Alphabétiquement     [«   »]
οὕτω 43
Οὕτω 1
Οὕτως 1
οὕτως 42
οὑτωσί 2
οὑτωσὶ 1
οὐχ 20
Fréquences     [«    »]
42
42 δοκεῖ
41 ὑπὸ
42 οὕτως
43 οὕτω
44 νῦν
45 ἄλλο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

οὕτως


Pages
[318]   βελτίων ἂν γένοιο. ἀλλὰ μὴ  οὕτως,   ἀλλ´ ὥσπερ ἂν εἰ αὐτίκα
[330]   ἔσται. τί δὲ σύ; οὐχ  οὕτως   ἂν ἀποκρίναιο; Πάνυ μὲν οὖν,
[361]   φανῆναι αὐτὸ ἐπιστήμην· καὶ  οὕτως   ἂν ἥκιστα εἴη διδακτόν. ἐγὼ
[337]   τε καὶ ἐχθροὶ ἀλλήλοις— καὶ  οὕτως   ἂν καλλίστη ἡμῖν συνουσία
[323]   σμικροὺς ἀσθενεῖς τίς  οὕτως   ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν
[345]   αὐτὸ τοῦτο εἰρημένον. οὐ γὰρ  οὕτως   ἀπαίδευτος ἦν Σιμωνίδης, ὥστε τούτους
[331]   μοι δοκεῖ, ἔφη, Σώκρατες,  οὕτως   ἁπλοῦν (εἶναι, ὥστε συγχωρῆσαι τήν
[351]   οὐκ εὖ ἄν σοι δοκεῖ  οὕτως   βεβιωκέναι; Ἔμοιγ´, ἔφη. Τὸ μὲν
[320]   ὑπέλαβον τῶν παρακαθημένων ὁποτέρως βούλοιτο  οὕτως   διεξιέναι. Δοκεῖ τοίνυν μοι, ἔφη,
[312]   τὴν τῶν εἰκόνων, καὶ τἆλλα  οὕτως.   εἰ δέ τις ἐκεῖνο ἔροιτο,
[344]   ἐπιόντα πάντα τούτῳ μαρτυρεῖ, ὅτι  οὕτως   εἴρηται. πολλὰ μὲν γὰρ ἔστι
[337]   γὰρ οἱ λέγοντες μάλιστ´ ἂν  οὕτως   ἐν ἡμῖν τοῖς ἀκούουσιν εὐδοκιμοῖτε
[327]   ἔχει— ἔχει δὲ μάλιστα πάντων  οὕτως—   ἐνθυμήθητι ἄλλο τῶν ἐπιτηδευμάτων ὁτιοῦν
[321]   (αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν· καὶ τἆλλα  οὕτως   ἐπανισῶν ἔνεμεν. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο
[318]   καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης  οὕτως   ἐπιδώσει εἰς τί, Πρωταγόρα,
[314]   μὴ ἀτελὴς γένοιτο, ἀλλὰ διαπερανάμενοι  οὕτως   ἐσίοιμεν, στάντες ἐν τῷ προθύρῳ
[337]   αὖ οἱ ἀκούοντες μάλιστ´ ἂν  οὕτως   εὐφραινοίμεθα, οὐχ ἡδοίμεσθα— εὐφραίνεσθαι μὲν
[330]   τῷ παραδείγματί γε ἔοικε; Ἀλλ´  οὕτως,   ἔφη, ἔχει, Σώκρατες. Καὶ
[319]   ὅτι τὸ κοινὸν τῆς πόλεως  οὕτως   ἔχει, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἡμῖν οἱ
[330]   αὐτοῦ; δῆλα δὴ ὅτι  οὕτως   ἔχει, εἴπερ τῷ παραδείγματί γε
[340]   μεῖζον τὸ νόσημα ποιῶ. Ἀλλ´  οὕτως   ἔχει, ἔφη. Πῶς δή; ἦν
[327]   εἰ γὰρ δὴ λέγω  οὕτως   ἔχει— ἔχει δὲ μάλιστα πάντων
[356]   καὶ ἐκείνῳ. Ὅτε δὴ τοῦτο  οὕτως   ἔχει, τόδε μοι ἀποκρίνασθε, φήσω.
[341]   Πρωταγόρας, Πολλοῦ γε δεῖ, ἔφη,  οὕτως   ἔχειν, Πρόδικε· ἀλλ´ ἐγὼ
[352]   πρὸς τὴν σκέψιν· θεασάμενος ὅτι  οὕτως   ἔχεις πρὸς τὸ ἀγαθὸν καὶ
[333]   ἀποκρίνεσθαι· ἐπειδὴ οὖν ἑώρων αὐτὸν  οὕτως   ἔχοντα, εὐλαβούμενος ἠρέμα ἠρόμην. ~Πότερον,
[330]   τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια εἶναι  οὕτως   ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ὡς οὐκ
[355]   ἀκούετε. φημὶ γὰρ ὑμῖν τούτου  οὕτως   ἔχοντος γελοῖον τὸν λόγον γίγνεσθαι,
[328]   ὡς διδακτὸν ἀρετὴ καὶ Ἀθηναῖοι  οὕτως   ἡγοῦνται, καὶ ὅτι οὐδὲν θαυμαστὸν
[327]   ἰδιώτας καὶ μηδὲν αὐλήσεως ἐπαΐοντας.  οὕτως   οἴου καὶ νῦν, ὅστις σοι
[359]   λέγεις, καὶ ἀεὶ ἔμοιγε δοκεῖ  οὕτως.   Ὀρθῶς γε, ἔφην ἐγώ. ~(ἀλλὰ
[338]   βελτιόνων ἐπιστατεῖν, εἴτε ὅμοιος, οὐδ´  οὕτως   ὀρθῶς· γὰρ ὅμοιος ἡμῖν
[319]   τοὺς ναυπηγούς, καὶ τἆλλα πάντα  οὕτως,   (ὅσα ἡγοῦνται μαθητά τε καὶ
[351]   αὖθις αὖ τὰ ἀνιαρὰ ὡσαύτως  οὕτως   οὐ καθ´ ὅσον ἀνιαρά, κακά;
[332]   ἔχειν ἀλλήλοις; ~Οὐ πάνυ, (ἔφη,  οὕτως,   οὐ μέντοι οὐδὲ αὖ ὡς
[331]   ἀποκρίνεσθαι, καὶ σοὶ συνδοκεῖ  οὕτως.   Οὐ πάνυ μοι δοκεῖ, ἔφη,
[341]   τὸ χαλεπὸν" τοῦτο ἴσως οὐχ  οὕτως   Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν ὥσπερ σὺ ὑπολαμβάνεις,
[318]   σύ, καίπερ τηλικοῦτος ὢν καὶ  οὕτως   σοφός, εἴ τίς σε διδάξειεν
[359]   δεινά; Λέγεται δή, Σώκρατες,  οὕτως   ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθῆ, ἔφην
[351]   οἶδα, Σώκρατες, ἔφη, ἁπλῶς  οὕτως,   ὡς σὺ ἐρωτᾷς, (εἰ ἐμοὶ
[335]   μηδέποτε ἐπιλιπεῖν, ~καὶ αὖ βραχέα  (οὕτως   ὥστε μηδένα σοῦ ἐν βραχυτέροις
[334]   καὶ μακρὰ λέγειν, ἐὰν βούλῃ,  οὕτως   ὥστε τὸν λόγον μηδέποτε ἐπιλιπεῖν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006