Alphabétiquement     [«   »]
εἰρήσεται 1
εἰρῆσθαι 2
εἴρηται 2
εἰς 65
εἷς 3
εἰσάγγειλον 1
εἰσεῖδον 1
Fréquences     [«    »]
62 ἀλλὰ
64 ἦν
64 μοι
65 εἰς
67 γε
67 ὥσπερ
68 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

εἰς


Pages
[335]   Σώκρατες, ἔφη, ἐγὼ πολλοῖς ἤδη  εἰς   ἀγῶνα λόγων ἀφικόμην ἀνθρώποις, καὶ
[340]   θεῖναι— ὅταν δέ τις αὐτῆς  εἰς   ἄκρον ἵκηται, ῥηϊδίην δἤπειτα πέλειν,
[354]   τὸ χαίρειν κακὸν καλεῖτε καὶ  εἰς   ἄλλο τι τέλος ἀποβλέψαντες, ἔχοιτε
[322]   ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα  εἰς   ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην,
[353]   ταῦτα κακὰ ὄντα διότι  εἰς   ἀνίας τε ἀποτελευτᾷ ~καὶ ἄλλων
[328]   τις ὅστις διαφέρει (ἡμῶν προβιβάσαι  εἰς   ἀρετήν, ἀγαπητόν. ὧν δὴ ἐγὼ
[325]   φυγαὶ μὴ μαθοῦσι (μηδὲ θεραπευθεῖσιν  εἰς   ἀρετήν, καὶ πρὸς τῷ θανάτῳ
[347]   Ἀλκιβιάδης, Ναί, ἔφη, Ἱππία,  εἰς   αὖθίς γε· νῦν δὲ δίκαιόν
[361]   σοφίᾳ. καὶ περὶ τούτων δὲ  εἰς   αὖθις, ὅταν βούλῃ, διέξιμεν· νῦν
[357]   τέχνη καὶ ἐπιστήμη ἐστὶν αὕτη,  εἰς   αὖθις σκεψόμεθα· ὅτι δὲ ἐπιστήμη
[327]   ἔτυχεν ὑὸς εὐφυέστατος γενόμενος  εἰς   αὔλησιν, οὗτος (ἂν ἐλλόγιμος ηὐξήθη,
[318]   συγγιγνόμενος ἐκείνῳ, εἴποι ἂν ὅτι  εἰς   αὔλησιν· οὕτω δὴ καὶ σὺ
[337]   νῦν συνεληλυθότας τῆς τε Ἑλλάδος  εἰς   αὐτὸ τὸ πρυτανεῖον τῆς σοφίας
[345]   δ´ εἰ κακῶς. ~(τίς οὖν  εἰς   γράμματα ἀγαθὴ πρᾶξίς ἐστιν, καὶ
[345]   καὶ τίς ἄνδρα ἀγαθὸν ποιεῖ  εἰς   γράμματα; δῆλον ὅτι τούτων
[321]   αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν—  εἰς   δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ
[325]   καὶ πληγαῖς. μετὰ δὲ ταῦτα  εἰς   διδασκάλων πέμποντες πολὺ μᾶλλον ἐντέλλονται
[326]   καὶ οἱ τούτων ὑεῖς, πρῳαίτατα  εἰς   διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν,
[321]   δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ  εἰς   εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ
[354]   δι´ ἄλλο τι ὅτι  εἰς   ἡδονὰς ἀποτελευτᾷ καὶ λυπῶν ἀπαλλαγάς
[328]   ἀργύριον· (ἐὰν δὲ μή, ἐλθὼν  εἰς   ἱερόν, ὀμόσας ὅσου ἂν φῇ
[340]   ἐγὼ εἶπον· Νὴ τὸν Δία,  εἰς   καιρόν γε παρατετύχηκεν ἡμῖν ἐν
[321]   τῷ Διί. τῷ δὲ Προμηθεῖ  εἰς   μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ
[354]   ἔχετέ τι ἄλλο τέλος (λέγειν,  εἰς   ἀποβλέψαντες αὐτὰ ἀγαθὰ καλεῖτε,
[313]   μετὰ τοῦτο· Τί οὖν; οἶσθα  εἰς   οἷόν τινα κίνδυνον ἔρχῃ ὑποθήσων
[318]   ταῦτα ἅπερ σοῦ, ἐπανέροιτο αὐτὸν  εἰς   ὅτι βελτίων καθ´ ἡμέραν ἔσται
[326]   δεῖται. ἔτι τοίνυν πρὸς τούτοις  εἰς   παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα
[349]   ~(σύ γ´ ἀναφανδὸν σεαυτὸν ὑποκηρυξάμενος  εἰς   πάντας τοὺς Ἕλληνας, σοφιστὴν ἐπονομάσας
[339]   διαλεγόμεθα, περὶ ἀρετῆς, μετενηνεγμένον δ´  εἰς   ποίησιν· τοσοῦτον μόνον διοίσει. λέγει
[316]   ξένον γὰρ ἄνδρα καὶ ἰόντα  εἰς   πόλεις μεγάλας, καὶ ἐν ταύταις
[323]   ὡς ἐγώ φημι— ~ὅταν δὲ  εἰς   συμβουλὴν πολιτικῆς (ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν
[313]   εἴτ´ ἐπιτρεπτέον εἴτε οὔ, καὶ  εἰς   συμβουλὴν τούς τε φίλους ἂν
[320]   ἄλλην τιν´ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν  εἰς   σωτηρίαν. μὲν γὰρ αὐτῶν
[321]   ἔλαθεν αὑτὸν (καταναλώσας τὰς δυνάμεις  εἰς   τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον
[326]   ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα διδάσκουσι μελοποιῶν,  εἰς   τὰ (κιθαρίσματα ἐντείνοντες, καὶ τοὺς
[350]   τε μάλιστα. ~Οἶσθα οὖν τίνες  εἰς   τὰ (φρέατα κολυμβῶσιν θαρραλέως; Ἔγωγε,
[342]   αὐτοὶ οὐδένα ἐῶσιν τῶν νέων  (εἰς   τὰς ἄλλας πόλεις ἐξιέναι, ὥσπερ
[320]   ἀλλοτρίων. ἐγὼ οὖν, Πρωταγόρα,  εἰς   ταῦτα ἀποβλέπων οὐχ ἡγοῦμαι διδακτὸν
[355]   ἀγαθὸν κακὸν μὴ  εἰς   ταῦτα τελευτᾷ, τὸ μετὰ τοῦτο
[318]   ἄκοντας πάλιν αὖ ἄγοντες ἐμβάλλουσιν  εἰς   τέχνας, λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν
[311]   γάρ ἐστιν— ἀλλὰ δεῦρο ἐξαναστῶμεν  εἰς   τὴν αὐλήν, καὶ περιιόντες αὐτοῦ
[311]   εἰκός, ἔνδον. Μετὰ ταῦτα ἀναστάντες  εἰς   τὴν αὐλὴν περιῇμεν· καὶ ἐγὼ
[319]   εἶναι. ὁρῶ οὖν, ὅταν συλλεγῶμεν  εἰς   τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὰν μὲν περὶ
[314]   τῶν σοφιστῶν ἄχθεσθαι τοῖς φοιτῶσιν  εἰς   τὴν οἰκίαν· ἐπειδὴ γοῦν ἐκρούσαμεν
[318]   δὴ φῂς βελτίω ἔσεσθαι καὶ  εἰς   τί ἐπιδώσειν; εἴποι ἂν αὐτῷ
[318]   ἄλλων ἡμερῶν ἑκάστης οὕτως ἐπιδώσει  εἰς   τί, Πρωταγόρα, καὶ περὶ
[348]   τι τῶν παρόντων, μόγις προυτράπετο  εἰς   τὸ διαλέγεσθαι καὶ ἐκέλευεν ἐρωτᾶν
[326]   καὶ εὐαρμοστότεροι γιγνόμενοι χρήσιμοι ὦσιν  εἰς   τὸ λέγειν τε καὶ πράττειν·
[338]   ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν συμβιβαζόντων  ~(εἰς   τὸ μέσον, καὶ μήτε σὲ
[315]   καὶ ἐν κύκλῳ περιιόντες ἀεὶ  εἰς   τὸ ὄπισθεν καθίσταντο κάλλιστα. Τὸν
[338]   κάλων ἐκτείναντα, οὐρίᾳ ἐφέντα, φεύγειν  εἰς   τὸ πέλαγος τῶν λόγων ἀποκρύψαντα
[339]   ἀλαθείᾳ, ὀλίγον δὲ τοῦ ποιήματος  εἰς   τὸ πρόσθεν προελθὼν ἐπελάθετο, καὶ
[314]   ἀποφέρειν, καὶ πρὶν δέξασθαι αὐτὰ  εἰς   τὸ σῶμα πιόντα φαγόντα,
[353]   κἂν εἴ τι τούτων  εἰς   τὸ ὕστερον μηδὲν παρασκευάζει, χαίρειν
[318]   καὶ μουσικὴν διδάσκοντες— καὶ ἅμα  εἰς   τὸν Ἱππίαν ἀπέβλεψεν— παρὰ δ´
[337]   σοφίας καὶ αὐτῆς τῆς πόλεως  εἰς   τὸν μέγιστον καὶ ὀλβιώτατον οἶκον
[343]   τῆς σοφίας ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλωνι  εἰς   τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς,
[359]   ἔρχονται καὶ οἱ ἀνδρεῖοι. αὐτίκα  εἰς   τὸν πόλεμον οἱ μὲν ἐθέλουσιν
[360]   ἔφην ἐγώ. ~(ἀλλὰ ποτέρους φῂς  εἰς   τὸν πόλεμον οὐκ ἐθέλειν ἰέναι,
[356]   Σώκρατες, τὸ παραχρῆμα ἡδὺ τοῦ  εἰς   τὸν ὕστερον χρόνον καὶ ἡδέος
[353]   ἐστιν ἕκαστον αὐτῶν, ὅτι  εἰς   τὸν ὕστερον χρόνον νόσους τε
[354]   παρέχει καὶ ἀλγηδόνας, ὅτι  εἰς   τὸν ὕστερον χρόνον ὑγίειαί τε
[312]   πρὸς θεῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιο  εἰς   τοὺς Ἕλληνας σαυτὸν σοφιστὴν παρέχων;
[343]   εὐδοκιμήσει ἐν τοῖς τότε ἀνθρώποις.  εἰς   τοῦτο οὖν τὸ ῥῆμα καὶ
[321]   καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς  εἰς   φῶς. ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006