Alphabétiquement     [«   »]
οὗτος 14
οὑτοσὶ 1
Οὕτω 1
οὕτω 43
Οὕτως 1
οὕτως 42
οὑτωσί 2
Fréquences     [«    »]
42
42 δοκεῖ
42 οὕτως
43 οὕτω
44 νῦν
45 ἄλλο
46 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

οὕτω


Pages
[325]   ἀποκτείνειν— εἰ οὕτω μὲν ἔχει,  οὕτω   δ´ αὐτοῦ πεφυκότος οἱ ἀγαθοὶ
[328]   τῶν δὲ ἀπείρων παντάπασι ῥᾴδιον,  οὕτω   δὲ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων
[347]   κἂν πάνυ (πολὺν οἶνον πίωσιν.  οὕτω   δὲ καὶ αἱ τοιαίδε συνουσίαι,
[313]   τύχῃ γυμναστικὸς ἰατρὸς ὤν.  οὕτω   δὲ καὶ οἱ τὰ μαθήματα
[351]   φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν σωμάτων.  οὕτω   δὲ κἀκεῖ οὐ ταὐτὸν εἶναι
[334]   ἀρωγὸν καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι.  οὕτω   δὲ ποικίλον τί ἐστιν τὸ
[310]   ὕπνος ἀνῆκεν, εὐθὺς ἀναστὰς  οὕτω   δεῦρο ἐπορευόμην. Καὶ ἐγὼ γιγνώσκων
[321]   τῳ χρησίμην γενέσθαι— καὶ  οὕτω   δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν
[318]   εἴποι ἂν ὅτι εἰς αὔλησιν·  οὕτω   δὴ καὶ σὺ εἰπὲ τῷ
[322]   τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο.  οὕτω   δὴ παρεσκευασμένοι κατ´ ἀρχὰς (ἄνθρωποι
[322]   μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως.  οὕτω   δή, Σώκρατες, καὶ διὰ
[319]   ὧν οἴονται ἐν τέχνῃ εἶναι,  οὕτω   διαπράττονται· ἐπειδὰν δέ τι περὶ
[335]   ἀντιλέγων ἐκέλευέν με διαλέγεσθαι,  οὕτω   διελεγόμην, οὐδενὸς ἂν βελτίων ἐφαινόμην
[344]   ἀλλὰ μακρὸν ἂν εἴη αὐτὸ  οὕτω   διελθεῖν· ἀλλὰ τὸν τύπον αὐτοῦ
[350]   οὗτοι, ἦν δ´ ἐγώ, οἱ  οὕτω   θαρραλέοι ὄντες οὐκ ἀνδρεῖοι ἀλλὰ
[322]   καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ  (οὕτω   θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις,
[327]   καὶ τὰ νόμιμα— εἰ οὖν  οὕτω   καὶ ἐν αὐλήσει πᾶσαν προθυμίαν
[336]   τε καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα,  οὕτω   καὶ νῦν ἀποκρίνεσθαι· (εἰ δὲ
[334]   φθέγγεσθαι πρὸς τοὺς ἄλλους,  οὕτω   καὶ νῦν, ἐπειδὴ ἐπιλήσμονι ἐνέτυχες,
[345]   δῆλον ὅτι οὐδὲ κακὸς ἰατρός.  οὕτω   καὶ μὲν ἀγαθὸς ἀνὴρ
[330]   κατὰ τὰ ἄλλα· ἆρ´ οὖν  οὕτω   καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια
[322]   Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται,  οὕτω   καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δὲ
[344]   ποιῆσαι, τὸν δὲ κείμενον (οὔ,  οὕτω   καὶ τὸν εὐμήχανον ὄντα ποτὲ
[309]   Ποδαπῷ; (ΣΩ. Ἀβδηρίτῃ. (ΕΤ. Καὶ  οὕτω   καλός τις ξένος ἔδοξέν
[355]   τε (καὶ ἀνιαρῷ. θέμενοι δὴ  οὕτω   λέγωμεν ὅτι Γιγνώσκων ἄνθρωπος
[325]   τῶν πόλεων ἀποκτείνειν— εἰ  οὕτω   μὲν ἔχει, οὕτω δ´ αὐτοῦ
[355]   κακὰ λαμβάνειν. Ταῦτα μὲν οὖν  οὕτω.   μεταλάβωμεν δὴ τὰ ὀνόματα πάλιν
[350]   σοφίαν. πρῶτον μὲν γὰρ εἰ  οὕτω   μετιὼν ἔροιό με εἰ οἱ
[320]   δέ μου, ἔφη, ἐπίσκεψαι· καὶ  οὕτω   πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς
[348]   τ´ εἶ ποιεῖν ἀγαθούς, καὶ  οὕτω   πεπίστευκας σαυτῷ, ὥστε καὶ ἄλλων
[338]   πάντες κοινῇ ἐπιστατήσετε. Ἐδόκει πᾶσιν  οὕτω   ποιητέον εἶναι· καὶ Πρωταγόρας
[325]   ἄλλο βούληται μανθάνειν πράττειν,  οὕτω   πράττειν, ἄνευ δὲ τούτου μή,
[332]   ὠφελίμως, τότε σωφρονεῖν σοι δοκοῦσιν  οὕτω   πράττοντες, {εἰ} τοὐναντίον {ἔπραττον}
[332]   ἀφρόνως πράττουσιν καὶ οὐ σωφρονοῦσιν  οὕτω   πράττοντες; Συνδοκεῖ μοι, ἔφη. Τοὐναντίον
[329]   ἐπιλάβηταί τις, καὶ οἱ ῥήτορες  οὕτω,   σμικρὰ (ἐρωτηθέντες δόλιχον κατατείνουσι τοῦ
[331]   εἶπον πρὸς αὐτόν· γὰρ  οὕτω   σοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ
[345]   θ´ ὑμῖν εὑρὼν ἀπαγγελέω, (φησίν—  οὕτω   σφόδρα καὶ δι´ ὅλου τοῦ
[311]   οὖν τις ἡμᾶς περὶ ταῦτα  οὕτω   σφόδρα σπουδάζοντας ἔροιτο· Εἰπέ μοι,
[326]   παίδων ὑπογράψαντες γραμμὰς τῇ γραφίδι  οὕτω   τὸ γραμματεῖον διδόασιν καὶ ἀναγκάζουσι
[331]   καὶ σέ" τοῦτο λέγω, οἰόμενος  οὕτω   τὸν λόγον βέλτιστ´ (ἂν ἐλέγχεσθαι,
[344]   ἄνευ ψόγου τετυγμένον, χαλεπὸν ἀλαθέως.  οὕτω   φαίνεται {τὸ} πρὸς λόγον τὸ
[340]   ἀμαθία εἴη τοῦ ποιητοῦ, εἰ  οὕτω   φαῦλόν τί φησιν εἶναι τὴν
[362]   τρέπεσθαι. ~(Ἀλλ´, ἦν δ´ ἐγώ,  οὕτω   χρὴ ποιεῖν, εἴ σοι δοκεῖ.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006