Alphabétiquement     [«   »]
τούτους 5
τούτῳ 16
Τούτῳ 4
τούτων 38
τουτωνὶ 1
τρέπεσθαι 1
τρέπομαι 1
Fréquences     [«    »]
37 δέ
36 Πρωταγόρα
36 τῇ
38 τούτων
39 οὔτε
41 ἔφην
41 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

τούτων


Pages
[313]   ἄν τινες, ἄριστε, καὶ  τούτων   ἀγνοοῖεν ὧν πωλοῦσιν ὅτι χρηστὸν
[360]   ἐνταῦθα ἔτι ἐπένευσεν. δὲ  τούτων   ἀμαθία δειλία; Πάνυ μόγις ἐνταῦθα
[360]   μὴ δεινῶν σοφία ἐναντία τῇ  τούτων   ἀμαθίᾳ ἐστίν; Καὶ ἐνταῦθα ἔτι
[360]   ἀνδρεία ἐστίν, ἐναντία οὖσα τῇ  τούτων   ἀμαθίᾳ; Οὐκέτι ἐνταῦθα οὔτ´ ἐπινεῦσαι
[350]   δέ τινας ἑώρακας, ἔφην, πάντων  τούτων   ἀνεπιστήμονας ὄντας, θαρροῦντας δὲ πρὸς
[317]   ἐστιν, εἴ τι βούλεσθε, περὶ  τούτων   ἁπάντων ἐναντίον τῶν ἔνδον ὄντων
[312]   ἐγένετο καὶ κιθαριστοῦ καὶ παιδοτρίβου;  τούτων   γὰρ σὺ ἑκάστην οὐκ ἐπὶ
[361]   ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ. καὶ περὶ  τούτων   δὲ εἰς αὖθις, ὅταν βούλῃ,
[315]   τέχνῃ μανθάνει, ὡς σοφιστὴς ἐσόμενος.  τούτων   δὲ οἳ ὄπισθεν ἠκολούθουν ἐπακούοντες
[347]   τῶν λήρων τε καὶ παιδιῶν  τούτων   διὰ τῆς αὑτῶν φωνῆς, λέγοντάς
[328]   ῥᾴδιον οἶμαι εἶναι, Σώκρατες,  τούτων   διδάσκαλον φανῆναι, τῶν δὲ ἀπείρων
[357]   τοὺς ὑμετέρους παῖδας παρὰ τοὺς  τούτων   διδασκάλους τούσδε τοὺς σοφιστὰς πέμπετε,
[350]   ὄντας, θαρροῦντας δὲ πρὸς ἕκαστα  τούτων;   Ἔγωγε, δ´ ὅς, καὶ
[353]   παρασκευάζει; κἂν εἴ τι  τούτων   εἰς τὸ ὕστερον μηδὲν παρασκευάζει,
[349]   (ἕκαστον ἰδίῳ πράγματι τῶν ὀνομάτων  τούτων   ἐπικεῖσθαι, πάντα δὲ ταῦτα μόρια
[323]   τίς οὕτως ἀνόητος ὥστε τι  τούτων   ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν γὰρ
[343]   φθέγγεσθαι ~(τελέως πεπαιδευμένου ἐστὶν ἀνθρώπου.  τούτων   ἦν καὶ Θαλῆς Μιλήσιος
[355]   διὰ τὰς παραχρῆμα ἡδονάς, ὑπὸ  τούτων   ἡττώμενος. ὡς δὲ ταῦτα γελοῖά
[342]   ξενηλασίας ποιούμενοι τῶν τε λακωνιζόντων  τούτων   καὶ ἐάν τις ἄλλος ξένος
[323]   ταῦτα μὴ ἔχῃ, ἀλλὰ τἀναντία  τούτων   κακά, ἐπὶ τούτοις που οἵ
[326]   ὃς δ´ ἂν ἐκτὸς βαίνῃ  τούτων,   κολάζει· καὶ ὄνομα τῇ κολάσει
[352]   νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον ὑπό τινος  τούτων   κρατουμένους ταῦτα ποιεῖν τοὺς ποιοῦντας.
[345]   εἰς γράμματα; δῆλον ὅτι  τούτων   μάθησις. τίς δὲ εὐπραγία ἀγαθὸν
[334]   δὲ κυσίν· τὰ δέ γε  τούτων   μὲν οὐδενί, δένδροις δέ· τὰ
[319]   βουλεύσασθαι, συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνιστάμενος περὶ  τούτων   ὁμοίως μὲν τέκτων, ὁμοίως δὲ
[349]   ἅπερ τὸ πρῶτον ἠρώτων περὶ  τούτων,   πάλιν ἐπιθυμῶ ἐξ ἀρχῆς τὰ
[321]   προσῆψε, τοῖς δ´ ἀναλισκομένοις ὑπὸ  τούτων   πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων.
[349]   σὲ χρῆν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν  τούτων   σκέψιν καὶ ἐρωτᾶν καὶ ἀνακοινοῦσθαι;
[328]   εἰ μέν τις περὶ αὐτῶν  τούτων   συγγένοιτο ὁτῳοῦν τῶν ~(δημηγόρων, τάχ´
[325]   καὶ κιθαρίσεως· οἱ δὲ διδάσκαλοι  τούτων   τε ἐπιμελοῦνται, καὶ ἐπειδὰν αὖ
[317]   καὶ πανοῦργον εἶναι. ἐγὼ οὖν  τούτων   τὴν ἐναντίαν ἅπασαν ὁδὸν ἐλήλυθα,
[313]   μὲν οὖν σὺ τυγχάνεις ἐπιστήμων  τούτων   τί χρηστὸν καὶ πονηρόν, ἀσφαλές
[329]   ἐγώ, καὶ μεταλαμβάνουσιν οἱ ἄνθρωποι  τούτων   τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων οἱ
[326]   δύνανται οἱ πλουσιώτατοι— καὶ οἱ  τούτων   ὑεῖς, πρῳαίτατα εἰς διδασκάλων τῆς
[359]   (καὶ ταῦτα πᾶσιν. Οὕτω δὴ  τούτων   ὑποκειμένων, ἦν δ´ ἐγώ, Πρόδικέ
[349]   ἐστιν, ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων  τούτων   ὑπόκειταί τις ἴδιος οὐσία καὶ
[345]   ἂν μὴ κακὰ ποιῇ ἑκών,  τούτων   φησὶν ἐπαινέτης εἶναι, ἀλλὰ περὶ
[349]   ἀνδρεία πάνυ πολὺ διαφέρον πάντων  τούτων.   ὧδε δὲ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006