Alphabétiquement     [«   »]
σῴζεσθαι 1
Σωκράτει 3
Σώκρατές 2
Σώκρατες 60
Σωκράτη 2
Σωκράτης 4
Σωκράτους 1
Fréquences     [«    »]
55 σοι
52 τῆς
55 τοῖς
60 Σώκρατες
61 ἀλλ´
61
62 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Σώκρατες


Pages
[350]   Οὐ καλῶς, ἔφη, μνημονεύεις,  Σώκρατες,   ἔλεγόν τε καὶ ἀπεκρινόμην
[359]   τεκμηρίῳ τῷδε· Εὑρήσεις γάρ,  Σώκρατες,   ἀνθρώπους ἀνοσιωτάτους μὲν ὄντας καὶ
[337]   αὐτός, Πρωταγόρα τε καὶ  Σώκρατες,   ἀξιῶ ὑμᾶς συγχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις
[329]   ῥᾴδιον τοῦτό γ´, ἔφη,  Σώκρατες,   ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἑνὸς ὄντος τῆς
[353]   εἴπατον ἡμῖν. Τί δέ,  Σώκρατες,   δεῖ ἡμᾶς σκοπεῖσθαι τὴν τῶν
[336]   δημηγορεῖν. Ἀλλ´— ὁρᾷς; ἔφη,  Σώκρατες,   δίκαια δοκεῖ λέγειν Πρωταγόρας ἀξιῶν
[327]   (πονηρίαν. νῦν δὲ τρυφᾷς,  Σώκρατες,   διότι πάντες διδάσκαλοί εἰσιν ἀρετῆς
[335]   εἶπεν· Οὐκ ἀφήσομέν σε,  Σώκρατες·   ἐὰν γὰρ σὺ ἐξέλθῃς, οὐχ
[338]   οὑτωσί πως· Ἡγοῦμαι, ἔφη,  Σώκρατες,   ἐγὼ ἀνδοὶ παιδείας ~μέγιστον μέρος
[328]   κατέθηκε. Τοιοῦτόν σοι, ἔφη,  Σώκρατες,   ἐγὼ καὶ μῦθον καὶ λόγον
[357]   ἡμᾶς· Πρωταγόρα τε καὶ  Σώκρατες,   εἰ μὴ ἔστι τοῦτο τὸ
[353]   ἡμᾶς· Πρωταγόρα τε καὶ  Σώκρατες,   εἰ μὴ ἔστιν τοῦτο τὸ
[312]   παρέχων; Νὴ τὸν Δία,  Σώκρατες,   εἴπερ γε διανοοῦμαι χρὴ
[330]   σέ· Πρωταγόρα τε καὶ  Σώκρατες,   εἴπετον δή μοι, τοῦτο τὸ
[325]   ἐπιμέλειαν; οἴεσθαί γε χρή,  Σώκρατες.   ἐκ παίδων σμικρῶν ἀρξάμενοι, μέχρι
[309]   σοφῷ τινι ἡμῖν,  Σώκρατες,   ἐντυχὼν πάρει; (ΣΩ. Σοφωτάτῳ μὲν
[313]   ὃς ἀκούσας, Ἔοικεν, ἔφη,  Σώκρατες,   ἐξ ὧν σὺ λέγεις. Ἆρ´
[361]   Πρωταγόρας, Ἐγὼ μέν, ἔφη,  Σώκρατες,   ἐπαινῶ σου τὴν προθυμίαν καὶ
[317]   δὴ ἄν, ἔφη, λέγοις,  Σώκρατες,   ἐπειδὴ καὶ οἵδε πάρεισιν, περὶ
[351]   ἀνιαρά, κακά; Οὐκ οἶδα,  Σώκρατες,   ἔφη, ἁπλῶς οὕτως, ὡς σὺ
[310]   τῇ φωνῇ μέγα λέγων,  Σώκρατες,   ἔφη, ἐγρήγορας καθεύδεις; Καὶ
[335]   πρός με, τῇ βραχυλογίᾳ.  Σώκρατες,   ἔφη, ἐγὼ πολλοῖς ἤδη εἰς
[320]   φθονήσῃς ἀλλ´ ἐπίδειξον. Ἀλλ´,  Σώκρατες,   ἔφη, οὐ φθονήσω· ἀλλὰ πότερον
[312]   ἂν εἴποιμεν αὐτὸν εἶναι,  Σώκρατες,   ἐπιστάτην τοῦ ποιῆσαι δεινὸν
[361]   ὅλον, ὡς σὺ σπεύδεις,  Σώκρατες,   θαυμάσιον ἔσται μὴ διδακτὸν ὄν.
[324]   ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι,  Σώκρατες,   ἱκανῶς, ὥς γέ μοι (φαίνεται.
[352]   Πολλὰ γὰρ οἶμαι, ἔφη,  Σώκρατες,   καὶ ἄλλα οὐκ ὀρθῶς λέγουσιν
[352]   ἔφη, ὥσπερ σὺ λέγεις,  Σώκρατες,   καὶ ἅμα, (εἴπερ τῳ ἄλλῳ,
[326]   ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, θαυμάζεις,  Σώκρατες,   καὶ ἀπορεῖς εἰ διδακτόν ἐστιν
[322]   νόσον πόλεως. οὕτω δή,  Σώκρατες,   καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε
[330]   Ἀλλ´ οὕτως, ἔφη, ἔχει,  Σώκρατες.   Καὶ ἐγὼ εἶπον· Οὐδὲν ἄρα
[318]   τε καλῶς ἐρωτᾷς, ἔφη,  Σώκρατες,   καὶ ἐγὼ τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι
[347]   μέν μοι δοκεῖς, ἔφη,  Σώκρατες,   καὶ σὺ περὶ τοῦ ᾄσματος
[340]   Τὸ ἐπανόρθωμά σοι, ἔφη,  Σώκρατες,   μεῖζον ἁμάρτημα ἔχει
[342]   Εἰ σὺ βούλει, ἔφη,  Σώκρατες·   δὲ Πρόδικός τε καὶ
[331]   αὐτῷ ἀποκρίναιο; Ἀνάγκη, ἔφη,  Σώκρατες,   ὁμολογεῖν. Τί οὖν, Πρωταγόρα,
[310]   Νὴ τοὺς θεούς, ἔφη,  Σώκρατες,   ὅτι γε μόνος ἐστὶ σοφός,
[349]   ἐγώ σοι, ἔφη, λέγω,  Σώκρατες,   ὅτι ταῦτα πάντα μόρια μέν
[324]   ποιοῦσιν. τούτου δὴ πέρι,  Σώκρατες,   οὐκέτι μῦθόν σοι ἐρῶ ἀλλὰ
[331]   πάνυ μοι δοκεῖ, ἔφη,  Σώκρατες,   οὕτως ἁπλοῦν (εἶναι, ὥστε συγχωρῆσαι
[359]   τὰ δεινά; Λέγεται δή,  Σώκρατες,   οὕτως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθῆ,
[359]   ἀνδρεῖοι. Ἀλλὰ μέντοι, ἔφη,  Σώκρατες,   πᾶν γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ
[310]   πρότερον ἐπεδήμησε. ἀλλὰ γάρ,  Σώκρατες,   πάντες τὸν ἄνδρα ἐπαινοῦσιν καί
[341]   τί οἴει, ἔφη, λέγειν,  Σώκρατες,   Σιμωνίδην ἄλλο τοῦτο, καὶ
[351]   σὺ λέγεις, ἔφη, ἑκάστοτε,  Σώκρατες,   σκοπώμεθα αὐτό, καὶ ἐὰν μὲν
[337]   συμβουλεύω, Πρωταγόρα τε καὶ  Σώκρατες,   συμβῆναι ὑμᾶς ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν
[360]   Φιλονικεῖν μοι, ἔφη, δοκεῖς,  Σώκρατες,   τὸ ἐμὲ εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον·
[319]   οὖν τοῦτό ἐστιν, ἔφη,  Σώκρατες,   τὸ ἐπάγγελμα ἐπαγγέλλομαι.
[356]   ὅτι Ἀλλὰ πολὺ διαφέρει,  Σώκρατες,   τὸ παραχρῆμα ἡδὺ τοῦ εἰς
[311]   δή τοι ὀνομάζουσί γε,  Σώκρατες,   τὸν ἄνδρα εἶναι, ἔφη. Ὡς
[324]   ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν,  Σώκρατες,   τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται,
[333]   Αἰσχυνοίμην ἂν ἔγωγ´, ἔφη,  Σώκρατες,   τοῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ πολλοί γέ
[323]   μὴ εἶναι πόλεις. αὕτη,  Σώκρατες,   τούτου αἰτία. Ἵνα δὲ μὴ
[328]   οὐ ῥᾴδιον οἶμαι εἶναι,  Σώκρατες,   τούτων διδάσκαλον φανῆναι, τῶν δὲ
[327]   ἄν τι, ἔφη, μᾶλλον,  Σώκρατες,   τῶν ἀγαθῶν αὐλητῶν ἀγαθοὺς αὐλητὰς
[316]   ἄλλων. Ὀρθῶς, ἔφη, προμηθῇ,  Σώκρατες,   ὑπὲρ ἐμοῦ. ξένον γὰρ ἄνδρα
[309]   ~(ΕΤ. Πόθεν,  Σώκρατες,   φαίνῃ; δῆλα δὴ ὅτι
[313]   τοιοῦτός τις. Τρέφεται δέ,  Σώκρατες,   ψυχὴ τίνι; Μαθήμασιν δήπου, ἦν
[309]   ἀνὴρ ἔτι, ἀνὴρ μέντοι,  Σώκρατες,   ὥς γ´ ἐν αὐτοῖς ἡμῖν
[329]   σμικρότητι; Ἐκείνως μοι φαίνεται,  (Σώκρατες,   ὥσπερ τὰ τοῦ προσώπου μόρια
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006