Alphabétiquement     [«   »]
ὅταν 16
Ὅτε 1
ὅτε 2
ὅτι 149
Ὅτι 3
ὁτιοῦν 2
ὅτου 6
Fréquences     [«    »]
149 γὰρ
131
142 οὖν
149 ὅτι
162 εἶναι
167 τε
170
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ὅτι


Pages
[311]   τίς δὲ γενησόμενος αὐτός; Δῆλον  ὅτι   ἀγαλματοποιός. Εἶεν, ἦν δ´ ἐγώ·
[333]   σοι δοκεῖ ἀδικῶν (ἄνθρωπος σωφρονεῖν,  ὅτι   ἀδικεῖ; Αἰσχυνοίμην ἂν ἔγωγ´, ἔφη,
[323]   ἀρετῇ, ἐάν τινα καὶ εἰδῶσιν  ὅτι   ἄδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς
[333]   δ´ εὖ φρονεῖν εὖ βουλεύεσθαι,  ὅτι   ἀδικοῦσιν; Ἔστω, ἔφη. Πότερον, ἦν
[359]   ἔλεγες τοῖς λόγοις ἀπεδείχθη ἄρτι  ὅτι   ἀδύνατον. Καὶ τοῦτο, ἔφην ἐγώ,
[338]   ἐδέοντο ἐπιστάτην. εἶπον οὖν ἐγὼ  ὅτι   αἰσχρὸν εἴη βραβευτὴν ἑλέσθαι τῶν
[356]   ἧττον. εἰ γάρ τις λέγοι  ὅτι   Ἀλλὰ πολὺ διαφέρει, Σώκρατες,
[357]   οὖν τότε εὐθὺς ὑμῖν εἴπομεν  ὅτι   Ἀμαθία, κατεγελᾶτε ἂν ἡμῶν· νῦν
[357]   ἐπιστήμης ἴστε που καὶ αὐτοὶ  ὅτι   ἀμαθίᾳ πράττεται. ὥστε τοῦτ´ ἐστὶν
[346]   ἐγκαλῶσιν οἱ ἄνθρωποι μηδ´ ὀνειδίζωσιν  ὅτι   ἀμελοῦσιν, ὥστε ἔτι μᾶλλον ψέγειν
[353]   τῶν πολλῶν δόξαν ἀνθρώπων, οἳ  ὅτι   ἂν τύχωσι τοῦτο λέγουσιν; (Οἶμαι,
[356]   ~ἡττώμενος (ὑπὸ τῶν ἡδέων, δῆλον  ὅτι   ἀναξίων ὄντων νικᾶν. καὶ τίς
[339]   τὸν Κρέοντος ὑὸν τοῦ Θετταλοῦ  ὅτι—   (ἄνδρ´ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι
[340]   Σιμωνίδης τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφήνατο,  ὅτι   ἄνδρα (ἀγαθὸν ἀληθείᾳ γενέσθαι χαλεπὸν
[343]   ἂν φανείη, εἰ βουλόμενος λέγειν  ὅτι   ἄνδρα ἀγαθὸν γενέσθαι χαλεπόν, (ἔπειτα
[355]   τοῖς αὐτοῖς τούτοις, καὶ λέγωμεν  ὅτι   Ἄνθρωπος πράττει— τότε μὲν ἐλέγομεν
[355]   δὲ λέγωμεν τὰ ἀνιαρά, γιγνώσκων  ὅτι   ἀνιαρά ἐστιν, ~ἡττώμενος (ὑπὸ τῶν
[309]   Σώκρατες, φαίνῃ; δῆλα δὴ  ὅτι   ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ περὶ τὴν
[355]   κακά, ἀξίων; φήσομεν δῆλον  ὅτι   ἀποκρινόμενοι, ὅτι Οὐκ ἀξίων ὄντων·
[361]   εἰ φωνὴν λάβοι, εἰπεῖν ἂν  ὅτι   Ἄτοποί γ´ ἐστέ, Σώκρατές
[346]   γὰρ ἂν εἴη πολλαχῇ— ἀλλ´  ὅτι   αὐτὸς καὶ τὰ μέσα ἀποδέχεται
[318]   ἅπερ σοῦ, ἐπανέροιτο αὐτὸν εἰς  ὅτι   βελτίων καθ´ ἡμέραν ἔσται συγγιγνόμενος
[310]   τοὺς θεούς, ἔφη, Σώκρατες,  ὅτι   γε μόνος ἐστὶ σοφός, ἐμὲ
[341]   τῷ σαυτοῦ λόγῳ βοηθεῖν. ἐπεὶ  ὅτι   γε Σιμωνίδης οὐ λέγει τὸ
[344]   ὡς ἂν εἰ λέγοι λόγον,  ὅτι   γενέσθαι μὲν ἄνδρα ἀγαθὸν χαλεπὸν
[355]   ἀνιαρῷ. θέμενοι δὴ οὕτω λέγωμεν  ὅτι   Γιγνώσκων ἄνθρωπος τὰ κακὰ
[355]   ἐκπληττόμενος· καὶ αὖθις αὖ λέγετε  ὅτι   γιγνώσκων ἄνθρωπος τἀγαθὰ πράττειν
[323]   παντὶ μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα λέγω·  ὅτι   δὲ αὐτὴν οὐ φύσει ἡγοῦνται
[357]   ἐστὶν αὕτη, εἰς αὖθις σκεψόμεθα·  ὅτι   δὲ ἐπιστήμη ἐστίν, τοσοῦτον ἐξαρκεῖ
[330]   Τὰ μὲν ἄλλα ὀρθῶς ἤκουσας,  ὅτι   δὲ καὶ ἐμὲ οἴει εἰπεῖν
[312]   (θεραπεῦσαι ἀνδρί, ὡς φῄς, σοφιστῇ·  ὅτι   δέ ποτε σοφιστής ἐστιν,
[324]   σκυτοτόμου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ  ὅτι   διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν,
[330]   ἐγὼ μὲν ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμην  ὅτι   δίκαιον· σὺ δὲ τίν´ ἂν
[310]   καὶ δῆτα μέλλων σοι φράζειν  ὅτι   διωξοίμην αὐτόν, ὑπό τινος ἄλλου
[349]   πάντων τούτων. ὧδε δὲ γνώσῃ  ὅτι   ἐγὼ ἀληθῆ λέγω· εὑρήσεις γὰρ
[342]   καὶ γυναῖκες. γνοῖτε δ´ ἂν  ὅτι   ἐγὼ ταῦτα ἀληθῆ λέγω καὶ
[346]   δὴ καὶ τῷ Πιττακῷ λέγει  ὅτι   Ἐγώ, (ὦ Πιττακέ, οὐ διὰ
[343]   φιλότιμος ὢν ἐπὶ σοφίᾳ, ἔγνω  ὅτι   εἰ καθέλοι τοῦτο τὸ ῥῆμα
[346]   οὐ διὰ ταῦτά σε ψέγω,  ὅτι   εἰμὶ φιλόψογος, ἐπεὶ— ἔμοιγ´ ἐξαρκεῖ
[345]   τοῦ ᾄσματος πρὸς τοῦτο τείνει,  (ὅτι   εἶναι μὲν ἄνδρα ἀγαθὸν οὐχ
[318]   ἔσται συγγιγνόμενος ἐκείνῳ, εἴποι ἂν  ὅτι   εἰς αὔλησιν· οὕτω δὴ καὶ
[354]   ἐστι δι´ ἄλλο τι  ὅτι   εἰς ἡδονὰς ἀποτελευτᾷ καὶ λυπῶν
[353]   ἡδύ ἐστιν ἕκαστον αὐτῶν,  ὅτι   εἰς τὸν ὕστερον χρόνον νόσους
[354]   ἐσχάτας παρέχει καὶ ἀλγηδόνας,  ὅτι   εἰς τὸν ὕστερον χρόνον ὑγίειαί
[360]   χαριοῦμαι οὖν σοι, καὶ λέγω  ὅτι   ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἀδύνατόν μοι
[318]   αὐτοῦ ταὐτὰ ταῦτα ἅπερ σοῦ,  ὅτι   ἑκάστης ἡμέρας συνὼν αὐτῷ βελτίων
[332]   ἀφροσύνη σωφροσύνης; Φαίνεται. Μέμνησαι οὖν  ὅτι   ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡμολόγηται ἡμῖν
[354]   κατὰ τόδε ἀγαθὰ αὐτὰ καλεῖτε,  ὅτι   ἐν τῷ παραχρῆμα ὀδύνας τὰς
[329]   γ´, ἔφη, Σώκρατες, ἀποκρίνασθαι,  ὅτι   ἑνὸς ὄντος τῆς ἀρετῆς μόριά
[317]   τῷ Ἱππίᾳ ἐνδείξασθαι καὶ καλλωπίσασθαι  ὅτι   ἐρασταὶ (αὐτοῦ ἀφιγμένοι εἶμεν— Τί
[351]   τὸν ἄλλον βίον τὸν ἐμόν,  ὅτι   ἔστι μὲν τῶν ἡδέων
[341]   ἂν εἰ ἤκουεν αὐτοῦ λέγοντος  ὅτι   ἐστὶν κακὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι. Ἀλλὰ
[361]   ἐξελθεῖν καὶ ἐπὶ τὴν ἀρετὴν  ὅτι   ἔστιν, καὶ πάλιν ἐπισκέψασθαι περὶ
[318]   τοῦ νεανίσκου. ~(Καὶ ἐγὼ εἶπον  ὅτι   αὐτή μοι ἀρχή ἐστιν,
[345]   ἀγαθὸν ποιεῖ εἰς γράμματα; δῆλον  ὅτι   τούτων μάθησις. τίς δὲ
[345]   εὐπραγία ἀγαθὸν ἰατρὸν ποιεῖ; δῆλον  ὅτι   τῶν καμνόντων τῆς θεραπείας
[324]   νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα,  ὅτι   ἠδίκησεν, ὅστις (μὴ ὥσπερ θηρίον
[310]   ἀναπαύεσθαι, τότε μοι ἁδελφὸς λέγει  ὅτι   ἥκει Πρωταγόρας. καὶ ἔτι μὲν
[331]   ἐῴης, ταὐτὰ ἂν ταῦτα ἀποκρινοίμην,  ὅτι   ἤτοι ταὐτόν γ´ ἐστιν δικαιότης
[355]   ἐκείνῳ δὴ ἀποκρινώμεθα καὶ λέγωμεν  ὅτι   Ἡττώμενος Ὑπὸ τίνος; φήσει. Τοῦ
[341]   μετὰ τοῦτο ῥῆμα· λέγει γὰρ  ὅτι—   θεὸς ἂν μόνος τοῦτ´ ἔχοι
[339]   ταὐτὰ λέγοντα αὑτῷ μέμφεται, δῆλον  ὅτι   καὶ ἑαυτὸν μέμφεται, ὥστε ἤτοι
[341]   Πρόδικε· ἀλλ´ ἐγὼ εὖ οἶδ´  ὅτι   καὶ Σιμωνίδης τὸ χαλεπὸν" ἔλεγεν
[341]   νῦν μοι δοκεῖς οὐ μανθάνειν  ὅτι   καὶ τὸ χαλεπὸν" τοῦτο ἴσως
[355]   Γιγνώσκων ἄνθρωπος τὰ κακὰ  ὅτι   κακά ἐστιν, ὅμως αὐτὰ ποιεῖ.
[355]   πολλάκις γιγνώσκων τὰ κακὰ ἄνθρωπος  ὅτι   κακά ἐστιν, ὅμως πράττει αὐτά,
[355]   εἰ πράττει τις κακά, γιγνώσκων  ὅτι   κακά ἐστιν, οὐ δέον αὐτὸν
[353]   ὅμως δ´ ἂν κακὰ ἦν,  ὅτι   μαθόντα χαίρειν ποιεῖ καὶ ὁπῃοῦν;
[325]   ὡς θαυμασίως γίγνονται οἱ ἀγαθοί.  ὅτι   μὲν γὰρ διδακτὸν αὐτὸ ἡγοῦνται
[357]   ἧς τὸ πρόσθεν ἔτι ὡμολογήκατε  ὅτι   μετρητικῆς· δὲ ἐξαμαρτανομένη πρᾶξις
[314]   τε ἐδεστέον ποτέον καὶ  ὅτι   μή, καὶ ὁπόσον καὶ ὁπότε·
[339]   χαλεπὸν φάτ´ ἐσθλὸν ἔμμεναι. ἐννοεῖς  ὅτι   αὐτὸς οὗτος καὶ τάδε
[329]   τῇ ψυχῇ ἀποπλήρωσον. ἔλεγες γὰρ  ὅτι   Ζεὺς τὴν δικαιοσύνην καὶ
[350]   τὰ (φρέατα κολυμβῶσιν θαρραλέως; Ἔγωγε,  ὅτι   οἱ κολυμβηταί. Πότερον διότι ἐπίστανται
[352]   λέγων καὶ ἀληθῆ. οἶσθα οὖν  ὅτι   οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐμοί
[324]   ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει  ὅτι   οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν
[331]   γ´ ἐστιν δικαιότης ὁσιότητι  ὅτι   ὁμοιότατον, καὶ μάλιστα πάντων
[361]   καὶ Πρωταγόρα· σὺ μὲν λέγων  ὅτι   οὐ διδακτόν ἐστιν ἀρετὴ ἐν
[353]   Πρωταγόρα, ἄλλο τι ἀποκρίνασθαι  ὅτι   οὐ κατὰ τὴν αὐτῆς τῆς
[350]   με τότε ἤρου, εἶπον ἂν  ὅτι   (οὐ πάντες— τοὺς δὲ ἀνδρείους
[314]   ἄνθρωποι, ἔφη, οὐκ ἀκηκόατε  ὅτι   οὐ σχολὴ αὐτῷ; Ἀλλ´ ὠγαθέ,
[344]   καθαιρεῖ ἐν πλοίου ἀρχῇ; δῆλον  ὅτι   οὐ τὸν ἰδιώτην· μὲν
[319]   τοῦτο ἐπιπλήττει ὥσπερ τοῖς πρότερον,  ὅτι   οὐδαμόθεν μαθών, οὐδὲ ὄντος διδασκάλου
[345]   ἂν γένοιτο κακῶς πράξας, δῆλον  ὅτι   οὐδὲ κακὸς ἰατρός. οὕτω καὶ
[345]   γὰρ σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο,  ὅτι   οὐδεὶς τῶν (σοφῶν ἀνδρῶν ἡγεῖται
[339]   σοι διεξέλθω; Καὶ ἐγὼ εἶπον  ὅτι   Οὐδὲν δεῖ· ἐπίσταμαί τε γάρ,
[328]   καὶ Ἀθηναῖοι οὕτως ἡγοῦνται, καὶ  ὅτι   οὐδὲν θαυμαστὸν τῶν ἀγαθῶν πατέρων
[356]   ἄν, ταῦτα, ἄνθρωποι; οἶδ´  ὅτι   οὐκ ἂν ἔχοιεν ἄλλως λέγειν.
[361]   καὶ πάνυ· καὶ λέγω γε  ὅτι   οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ τῶν
[355]   ἀξίων; φήσομεν δῆλον ὅτι ἀποκρινόμενοι,  ὅτι   Οὐκ ἀξίων ὄντων· οὐ γὰρ
[348]   ἀλλ´ ἤτοι διαλεγέσθω εἰπέτω  ὅτι   οὐκ ἐθέλει διαλέγεσθαι, ἵνα τούτῳ
[335]   ταῖς (ἀποκρίσεσιν ταῖς ἔμπροσθεν, καὶ  ὅτι   οὐκ ἐθελήσοι ἑκὼν εἶναι ἀποκρινόμενος
[335]   Ἕλλησιν. Καὶ ἐγώ— ἔγνων γὰρ  ὅτι   οὐκ ἤρεσεν αὐτὸς αὑτῷ ταῖς
[353]   ἴσως γὰρ ἂν λεγόντων ἡμῶν  ὅτι   Οὐκ ὀρθῶς λέγετε, ἄνθρωποι,
[343]   χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, ἀμφισβητοῦντα εἰπεῖν  ὅτι   Οὔκ, ἀλλὰ γενέσθαι μὲν χαλεπὸν
[318]   ἐπιθυμίᾳ ὢν τῆς σῆς συνουσίας·  ὅτι   οὖν αὐτῷ ἀποβήσεται, ἐάν σοι
[312]   περὶ ζωγράφων καὶ περὶ τεκτόνων,  ὅτι   οὗτοί εἰσιν οἱ τῶν σοφῶν
[343]   τοῦ δὴ ἕνεκα ταῦτα λέγω;  ὅτι   οὗτος τρόπος ἦν τῶν
[344]   τὰ ἐπιόντα πάντα τούτῳ μαρτυρεῖ,  ὅτι   οὕτως εἴρηται. πολλὰ μὲν γὰρ
[330]   δύναμις αὐτοῦ; δῆλα δὴ  ὅτι   οὕτως ἔχει, εἴπερ τῷ παραδείγματί
[352]   ποθῶ πρὸς τὴν σκέψιν· θεασάμενος  ὅτι   οὕτως ἔχεις πρὸς τὸ ἀγαθὸν
[319]   ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ· δῆλον γὰρ  ὅτι   οὐχ ἡγοῦνται διδακτὸν εἶναι. μὴ
[336]   ἐγὼ ἐγγυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσθαι, οὐχ  ὅτι   παίζει καί φησιν ἐπιλήσμων εἶναι.
[345]   ἑκόντα ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ εὖ ἴσασιν  ὅτι   πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ καὶ
[344]   ὅλον διεξέλθωμεν καὶ τὴν βούλησιν,  ὅτι   παντὸς μᾶλλον ἔλεγχός ἐστιν τοῦ
[313]   φίλων χρήματα, ὡς ἤδη διεγνωκὼς  ὅτι   πάντως συνεστέον Πρωταγόρᾳ, ὃν οὔτε
[312]   τίνος δεινὸν ποιεῖ λέγειν; Δῆλον  ὅτι   περὶ οὗπερ καὶ ἐπίστασθαι; Εἰκός
[355]   τὸν λόγον γίγνεσθαι, ὅταν λέγητε  ὅτι   πολλάκις γιγνώσκων τὰ κακὰ ἄνθρωπος
[359]   ἀμαθεστάτους, ἀνδρειοτάτους δέ· γνώσῃ  ὅτι   πολὺ διαφέρει ἀνδρεία τῶν
[336]   καὶ ἕπεσθαι, ~(εἴποιμι ἄν σοι  ὅτι   πολὺ σοῦ μᾶλλον ἐγὼ ἐμαυτοῦ
[353]   ἀφροδισίων κρατούμενοι ἡδέων ὄντων, γιγνώσκοντες  ὅτι   πονηρά ἐστιν, ὅμως αὐτὰ πράττειν;
[313]   δ´ ὀνομάζεις, τὸν δὲ σοφιστὴν  ὅτι   ποτ´ ἔστιν φαίνῃ ἀγνοῶν,
[352]   καὶ ὅσους δὴ ἐγὼ ἠρόμην  ὅτι   ποτε αἴτιόν ἐστι τούτου, ὑπὸ
[339]   ἔσκεμμαι ἱκανῶς. Οἶσθα οὖν, ἔφη,  ὅτι   προϊόντος τοῦ ᾄσματος λέγει που—
[318]   εἴποι ἂν αὐτῷ Ζεύξιππος  ὅτι   πρὸς γραφικήν· κἂν εἰ Ὀρθαγόρᾳ
[328]   Ἀπολλοδώρου, ὡς χάριν σοι ἔχω  ὅτι   προύτρεψάς με ὧδε ἀφικέσθαι· πολλοῦ
[328]   τί μοι ἐμποδών, δῆλον  ὅτι   Πρωταγόρας ῥᾳδίως ἐπεκδιδάξει, ἐπειδὴ καὶ
[341]   σὲ ἄλλον τινὰ λέγω  ὅτι   Πρωταγόρας σοφὸς καὶ δεινός ἐστιν
[334]   μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ ἀλλ´  ὅτι   σμικροτάτῳ ἐν τούτοις οἷς μέλλει
[342]   εἶναι, ἵνα μὴ κατάδηλοι ὦσιν  ὅτι   σοφίᾳ τῶν Ἑλλήνων περίεισιν, ὥσπερ
[312]   τι τοῖς ἔμπροσθεν ἔοικεν, δῆλον  ὅτι   σοφιστὴς γενησόμενος. Σὺ δέ, ἦν
[334]   Ἀκήκοα γοῦν, ἦν δ´ ἐγώ,  ὅτι   σὺ οἷός τ´ εἶ καὶ
[330]   τὸ ἕτερον· εἴποιμ´ ἂν ἔγωγε  ὅτι   Τὰ μὲν ἄλλα ὀρθῶς ἤκουσας,
[341]   τοῦτο, καὶ ὀνειδίζειν τῷ Πιττακῷ  ὅτι   τὰ ὀνόματα οὐκ ἠπίστατο ὀρθῶς
[354]   καὶ φαρμακειῶν καὶ λιμοκτονιῶν γιγνομένας,  ὅτι   ταῦτα ἀγαθὰ μέν ἐστιν, ἀνιαρὰ
[349]   σοι, ἔφη, λέγω, Σώκρατες,  ὅτι   ταῦτα πάντα μόρια μέν ἐστιν
[314]   ἔξεστιν συμβουλεύσασθαι, παρακαλέσαντα τὸν ἐπαΐοντα,  ὅτι   τε ἐδεστέον ποτέον καὶ
[353]   αὐτὰ πῇ φατε εἶναι; (πότερον  ὅτι   τὴν ἡδονὴν ταύτην ἐν τῷ
[355]   τοῦτο. Δῆλον ἄρα, φήσει,  ὅτι   τὸ ἡττᾶσθαι τοῦτο λέγετε, ἀντὶ
[319]   ἡγοῦνται διδακτὸν εἶναι. μὴ τοίνυν  ὅτι   τὸ κοινὸν τῆς πόλεως οὕτως
[342]   οἳ κατανενοήκασι καὶ τῶν πάλαι,  ὅτι   τὸ λακωνίζειν πολὺ μᾶλλόν ἐστιν
[325]   καὶ λόγον διδάσκοντες καὶ ἐνδεικνύμενοι  ὅτι   τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ
[342]   ἐστιν φιλοσοφεῖν φιλογυμναστεῖν, εἰδότες  ὅτι   τοιαῦτα οἷόν τ´ εἶναι ῥήματα
[326]   ἐγὼ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον,  ὅτι   τούτου τοῦ πράγματος, ~(τῆς ἀρετῆς,
[361]   αὐτό, ἀρετή. ~οἶδα γὰρ  ὅτι   τούτου φανεροῦ (γενομένου μάλιστ´ ἂν
[328]   ἀκούειν· ἐπεὶ δὲ δὴ ᾐσθόμην  ὅτι   τῷ ὄντι πεπαυμένος εἴη, μόγις
[312]   ἐπιστήμονες, εἴποιμεν ἄν που αὐτῷ  ὅτι   τῶν πρὸς τὴν ἀπεργασίαν τὴν
[323]   ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν  ὅτι   φύσει τε καὶ τύχῃ τοῖς
[343]   τὸν Σιμωνίδην· λέγοντος τοῦ Πιττακοῦ  ὅτι   χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, ἀμφισβητοῦντα εἰπεῖν
[339]   Πιττακὸν τὸν ταὐτὰ λέγοντα ἑαυτῷ,  ὅτι   χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι, τοῦτον μέμφεταί
[321]   τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει  ὅτι   χρήσαιτο. ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται
[320]   γεγονέναι, (ἀπέδωκε τούτῳ οὐκ ἔχων  ὅτι   χρήσαιτο αὐτῷ. καὶ ἄλλους σοι
[313]   ἄγουσιν ἀγωγίμων οὔτε αὐτοὶ ἴσασιν  ὅτι   χρηστὸν πονηρὸν περὶ τὸ
[313]   καὶ τούτων ἀγνοοῖεν ὧν πωλοῦσιν  ὅτι   χρηστὸν πονηρὸν (πρὸς τὴν
[344]   ἐσθλὸν ἔμμεναι, ~τὸν δὲ (ἀποκρινόμενον  ὅτι   Πιττακέ, οὐκ ἀληθῆ λέγεις·
[345]   ἂν κακὸς ἰατρὸς γένοιτο; δῆλον  ὅτι   πρῶτον μὲν ὑπάρχει ἰατρῷ
[361]   σοῦ πρὸς πολλοὺς δὴ εἴρηκα  ὅτι   ὧν ἐντυγχάνω πολὺ μάλιστα ἄγαμαι
[324]   παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον  ὅτι   ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως
[311]   ἂν ἀπεκρίνω; Εἶπον ἄν, ἔφη,  ὅτι   ὡς ἰατρῷ. Ὡς τίς γενησόμενος;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006