Alphabétiquement     [«   »]
μνείαν 1
μνημονεύεις 1
μόγις 4
μοι 64
μοί 1
μοῖραν 1
μοίρας 1
Fréquences     [«    »]
62 ἀλλὰ
61
64 ἦν
64 μοι
65 εἰς
67 γε
67 ὥσπερ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

μοι


Pages
[310]   ἦμεν καὶ ἐμέλλομεν ἀναπαύεσθαι, τότε  μοι   ἁδελφὸς λέγει ὅτι ἥκει Πρωταγόρας.
[329]   ἀρετή· ταῦτ´ οὖν αὐτὰ δίελθέ  μοι   ἀκριβῶς τῷ λόγῳ, πότερον ἓν
[336]   τούτου δέου, ὥσπερ τὸ πρῶτόν  μοι   ἀπεκρίνατο διὰ βραχέων τε καὶ
[352]   χεῖρας ἄκρας εἴποι· Ἴθι δή  μοι   ἀποκαλύψας καὶ τὰ στήθη καὶ
[333]   δή, ἔφην ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς  μοι   ἀπόκριναι. δοκοῦσί τινές σοι σωφρονεῖν
[329]   ἐνδεής εἰμι πάντ´ ἔχειν, εἴ  μοι   ἀποκρίναιο τόδε. τὴν ἀρετὴν φῂς
[356]   δὴ τοῦτο οὕτως ἔχει, τόδε  μοι   ἀποκρίνασθε, φήσω. φαίνεται ὑμῖν τῇ
[318]   ἐγὼ εἶπον ὅτι αὐτή  μοι   ἀρχή ἐστιν, Πρωταγόρα, ἥπερ
[334]   ᾤου ἂν χρῆναι, εἴπερ ἔμελλές  μοι   διαλέξεσθαι, μεῖζον φθέγγεσθαι πρὸς
[338]   ἐπεὶ τό γ´ ἐμὸν οὐδέν  μοι   διαφέρει. ἀλλ´ οὑτωσὶ ἐθέλω ποιῆσαι,
[333]   τὸν τῶν πολλῶν. Ἀλλ´ οὐδέν  μοι   διαφέρει, ἐὰν μόνον σύ γε
[315]   ἀκούειν τοῦ Προδίκου— πάσσοφος γάρ  μοι   δοκεῖ ἁνὴρ ~(εἶναι καὶ θεῖος—
[341]   καὶ οὐδαμῶς Κεῖον. ἀλλ´  μοι   δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης ἐν τούτῳ
[360]   ὅτι ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἀδύνατόν  μοι   δοκεῖ εἶναι. Οὔτοι, ἦν δ´
[316]   εἶναι τοῖς ἡλικιώταις. ἐπιθυμεῖν δέ  μοι   (δοκεῖ ἐλλόγιμος γενέσθαι ἐν τῇ
[331]   τὴν ὁσιότητα δίκαιον, ἀλλά τί  μοι   δοκεῖ ἐν αὐτῷ διάφορον εἶναι.
[312]   ἐλεύθερον πρέπει. Πάνυ μὲν οὖν  μοι   δοκεῖ, ἔφη, τοιαύτη μᾶλλον εἶναι
[331]   σοὶ συνδοκεῖ οὕτως. Οὐ πάνυ  μοι   δοκεῖ, ἔφη, Σώκρατες, οὕτως
[361]   σὺ δ´ ὡς διδακτόν. καί  μοι   δοκεῖ ἡμῶν ἄρτι ἔξοδος
[351]   καὶ τὰ ἀνιαρὰ κακά· ἀλλά  μοι   δοκεῖ οὐ μόνον πρὸς τὴν
[342]   ἦν δ´ ἐγώ, γέ  μοι   δοκεῖ περὶ τοῦ ᾄσματος τούτου,
[348]   λαμβάνοντες καὶ διδόντες. τοὺς τοιούτους  μοι   δοκεῖ χρῆναι μᾶλλον μιμεῖσθαι ἐμέ
[347]   ταῦτά σε ἐγὼ ψέγω. ταῦτά  μοι   δοκεῖ, Πρόδικε καὶ Πρωταγόρα,
[347]   Καὶ Ἱππίας, Εὖ μέν  μοι   δοκεῖς, ἔφη, Σώκρατες, καὶ
[332]   μέντοι οὐδὲ αὖ ὡς σύ  μοι   δοκεῖς οἴεσθαι. Ἀλλὰ μήν, ἔφην
[341]   εἶναι Προδίκου τουτουΐ· καὶ νῦν  μοι   δοκεῖς οὐ μανθάνειν ὅτι καὶ
[340]   βοηθεῖν τῷ ἀνδρί. δοκῶ οὖν  μοι   ἐγὼ παρακαλεῖν σέ· ὥσπερ ἔφη
[333]   ᾖ, ἔγωγε καλῶ ἀγαθά. Καί  μοι   ἐδόκει Πρωταγόρας ἤδη τετραχύνθαι
[348]   Πρωταγόρας αἰσχυνθείς, ὥς γέ  μοι   ἔδοξεν, τοῦ τε Ἀλκιβιάδου ταῦτα
[340]   Καὶ ἐγὼ εἶπον· Κακὸν ἄρα  μοι   εἴργασται, ὡς ἔοικεν, (Πρωταγόρα,
[339]   τοῦ ᾄσματος λέγει που— οὐδέ  μοι   ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον νέμεται, καίτοι
[328]   δὲ πέπεισμαι. πλὴν σμικρόν τί  μοι   ἐμποδών, δῆλον ὅτι Πρωταγόρας
[329]   δ´ ἐθαύμασά σου λέγοντος, τοῦτό  μοι   ἐν τῇ ψυχῇ ἀποπλήρωσον. ἔλεγες
[346]   γ´ ἕνεκα οὐδένα ἐπαινέσομαι, ἀλλά  μοι   ἐξαρκεῖ ἂν μέσος καὶ
[337]   αὐτοῦ ταῦτα, Πρόδικος, Καλῶς  μοι,   ἔφη, δοκεῖς λέγειν, Κριτία·
[360]   ἀμαθέστατοι μέν, ἀνδρειότατοι δέ. Φιλονικεῖν  μοι,   ἔφη, δοκεῖς, Σώκρατες, τὸ
[332]   οὐ σωφρονοῦσιν οὕτω πράττοντες; Συνδοκεῖ  μοι,   ἔφη. Τοὐναντίον ἄρα ἐστὶν τὸ
[320]   βούλοιτο οὕτως διεξιέναι. Δοκεῖ τοίνυν  μοι,   ἔφη, χαριέστερον εἶναι μῦθον ὑμῖν
[311]   διεσκόπουν αὐτὸν καὶ ἠρώτων, Εἰπέ  μοι,   ἔφην ἐγώ, Ἱππόκρατες, παρὰ
[332]   ἔφην ἐγώ, ἐπειδὴ δυσχερῶς δοκεῖς  μοι   ἔχειν πρὸς τοῦτο, τοῦτο μὲν
[317]   ἡλικίαν πατὴρ εἴην ὥστε πολύ  μοι   ἥδιστόν ἐστιν, εἴ τι βούλεσθε,
[331]   ὅσιον καὶ ὁσιότης δίκαιον. Μή  μοι,   ἦν δ´ ἐγώ· οὐδὲν γὰρ
[361]   ὡς φῂς σύ. ἤρεσεν οὖν  μοι   καὶ ἐν τῷ μύθῳ
[309]   τὴν Ἀλκιβιάδου ὥραν; καὶ μήν  μοι   καὶ πρῴην ἰδόντι καλὸς μὲν
[319]   σου τῷ λόγῳ; δοκεῖς γάρ  μοι   λέγειν τὴν πολιτικὴν τέχνην καὶ
[310]   εὐθὺς παρὰ σὲ ἰέναι, ἔπειτά  μοι   λίαν πόρρω ἔδοξε τῶν νυκτῶν
[334]   ὢν ἄνθρωπος, καὶ ἐάν τίς  μοι   μακρὰ λέγῃ, (ἐπιλανθάνομαι περὶ οὗ
[336]   καὶ Ἱππία, Καλλίας μὲν δοκεῖ  μοι   μάλα πρὸς (Πρωταγόρου εἶναι, Ἀλκιβιάδης
[311]   εἴ τίς σε ἤρετο· Εἰπέ  μοι,   μέλλεις τελεῖν, Ἱππόκρατες, Ἱπποκράτει
[314]   ἕως συνωμολογήσαμεν ἀλλήλοις. δοκεῖ οὖν  μοι,   θυρωρός, εὐνοῦχός τις, κατήκουεν
[358]   (ὀνομάζων, βέλτιστε Πρόδικε, τοῦτό  μοι   πρὸς βούλομαι ἀπόκριναι. Γελάσας
[338]   ὣς οὖν ποιήσετε, καὶ πείθεσθέ  μοι   ῥαβδοῦχον καὶ ἐπιστάτην καὶ πρύτανιν
[334]   νῦν, ἐπειδὴ ἐπιλήσμονι ἐνέτυχες, σύντεμνέ  μοι   τὰς ἀποκρίσεις καὶ βραχυτέρας ποίει,
[347]   σοῦ σκοπούμενος. καὶ γὰρ δοκεῖ  μοι   τὸ περὶ ποιήσεως διαλέγεσθαι ὁμοιότατον
[330]   τε καὶ Σώκρατες, εἴπετον δή  μοι,   τοῦτο τὸ πρᾶγμα ὠνομάσατε
[339]   ἐπίσταμαί τε γάρ, καὶ πάνυ  μοι   τυγχάνει μεμεληκὸς τοῦ ᾄσματος. Εὖ,
[354]   τούτου λέγεις καὶ πολλαχῇ; Συγγιγνώσκετέ  μοι,   φαίην ἂν ἔγωγε. πρῶτον μὲν
[343]   ἅπαν τὸ ᾆσμα πεποίηκεν, ὥς  μοι   φαίνεται. Ἐπισκεψώμεθα δὴ αὐτὸ κοινῇ
[324]   Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ  μοι   (φαίνεται. Ἔτι δὴ λοιπὴ ἀπορία
[329]   μεγέθει καὶ σμικρότητι; Ἐκείνως  μοι   φαίνεται, (Σώκρατες, ὥσπερ τὰ
[330]   οὐκ ὀρθῶς ὑμῶν κατήκουσα; ἐδόξατέ  μοι   φάναι τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια
[339]   πρὸς σὲ εἰρῆσθαι τἀληθῆ, ἵνα  μοι   χρόνος ἐγγένηται τῇ σκέψει τί
[352]   τοιοῦτόν τι εἰπεῖν· Ἴθι δή  μοι,   Πρωταγόρα, (καὶ τόδε τῆς
[311]   οὕτω σφόδρα σπουδάζοντας ἔροιτο· Εἰπέ  μοι,   Σώκρατές τε καὶ Ἱππόκρατες,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006