Alphabétiquement     [«   »]
πέραινε 1
πέρανον 1
πέρι 2
περὶ 93
περί 1
περιάγοντες 1
περιγένοιτο 1
Fréquences     [«    »]
90 ἐγώ
88 τι
89 τοῦτο
93 περὶ
95 μὴ
97 οἱ
99 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

περὶ


Pages
[318]   δ´ ἐμὲ ἀφικόμενος μαθήσεται οὐ  περὶ   ἄλλου του περὶ οὗ
[352]   (διανοούμενοι περὶ τῆς ἐπιστήμης ὥσπερ  περὶ   ἀνδραπόδου, περιελκομένης ὑπὸ τῶν ἄλλων
[353]   ἡμῖν τοῦτο πρὸς τὸ ἐξευρεῖν  περὶ   ἀνδρείας, πρὸς τἆλλα μόρια τὰ
[326]   τοσαύτης οὖν τῆς ἐπιμελείας οὔσης  περὶ   ἀρετῆς ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, θαυμάζεις,
[339]   τε καὶ σὺ νῦν διαλεγόμεθα,  περὶ   ἀρετῆς, μετενηνεγμένον δ´ εἰς ποίησιν·
[322]   ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν  περὶ   ἀρετῆς τεκτονικῆς λόγος
[348]   τὸν ἐπιεικῆ, καὶ δὴ καὶ  περὶ   ἀρετῆς. τίνα γὰρ ἄλλον
[316]   ταῦτα πράττοντα· οὐ γὰρ σμικροὶ  περὶ   αὐτὰ φθόνοι τε γίγνονται καὶ
[352]   οὖν καὶ σοὶ τοιοῦτόν τι  περὶ   αὐτῆς δοκεῖ, καλόν τε
[315]   κατ´ ἀντικρὺ προστῴῳ ἐν θρόνῳ·  περὶ   αὐτὸν δ´ ἐκάθηντο ἐπὶ βάθρων
[361]   ὅτι ἔστιν, καὶ πάλιν ἐπισκέψασθαι  περὶ   αὐτοῦ εἴτε διδακτὸν εἴτε μὴ
[347]   μέντοι, ἔφη, καὶ (ἐμοὶ λόγος  περὶ   αὐτοῦ εὖ ἔχων, ὃν ὑμῖν
[320]   αὐτὸς οὗτος ἀνὴρ Περικλῆς, δεδιὼς  περὶ   αὐτοῦ μὴ διαφθαρῇ δὴ ὑπὸ
[354]   Ἄλλο τι οὖν πάλιν καὶ  περὶ   αὐτοῦ τοῦ λυπεῖσθαι αὐτὸς
[316]   οὖν ἤδη σὺ σκόπει, πότερον  περὶ   αὐτῶν μόνος οἴει δεῖν διαλέγεσθαι
[328]   καὶ γὰρ εἰ μέν τις  περὶ   αὐτῶν τούτων συγγένοιτο ὁτῳοῦν τῶν
[313]   χρηστοῦ πονηροῦ αὐτοῦ γενομένου,  περὶ   δὲ τούτου οὔτε τῷ πατρὶ
[315]   Λευκολοφίδου, καὶ ἄλλοι τινὲς ἐφαίνοντο·  περὶ   δὲ ὧν διελέγοντο οὐκ ἐδυνάμην
[347]   ᾀσμάτων τε καὶ ἐπῶν (ἐάσωμεν,  περὶ   δὲ ὧν τὸ πρῶτον ἐγώ
[345]   τούτων φησὶν ἐπαινέτης εἶναι, ἀλλὰ  περὶ   ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο τὸ ἑκών.
[344]   πολλὰ μὲν γὰρ ἔστι καὶ  περὶ   ἑκάστου τῶν (ἐν τῷ ᾄσματι
[352]   ἄλλως; δοκεῖ δὲ τοῖς πολλοῖς  περὶ   ἐπιστήμης τοιοῦτόν τι, οὐκ ἰσχυρὸν
[339]   ἀνδοὶ παιδείας ~μέγιστον μέρος εἶναι  περὶ   ἐπῶν (δεινὸν εἶναι· ἔστιν δὲ
[342]   ἔχω, σὺ λέγεις τοῦτο,  περὶ   ἐπῶν· ἐὰν δὲ βούλῃ, σοῦ
[312]   τοῦτο μὲν ἔξεστι λέγειν καὶ  περὶ   ζωγράφων καὶ περὶ τεκτόνων, ὅτι
[312]   λέγειν περὶ οὗπερ καὶ ἐπιστήμονα,  περὶ   κιθαρίσεως· γάρ; Ναί. Εἶεν·
[347]   αὐτῷ ἥδιον· εἰ δὲ βούλεται,  περὶ   μὲν ᾀσμάτων τε καὶ ἐπῶν
[319]   ἐξάρωνται κελευόντων τῶν πρυτάνεων.  περὶ   μὲν οὖν ὧν οἴονται ἐν
[313]   ἀκούσας, ὡς φῄς, ὄρθριος ἥκων  περὶ   μὲν τούτου οὐδένα λόγον οὐδὲ
[319]   περὶ τῶν οἰκοδομημάτων, ὅταν δὲ  περὶ   ναυπηγίας, τοὺς ναυπηγούς, καὶ τἆλλα
[319]   εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὰν μὲν  περὶ   οἰκοδομίας τι δέῃ πρᾶξαι τὴν
[311]   ὥσπερ περὶ Φειδίου ἀγαλματοποιὸν καὶ  περὶ   Ὁμήρου ποιητήν, τί τοιοῦτον περὶ
[312]   ἔτι ἀπόκρισις ἡμῖν δεῖται,  περὶ   ὅτου σοφιστὴς δεινὸν ποιεῖ
[336]   ἀλλ´ ἀπομηκύνων ἕως ἂν ἐπιλάθωνται  περὶ   ὅτου τὸ ἐρώτημα ἦν οἱ
[334]   τίς μοι μακρὰ λέγῃ, (ἐπιλανθάνομαι  περὶ   οὗ ἂν λόγος.
[312]   γε. τί δή ἐστιν τοῦτο  περὶ   οὗ αὐτός τε ἐπιστήμων ἐστὶν
[361]   μάλιστ´ ἂν κατάδηλον γένοιτο ἐκεῖνο  περὶ   οὗ ἐγώ τε καὶ σὺ
[318]   οὐ περὶ ἄλλου του  περὶ   οὗ ἥκει. τὸ δὲ μάθημά
[339]   ἐρώτημα περὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν  περὶ   οὗπερ ἐγώ τε καὶ σὺ
[312]   δεινὸν ποιεῖ λέγειν; Δῆλον ὅτι  περὶ   οὗπερ καὶ ἐπίστασθαι; Εἰκός γε.
[312]   κιθαριστὴς (δεινὸν δήπου ποιεῖ λέγειν  περὶ   οὗπερ καὶ ἐπιστήμονα, περὶ κιθαρίσεως·
[313]   σκοπούμενος ἡμέρας συχνάς· δὲ  περὶ   πλείονος τοῦ σώματος ἡγῇ, τὴν
[347]   καὶ γὰρ δοκεῖ μοι τὸ  περὶ   ποιήσεως διαλέγεσθαι ὁμοιότατον εἶναι τοῖς
[347]   ποιητὴν νοεῖν, οἱ δ´ ἕτερα,  περὶ   πράγματος διαλεγόμενοι ἀδυνατοῦσι ἐξελέγξαι·
[311]   περὶ Ὁμήρου ποιητήν, τί τοιοῦτον  περὶ   Πρωταγόρου ἀκούομεν; Σοφιστὴν δή τοι
[311]   τί ὄνομα ἄλλο γε λεγόμενον  περὶ   Πρωταγόρου ἀκούομεν; ὥσπερ περὶ Φειδίου
[309]   Καὶ τί ἂν γεγονὸς εἴη  περὶ   σὲ κἀκεῖνον τοσοῦτον πρᾶγμα; οὐ
[361]   τε ἥκιστ´ ἀνθρώπων, ἐπεὶ καὶ  περὶ   σοῦ πρὸς πολλοὺς δὴ εἴρηκα
[335]   σὺ μὲν γάρ, ὡς λέγεται  περὶ   σοῦ, φῂς δὲ καὶ αὐτός,
[311]   προσαναλίσκοντες. εἰ οὖν τις ἡμᾶς  περὶ   ταῦτα οὕτω σφόδρα σπουδάζοντας ἔροιτο·
[323]   οὖν πάντ´ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται  περὶ   ταύτης τῆς ἀρετῆς σύμβουλον διὰ
[312]   λέγειν καὶ περὶ ζωγράφων καὶ  περὶ   τεκτόνων, ὅτι οὗτοί εἰσιν οἱ
[309]   δὴ ὅτι ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ  περὶ   τὴν Ἀλκιβιάδου ὥραν; καὶ μήν
[313]   πωλεῖ ἐξαπατήσῃ ἡμᾶς, ὥσπερ οἱ  περὶ   τὴν τοῦ σώματος τροφήν,
[357]   ὑμεῖς ὡμολογήκατε ἐπιστήμης ἐνδείᾳ ἐξαμαρτάνειν  περὶ   τὴν τῶν ἡδονῶν αἵρεσιν καὶ
[313]   αὐτῶν, ἐὰν μή τις τύχῃ  περὶ   τὴν ψυχὴν αὖ ἰατρικὸς ὤν.
[360]   βουλόμενος πῶς ποτ´ ἔχει τὰ  περὶ   τῆς ἀρετῆς καὶ τί ποτ´
[352]   πολλάκις δὲ φόβον, ἀτεχνῶς (διανοούμενοι  περὶ   τῆς ἐπιστήμης ὥσπερ περὶ ἀνδραπόδου,
[312]   Εἶεν· δὲ δὴ σοφιστὴς  περὶ   τίνος δεινὸν ποιεῖ λέγειν; Δῆλον
[313]   ἴσασιν ὅτι χρηστὸν πονηρὸν  περὶ   τὸ σῶμα, ἐπαινοῦσιν δὲ πάντα
[352]   οὐδ´ ἀρχικὸν εἶναι· οὐδὲ ὡς  περὶ   τοιούτου αὐτοῦ ὄντος διανοοῦνται, ἀλλ´
[314]   μή, ὅρα, μακάριε, (μὴ  περὶ   τοῖς φιλτάτοις κυβεύῃς τε καὶ
[321]   δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν οὖν  περὶ   τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ
[347]   ἔφη, Σώκρατες, καὶ σὺ  περὶ   τοῦ ᾄσματος διεληλυθέναι· ἔστιν μέντοι,
[342]   ἐγώ, γέ μοι δοκεῖ  περὶ   τοῦ ᾄσματος τούτου, πειράσομαι ὑμῖν
[339]   καὶ νῦν ἔσται τὸ ἐρώτημα  περὶ   τοῦ αὐτοῦ μὲν περὶ οὗπερ
[341]   ὥσπερ σὺ ὑπολαμβάνεις, ἀλλ´ ὥσπερ  περὶ   τοῦ δεινοῦ" Πρόδικός με οὑτοσὶ
[318]   εἰς τί, Πρωταγόρα, καὶ  περὶ   τοῦ; Καὶ Πρωταγόρας ἐμοῦ
[325]   παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς (ὁ πατὴρ  περὶ   τούτου διαμάχονται, ὅπως ὡς βέλτιστος
[354]   Τίνος οὖν δήποτε ἕνεκα πολλὰ  περὶ   τούτου λέγεις καὶ πολλαχῇ; Συγγιγνώσκετέ
[317]   ἥδιστόν ἐστιν, εἴ τι βούλεσθε,  περὶ   τούτων ἁπάντων ἐναντίον τῶν ἔνδον
[361]   γένοιο ἀνδρῶν ἐπὶ σοφίᾳ. καὶ  περὶ   τούτων δὲ εἰς αὖθις, ὅταν
[319]   δέῃ βουλεύσασθαι, συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνιστάμενος  περὶ   τούτων ὁμοίως μὲν τέκτων, ὁμοίως
[349]   ἐκεῖνα, ἅπερ τὸ πρῶτον ἠρώτων  περὶ   τούτων, πάλιν ἐπιθυμῶ ἐξ ἀρχῆς
[322]   σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. (Ζεὺς οὖν δείσας  περὶ   τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο
[348]   σε βέλτιστ´ ἂν ἐπισκέψασθαι καὶ  περὶ   τῶν ἄλλων (περὶ ὧν εἰκὸς
[324]   λοιπὴ ἀπορία ἐστίν, ἣν ἀπορεῖς  περὶ   τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀγαθῶν, τί
[334]   καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλον διδάξαι  περὶ   τῶν αὐτῶν καὶ μακρὰ λέγειν,
[337]   ἀξιῶ ὑμᾶς συγχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις  περὶ   τῶν λόγων ἀμφισβητεῖν μέν, (ἐρίζειν
[347]   νῦν δὲ σφόδρα γὰρ καὶ  περὶ   τῶν μεγίστων ψευδόμενος δοκεῖς ἀληθῆ
[318]   τὸ δὲ μάθημά ἐστιν εὐβουλία  περὶ   τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν ἄριστα
[319]   πόλιν, τοὺς οἰκοδόμους μεταπεμπομένους συμβούλους  περὶ   τῶν οἰκοδομημάτων, ὅταν δὲ περὶ
[358]   ψευδῆ ἔχειν δόξαν καὶ ἐψεῦσθαι  περὶ   τῶν πραγμάτων τῶν πολλοῦ ἀξίων;
[319]   οὕτω διαπράττονται· ἐπειδὰν δέ τι  περὶ   τῶν τῆς (πόλεως διοικήσεως δέῃ
[319]   τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ, ~(καὶ  περὶ   τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ
[311]   λεγόμενον περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; ὥσπερ  περὶ   Φειδίου ἀγαλματοποιὸν καὶ περὶ Ὁμήρου
[315]   καὶ ἄλλοι τινές. ἐφαίνοντο δὲ  περὶ   φύσεώς τε καὶ τῶν μετεώρων
[318]   ἐστιν, Πρωταγόρα, ἥπερ ἄρτι,  περὶ   ὧν ἀφικόμην. Ἱπποκράτης γὰρ ὅδε
[348]   ἐπισκέψασθαι καὶ περὶ τῶν ἄλλων  (περὶ   ὧν εἰκὸς σκοπεῖσθαι τὸν ἐπιεικῆ,
[357]   ἐμὲ δεῖ καὶ Πρωταγόραν (ἀποδεῖξαι  περὶ   ὧν ἤρεσθ´ ἡμᾶς. ἤρεσθε δέ,
[347]   οὔτε ἀνερέσθαι οἷόν τ´ ἐστὶν  περὶ   ὧν λέγουσιν, ἐπαγόμενοί τε αὐτοὺς
[348]   δὲ βούλῃ, σὺ ἐμοὶ παράσχες,  περὶ   ὧν μεταξὺ ἐπαυσάμεθα διεξιόντες, τούτοις
[317]   Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ οἵδε πάρεισιν,  περὶ   ὧν ὀλίγον πρότερον μνείαν ἐποιοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006