Alphabétiquement     [«   »]
καθίσταντο 1
καθορῶν 1
Καί 1
Καὶ 46
καὶ 962
καί 6
καίπερ 2
Fréquences     [«    »]
45 ἄλλο
46 ἐπὶ
46 ἡμῖν
46 Καὶ
46 Πρωταγόρας
47 τις
49 τί
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Καὶ


Pages
[310]   τοὺς θεούς, ἔφη, ἑσπέρας γε.  (Καὶ   ἅμα ἐπιψηλαφήσας τοῦ σκίμποδος ἐκαθέζετο
[335]   ἴσως οὐκ ἀηδῶς σου ἤκουον.  Καὶ   ἅμα ταῦτ´ εἰπὼν ἀνιστάμην ὡς
[309]   Τρίτην γε ἤδη ἡμέραν. (ΕΤ.  Καὶ   ἄρτι ἄρα ἐκείνῳ συγγεγονὼς ἥκεις;
[352]   τὴν φρόνησιν βοηθεῖν τῷ ἀνθρώπῳ;  Καὶ   δοκεῖ, ἔφη, ὥσπερ σὺ λέγεις,
[318]   ἀεὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι.  (Καὶ   ἐγὼ ἀκούσας εἶπον· Πρωταγόρα,
[310]   εὐθὺς ἀναστὰς οὕτω δεῦρο ἐπορευόμην.  Καὶ   ἐγὼ γιγνώσκων αὐτοῦ τὴν ἀνδρείαν
[335]   Πρωταγόρου ὄνομα ἐν τοῖς Ἕλλησιν.  Καὶ   ἐγώ— ἔγνων γὰρ ὅτι οὐκ
[347]   Σωκράτει ἀποκρίνεσθαι, ἐρωτᾶν τὸν ἕτερον.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον· Ἐπιτρέπω μὲν ἔγωγε
[335]   διαλεγομένων. ἀλλὰ χάρισαι ἡμῖν πᾶσιν.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον— ἤδη δὲ ἀνειστήκη
[340]   ἁμάρτημα ἔχει ἐπανορθοῖς.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον· Κακὸν ἄρα μοι
[313]   ἔφη, οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν.  ~(Καὶ   ἐγὼ εἶπον μετὰ τοῦτο· Τί
[311]   Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου· ἀλλ´ ἴωμεν.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον· Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε
[340]   χαλεπώτατον, ὡς ἅπασιν δοκεῖ ἀνθρώποις.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον· Νὴ τὸν Δία,
[318]   πρὸς ἐμὲ ὑπὲρ τοῦ νεανίσκου.  ~(Καὶ   ἐγὼ εἶπον ὅτι αὐτή
[339]   ᾆσμα, πᾶν σοι διεξέλθω;  Καὶ   ἐγὼ εἶπον ὅτι Οὐδὲν δεῖ·
[330]   οὕτως, ἔφη, ἔχει, Σώκρατες.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον· Οὐδὲν ἄρα ἐστὶν
[360]   οὔτ´ ἐπινεῦσαι ἠθέλησεν ἐσίγα τε.  Καὶ   ἐγὼ εἶπον· Τί δή,
[331]   πάνυ σμικρὸν ἔχῃ τὸ ὅμοιον.  Καὶ   ἐγὼ θαυμάσας εἶπον πρὸς αὐτόν·
[310]   Σώκρατες, ἔφη, ἐγρήγορας καθεύδεις;  Καὶ   ἐγὼ τὴν φωνὴν γνοὺς αὐτοῦ,
[317]   ἔνδον ὄντων τὸν λόγον ποιεῖσθαι.  Καὶ   ἐγώ— ὑπώπτευσα γὰρ βούλεσθαι αὐτὸν
[332]   τι μετὰ βραδυτῆτος, (βραδέως; Ἔφη.  Καὶ   εἴ τι δὴ ὡσαύτως πράττεται,
[332]   εἴ τι ἀσθενείᾳ, ἀσθενῶς; Ἐδόκει.  Καὶ   εἴ τι μετὰ τάχους, ταχέως,
[360]   ἐναντία τῇ τούτων ἀμαθίᾳ ἐστίν;  Καὶ   ἐνταῦθα ἔτι ἐπένευσεν. δὲ
[316]   γιγνόμενος ἀσαφῆ ἐποίει τὰ λεγόμενα.  Καὶ   ἡμεῖς μὲν ἄρτι εἰσεληλύθεμεν, κατόπιν
[359]   ἀνδρείους λέγοι θαρραλέους· δέ,  Καὶ   (ἴτας γ´, ἔφη. μέμνησαι, ἦν
[349]   θαρραλέους λέγεις ἄλλο τι;  Καὶ   ἴτας γε, ἔφη, ἐφ´
[315]   διέκρινεν καὶ διεξῄει τὰ ἐρωτώμενα.  Καὶ   μὲν δὴ καὶ Τάνταλόν γε
[310]   γε εἴσομαι, ἐὰν ἀκούητε. (ΕΤ.  Καὶ   μὴν καὶ ἡμεῖς σοί, ἐὰν
[333]   ἐστιν ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις;  (Καὶ   ναὶ μὰ Δί´, ἔφη, κἂν
[350]   ἀνδρείους; οὐχὶ τοὺς θαρραλέους εἶναι;  Καὶ   νῦν γ´, ἔφη. (Οὐκοῦν οὗτοι,
[347]   ὃν ὑμῖν ἐπιδείξω, ἂν βούλησθε.  Καὶ   Ἀλκιβιάδης, Ναί, ἔφη,
[347]   διανοούμενος πεποιηκέναι τοῦτο τὸ ᾆσμα.  Καὶ   Ἱππίας, Εὖ μέν μοι
[348]   ἄλλος ὅστις ἂν βούληται ἄλλῳ.  (Καὶ   Πρωταγόρας αἰσχυνθείς, ὥς γέ
[361]   σοῦ ἂν ἥδιστα ταῦτα συνδιασκοποίην.  Καὶ   Πρωταγόρας, Ἐγὼ μέν, ἔφη,
[318]   Πρωταγόρα, καὶ περὶ τοῦ;  Καὶ   Πρωταγόρας ἐμοῦ ταῦτα ἀκούσας,
[341]   (ἔχεις τι πρὸς ταῦτα λέγειν;  Καὶ   Πρωταγόρας, Πολλοῦ γε δεῖ,
[313]   ἀγνοῶν, μέλλεις σαυτὸν ἐπιτρέπειν;  Καὶ   ὃς ἀκούσας, Ἔοικεν, ἔφη,
[310]   μῶν τί σε ἀδικεῖ Πρωταγόρας;  Καὶ   ὃς γελάσας, Νὴ τοὺς θεούς,
[312]   γενησόμενος ἔρχῃ παρὰ τὸν Πρωταγόραν;  Καὶ   ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας— ἤδη γὰρ
[309]   (ΕΤ. Ποδαπῷ; (ΣΩ. Ἀβδηρίτῃ. (ΕΤ.  Καὶ   οὕτω καλός τις ξένος
[309]   γε τῇδε τῇ πόλει. (ΣΩ.  Καὶ   πολύ γε. (ΕΤ. Τί φῄς;
[356]   δὲ ἐλάττω· οὔ; Φήσουσιν.  Καὶ   τὰ παχέα καὶ τὰ πολλὰ
[309]   ἐπελανθανόμην τε αὐτοῦ θαμά. (ΕΤ.  Καὶ   τί ἂν γεγονὸς εἴη περὶ
[359]   λόγοις ἀπεδείχθη ἄρτι ὅτι ἀδύνατον.  Καὶ   τοῦτο, ἔφην ἐγώ, ἀληθὲς λέγεις·
[358]   τῶν πραγμάτων τῶν πολλοῦ ἀξίων;  Καὶ   τοῦτο πᾶσι συνεδόκει. Ἄλλο τι
[330]   εἶναι; φαῖμεν ἄν· οὔ;  Καὶ   τοῦτο συνέφη. Πότερον δὲ τοῦτο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006