Alphabétiquement     [«   »]
βραχυτέροις 1
βωμούς 1
γ´ 18
γὰρ 149
γάρ 28
γέ 7
γε 67
Fréquences     [«    »]
131
142 οὖν
127 τὰ
149 γὰρ
149 ὅτι
162 εἶναι
167 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

γὰρ


Pages
[345]   ἄν ποτε γένοιτο κακός— ἔστιν  γὰρ   ἀεί— ἀλλ´ εἰ μέλλει κακὸς
[319]   ἀνθρώποις, δίκαιός εἰμι εἰπεῖν. ἐγὼ  γὰρ   Ἀθηναίους, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι
[337]   γὰρ οὐ ταὐτόν· κοινῇ μὲν  γὰρ   ἀκοῦσαι δεῖ ἀμφοτέρων, μὴ ἴσον
[361]   φανείη ἀρετή. εἰ μὲν  γὰρ   ἄλλο τι ἦν ἐπιστήμη
[318]   συγγενόμενος τῶν σοφιστῶν. οἱ μὲν  γὰρ   ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους· (τὰς
[348]   δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς. τίνα  γὰρ   ἄλλον σέ; ὅς γε
[310]   ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ. ἐγὼ  γὰρ   ἅμα μὲν καὶ νεώτερός εἰμι,
[341]   τοῦτο γέρας ἀπένειμε μόνῳ· ἀκόλαστον  γὰρ   ἄν τινα λέγοι Σιμωνίδην
[322]   Ζεύς, καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ  γὰρ   ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι
[346]   οἷς μέλανα μὴ μέμεικται— γελοῖον  γὰρ   ἂν εἴη πολλαχῇ— ἀλλ´ ὅτι
[355]   ὅτι Οὐκ ἀξίων ὄντων· οὐ  γὰρ   ἂν ἐξημάρτανεν ὅν φαμεν ἥττω
[349]   πῃ ἄλλῃ νῦν φήσῃς· οὐ  γὰρ   ἂν θαυμάζοιμι εἰ τότε ἀποπειρώμενός
[345]   εἶναι, ἔπειτα ἀγαθῷ ἰατρῷ— οὗτος  γὰρ   ἂν καὶ κακὸς γένοιτο— ἡμεῖς
[353]   ἐπεὶ γιγνώσκειν γε αὐτά. ἴσως  γὰρ   ἂν λεγόντων ἡμῶν ὅτι Οὐκ
[333]   συνᾴδουσιν οὐδὲ συναρμόττουσιν ἀλλήλοις. πῶς  γὰρ   ἂν συνᾴδοιεν, εἴπερ γε ἀνάγκη
[324]   παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται— οὐ  γὰρ   ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον
[339]   ἐγώ, σοὶ οὐ φαίνεται; Πῶς  γὰρ   ἂν (φαίνοιτο ὁμολογεῖν αὐτὸς ἑαυτῷ
[316]   Σώκρατες, ὑπὲρ ἐμοῦ. ξένον  γὰρ   ἄνδρα καὶ ἰόντα εἰς πόλεις
[345]   λέγει τοῦτο τὸ ἑκών. ἡγεῖτο  γὰρ   ἄνδρα καλὸν κἀγαθὸν πολλάκις αὑτὸν
[315]   καὶ Τάνταλόν γε εἰσεῖδον— ἐπεδήμει  (γὰρ   ἄρα καὶ Πρόδικος Κεῖος—
[340]   μὲν ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι— τῆς  γὰρ   ἀρετῆς ἔμπροσθεν τοὺς θεοὺς ἱδρῶτα
[324]   μέλλει πόλις εἶναι; ἐν τούτῳ  γὰρ   αὕτη λύεται ἀπορία ἣν
[331]   τί αὐτῷ ἀποκρινούμεθα; ἐγὼ μὲν  γὰρ   αὐτὸς ὑπέρ γε ἐμαυτοῦ φαίην
[317]   τοῦτο εἶναι οὐ συμφέρομαι· ἡγοῦμαι  γὰρ   αὐτοὺς οὔ τι διαπράξασθαι
[320]   δύναμιν εἰς σωτηρίαν. μὲν  γὰρ   αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν
[331]   τί τοῦτο διαφέρει; ἔφη· εἰ  γὰρ   βούλει, ἔστω ἡμῖν καὶ δικαιοσύνη
[317]   λόγον ποιεῖσθαι. Καὶ ἐγώ— ὑπώπτευσα  γὰρ   βούλεσθαι αὐτὸν τῷ τε Προδίκῳ
[358]   ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων;  γὰρ   δέδοικεν, ὡμολόγηται ἡγεῖσθαι κακὰ εἶναι·
[341]   αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν. τὸ  γὰρ   δεινόν, φησίν, κακόν ἐστιν· οὐδεὶς
[331]   μοι, ἦν δ´ ἐγώ· οὐδὲν  γὰρ   δέομαι τὸ εἰ βούλει" τοῦτο
[358]   Ἱππία τε καὶ Πρόδικε (κοινὸς  γὰρ   δὴ ἔστω ὑμῖν λόγος)
[314]   κυβεύῃς τε καὶ κινδυνεύῃς. καὶ  γὰρ   δὴ καὶ πολὺ μείζων κίνδυνος
[327]   εἶναι, οὐδένα δεῖ ἰδιωτεύειν. εἰ  γὰρ   δὴ λέγω οὕτως ἔχει—
[359]   τὸ πρῶτον παντάπασι· τότε μὲν  γὰρ   δὴ πέντε ὄντων μορίων τῆς
[309]   σὲ κἀκεῖνον τοσοῦτον πρᾶγμα; οὐ  γὰρ   δήπου τινὶ καλλίονι ἐνέτυχες ἄλλῳ
[325]   γίγνονται οἱ ἀγαθοί. ὅτι μὲν  γὰρ   διδακτὸν αὐτὸ ἡγοῦνται καὶ ἰδίᾳ
[347]   ἔλθοιμι μετὰ σοῦ σκοπούμενος. καὶ  γὰρ   δοκεῖ μοι τὸ περὶ ποιήσεως
[330]   οὐδὲν πρᾶγμα; ἐμοὶ μὲν  γὰρ   δοκεῖ· τί δὲ σοί; Κἀμοί,
[336]   θέουσιν τούτοις ἀκολουθεῖν, ἀλλ´ οὐ  γὰρ   δύναμαι, ἀλλ´ εἴ τι δέῃ
[336]   τρόπος ἔσται τῶν διαλόγων; χωρὶς  γὰρ   ἔγωγ´ ᾤμην εἶναι τὸ συνεῖναί
[342]   λόγους ἄριστα πεπαίδευνται, ὧδε· εἰ  γὰρ   ἐθέλει τις Λακεδαιμονίων τῷ φαυλοτάτῳ
[324]   καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. εἰ  γὰρ   ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν,
[328]   τὰ πολλὰ ταῦτα ἐξεδίδαξεν. καὶ  γὰρ   εἰ μέν τις περὶ αὐτῶν
[350]   ἂν εἶναι σοφίαν. πρῶτον μὲν  γὰρ   εἰ οὕτω μετιὼν ἔροιό με
[335]   τ´ εἶ συνουσίας ποιεῖσθαι (σοφὸς  γὰρ   εἶ— ἐγὼ δὲ τὰ μακρὰ
[344]   Πιττακέ, οὐκ ἀληθῆ λέγεις· οὐ  γὰρ   εἶναι ἀλλὰ γενέσθαι μέν ἐστιν
[336]   δοκεῖ ἐπιεικέστερα Σωκράτης λέγειν· χρὴ  γὰρ   ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀποφαίνεσθαι.
[309]   τί σοι ἐθέλω εἰπεῖν· παρόντος  γὰρ   ἐκείνου, οὔτε προσεῖχον τὸν νοῦν,
[362]   ποιεῖν, εἴ σοι δοκεῖ. καὶ  γὰρ   ἐμοὶ οἷπερ ἔφην ἰέναι πάλαι
[313]   ἀφ´ ὧν ψυχὴ τρέφεται; φαίνεται  γὰρ   ἔμοιγε τοιοῦτός τις. Τρέφεται δέ,
[328]   (οὔπω ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν· ἔτι  γὰρ   ἐν αὐτοῖς εἰσιν ἐλπίδες· νέοι
[328]   (ἀκηκοέναι ἀκήκοα Πρωταγόρου. ἐγὼ  γὰρ   ἐν μὲν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ
[324]   σοι ἐρῶ ἀλλὰ λόγον. ὧδε  γὰρ   ἐννόησον· πότερον ἔστιν τι ἓν
[356]   ἡδονῇ καὶ λύπῃ; οὐ  γὰρ   ἔσθ´ ὅτῳ ἄλλῳ. ἀλλ´ ὥσπερ
[344]   ἰατρὸν ταὐτὰ ταῦτα. τῷ μὲν  γὰρ   ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσθαι, ὥσπερ
[344]   ὅτι οὕτως εἴρηται. πολλὰ μὲν  γὰρ   ἔστι καὶ περὶ ἑκάστου τῶν
[324]   ἄλλοθι οὐδαμοῦ. εἰ μὲν  γὰρ   ἔστιν, καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ
[337]   εὐφραινοίμεθα, οὐχ ἡδοίμεσθα— εὐφραίνεσθαι μὲν  γὰρ   ἔστιν μανθάνοντά τι καὶ φρονήσεως
[337]   καὶ οὐκ ἐπαινοῖσθε— εὐδοκιμεῖν μὲν  γὰρ   ἔστιν παρὰ ταῖς ψυχαῖς τῶν
[312]   οὐ μέντοι ἱκανῶς γε· ἐρωτήσεως  γὰρ   ἔτι ἀπόκρισις ἡμῖν δεῖται,
[314]   μετὰ τῶν πρεσβυτέρων ἡμῶν· ἡμεῖς  γὰρ   ἔτι νέοι ὥστε τοσοῦτον πρᾶγμα
[344]   ἔμμεναι δὲ ἀδύνατον· πράξας μὲν  γὰρ   εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός, κακὸς
[323]   μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι. ὅσα  γὰρ   ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι
[356]   πότερα πλείω ἐστίν. ἐὰν μὲν  γὰρ   ἡδέα πρὸς ἡδέα ἱστῇς, τὰ
[358]   διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων παραιτοῦμαι· εἴτε  γὰρ   ἡδὺ εἴτε τερπνὸν λέγεις εἴτε
[346]   οὐ γάρ εἰμι φιλόμωμος— τῶν  γὰρ   ἠλιθίων ἀπείρων γενέθλα, ὥστ´ εἴ
[321]   ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί— ἀμήχανον  γὰρ   ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν
[326]   γίγνονται; τοῦτο αὖ μάθε· οὐδὲν  γὰρ   θαυμαστόν, εἴπερ ἀληθῆ ἐγὼ ἐν
[344]   οὐ τὸν ἰδιώτην· μὲν  γὰρ   ἰδιώτης ἀεὶ καθῄρηται. ὥσπερ οὖν
[351]   θαρραλέους ἀνδρείους πάντας· θάρσος μὲν  γὰρ   καὶ ἀπὸ τέχνης γίγνεται ἀνθρώποις
[337]   (ἐρίζειν δὲ μή— ἀμφισβητοῦσι μὲν  γὰρ   καὶ δι´ εὔνοιαν οἱ φίλοι
[351]   Δίκαιος, ἔφη, σὺ ἡγεῖσθαι· σὺ  γὰρ   καὶ κατάρχεις τοῦ λόγου. ~(Ἆρ´
[347]   ποτε ἔψεγον· νῦν δὲ σφόδρα  γὰρ   καὶ περὶ τῶν μεγίστων ψευδόμενος
[314]   τῇ τῶν σιτίων. σιτία μὲν  γὰρ   καὶ ποτὰ πριάμενον παρὰ τοῦ
[317]   εἰμὶ ἐν τῇ τέχνῃ· καὶ  γὰρ   καὶ τὰ σύμπαντα πολλά μοί
[359]   ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν· τὰς  γὰρ   καλὰς πράξεις ἁπάσας ἀγαθὰς ὡμολογήσαμεν.
[324]   ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς  γὰρ   κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ
[317]   τι διαπράξασθαι ἐβουλήθησαν— οὐ  γὰρ   λαθεῖν τῶν ἀνθρώπων τοὺς δυναμένους
[351]   κακὰ καὶ ἀνιαρὰ ἀγαθά; ἐγὼ  γὰρ   λέγω, καθ´ ἡδέα ἐστίν,
[331]   ἁμῇ γέ πῃ προσέοικεν. τὸ  γὰρ   λευκὸν τῷ μέλανι ἔστιν ὅπῃ
[333]   σοι ταῦτα εἴτε μή· τὸν  γὰρ   λόγον ἔγωγε μάλιστα ἐξετάζω, συμβαίνει
[333]   ἐκαλλωπίζετο ἡμῖν Πρωταγόρας— τὸν  γὰρ   λόγον ᾐτιᾶτο δυσχερῆ εἶναι— ἔπειτα
[344]   διὰ παντὸς τοῦ ᾄσματος. Λέγει  γὰρ   μετὰ τοῦτο ὀλίγα διελθών, ὡς
[345]   ὑπὸ ἄλλου τινὸς περιπτώματος— αὕτη  γὰρ   μόνη ἐστὶ κακὴ πρᾶξις, ἐπιστήμης
[326]   λέγειν τε καὶ πράττειν· πᾶς  γὰρ   βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας
[336]   ἔφη, Καλλία· Σωκράτης μὲν  γὰρ   ὅδε ὁμολογεῖ μὴ μετεῖναί οἱ
[331]   οἴει εἰπεῖν τοῦτο, παρήκουσας· ~Πρωταγόρας  γὰρ   (ὅδε ταῦτα ἀπεκρίνατο, ἐγὼ δὲ
[318]   ἄρτι, περὶ ὧν ἀφικόμην. Ἱπποκράτης  γὰρ   ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ ὢν
[337]   συνουσία γίγνοιτο· ὑμεῖς τε  γὰρ   οἱ λέγοντες μάλιστ´ ἂν οὕτως
[333]   πότερον οὖν δὴ λύσωμεν; οὗτοι  γὰρ   οἱ λόγοι ἀμφότεροι οὐ πάνυ
[352]   ταῦτα ποιεῖν τοὺς ποιοῦντας. Πολλὰ  γὰρ   οἶμαι, ἔφη, Σώκρατες, καὶ
[327]   ὥσπερ τῶν ἄλλων τεχνημάτων— λυσιτελεῖ  γὰρ   οἶμαι ἡμῖν ἀλλήλων δικαιοσύνη
[323]   τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα μὲν  γὰρ   οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει τε
[337]   εἶναι— (φύσει, οὐ νόμῳ· τὸ  γὰρ   ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φύσει συγγενές
[338]   ὅμοιος, οὐδ´ οὕτως ὀρθῶς·  γὰρ   ὅμοιος ἡμῖν ὅμοια καὶ ποιήσει,
[355]   ἡδονῆς οὐκέτι ἔξεστιν εἰπεῖν— ἄλλο  γὰρ   ὄνομα μετείληφεν ἀντὶ τῆς ἡδονῆς
[341]   τὸ μετὰ τοῦτο ῥῆμα· λέγει  γὰρ   ὅτι— θεὸς ἂν μόνος τοῦτ´
[329]   ἐν τῇ ψυχῇ ἀποπλήρωσον. ἔλεγες  γὰρ   ὅτι Ζεὺς τὴν δικαιοσύνην
[335]   τοῖς Ἕλλησιν. Καὶ ἐγώ— ἔγνων  γὰρ   ὅτι οὐκ ἤρεσεν αὐτὸς αὑτῷ
[319]   αὐτῷ, ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ· δῆλον  γὰρ   ὅτι οὐχ ἡγοῦνται διδακτὸν εἶναι.
[361]   ἐστὶν αὐτό, ἀρετή. ~οἶδα  γὰρ   ὅτι τούτου φανεροῦ (γενομένου μάλιστ´
[331]   προσέοικέν τι δικαιοσύνη ὁσιότητι· καὶ  γὰρ   ὁτιοῦν ὁτῳοῦν ἁμῇ γέ πῃ
[348]   λόγον εἴτε μὴ διασαφεῖν; ἐμοὶ  γὰρ   οὐ δοκεῖ· ἀλλ´ ἤτοι διαλεγέσθω
[336]   τούτου δέου συγκαθεῖναι· ἐγὼ μὲν  γὰρ   οὐ δύναμαι ταχὺ θεῖν, οὗτος
[314]   ἀκούσαντες καὶ ἄλλοις ἀνακοινωσώμεθα· καὶ  γὰρ   οὐ μόνος Πρωταγόρας αὐτόθι ἐστίν,
[354]   φαίην ἂν ἔγωγε. πρῶτον μὲν  γὰρ   οὐ ῥᾴδιον ἀποδεῖξαι τί ἐστίν
[337]   ἀκροατάς, ἴσους δὲ μή— ἔστιν  γὰρ   οὐ ταὐτόν· κοινῇ μὲν γὰρ
[343]   (ἔπειτα ἐνέβαλε τὸ μέν. τοῦτο  γὰρ   οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον φαίνεται
[340]   Πρωταγόρας τὸν Σιμωνίδην ἐκπέρσῃ. καὶ  γὰρ   οὖν καὶ δεῖται τὸ ὑπὲρ
[330]   αὖ, σοφοὶ δὲ οὔ. ~Ἔστιν  γὰρ   οὖν καὶ ταῦτα μόρια (τῆς
[361]   τὴν διέξοδον τῶν λόγων. καὶ  γὰρ   οὔτε (τἆλλα οἶμαι κακὸς εἶναι
[347]   φαύλων καὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων. καὶ  γὰρ   οὗτοι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι
[313]   (ἔμπορός τε καὶ κάπηλος. καὶ  γὰρ   οὗτοί που ὧν ἄγουσιν ἀγωγίμων
[331]   θαυμάσας εἶπον πρὸς αὐτόν·  γὰρ   οὕτω σοι τὸ δίκαιον καὶ
[345]   τὸ αὐτὸ τοῦτο εἰρημένον. οὐ  γὰρ   οὕτως ἀπαίδευτος ἦν Σιμωνίδης, ὥστε
[310]   πώποτε οὐδ´ ἀκήκοα οὐδέν· ἔτι  γὰρ   παῖς ὅτε τὸ πρότερον
[348]   ἀπορῶ ἑκάστοτε, ταῦτα διασκέψασθαι. ἡγοῦμαι  γὰρ   πάνυ λέγειν τι τὸν Ὅμηρον
[318]   καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος. Ἱπποκράτης  γὰρ   παρ´ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται
[321]   δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν  γὰρ   παρὰ τῷ Διί. τῷ δὲ
[310]   χάρις. ἀλλ´ οὖν ἀκούετε. Τῆς  γὰρ   παρελθούσης νυκτὸς ταυτησί, ἔτι βαθέος
[328]   προύτρεψάς με ὧδε ἀφικέσθαι· πολλοῦ  γὰρ   ποιοῦμαι (ἀκηκοέναι ἀκήκοα Πρωταγόρου.
[309]   καὶ τῇ νῦν ἡμέρᾳ· καὶ  γὰρ   πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ εἶπε βοηθῶν
[349]   ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω· εὑρήσεις  γὰρ   πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἀδικωτάτους μὲν
[317]   κατεσκευάζομεν παρὰ τῷ Ἱππίᾳ— ἐκεῖ  γὰρ   προϋπῆρχε τὰ βάθρα— ἐν δὲ
[316]   εὐλαβεῖσθαι τὸν ταῦτα πράττοντα· οὐ  γὰρ   σμικροὶ περὶ αὐτὰ φθόνοι τε
[312]   καὶ κιθαριστοῦ καὶ παιδοτρίβου; τούτων  γὰρ   σὺ ἑκάστην οὐκ ἐπὶ τέχνῃ
[335]   ἀφήσομέν σε, Σώκρατες· ἐὰν  γὰρ   σὺ ἐξέλθῃς, οὐχ ὁμοίως ἡμῖν
[333]   οὐ πάνυ μουσικῶς λέγονται· οὐ  γὰρ   συνᾴδουσιν οὐδὲ συναρμόττουσιν ἀλλήλοις. πῶς
[345]   οἳ ἑκόντες κακὰ ποιοῦσιν. ἐγὼ  γὰρ   σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο, ὅτι
[311]   φῶς γένηται· εἶτα ἴωμεν. καὶ  γὰρ   τὰ πολλὰ Πρωταγόρας ἔνδον διατρίβει,
[323]   τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. ἐν  γὰρ   ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ σὺ
[351]   τοὺς μέντοι ἰσχυροὺς δυνατούς· ~(οὐ  γὰρ   ταὐτὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ
[318]   ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους· (τὰς  γὰρ   τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄκοντας πάλιν
[322]   τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής πολιτικὴν  γὰρ   τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος
[341]   μανθάνεις· ἐρώμεθα οὖν Πρόδικον— δίκαιον  γὰρ   τὴν Σιμωνίδου φωνὴν τοῦτον ἐρωτᾶν—
[343]   ἄρα ἐγὼ ἀληθῆ λέγω. εὐθὺς  γὰρ   τὸ πρῶτον τοῦ ᾄσματος μανικὸν
[317]   παρέχεσθαι ἀνάγκη τοὺς ἀνθρώπους· ἡγοῦνται  γὰρ   τὸν τοιοῦτον πρὸς τοῖς ἄλλοις
[337]   δοκεῖς λέγειν, Κριτία· χρὴ  γὰρ   τοὺς ἐν τοιοῖσδε λόγοις παραγιγνομένους
[343]   μέν, οὐ μέντοι ἀληθῶς— εὔηθες  γὰρ   τοῦτό γε φανείη ἂν καὶ
[340]   ἑαυτῷ λέγοντα, ἀλλ´ ἄλλο. οὐ  γὰρ   τοῦτο Πιττακὸς ἔλεγεν τὸ
[319]   εἰρήσεται ἅπερ νοῶ. ἐγὼ  γὰρ   τοῦτο, Πρωταγόρα, οὐκ ᾤμην
[357]   καὶ ὑμῶν αὐτῶν καταγελάσεσθε. καὶ  γὰρ   ὑμεῖς ὡμολογήκατε ἐπιστήμης ἐνδείᾳ ἐξαμαρτάνειν
[353]   αὐτοὺς ὡδί· Ἀκούετε δή· πειρασόμεθα  γὰρ   ὑμῖν ἐγώ τε καὶ Πρωταγόρας
[355]   τὸ μετὰ τοῦτο ἀκούετε. φημὶ  γὰρ   ὑμῖν τούτου οὕτως ἔχοντος γελοῖον
[312]   Καὶ ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας— ἤδη  γὰρ   ὑπέφαινέν τι ἡμέρας, ὥστε καταφανῆ
[359]   τὸ ὕστερον εἶπεν. τὸ  γὰρ   ὕστερον ἔφη τὰ μὲν τέτταρα
[340]   σοι συνδοκεῖ ὅπερ ἐμοί. οὐ  γὰρ   φαίνεται ἐναντία λέγειν αὐτὸς αὑτῷ
[344]   ἀποδεῖξαι ὡς εὖ πεποίηται— πάνυ  γὰρ   χαριέντως καὶ μεμελημένως ἔχει— ἀλλὰ
[338]   βραβευτὴν ἑλέσθαι τῶν λόγων. εἴτε  γὰρ   χείρων ἔσται ἡμῶν αἱρεθείς,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006