Alphabétiquement     [«   »]
Τὴν 2
τηνικάδε 1
Τῆς 1
τῆς 52
τι 88
τί 49
τὶ 1
Fréquences     [«    »]
52 δὴ
52 σὺ
49 τί
52 τῆς
55 σοι
55 τοῖς
60 Σώκρατες
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

τῆς


Pages
[321]   Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν  τῆς   Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, ~καὶ ἐκ
[321]   φοβεραὶ ἦσαν— εἰς δὲ τὸ  τῆς   Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ
[348]   πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους ποιεῖσθαι,  τῆς   ἀληθείας καὶ ἡμῶν αὐτῶν πεῖραν
[323]   ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ  τῆς   ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ
[327]   ἔλεγον, ὅτι τούτου τοῦ πράγματος,  ~(τῆς   ἀρετῆς, εἰ μέλλει πόλις εἶναι,
[330]   γὰρ οὖν καὶ ταῦτα μόρια  (τῆς   ἀρετῆς, ἔφην ἐγώ, σοφία τε
[323]   παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν  τῆς   ἀρετῆς μὴ εἶναι πόλεις.
[359]   ἀνδρεία τῶν ἄλλων μορίων  τῆς   ἀρετῆς. καὶ ἐγὼ εὐθὺς τότε
[360]   πῶς ποτ´ ἔχει τὰ περὶ  τῆς   ἀρετῆς καὶ τί ποτ´ ἐστὶν
[330]   κατήκουσα; ἐδόξατέ μοι φάναι τὰ  τῆς   ἀρετῆς μόρια εἶναι οὕτως ἔχοντα
[329]   Σώκρατες, ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἑνὸς ὄντος  τῆς   ἀρετῆς μόριά ἐστιν ἐρωτᾷς.
[330]   ἆρ´ οὖν οὕτω καὶ τὰ  τῆς   ἀρετῆς μόρια οὐκ ἔστιν τὸ
[330]   εἶπον· Οὐδὲν ἄρα ἐστὶν τῶν  τῆς   ἀρετῆς μορίων ἄλλο οἷον ἐπιστήμη,
[329]   μεταλαμβάνουσιν οἱ ἄνθρωποι τούτων τῶν  τῆς   ἀρετῆς μορίων οἱ μὲν ἄλλο,
[359]   γὰρ δὴ πέντε ὄντων μορίων  τῆς   ἀρετῆς οὐδὲν ἔφη εἶναι τὸ
[353]   ἀνδρείας, πρὸς τἆλλα μόρια τὰ  τῆς   ἀρετῆς πῶς ποτ´ ἔχει. εἰ
[331]   μόριον οἷον τὸ ἕτερον τῶν  τῆς   ἀρετῆς; σὸς οὗτος λόγος
[323]   ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περὶ ταύτης  τῆς   ἀρετῆς σύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖσθαι
[347]   τε καὶ παιδιῶν τούτων διὰ  τῆς   αὑτῶν φωνῆς, λέγοντάς τε καὶ
[340]   γενέσθαι μὲν ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι—  τῆς   γὰρ ἀρετῆς ἔμπροσθεν τοὺς θεοὺς
[352]   μοι, Πρωταγόρα, (καὶ τόδε  τῆς   διανοίας ἀποκάλυψον· πῶς ἔχεις πρὸς
[326]   (καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς εὐθυνούσης  τῆς   δίκης, εὐθῦναι. τοσαύτης οὖν τῆς
[347]   ἐν τῷ πότῳ μηδὲ διὰ  τῆς   ἑαυτῶν φωνῆς καὶ τῶν λόγων
[347]   τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ  τῆς   ἐκείνων φωνῆς ἀλλήλοις σύνεισιν· ὅπου
[326]   τῆς δίκης, εὐθῦναι. τοσαύτης οὖν  τῆς   ἐπιμελείας οὔσης περὶ ἀρετῆς ἰδίᾳ
[352]   δὲ φόβον, ἀτεχνῶς (διανοούμενοι περὶ  τῆς   ἐπιστήμης ὥσπερ περὶ ἀνδραπόδου, περιελκομένης
[353]   ὅτι οὐ κατὰ τὴν αὐτῆς  τῆς   ἡδονῆς τῆς παραχρῆμα ἐργασίαν κακά
[355]   ἄλλο γὰρ ὄνομα μετείληφεν ἀντὶ  τῆς   ἡδονῆς τὸ ἀγαθόν— ἐκείνῳ δὴ
[326]   τούτων ὑεῖς, πρῳαίτατα εἰς διδασκάλων  τῆς   ἡλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν, ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται.
[345]   δῆλον ὅτι τῶν καμνόντων  τῆς   θεραπείας μάθησις. κακὸς δὲ κακῶς·
[314]   πάλιν ἐκρούομεν, καὶ ὃς ἐγκεκλῃμένης  τῆς   θύρας ἀποκρινόμενος εἶπεν, ἄνθρωποι,
[317]   ἄγοντε τὸν Πρόδικον, ἀναστήσαντες ἐκ  τῆς   κλίνης, καὶ τοὺς μετὰ τοῦ
[343]   καὶ ἐρασταὶ καὶ μαθηταὶ ἦσαν  τῆς   Λακεδαιμονίων παιδείας, καὶ καταμάθοι ἄν
[353]   κατὰ τὴν αὐτῆς τῆς ἡδονῆς  τῆς   παραχρῆμα ἐργασίαν κακά ἐστιν, (ἀλλὰ
[319]   ἐπειδὰν δέ τι περὶ τῶν  τῆς   (πόλεως διοικήσεως δέῃ βουλεύσασθαι, συμβουλεύει
[319]   τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ  τῆς   πόλεως δυνατώτατος ἂν εἴη καὶ
[337]   πρυτανεῖον τῆς σοφίας καὶ αὐτῆς  τῆς   πόλεως εἰς τὸν μέγιστον καὶ
[319]   οἰκίαν διοικοῖ, ~(καὶ περὶ τῶν  τῆς   πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως
[319]   μὴ τοίνυν ὅτι τὸ κοινὸν  τῆς   πόλεως οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ἰδίᾳ
[324]   καὶ ~(συλλήβδην πᾶν τὸ ἐναντίον  τῆς   πολιτικῆς ἀρετῆς· ἔνθα δὴ πᾶς
[328]   διὰ ταῦτα καὶ τὸν τρόπον  τῆς   πράξεως τοῦ μισθοῦ τοιοῦτον πεποίημαι·
[311]   καὶ ἐγὼ (ἀποπειρώμενος τοῦ Ἱπποκράτους  τῆς   ῥώμης διεσκόπουν αὐτὸν καὶ ἠρώτων,
[340]   δεῖται τὸ ὑπὲρ Σιμωνίδου ἐπανόρθωμα  τῆς   σῆς μουσικῆς, τό τε
[318]   ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ ὢν  τῆς   σῆς συνουσίας· ὅτι οὖν αὐτῷ
[351]   δ´ ἐγώ, σὺ βούλει ἡγεμονεύειν  τῆς   σκέψεως, ἐγὼ ἡγῶμαι; Δίκαιος,
[343]   οὗτοι καὶ κοινῇ συνελθόντες (ἀπαρχὴν  τῆς   σοφίας ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλωνι εἰς
[337]   Ἑλλάδος εἰς αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον  τῆς   σοφίας καὶ αὐτῆς τῆς πόλεως
[318]   τὴν ἐπιθυμίαν Ἱπποκράτης ὅδε ἐπιθυμήσειεν  τῆς   συνουσίας τούτου τοῦ νεανίσκου τοῦ
[337]   κατ´ αὐτὸ τοῦτο νῦν συνεληλυθότας  τῆς   τε Ἑλλάδος εἰς αὐτὸ τὸ
[343]   τρόπος ἦν τῶν παλαιῶν  τῆς   φιλοσοφίας, βραχυλογία τις Λακωνική· καὶ
[316]   θεῖος— ἀλλὰ διὰ τὴν βαρύτητα  τῆς   φωνῆς βόμβος τις ἐν τῷ
[335]   μου ἀνισταμένου ἐπιλαμβάνεται Καλλίας  τῆς   χειρὸς τῇ δεξιᾷ, (τῇ δ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006