Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῄνεσέν 1
ἐπήραξεν 1
ἐπήρκεσε 1
ἐπὶ 46
Ἐπὶ 1
ἐπί 4
ἐπιβάλλειν 1
Fréquences     [«    »]
45 ἄλλο
44 νῦν
43 οὕτω
46 ἐπὶ
46 ἡμῖν
46 Καὶ
46 Πρωταγόρας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἐπὶ


Pages
[359]   ἀμαθία οὖσα. Ὡμολόγει. Ἀλλὰ μὴν  ἐπὶ   γε θαρροῦσι πάντες αὖ
[358]   ταῦτα ἰέναι δέδοικεν, ἐξὸν  ἐπὶ   μή; ἀδύνατον ἐκ
[359]   Σώκρατες, πᾶν γε τοὐναντίον ἐστὶν  ἐπὶ   οἵ τε δειλοὶ ἔρχονται
[358]   ὡς ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπου φύσει,  ἐπὶ   οἴεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν
[358]   κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ  ἐπὶ   οἴεται κακὰ εἶναι, οὐδ´
[315]   θρόνῳ· περὶ αὐτὸν δ´ ἐκάθηντο  ἐπὶ   βάθρων Ἐρυξίμαχός τε Ἀκουμενοῦ
[349]   ἔφησθα οὖν σὺ οὐκ ὀνόματα  ἐπὶ   ἑνὶ εἶναι, ἀλλὰ (ἕκαστον ἰδίῳ
[349]   πότερον ταῦτα, πέντε ὄντα ὀνόματα,  ἐπὶ   ἑνὶ πράγματί ἐστιν, ἑκάστῳ
[314]   αὐτῷ συμπεριεπάτουν ἐκ μὲν τοῦ  ἐπὶ   θάτερα Καλλίας Ἱππονίκου καὶ
[315]   Γλαύκωνος, ἐκ δὲ τοῦ  ἐπὶ   θάτερα ἕτερος τῶν Περικλέους
[327]   πέρυσιν Φερεκράτης ποιητὴς ἐδίδαξεν  ἐπὶ   Ληναίῳ. σφόδρα ἐν τοῖς
[359]   ὥστ´ εἰ τοῦτο ὀρθῶς ἀπεδείχθη,  ἐπὶ   μὲν δεινὰ ἡγεῖται εἶναι
[328]   ἀπεπαύσατο τοῦ λόγου. καὶ ἐγὼ  ἐπὶ   μὲν πολὺν χρόνον κεκηλημένος ἔτι
[312]   ἔμαθες, ὡς δημιουργὸς ἐσόμενος, ἀλλ´  ἐπὶ   παιδείᾳ, ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ
[342]   ταῖς πόλεσιν οὐ μόνον ἄνδρες  ἐπὶ   παιδεύσει μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ καὶ
[322]   θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις,  ἐπὶ   πάντας νείμω; Ἐπὶ πάντας, ἔφη
[345]   κακόν γε τὸν αὐτὸν τοῦτον·  ἐπὶ   πλεῖστον δὲ καὶ ἄριστοί εἰσιν
[343]   οὖν Σιμωνίδης, (ἅτε φιλότιμος ὢν  ἐπὶ   σοφίᾳ, ἔγνω ὅτι εἰ καθέλοι
[361]   εἰ τῶν ἐλλογίμων γένοιο ἀνδρῶν  ἐπὶ   σοφίᾳ. καὶ περὶ τούτων δὲ
[359]   καὶ ἀνδρεῖοι, καὶ ταύτῃ γε  ἐπὶ   τὰ αὐτὰ (ἔρχονται οἱ δειλοί
[359]   ἴτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους; ἆρ´  ἐπὶ   τὰ δεινά, ἡγουμένους δεινὰ εἶναι,
[359]   θαρραλέα ἔρχονται, οἱ δὲ ἀνδρεῖοι  ἐπὶ   τὰ δεινά; Λέγεται δή,
[359]   ὅς. Πότερον οἱ μὲν δειλοὶ  ἐπὶ   τὰ θαρραλέα ἔρχονται, οἱ δὲ
[359]   δεινά, ἡγουμένους δεινὰ εἶναι,  ἐπὶ   τὰ μή; Ἀλλὰ τοῦτό γ´,
[334]   μόνον τὴν δυσχέρειαν κατασβέσαι τὴν  ἐπὶ   ταῖς αἰσθήσεσι ταῖς διὰ τῶν
[315]   ὡς ἐφαίνετο· παρεκάθηντο δὲ αὐτῷ  ἐπὶ   ταῖς πλησίον κλίναις Παυσανίας τε
[358]   ἐστιν, ἆρά τις ἀνθρώπων ἐθελήσει  ἐπὶ   ταῦτα ἰέναι δέδοικεν, ἐξὸν
[358]   ἡγεῖται κακά, οὐδένα οὔτε ἰέναι  ἐπὶ   ταῦτα οὔτε λαμβάνειν ἑκόντα. ~Ἐδόκει
[347]   ἠρώτησα, Πρωταγόρα, ἡδέως ἂν  ἐπὶ   τέλος ἔλθοιμι μετὰ σοῦ σκοπούμενος.
[312]   τούτων γὰρ σὺ ἑκάστην οὐκ  ἐπὶ   τέχνῃ ἔμαθες, ὡς δημιουργὸς ἐσόμενος,
[315]   μάλιστα τῶν Πρωταγόρου μαθητῶν καὶ  ἐπὶ   τέχνῃ μανθάνει, ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος.
[361]   ταῦτα διεξελθόντας ἡμᾶς ἐξελθεῖν καὶ  ἐπὶ   τὴν ἀρετὴν ὅτι ἔστιν, καὶ
[349]   οὖν οὐ σὲ χρῆν παρακαλεῖν  ἐπὶ   τὴν τούτων σκέψιν καὶ ἐρωτᾶν
[359]   δή, ἔφην ἐγώ, εἰπὲ ἡμῖν,  ἐπὶ   τί λέγεις ἴτας εἶναι τοὺς
[359]   οὐ τοῦτο (ἐρωτῶ, ἀλλὰ σὺ  ἐπὶ   τί φῂς ἴτας εἶναι τοὺς
[318]   ταῦτα· καὶ ἑκάστης ἡμέρας ἀεὶ  ἐπὶ   τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι. (Καὶ ἐγὼ
[360]   Τί δ´ ἀνδρεῖος; οὐκ  ἐπὶ   τὸ κάλλιόν τε καὶ ἄμεινον
[360]   οἱ δειλοὶ οὐκ ἐθέλουσιν ἰέναι  ἐπὶ   τὸ κάλλιόν τε καὶ ἄμεινον
[355]   τὸ ἡδύ τε καὶ ἀνιαρὸν  ἐπὶ   τοῖς αὐτοῖς τούτοις, καὶ λέγωμεν
[358]   αἱ ἐπὶ τούτου πράξεις ἅπασαι,  ἐπὶ   τοῦ ἀλύπως ζῆν καὶ ἡδέως,
[334]   ἀγαθὸν παραβαλλομένη, εἰ δ´ ἐθέλοις  ἐπὶ   τοὺς πτόρθους καὶ τοὺς νέους
[323]   ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία τούτων κακά,  ἐπὶ   τούτοις που οἵ τε θυμοὶ
[358]   ἔφην ἐγώ, τὸ τοιόνδε; αἱ  ἐπὶ   τούτου πράξεις ἅπασαι, ἐπὶ τοῦ
[343]   ἀληθῶς— οὐκ ἀληθείᾳ ἀγαθόν, οὐκ  ἐπὶ   τούτῳ λέγει τὴν ἀλήθειαν, ὡς
[356]   ἐποίησεν ἔχειν τὴν ψυχὴν μένουσαν  ἐπὶ   τῷ ἀληθεῖ καὶ ἔσωσεν ἂν
[325]   τότε τὴν φωνήν, παρατιθέασιν αὐτοῖς  ἐπὶ   τῶν βάθρων ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν ἀγαθῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006