Alphabétiquement     [«   »]
τύχωσι 1
τῳ 10
τὼ 1
τῷ 79
τῷδε 3
Τῶν 1
τῶν 200
Fréquences     [«    »]
69 ἐστιν
76 οὐκ
68 τοὺς
79 τῷ
82 πρὸς
84 ἐγὼ
84 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

τῷ


Pages
[313]   τούτου οὔτε τῷ πατρὶ οὔτε  τῷ   ἀδελφῷ (ἐπεκοινώσω οὔτε ἡμῶν τῶν
[313]   πόλεις καὶ πωλοῦντες καὶ καπηλεύοντες  τῷ   ἀεὶ ἐπιθυμοῦντι ἐπαινοῦσιν μὲν πάντα
[356]   ἔχειν τὴν ψυχὴν μένουσαν ἐπὶ  τῷ   ἀληθεῖ καὶ ἔσωσεν ἂν τὸν
[334]   δὲ τοῦ ἀνθρώπου ἀρωγὸν καὶ  τῷ   ἄλλῳ σώματι. οὕτω δὲ ποικίλον
[340]   Σιμωνίδης πολίτης· ~(δίκαιος εἶ βοηθεῖν  τῷ   ἀνδρί. δοκῶ οὖν μοι ἐγὼ
[321]   σχόμενος Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν  τῷ   ἀνθρώπῳ εὕροι, (κλέπτει Ἡφαίστου καὶ
[352]   ἱκανὴν εἶναι τὴν φρόνησιν βοηθεῖν  τῷ   ἀνθρώπῳ; Καὶ δοκεῖ, ἔφη, ὥσπερ
[334]   ἔξωθεν τοῦ (σώματος ἀγαθόν ἐστιν  τῷ   ἀνθρώπῳ, τοῖς δ´ ἐντὸς ταὐτὸν
[343]   συνελθόντες (ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέθεσαν  τῷ   Ἀπόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν
[341]   δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ  τῷ   ᾄσματι, ἐθέλω σοι εἰπεῖν, ~(εἰ
[344]   καὶ περὶ ἑκάστου τῶν (ἐν  τῷ   ᾄσματι εἰρημένων ἀποδεῖξαι ὡς εὖ
[343]   ἀλλ´ ὑπερβατὸν δεῖ θεῖναι ἐν  τῷ   ᾄσματι τὸ ἀλαθέως, οὑτωσί πως
[336]   εἴ τι δέῃ θεάσασθαι ἐν  τῷ   αὐτῷ ἐμέ τε καὶ Κρίσωνα
[313]   εἴτ´ ἐπιτρεπτέον εἴτε καὶ οὐ  τῷ   ἀφικομένῳ τούτῳ ξένῳ τὴν σὴν
[322]   διεφθείροντο. (Ζεὺς οὖν δείσας περὶ  τῷ   γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν,
[321]   ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν  τῷ   γένει πορίζων. ἅτε δὴ οὖν
[340]   τὸ αὐτό ἐστιν τὸ εἶναι  τῷ   γενέσθαι, οὐκ ἐναντία λέγει
[337]   ἀλλὰ τῷ μὲν σοφωτέρῳ πλέον,  τῷ   δὲ ἀμαθεστέρῳ ἔλαττον. ἐγὼ μὲν
[344]   μὲν κακός, ἄλλοτε δ´ ἐσθλός·  (τῷ   δὲ κακῷ οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι,
[321]   ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί.  τῷ   δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν
[321]   οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ  τῷ   Διί. τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς
[346]   φιλέω ἑκών— ἐνταῦθα δεῖ ἐν  τῷ   ἑκών διαλαβεῖν λέγοντα— ὅστις ἕρδῃ
[328]   Πρωταγόρου. ἐγὼ γὰρ ἐν μὲν  τῷ   ἔμπροσθεν χρόνῳ ἡγούμην οὐκ εἶναι
[330]   ὅσιον; ἀγανακτήσαιμ´ ἂν ἔγωγ´, ἔφην,  τῷ   ἐρωτήματι, καὶ εἴποιμ´ ἄν· Εὐφήμει,
[330]   εἶναι, φαίην ἂν ἔγωγε ἀποκρινόμενος  τῷ   (ἐρωτῶντι· οὐκοῦν καὶ σύ; Ναί,
[333]   δὲ ἑκάτερον ἀρετῆς, καὶ πρὸς  τῷ   ἕτερον εἶναι καὶ ἀνόμοια καὶ
[335]   εἰ οὖν μέλλεις ἐμοὶ διαλέξεσθαι,  τῷ   ἑτέρῳ χρῶ τρόπῳ πρός με,
[356]   καὶ τὸ πόρρω στήσας ἐν  τῷ   ζυγῷ, εἰπὲ πότερα πλείω ἐστίν.
[325]   θεραπευθεῖσιν εἰς ἀρετήν, καὶ πρὸς  τῷ   θανάτῳ χρημάτων τε δημεύσεις καὶ
[341]   μόνον τοῦτο ἂν ἔχειν καὶ  τῷ   θεῷ τοῦτο γέρας ἀπένειμε μόνῳ·
[318]   πρὸς γραφικήν· κἂν εἰ Ὀρθαγόρᾳ  τῷ   Θηβαίῳ συγγενόμενος, ἀκούσας ἐκείνου ταὐτὰ
[335]   ἂν εἰ δέοιό μου Κρίσωνι  τῷ   Ἱμεραίῳ δρομεῖ ἀκμάζοντι ἕπεσθαι,
[317]   καὶ τῶν κλινῶν κατεσκευάζομεν παρὰ  τῷ   Ἱππίᾳ— ἐκεῖ γὰρ προϋπῆρχε τὰ
[317]   αὐτὸν τῷ τε Προδίκῳ καὶ  τῷ   Ἱππίᾳ ἐνδείξασθαι καὶ καλλωπίσασθαι ὅτι
[311]   ὡς ἐγὼ ἤκουσα, παρὰ Καλλίᾳ  τῷ   Ἱππονίκου· ἀλλ´ ἴωμεν. Καὶ ἐγὼ
[362]   ἰέναι πάλαι ὥρα, ἀλλὰ Καλλίᾳ  τῷ   καλῷ χαριζόμενος παρέμεινα. Ταῦτ´ εἰπόντες
[315]   Ἱππίαν τὸν (Ἠλεῖον, καθήμενον ἐν  τῷ   κατ´ ἀντικρὺ προστῴῳ ἐν θρόνῳ·
[319]   Ἆρα, ἔφην ἐγώ, ἕπομαί σου  τῷ   λόγῳ; δοκεῖς γάρ μοι λέγειν
[329]   οὖν αὐτὰ δίελθέ μοι ἀκριβῶς  τῷ   λόγῳ, πότερον ἓν μέν τί
[328]   πλείονος, ὥστε καὶ αὐτῷ δοκεῖν  τῷ   μαθόντι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν
[331]   ὅπῃ προσέοικεν, καὶ τὸ σκληρὸν  τῷ   μαλακῷ, καὶ τἆλλα δοκεῖ
[342]   ἔλεγε τοὺς σοφιστάς, ἀλλὰ δοκῶσιν  τῷ   μάχεσθαι καὶ ἀνδρείᾳ περιεῖναι, ἡγούμενοι,
[331]   πῃ προσέοικεν. τὸ γὰρ λευκὸν  τῷ   μέλανι ἔστιν ὅπῃ προσέοικεν, καὶ
[344]   θείη, καὶ ἰατρὸν ταὐτὰ ταῦτα.  τῷ   μὲν γὰρ ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ
[337]   ἴσον δὲ νεῖμαι ἑκατέρῳ, ἀλλὰ  τῷ   μὲν σοφωτέρῳ πλέον, τῷ δὲ
[361]   ἤρεσεν οὖν μοι καὶ ἐν  τῷ   μύθῳ Προμηθεὺς μᾶλλον τοῦ
[318]   οὕτω δὴ καὶ σὺ εἰπὲ  τῷ   νεανίσκῳ καὶ ἐμοὶ ὑπὲρ (τούτου
[316]   τῆς φωνῆς βόμβος τις ἐν  τῷ   οἰκήματι γιγνόμενος ἀσαφῆ ἐποίει τὰ
[349]   μόρια ὅμοιά ἐστιν ἀλλήλοις καὶ  τῷ   ὅλῳ οὗ μόριά ἐστιν, ἀλλ´
[349]   τὰ τοῦ προσώπου μόρια καὶ  τῷ   ὅλῳ οὗ μόριά ἐστιν καὶ
[337]   οὐ νόμῳ· τὸ γὰρ ὅμοιον  τῷ   ὁμοίῳ φύσει συγγενές ἐστιν,
[323]   δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς  τῷ   ὄντι ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα
[328]   ἐπεὶ δὲ δὴ ᾐσθόμην ὅτι  τῷ   ὄντι πεπαυμένος εἴη, μόγις πως
[330]   δὴ ὅτι οὕτως ἔχει, εἴπερ  τῷ   παραδείγματί γε ἔοικε; Ἀλλ´ οὕτως,
[354]   ἀγαθὰ αὐτὰ καλεῖτε, ὅτι ἐν  τῷ   παραχρῆμα ὀδύνας τὰς ἐσχάτας παρέχει
[353]   ὅτι τὴν ἡδονὴν ταύτην ἐν  τῷ   παραχρῆμα παρέχει καὶ ἡδύ ἐστιν
[313]   γενομένου, περὶ δὲ τούτου οὔτε  τῷ   πατρὶ οὔτε τῷ ἀδελφῷ (ἐπεκοινώσω
[346]   ἀλλ´ ἀναγκαζόμενος. ταῦτα δὴ καὶ  τῷ   Πιττακῷ λέγει ὅτι Ἐγώ, (ὦ
[341]   ἄλλο τοῦτο, καὶ ὀνειδίζειν  τῷ   Πιττακῷ ὅτι τὰ ὀνόματα οὐκ
[347]   ἀλλήλοις δι´ ἑαυτῶν συνεῖναι ἐν  τῷ   πότῳ μηδὲ διὰ τῆς ἑαυτῶν
[332]   ἀφροσύνην τι καλεῖς; Ἔφη. Τούτῳ  τῷ   πράγματι οὐ πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν
[314]   διαπερανάμενοι οὕτως ἐσίοιμεν, στάντες ἐν  τῷ   προθύρῳ διελεγόμεθα ἕως συνωμολογήσαμεν ἀλλήλοις.
[314]   ταῦτα ἐπορευόμεθα· ἐπειδὴ δὲ ἐν  τῷ   προθύρῳ ἐγενόμεθα, ἐπιστάντες περί τινος
[315]   καλῶς ηὐλαβοῦντο μηδέποτε ἐμποδὼν ἐν  τῷ   πρόσθεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ´ ἐπειδὴ
[314]   δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν Πρωταγόραν ἐν  τῷ   προστῴῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ´ αὐτῷ
[311]   καὶ Ἱππόκρατες, ὡς τίνι ὄντι  τῷ   Πρωταγόρᾳ ἐν νῷ ἔχετε χρήματα
[357]   οὔ; Ἐδόκουν ἂν καὶ  τῷ   Πρωταγόρᾳ ὁμολογεῖν. Εἶεν, ἄνθρωποι·
[341]   ἀποπειρᾶσθαι εἰ οἷός τ´ ἔσῃ  τῷ   σαυτοῦ λόγῳ βοηθεῖν. ἐπεὶ ὅτι
[337]   ἄλλο ἡδὺ πάσχοντα αὐτῷ  τῷ   σώματι. Ταῦτα οὖν εἰπόντος τοῦ
[332]   ἄρα ἐστὶν τὸ ἀφρόνως πράττειν  τῷ   σωφρόνως; Ἔφη. Οὐκοῦν τὰ μὲν
[332]   πράττεσθαι ἂν ἀφρόνως πράττηται  τῷ   σωφρόνως πραττομένῳ; Ἔφη. Τὸ δὲ
[356]   ἦν τὸ εὖ πράττειν, ἐν  τῷ   τὰ μὲν μεγάλα μήκη καὶ
[317]   ἐγώ— ὑπώπτευσα γὰρ βούλεσθαι αὐτὸν  τῷ   τε Προδίκῳ καὶ τῷ Ἱππίᾳ
[345]   δι´ ὅλου τοῦ ᾄσματος ἐπεξέρχεται  τῷ   τοῦ Πιττακοῦ ῥήματι— πάντας δ´
[331]   τὸ ἕτερον. ὥστε τούτῳ γε  τῷ   τρόπῳ (κἂν ταῦτα ἐλέγχοις, εἰ
[350]   σοφίαν ταὐτὸν εἶναι· τούτῳ δὲ  τῷ   τρόπῳ μετιὼν καὶ τὴν ἰσχὺν
[342]   εἰ γὰρ ἐθέλει τις Λακεδαιμονίων  τῷ   φαυλοτάτῳ συγγενέσθαι, τὰ μὲν πολλὰ
[327]   γενόμενος, ὥσπερ οἱ ἐν ἐκείνῳ  τῷ   χορῷ μισάνθρωποι, ἀγαπήσαις ἂν εἰ
[315]   τινες καὶ τῶν ἐπιχωρίων ἐν  τῷ   χορῷ. τοῦτον τὸν χορὸν μάλιστα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006