Alphabétiquement     [«   »]
τοὐντεῦθεν 1
Τοὺς 1
τούς 3
τοὺς 68
τούσδε 1
τοῦτ´ 7
Τοῦτ´ 1
Fréquences     [«    »]
67 γε
65 εἰς
67 ὥσπερ
68 τοὺς
69 ἐστιν
76 οὐκ
79 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

τοὺς


Pages
[324]   εἶναι ἀρετήν. οὐδεὶς γὰρ κολάζει  τοὺς   ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν
[324]   ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, Σώκρατες,  τοὺς   ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό
[323]   τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ´ ἐλεοῦσιν· οἷον  τοὺς   αἰσχροὺς σμικροὺς ἀσθενεῖς
[334]   διαλέξεσθαι, μεῖζον φθέγγεσθαι πρὸς  τοὺς   ἄλλους, οὕτω καὶ νῦν, ἐπειδὴ
[316]   αὖ τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας,  τοὺς   ἀμφί τε Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον·
[359]   ἐπὶ τί φῂς ἴτας εἶναι  τοὺς   ἀνδρείους; ἆρ´ ἐπὶ τὰ δεινά,
[359]   ἐπὶ τί λέγεις ἴτας εἶναι  τοὺς   ἀνδρείους; ἐφ´ ἅπερ οἱ
[349]   τοι ἐπισκέψασθαι λέγεις. πότερον  τοὺς   ἀνδρείους θαρραλέους λέγεις ἄλλο
[359]   ἠρόμην δ´ οὖν τοῦτον εἰ  τοὺς   ἀνδρείους λέγοι θαρραλέους· δέ,
[350]   Πῶς οὖν, ἔφην ἐγώ, λέγεις  τοὺς   ἀνδρείους; οὐχὶ τοὺς θαρραλέους εἶναι;
[317]   (καὶ πολὺ δυσμενεστέρους παρέχεσθαι ἀνάγκη  τοὺς   ἀνθρώπους· ἡγοῦνται γὰρ τὸν τοιοῦτον
[352]   δὴ μετ´ ἐμοῦ ἐπιχείρησον πείθειν  τοὺς   ἀνθρώπους καὶ διδάσκειν ἐστιν
[324]   οἱ ἀγαθοὶ τὰ μὲν ἄλλα  τοὺς   αὑτῶν ὑεῖς διδάσκουσιν διδασκάλων
[316]   ἐν ταύταις πείθοντα τῶν νέων  τοὺς   βελτίστους ἀπολείποντας τὰς τῶν ἄλλων
[346]   (ἑκουσίους πρὸς ταῖς ἀναγκαίαις προστίθεσθαι·  τοὺς   δ´ ἀγαθοὺς ἐπικρύπτεσθαί τε καὶ
[320]   μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν,  (τοὺς   δ´ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει· τοὺς
[350]   εἶπον ἂν ὅτι (οὐ πάντες—  τοὺς   δὲ ἀνδρείους ὡς οὐ θαρραλέοι
[316]   τε καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην,  τοὺς   δὲ αὖ τελετάς τε καὶ
[351]   Πρωταγόρα, τῶν ἀνθρώπων εὖ ζῆν,  τοὺς   δὲ κακῶς; Ἔφη. Ἆρ´ οὖν
[316]   τέχνην φημὶ μὲν εἶναι παλαιάν,  τοὺς   δὲ μεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν παλαιῶν
[320]   (τοὺς δ´ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει·  τοὺς   δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ´ ἄοπλον
[317]   οὐ γὰρ λαθεῖν τῶν ἀνθρώπων  τοὺς   δυναμένους ἐν ταῖς πόλεσι πράττειν,
[350]   δὲ οὐδαμοῦ οὐδ´ ἐνταῦθα ὁμολογῶ  τοὺς   δυνατοὺς ἰσχυροὺς εἶναι, τοὺς μέντοι
[346]   καὶ διαλλάττεσθαι προσαναγκάζοντας ἑαυτοὺς φιλεῖν  τοὺς   ἑαυτῶν καὶ ἐπαινεῖν. πολλάκις δὲ
[312]   θεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο εἰς  τοὺς   Ἕλληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων; Νὴ
[349]   ἀναφανδὸν σεαυτὸν ὑποκηρυξάμενος εἰς πάντας  τοὺς   Ἕλληνας, σοφιστὴν ἐπονομάσας σεαυτόν, ἀπέφηνας
[342]   νῦν δὲ ἀποκρυψάμενοι ἐκεῖνο ἐξηπατήκασιν  τοὺς   ἐν ταῖς πόλεσι λακωνίζοντας, καὶ
[337]   λέγειν, Κριτία· χρὴ γὰρ  τοὺς   ἐν τοιοῖσδε λόγοις παραγιγνομένους κοινοὺς
[357]   τῶν ἡδονῶν αἵρεσιν καὶ λυπῶν  τοὺς   ἐξαμαρτάνοντας— ταῦτα δέ ἐστιν ἀγαθά
[350]   ὡς οὐκ ὀρθῶς ὡμολόγησα. ἔπειτα  τοὺς   ἐπισταμένους αὐτοὺς ἑαυτῶν θαρραλεωτέρους ὄντας
[350]   ἐγώ, λέγεις τοὺς ἀνδρείους; οὐχὶ  τοὺς   θαρραλέους εἶναι; Καὶ νῦν γ´,
[310]   σὺ δὲ ἄρτι πέπυσαι; Νὴ  τοὺς   θεούς, ἔφη, ἑσπέρας γε. (Καὶ
[310]   Πρωταγόρας; Καὶ ὃς γελάσας, Νὴ  τοὺς   θεούς, ἔφη, Σώκρατες, ὅτι
[340]   εἶναι— τῆς γὰρ ἀρετῆς ἔμπροσθεν  τοὺς   θεοὺς ἱδρῶτα θεῖναι— ὅταν δέ
[327]   πάντες ἦσαν ἱκανοὶ ὡς πρὸς  τοὺς   ἰδιώτας καὶ μηδὲν αὐλήσεως ἐπαΐοντας.
[342]   δὴ τούτοις κρατοῦντας τῶν Ἑλλήνων  τοὺς   Λακεδαιμονίους· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὰν
[336]   ἐρωτήσει μακρὸν λόγον ἀποτείνων, ἐκκρούων  τοὺς   λόγους καὶ οὐκ ἐθέλων (διδόναι
[348]   δι´ ἡμῶν αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους  τοὺς   λόγους ποιεῖσθαι, τῆς ἀληθείας καὶ
[351]   τε καὶ ἀνδρείαν· ὥστε συμβαίνει  τοὺς   μὲν ἀνδρείους θαρραλέους εἶναι, μὴ
[346]   ἄλλο τι τῶν τοιούτων.  τοὺς   μὲν οὖν πονηρούς, ὅταν τοιοῦτόν
[316]   αὐτῆς, πρόσχημα ποιεῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι,  τοὺς   μὲν ποίησιν, οἷον Ὅμηρόν τε
[350]   ὁμολογῶ τοὺς δυνατοὺς ἰσχυροὺς εἶναι,  τοὺς   μέντοι ἰσχυροὺς δυνατούς· ~(οὐ γὰρ
[317]   Πρόδικον καὶ Ἱππίαν ἐκαλέσαμεν καὶ  τοὺς   μετ´ αὐτῶν, ἵνα ἐπακούσωσιν ἡμῶν;
[317]   ἀναστήσαντες ἐκ τῆς κλίνης, καὶ  τοὺς   μετὰ τοῦ Προδίκου. Ἐπεὶ δὲ
[319]   οἰκοδομημάτων, ὅταν δὲ περὶ ναυπηγίας,  τοὺς   ναυπηγούς, καὶ τἆλλα πάντα οὕτως,
[334]   ἐθέλοις ἐπὶ τοὺς πτόρθους καὶ  τοὺς   νέους κλῶνας ἐπιβάλλειν, πάντα ἀπόλλυσιν·
[318]   οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι λωβῶνται  τοὺς   νέους· (τὰς γὰρ τέχνας αὐτοὺς
[342]   ἐπιδημήσῃ, συγγίγνονται τοῖς σοφισταῖς λανθάνοντες  τοὺς   ξένους, καὶ αὐτοὶ οὐδένα ἐῶσιν
[313]   τε φίλους ἂν παρεκάλεις καὶ  τοὺς   οἰκείους σκοπούμενος ἡμέρας συχνάς·
[319]   τι δέῃ πρᾶξαι τὴν πόλιν,  τοὺς   οἰκοδόμους μεταπεμπομένους συμβούλους περὶ τῶν
[310]   ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκίμποδος ἐκαθέζετο παρὰ  τοὺς   πόδας μου, καὶ εἶπεν· Ἑσπέρας
[348]   ἐμέ τε καὶ σέ, καταθεμένους  τοὺς   ποιητὰς αὐτοὺς δι´ ἡμῶν αὐτῶν
[352]   τινος τούτων κρατουμένους ταῦτα ποιεῖν  τοὺς   ποιοῦντας. Πολλὰ γὰρ οἶμαι, ἔφη,
[324]   οὐκ ἔστιν οὗ ἀναγκαῖον πάντας  τοὺς   πολίτας μετέχειν, (εἴπερ μέλλει πόλις
[353]   μὲν οἶμαι, ἔφη Πρωταγόρας,  τοὺς   πολλοὺς ἂν ταῦτα ἀποκρίνασθαι. Οὐκοῦν
[334]   παραβαλλομένη, εἰ δ´ ἐθέλοις ἐπὶ  τοὺς   πτόρθους καὶ τοὺς νέους κλῶνας
[326]   εἰς τὰ (κιθαρίσματα ἐντείνοντες, καὶ  τοὺς   ῥυθμούς τε καὶ τὰς ἁρμονίας
[342]   περίεισιν, ὥσπερ οὓς Πρωταγόρας ἔλεγε  τοὺς   σοφιστάς, ἀλλὰ δοκῶσιν τῷ μάχεσθαι
[357]   παρὰ τοὺς τούτων διδασκάλους τούσδε  τοὺς   σοφιστὰς πέμπετε, ὡς οὐ διδακτοῦ
[323]   νουθετεῖ οὐδὲ διδάσκει οὐδὲ κολάζει  τοὺς   ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι
[348]   πεῖραν ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ διδόντες.  τοὺς   τοιούτους μοι δοκεῖ χρῆναι μᾶλλον
[357]   οὔτε τοὺς ὑμετέρους παῖδας παρὰ  τοὺς   τούτων διδασκάλους τούσδε τοὺς σοφιστὰς
[328]   ζητοῖς τίς ἂν ἡμῖν διδάξειεν  τοὺς   τῶν χειροτεχνῶν ὑεῖς αὐτὴν ταύτην
[327]   τῶν ἀγαθῶν αὐλητῶν ἀγαθοὺς αὐλητὰς  τοὺς   ὑεῖς γίγνεσθαι τῶν φαύλων;
[325]   θεραπευτοῦ τὰ μὲν ἄλλα ἄρα  τοὺς   ὑεῖς διδάσκονται, ἐφ´ οἷς οὐκ
[325]   εἰ τὰ μὲν ἄλλα διδάσκονται  τοὺς   ὑεῖς, τοῦτο δὲ μή, σκέψαι
[357]   ἀμαθίαν εἶναι οὔτε αὐτοὶ οὔτε  τοὺς   ὑμετέρους παῖδας παρὰ τοὺς τούτων
[337]   (ἀξιώματος ἄξιον ἀποφήνασθαι, ἀλλ´ ὥσπερ  τοὺς   φαυλοτάτους τῶν ἀνθρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006