Σοφιστὴν δή τοι ὀνομάζουσί  γε,   Σώκρατες, τὸν ἄνδρα εἶναι,
[334]   καὶ ἄλλα μυρία, τὰ δέ  γε   ὠφέλιμα· τὰ δὲ ἀνθρώποις μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006