Alphabétiquement     [«   »]
ἔγνων 1
ἐγρήγορας 1
ἐγχωρεῖ 2
ἐγώ 90
Ἐγὼ 4
Ἐγώ 1
ἐγὼ 84
Fréquences     [«    »]
84 ταῦτα
88 τι
89 τοῦτο
90 ἐγώ
93 περὶ
95 μὴ
97 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἐγώ


Pages
[342]   ἄλλοι. Ἐγὼ τοίνυν, ἦν δ´  ἐγώ,   γέ μοι δοκεῖ περὶ
[359]   ὅτι ἀδύνατον. Καὶ τοῦτο, ἔφην  ἐγώ,   ἀληθὲς λέγεις· ὥστ´ εἰ τοῦτο
[312]   λέγειν; Ἴσως ἄν, ἦν δ´  ἐγώ,   ἀληθῆ λέγοιμεν, οὐ μέντοι ἱκανῶς
[334]   δεῖ; Μηδαμῶς, ἦν δ´  ἐγώ.   Ἀλλ´ ὅσα δεῖ; ἔφη. (Ναί,
[359]   δοκεῖ οὕτως. Ὀρθῶς γε, ἔφην  ἐγώ.   ~(ἀλλὰ ποτέρους φῂς εἰς τὸν
[330]   δὲ αὐτῶν ἐστιν, ἦν δ´  ἐγώ,   ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο; Ναί.
[360]   δοκεῖ εἶναι. Οὔτοι, ἦν δ´  ἐγώ,   ἄλλου ἕνεκα ἐρωτῶ πάντα ταῦτα
[310]   Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία, ἔφην  ἐγώ,   ἂν αὐτῷ διδῷς ἀργύριον καὶ
[332]   Συνωμολόγει. (Ἴθι δή, ἦν δ´  ἐγώ,   ἀναλογισώμεθα τὰ ὡμολογημένα ἡμῖν. ὡμολογήκαμεν
[349]   δὲ διαφερόντως. (Ἔχε δή, ἔφην  ἐγώ·   ἄξιον γάρ τοι ἐπισκέψασθαι
[339]   τὰ ἔμπροσθεν; Οἶδα, ἦν δ´  ἐγώ.   Δοκεῖ οὖν σοι, ἔφη, ταῦτα
[335]   ὄνομα ἐν τοῖς Ἕλλησιν. Καὶ  ἐγώ—   ἔγνων γὰρ ὅτι οὐκ ἤρεσεν
[353]   ὥσπερ ἤρξω. (Πάλιν τοίνυν, ἔφην  ἐγώ,   εἰ ἔροιντο ἡμᾶς· Τί οὖν
[333]   Ἔστω, ἔφη. Πότερον, ἦν δ´  ἐγώ,   εἰ εὖ πράττουσιν ἀδικοῦντες
[354]   Πρωταγόρας. Πάλιν τοίνυν, ἔφην  ἐγώ,   εἴ με ἀνέροισθε, ἄνθρωποι,
[353]   τοῦτο λέγουσιν; (Οἶμαι, ἦν δ´  ἐγώ,   εἶναί τι ἡμῖν τοῦτο πρὸς
[359]   ἀποκρινόμενος; Ὡμολόγει. Ἴθι δή, ἔφην  ἐγώ,   εἰπὲ ἡμῖν, ἐπὶ τί λέγεις
[360]   δ´ ὅς. Οὐκοῦν, ἦν δ´  ἐγώ,   εἴπερ καλὸν καὶ ἀγαθόν, καὶ
[340]   ἔφη Πρόδικος. Οὐκοῦν, ἔφην  ἐγώ,   ἐν μὲν τοῖς πρώτοις αὐτὸς
[360]   Ἐπένευσε. Ἀλλὰ μήν, ἦν δ´  ἐγώ,   ἐναντίον (ἀνδρεία δειλίᾳ. Ἔφη. Οὐκοῦν
[332]   Οὐκ ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ´  ἐγώ,   ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἐναντίων ἓν
[333]   συνεχώρησεν ἀποκρίνεσθαι. Ἴθι δή, ἔφην  ἐγώ,   ἐξ ἀρχῆς μοι ἀπόκριναι. δοκοῦσί
[332]   δοκεῖς οἴεσθαι. Ἀλλὰ μήν, ἔφην  ἐγώ,   ἐπειδὴ δυσχερῶς δοκεῖς μοι ἔχειν
[358]   συνεδόκει. Ἄλλο τι οὖν, ἔφην  ἐγώ,   ἐπί γε τὰ κακὰ οὐδεὶς
[319]   πράττειν καὶ λέγειν. Ἆρα, ἔφην  ἐγώ,   ἕπομαί σου τῷ λόγῳ; δοκεῖς
[310]   Εὖ ἂν λέγοις, ἦν δ´  ἐγώ·   ἔστι δὲ τί, καὶ τοῦ
[332]   Συνέφη. Φέρε δή, ἦν δ´  ἐγώ,   ἔστιν τι καλόν; Συνεχώρει. Τούτῳ
[333]   γάρ, Πρωταγόρα, ἔφην  ἐγώ,   ἄλλως πως; Ὡμολόγησεν καὶ
[329]   πρόσωπον. Πότερον οὖν, ἦν δ´  ἐγώ,   καὶ μεταλαμβάνουσιν οἱ ἄνθρωποι τούτων
[313]   τίνι; Μαθήμασιν δήπου, ἦν δ´  ἐγώ.   καὶ ὅπως γε μή,
[358]   ἅπασιν ἡμῖν. Τί οὖν; ἔφην  ἐγώ,   καλεῖτέ τι δέος καὶ φόβον;
[359]   δὲ οὐκ ἐθέλουσιν. Πότερον, ἔφην  ἐγώ,   καλὸν ὂν ἰέναι αἰσχρόν;
[339]   ὀρθῶς, οὔ; Πάνυ, ἔφην  ἐγώ,   καλῶς τε καὶ ὀρθῶς. Δοκεῖ
[330]   Οὐκ ἔφη. Φέρε δή, ἔφην  ἐγώ,   κοινῇ σκεψώμεθα ποῖόν τι αὐτῶν
[359]   ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθῆ, ἔφην  ἐγώ,   λέγεις· ἀλλ´ οὐ τοῦτο (ἐρωτῶ,
[350]   μαινόμενοί εἰσιν. Πῶς οὖν, ἔφην  ἐγώ,   λέγεις τοὺς ἀνδρείους; οὐχὶ τοὺς
[334]   ἠρέμα ἠρόμην. ~Πότερον, ἦν δ´  ἐγώ,   λέγεις, (Πρωταγόρα, μηδενὶ
[340]   δέ γε Πιττακόν, ἦν δ´  ἐγώ,   μέμφεται, οὐχ ὡς οἴεται Πρωταγόρας,
[360]   ἔφη, πέρανον. Ἕν γ´, ἔφην  ἐγώ,   μόνον (ἐρόμενος ἔτι σέ, εἴ
[350]   ἔφη. (Οὐκοῦν οὗτοι, ἦν δ´  ἐγώ,   οἱ οὕτω θαρραλέοι ὄντες οὐκ
[339]   ποιητής; Οὐ καλῶς, ἦν δ´  ἐγώ.   Ὅρα δή, ἔφη, (βέλτιον. Ἀλλ´,
[334]   σοί; Ἀκήκοα γοῦν, ἦν δ´  ἐγώ,   ὅτι σὺ οἷός τ´ εἶ
[317]   ἀφιγμένοι εἶμεν— Τί οὖν, ἔφην  ἐγώ,   οὐ καὶ Πρόδικον καὶ Ἱππίαν
[351]   Ἡδέα δὲ καλεῖς, ἦν δ´  ἐγώ,   οὐ τὰ ἡδονῆς (μετέχοντα
[331]   δίκαιον. Μή μοι, ἦν δ´  ἐγώ·   οὐδὲν γὰρ δέομαι τὸ εἰ
[316]   ἄλλων; Ἡμῖν μέν, ἦν δ´  ἐγώ,   οὐδὲν διαφέρει· ἀκούσας δὲ οὗ
[314]   σχολὴ αὐτῷ; Ἀλλ´ ὠγαθέ, ἔφην  ἐγώ,   οὔτε παρὰ Καλλίαν ἥκομεν οὔτε
[362]   τι τρέπεσθαι. ~(Ἀλλ´, ἦν δ´  ἐγώ,   οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἴ σοι
[311]   ὅτι ἀγαλματοποιός. Εἶεν, ἦν δ´  ἐγώ·   (παρὰ δὲ δὴ Πρωταγόραν νῦν
[340]   ἔφη. Πῶς δή; ἦν δ´  ἐγώ.   Πολλὴ ἄν, ἔφη, ἀμαθία εἴη
[334]   δεῖ; ἔφη. (Ναί, ἦν δ´  ἐγώ.   Πότερα οὖν ὅσα ἐμοὶ δοκεῖ
[358]   δ´ οὔ. Ἀλλ´ οὐδέν, ἔφην  ἐγώ,   Πρόδικε, διαφέρει· ἀλλὰ τόδε. εἰ
[359]   δὴ τούτων ὑποκειμένων, ἦν δ´  ἐγώ,   Πρόδικέ τε καὶ Ἱππία, ἀπολογείσθω
[312]   γενησόμενος. Σὺ δέ, ἦν δ´  ἐγώ,   πρὸς θεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο
[358]   καὶ φόβον; καὶ ἆρα ὅπερ  ἐγώ;   (πρὸς σὲ λέγω, Πρόδικε)
[347]   περὶ δὲ ὧν τὸ πρῶτον  ἐγώ   σε ἠρώτησα, Πρωταγόρα, ἡδέως
[347]   Πρόδικε καὶ Πρωταγόρα, ἦν δ´  ἐγώ,   Σιμωνίδης διανοούμενος πεποιηκέναι τοῦτο τὸ
[349]   ἀποπειρώμενός (μου ταῦτα ἔλεγες. Ἀλλ´  ἐγώ   σοι, ἔφη, λέγω, Σώκρατες,
[339]   μὴ τὶ λέγοι) ἀτάρ, ἔφην  ἐγώ,   σοὶ οὐ φαίνεται; Πῶς γὰρ
[339]   καλέσας αὐτόν, Πρόδικε, ἔφην  ἐγώ,   σὸς μέντοι Σιμωνίδης πολίτης· ~(δίκαιος
[330]   ταῦτα μόρια (τῆς ἀρετῆς, ἔφην  ἐγώ,   σοφία τε καὶ ἀνδρεία; Πάντων
[351]   ἀμφισβητήσομεν. Πότερον οὖν, ἦν δ´  ἐγώ,   σὺ βούλει ἡγεμονεύειν τῆς σκέψεως,
[310]   στὰς παρ´ ἐμοί. Πρῴην, ἔφην  ἐγώ·   σὺ δὲ ἄρτι πέπυσαι; Νὴ
[352]   ἀνθρωπείων πραγμάτων. Καλῶς γε, ἔφην  ἐγώ,   σὺ λέγων καὶ ἀληθῆ. οἶσθα
[333]   Λέγω. Ἆρ´ οὖν, ἦν δ´  ἐγώ,   ταῦτ´ ἐστὶν ἀγαθὰ ἐστιν
[316]   Πρωταγόρα, πρὸς σέ τοι ἤλθομεν  ἐγώ   τε καὶ Ἱπποκράτης οὗτος. Πότερον,
[353]   ἄνθρωποι, ὑμῖν, ὥς φαμεν  ἐγώ   τε καὶ Πρωταγόρας, δι´ οὐδὲν
[353]   Ἀκούετε δή· πειρασόμεθα γὰρ ὑμῖν  ἐγώ   τε καὶ Πρωταγόρας φράσαι. ἄλλο
[311]   δὲ δὴ Πρωταγόραν νῦν ἀφικόμενοι  ἐγώ   τε καὶ σὺ ἀργύριον ἐκείνῳ
[361]   κατάδηλον γένοιτο ἐκεῖνο περὶ οὗ  ἐγώ   τε καὶ σὺ μακρὸν λόγον
[339]   τοῦ αὐτοῦ μὲν περὶ οὗπερ  ἐγώ   τε καὶ σὺ νῦν διαλεγόμεθα,
[353]   ἄν. Οὐκοῦν ἐροίμεθ´ ἂν αὐτοὺς  ἐγώ   τε καὶ σὺ πάλιν· Πονηρὰ
[319]   ἐπαγγέλλομαι. καλόν, ἦν δ´  ἐγώ,   τέχνημα ἄρα κέκτησαι, εἴπερ κέκτησαι·
[352]   λόγου. ~(Ἆρ´ οὖν, ἦν δ´  ἐγώ,   τῇδέ πῃ καταφανὲς ἂν ἡμῖν
[358]   ὠφέλιμον; Συνεδόκει. Εἰ ἄρα, ἔφην  ἐγώ,   τὸ ἡδὺ ἀγαθόν ἐστιν, οὐδεὶς
[358]   εἰρημένα. Ὁμολογεῖτε ἄρα, ἦν δ´  ἐγώ,   τὸ μὲν ἡδὺ ἀγαθὸν εἶναι,
[349]   γε. Πότερον οὖν, ἦν δ´  ἐγώ,   τὸ μέν τι αὐτοῦ αἰσχρόν,
[358]   δὲ δή, ἄνδρες, ἔφην  ἐγώ,   τὸ τοιόνδε; αἱ ἐπὶ τούτου
[312]   σε λανθάνει; ἦν δ´  ἐγώ.   Τοῦ πέρι; Ὅτι μέλλεις τὴν
[312]   σοφῶν ἐπιστήμονα. Οὐκοῦν, ἦν δ´  ἐγώ,   τοῦτο μὲν ἔξεστι λέγειν καὶ
[310]   Τί οὖν σοι, ἦν δ´  ἐγώ,   τοῦτο; μῶν τί σε ἀδικεῖ
[317]   ὄντων τὸν λόγον ποιεῖσθαι. Καὶ  ἐγώ—   ὑπώπτευσα γὰρ βούλεσθαι αὐτὸν τῷ
[322]   ὡς σὺ φῄς— εἰκότως, ὡς  ἐγώ   φημι— ~ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν
[338]   ἅμα πειράσομαι αὐτῷ δεῖξαι ὡς  ἐγώ   φημι χρῆναι τὸν ἀποκρινόμενον ἀποκρίνεσθαι·
[311]   καὶ ἠρώτων, Εἰπέ μοι, ἔφην  ἐγώ,   Ἱππόκρατες, παρὰ Πρωταγόραν νῦν
[341]   ἄρα καὶ μέμφεται, ἦν δ´  ἐγώ,   Πρόδικε, τὸν Πιττακὸν λέγοντα
[333]   ὄν. Ἴθι δή, ἦν δ´  ἐγώ,   Πρωταγόρα, μὴ ἀποκάμωμεν ἀλλὰ
[348]   αὑτὸν ὡς ἀποκρινούμενος. Εἶπον δὴ  ἐγώ·   Πρωταγόρα, μὴ οἴου διαλέγεσθαί
[341]   βαρβάρῳ τεθραμμένος; Ἀκούεις δή, ἔφην  ἐγώ,   Πρωταγόρα, Προδίκου τοῦδε. (ἔχεις
[359]   γ´, ἔφη. μέμνησαι, ἦν δ´  ἐγώ,   Πρωταγόρα, ταῦτα ἀποκρινόμενος; Ὡμολόγει.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006