Alphabétiquement     [«   »]
ἡμερώτεροί 1
ἡμέτερα 1
ἡμέτερος 2
ἡμῖν 46
Ἡμῖν 1
ἤμπισχεν 1
ἡμῶν 18
Fréquences     [«    »]
45 ἄλλο
46 ἐπὶ
44 νῦν
46 ἡμῖν
46 Καὶ
46 Πρωταγόρας
47 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἡμῖν


Pages
[354]   (ἡδονῶν ἀποστερεῖ; Ὁμολογοῖεν ἄν; Συνεδόκει  ἡμῖν   ἀμφοῖν. Οὐκοῦν πάλιν ἂν αὐτοὺς
[314]   εἰσάγγειλον οὖν. μόγις οὖν ποτε  ἡμῖν   ἅνθρωπος ἀνέῳξεν τὴν θύραν. Ἐπειδὴ
[332]   ὅτι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡμολόγηται  ἡμῖν   ἀφροσύνη σοφίᾳ ἐναντίον εἶναι; Συνωμολόγει.
[352]   ἐγώ, τῇδέ πῃ καταφανὲς ἂν  ἡμῖν   γένοιτο; ὥσπερ εἴ τις ἄνθρωπον
[335]   τὰ σοὶ δοκοῦντα τὴν συνουσίαν  ἡμῖν   γίγνεσθαι, ἀλλ´ ἐπειδὰν σὺ βούλῃ
[338]   προθυμεῖσθε συνουσία τε καὶ διάλογοι  ἡμῖν   γίγνωνται· εἰ μὴ βούλεται (Πρωταγόρας
[355]   Ὑπὸ τοῦ; ἐκεῖνος ἐρήσεται ἡμᾶς·  ἡμῖν   δὲ ὑπὸ μὲν ἡδονῆς οὐκέτι
[312]   ἐρωτήσεως γὰρ ἔτι ἀπόκρισις  ἡμῖν   δεῖται, περὶ ὅτου σοφιστὴς
[328]   οἶμαι εἰ ζητοῖς τίς ἂν  ἡμῖν   διδάξειεν τοὺς τῶν χειροτεχνῶν ὑεῖς
[357]   ὑμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπατε  (ἡμῖν.   εἰ μὲν οὖν τότε εὐθὺς
[354]   πρὸς ἐγὼ λέγω, ἔχετε  ἡμῖν   εἰπεῖν· ἀλλ´ οὐχ ἕξετε. Ἀληθῆ,
[354]   τέλος ἀποβλέψαντες, ἔχοιτε ἂν καὶ  ἡμῖν   εἰπεῖν· ἀλλ´ οὐχ ἕξετε. Οὐδ´
[309]   Σώκρατες, ὥς γ´ ἐν αὐτοῖς  ἡμῖν   εἰρῆσθαι, καὶ πώγωνος ἤδη ὑποπιμπλάμενος.
[353]   δοκεῖ ἐμμένειν οἷς ἄρτι ἔδοξεν  ἡμῖν,   ἐμὲ ἡγήσασθαι οἶμαι ἂν
[340]   Δία, εἰς καιρόν γε παρατετύχηκεν  ἡμῖν   ἐν τοῖς λόγοις Πρόδικος ὅδε.
[359]   Ἴθι δή, ἔφην ἐγώ, εἰπὲ  ἡμῖν,   ἐπὶ τί λέγεις ἴτας εἶναι
[320]   ἐξηυρηκέναι. εἰ οὖν ἔχεις ἐναργέστερον  ἡμῖν   ἐπιδεῖξαι ὡς (διδακτόν ἐστιν
[335]   γὰρ σὺ ἐξέλθῃς, οὐχ ὁμοίως  ἡμῖν   ἔσονται οἱ διάλογοι. δέομαι οὖν
[327]   ἄλλων τεχνημάτων— λυσιτελεῖ γὰρ οἶμαι  ἡμῖν   ἀλλήλων δικαιοσύνη καὶ ἀρετή·
[333]   τὸ δὲ πρότερον αὖ ἐφάνη  ἡμῖν   δικαιοσύνη καὶ ὁσιότης
[337]   ἀλλήλοις— καὶ οὕτως ἂν καλλίστη  ἡμῖν   συνουσία γίγνοιτο· ὑμεῖς τε
[357]   ἐν ὀρθῇ τῇ αἱρέσει ἐφάνη  ἡμῖν   σωτηρία τοῦ βίου οὖσα,
[356]   τοῦ περιττοῦ καὶ ἀρτίου αἱρέσει  ἡμῖν   ἦν σωτηρία τοῦ βίου,
[356]   ἄν. Εἰ οὖν (ἐν τούτῳ  ἡμῖν   ἦν τὸ εὖ πράττειν, ἐν
[331]   ἔφη· εἰ γὰρ βούλει, ἔστω  ἡμῖν   καὶ δικαιοσύνη ὅσιον καὶ ὁσιότης
[314]   περί τινος λόγου διελεγόμεθα, ὃς  ἡμῖν   κατὰ τὴν ὁδὸν ἐνέπεσεν· ἵν´
[333]   (Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐκαλλωπίζετο  ἡμῖν   Πρωταγόρας— τὸν γὰρ λόγον
[340]   καὶ ἐγὼ σὲ παρακαλῶ, μὴ  ἡμῖν   Πρωταγόρας τὸν Σιμωνίδην ἐκπέρσῃ.
[357]   τις ἀριθμητική; Ὁμολογοῖεν ἂν  ἡμῖν   οἱ ἄνθρωποι οὔ; Ἐδόκουν
[319]   πόλεως οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ἰδίᾳ  ἡμῖν   οἱ σοφώτατοι καὶ ἄριστοι τῶν
[338]   οὕτως ὀρθῶς· γὰρ ὅμοιος  ἡμῖν   ὅμοια καὶ ποιήσει, ὥστε ἐκ
[335]   καὶ Πρωταγόρου διαλεγομένων. ἀλλὰ χάρισαι  ἡμῖν   πᾶσιν. Καὶ ἐγὼ εἶπον— ἤδη
[359]   Πρόδικέ τε καὶ Ἱππία, ἀπολογείσθω  ἡμῖν   Πρωταγόρας ὅδε τὸ πρῶτον
[335]   τ´ εἶναι. ἀλλὰ σὲ ἐχρῆν  ἡμῖν   συγχωρεῖν τὸν ἀμφότερα δυνάμενον, ἵνα
[356]   καὶ μὴ πράττειν, τίς ἂν  ἡμῖν   σωτηρία ἐφάνη τοῦ βίου; ἆρα
[314]   ἄλλοι πολλοὶ καὶ σοφοί. Δόξαν  ἡμῖν   ταῦτα ἐπορευόμεθα· ἐπειδὴ δὲ ἐν
[310]   (ΕΤ. Τί οὖν οὐ διηγήσω  ἡμῖν   τὴν συνουσίαν, εἰ μή σέ
[353]   ὑμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπατον  ἡμῖν.   Τί δέ, Σώκρατες, δεῖ
[358]   ἔλαττον; Ἅπαντα ταῦτα συνεδόκει ἅπασιν  ἡμῖν.   Τί οὖν; ἔφην ἐγώ, καλεῖτέ
[337]   λέγοντες μάλιστ´ ἂν οὕτως ἐν  ἡμῖν   τοῖς ἀκούουσιν εὐδοκιμοῖτε καὶ οὐκ
[357]   πόρρω εἴη; ~τί ἂν ἔσῳζεν  ἡμῖν   τὸν (βίον; ἆρ´ ἂν οὐκ
[353]   ἦν δ´ ἐγώ, εἶναί τι  ἡμῖν   τοῦτο πρὸς τὸ ἐξευρεῖν περὶ
[338]   λόγοις, ἵνα μεγαλοπρεπέστεροι καὶ εὐσχημονέστεροι  ἡμῖν   φαίνωνται, μήτ´ αὖ Πρωταγόραν πάντα
[309]   (ΕΤ. Ἀλλ´ σοφῷ τινι  ἡμῖν,   Σώκρατες, ἐντυχὼν πάρει; (ΣΩ.
[332]   δ´ ἐγώ, ἀναλογισώμεθα τὰ ὡμολογημένα  ἡμῖν.   ὡμολογήκαμεν ἓν ἑνὶ μόνον ἐναντίον
[335]   διάλογοι. δέομαι οὖν σου παραμεῖναι  ἡμῖν·   ὡς ἐγὼ οὐδ´ ἂν ἑνὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006