Alphabétiquement     [«   »]
σμικροῦ 1
σμικροὺς 1
σμικρῶν 2
σοι 55
σοὶ 11
σοί 3
Σόλων 1
Fréquences     [«    »]
52 δὴ
52 σὺ
52 τῆς
55 σοι
55 τοῖς
60 Σώκρατες
61 ἀλλ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

σοι


Pages
[327]   οὕτως οἴου καὶ νῦν, ὅστις  σοι   ἀδικώτατος φαίνεται ἄνθρωπος τῶν ἐν
[348]   Πρωταγόρα, μὴ οἴου διαλέγεσθαί μέ  σοι   ἄλλο τι βουλόμενον
[351]   κακῶς; Ἔφη. Ἆρ´ οὖν δοκεῖ  σοι   ἄνθρωπος ἂν εὖ ζῆν, εἰ
[334]   ἐμοὶ δοκεῖ δεῖν ἀποκρίνεσθαι, τοσαῦτά  σοι   ἀποκρίνωμαι, ὅσα σοί; Ἀκήκοα
[335]   ὡς ἐγὼ δύναμαι ἕπεσθαι, τότε  σοι   διαλέξομαι. σὺ μὲν γάρ, ὡς
[339]   ἐπίστασαι τὸ ᾆσμα, πᾶν  σοι   διεξέλθω; Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι
[333]   τὰ λοιπὰ διασκεψώμεθα. ἆρά τίς  σοι   δοκεῖ ἀδικῶν (ἄνθρωπος σωφρονεῖν, ὅτι
[340]   προαπόφηναι τὴν σὴν γνώμην· ταὐτόν  σοι   δοκεῖ εἶναι τὸ γενέσθαι καὶ
[331]   εἰ βούλει" τοῦτο καὶ εἴ  σοι   δοκεῖ" ἐλέγχεσθαι, ἀλλ´ ἐμέ τε
[353]   πῶς ποτ´ ἔχει. εἰ οὖν  σοι   δοκεῖ ἐμμένειν οἷς ἄρτι ἔδοξεν
[349]   δύναμιν ἔχοντα. ταῦτα εἰ μέν  σοι   δοκεῖ ἔτι ὥσπερ τότε, φάθι·
[362]   ἐγώ, οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἴ  σοι   δοκεῖ. καὶ γὰρ ἐμοὶ οἷπερ
[351]   βίον τελευτήσειεν; οὐκ εὖ ἄν  σοι   δοκεῖ οὕτως βεβιωκέναι; Ἔμοιγ´, ἔφη.
[339]   ἔφη, λέγεις. πότερον οὖν καλῶς  σοι   δοκεῖ πεποιῆσθαι καὶ ὀρθῶς,
[309]   δήπου τῶν γε νῦν, εἴ  σοι   δοκεῖ σοφώτατος εἶναι Πρωταγόρας. (ΕΤ.
[352]   πρὸς ἐπιστήμην; πότερον καὶ τοῦτό  σοι   δοκεῖ ὥσπερ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις,
[332]   τε καὶ ὠφελίμως, τότε σωφρονεῖν  σοι   δοκοῦσιν οὕτω πράττοντες, {εἰ}
[318]   εἶπεν· νεανίσκε, ἔσται τοίνυν  σοι,   ἐὰν ἐμοὶ συνῇς, ἂν
[350]   ἔλεγόν τε καὶ ἀπεκρινόμην  σοι.   ἔγωγε ἐρωτηθεὶς ὑπὸ σοῦ εἰ
[309]   ἐκείνου ἔρχομαι. ἄτοπον μέντοι τί  σοι   ἐθέλω εἰπεῖν· παρόντος γὰρ ἐκείνου,
[335]   φιλῶ, ὥστε βουλοίμην ἂν χαρίζεσθαί  σοι,   εἴ μου δυνατὰ δέοιο· νῦν
[309]   καλός τις ξένος ἔδοξέν  σοι   εἶναι, ὥστε τοῦ Κλεινίου ὑέος
[341]   ἐν τούτῳ τῷ ᾄσματι, ἐθέλω  σοι   εἰπεῖν, ~(εἰ βούλει λαβεῖν μου
[334]   καὶ βραχυτέρας ποίει, εἰ μέλλω  σοι   ἕπεσθαι. Πῶς οὖν κελεύεις με
[324]   πέρι, Σώκρατες, οὐκέτι μῦθόν  σοι   ἐρῶ ἀλλὰ λόγον. ὧδε γὰρ
[334]   με βραχέα ἀποκρίνεσθαι; βραχύτερά  σοι,   ἔφη, ἀποκρίνωμαι δεῖ; Μηδαμῶς,
[348]   Καλλίαν βλέψας, Καλλία, δοκεῖ  σοι,   ἔφη, καὶ νῦν καλῶς Πρωταγόρας
[349]   (μου ταῦτα ἔλεγες. Ἀλλ´ ἐγώ  σοι,   ἔφη, λέγω, Σώκρατες, ὅτι
[339]   ἦν δ´ ἐγώ. Δοκεῖ οὖν  σοι,   ἔφη, ταῦτα ἐκείνοις ὁμολογεῖσθαι; Φαίνεται
[328]   τὰ μαθήματα, τοσοῦτον κατέθηκε. Τοιοῦτόν  σοι,   ἔφη, Σώκρατες, ἐγὼ καὶ
[340]   δὲ Πρωταγόρας, Τὸ ἐπανόρθωμά  σοι,   ἔφη, Σώκρατες, μεῖζον ἁμάρτημα
[328]   παῖ Ἀπολλοδώρου, ὡς χάριν  σοι   ἔχω ὅτι προύτρεψάς με ὧδε
[310]   καὶ τὴν πτοίησιν, Τί οὖν  σοι,   ἦν δ´ ἐγώ, τοῦτο; μῶν
[360]   εἶναι τὸν ἀποκρινόμενον· χαριοῦμαι οὖν  σοι,   καὶ λέγω ὅτι ἐκ τῶν
[339]   τε καὶ ὀρθῶς. Δοκεῖ δέ  σοι   καλῶς πεποιῆσθαι, εἰ ἐναντία λέγει
[312]   Μὰ Δί´, ἔφη, οὐκέτι ἔχω  σοι   λέγειν. ~(Καὶ ἐγὼ εἶπον μετὰ
[323]   παραγίγνεσθαι ἂν παραγίγνηται, τοῦτό  σοι   μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι. ὅσα
[336]   τε καὶ ἕπεσθαι, ~(εἴποιμι ἄν  σοι   ὅτι πολὺ σοῦ μᾶλλον ἐγὼ
[320]   ὅτι χρήσαιτο αὐτῷ. καὶ ἄλλους  σοι   παμπόλλους ἔχω λέγειν, οἳ αὐτοὶ
[335]   οὐκ ἂν οἷός τ´ εἴην  σοι   παραμεῖναι ἀποτείνοντι μακροὺς λόγους— ἐλθεῖν
[348]   βούλῃ ἔτι ἐρωτᾶν, ἕτοιμός εἰμί  σοι   παρέχειν ἀποκρινόμενος· ἐὰν δὲ βούλῃ,
[340]   καλά. καὶ νῦν σκόπει εἴ  σοι   συνδοκεῖ ὅπερ ἐμοί. οὐ γὰρ
[318]   ὅτι οὖν αὐτῷ ἀποβήσεται, ἐάν  σοι   συνῇ, ἡδέως ἄν φησι πυθέσθαι.
[333]   ἀρχῆς μοι ἀπόκριναι. δοκοῦσί τινές  σοι   σωφρονεῖν ἀδικοῦντες; Ἔστω, ἔφη. Τὸ
[333]   γε ἀποκρίνῃ, εἴτ´ οὖν δοκεῖ  σοι   ταῦτα εἴτε μή· τὸν γὰρ
[331]   πρὸς αὐτόν· γὰρ οὕτω  σοι   τὸ δίκαιον καὶ τὸ ὅσιον
[349]   τοῦτο διόρισαι, ὡς ἔγωγε οὐδέν  σοι   ὑπόλογον τίθεμαι, ἐάν πῃ ἄλλῃ
[327]   ὅσον δύνανται ἕκαστος, καὶ οὐδείς  σοι   φαίνεται· ~εἶθ´, ὥσπερ ἂν εἰ
[309]   ὥστε τοῦ Κλεινίου ὑέος καλλίων  σοι   φανῆναι; (ΣΩ. Πῶς δ´ οὐ
[353]   εἰ δὲ μὴ βούλει, εἴ  σοι   φίλον, ἐῶ χαίρειν. Ἀλλ´, ἔφη,
[310]   Σάτυρος ἀπέδρα· καὶ δῆτα μέλλων  σοι   φράζειν ὅτι διωξοίμην αὐτόν, ὑπό
[350]   δὲ ἐμοῦ ὁμολογήσαντος ἐξείη ἄν  σοι,   χρωμένῳ τοῖς αὐτοῖς τεκμηρίοις τούτοις,
[324]   καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί  σοι,   Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ
[313]   τί χρηστὸν καὶ πονηρόν, ἀσφαλές  σοι   ὠνεῖσθαι μαθήματα καὶ παρὰ Πρωταγόρου
[360]   μόνον (ἐρόμενος ἔτι σέ, εἴ  σοι   ὥσπερ τὸ πρῶτον ἔτι δοκοῦσιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006