Alphabétiquement     [«   »]
μέμφεται 4
μέμφεταί 1
μεμφόμενος 1
μὲν 184
μέν 17
Μενδαῖος 1
μένουσαν 1
Fréquences     [«    »]
174 ἂν
170
167 τε
184 μὲν
200 τῶν
206 τὸ
290 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

μὲν


Pages
[359]   εἰ τοῦτο ὀρθῶς ἀπεδείχθη, ἐπὶ  μὲν   δεινὰ ἡγεῖται εἶναι οὐδεὶς
[351]   βίον τὸν ἐμόν, ὅτι ἔστι  μὲν   τῶν ἡδέων οὐκ ἔστιν
[340]   ἄλλοι πολλοὶ καθ´ Ἡσίοδον γενέσθαι  μὲν   ἀγαθὸν χαλεπὸν εἶναι— τῆς γὰρ
[345]   κακὸς ἰατρός. οὕτω καὶ  μὲν   ἀγαθὸς ἀνὴρ γένοιτ´ ἄν ποτε
[327]   δὲ ἀφυής, ἀκλεής· καὶ πολλάκις  μὲν   ἀγαθοῦ αὐλητοῦ φαῦλος ἂν ἀπέβη,
[355]   καὶ ὀνόμασιν προσαγορεύωμεν αὐτά, πρῶτον  μὲν   ἀγαθῷ καὶ κακῷ, ἔπειτα αὖθις
[339]   τοῦ Θετταλοῦ ὅτι— (ἄνδρ´ ἀγαθὸν  μὲν   ἀλαθέως γενέσθαι χαλεπόν, χερσίν τε
[338]   δὴ βελτίονα ἡμῶν αἱρήσεσθε. τῇ  μὲν   ἀληθείᾳ, ὡς ἐγᾦμαι, ἀδύνατον ὑμῖν
[325]   δὲ ὄντος καὶ θεραπευτοῦ τὰ  μὲν   ἄλλα ἄρα τοὺς ὑεῖς διδάσκονται,
[325]   οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες εἰ τὰ  μὲν   ἄλλα διδάσκονται τοὺς ὑεῖς, τοῦτο
[321]   τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ  μὲν   ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα,
[330]   εἴποιμ´ ἂν ἔγωγε ὅτι Τὰ  μὲν   ἄλλα ὀρθῶς ἤκουσας, ὅτι δὲ
[324]   οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ τὰ  μὲν   ἄλλα τοὺς αὑτῶν ὑεῖς διδάσκουσιν
[329]   τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων οἱ  μὲν   ἄλλο, οἱ δὲ ἄλλο,
[321]   θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς  μὲν   ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ
[330]   δίκαιόν ἐστιν ἄδικον; ἐγὼ  μὲν   ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμην ὅτι δίκαιον·
[356]   σμικρῶν, δὲ μετρητικὴ ἄκυρον  μὲν   ἂν ἐποίησε τοῦτο τὸ φάντασμα,
[349]   πάλιν ἐπιθυμῶ ἐξ ἀρχῆς τὰ  μὲν   ἀναμνησθῆναι παρὰ σοῦ, τὰ δὲ
[345]   πρὸς τοῦτο τείνει, (ὅτι εἶναι  μὲν   ἄνδρα ἀγαθὸν οὐχ οἷόν τε,
[344]   εἰ λέγοι λόγον, ὅτι γενέσθαι  μὲν   ἄνδρα ἀγαθὸν χαλεπὸν ἀλαθέως, οἷόν
[351]   καὶ ἀνδρείαν· ὥστε συμβαίνει τοὺς  μὲν   ἀνδρείους θαρραλέους εἶναι, μὴ μέντοι
[322]   ἀνθρώπῳ, ~καὶ ἐκ τούτου εὐπορία  μὲν   ἀνθρώπῳ τοῦ (βίου γίγνεται, Προμηθέα
[334]   ἔγωγε πολλὰ οἶδ´ ἀνθρώποις  μὲν   ἀνωφελῆ ἐστι, καὶ σιτία καὶ
[351]   οὕτως βεβιωκέναι; Ἔμοιγ´, ἔφη. Τὸ  μὲν   ἄρα (ἡδέως ζῆν ἀγαθόν, τὸ
[316]   ἐποίει τὰ λεγόμενα. Καὶ ἡμεῖς  μὲν   ἄρτι εἰσεληλύθεμεν, κατόπιν δὲ ἡμῶν
[347]   ἥδιον· εἰ δὲ βούλεται, περὶ  μὲν   ᾀσμάτων τε καὶ ἐπῶν (ἐάσωμεν,
[332]   τῷ σωφρόνως; Ἔφη. Οὐκοῦν τὰ  μὲν   ἀφρόνως πραττόμενα ἀφροσύνῃ πράττεται, τὰ
[348]   ἡμῶν αὐτῶν πεῖραν λαμβάνοντας· κἂν  μὲν   βούλῃ ἔτι ἐρωτᾶν, ἕτοιμός εἰμί
[328]   τις παρ´ ἐμοῦ μάθῃ, ἐὰν  μὲν   βούληται, ἀποδέδωκεν ἐγὼ πράττομαι
[337]   ἔστιν γὰρ οὐ ταὐτόν· κοινῇ  μὲν   γὰρ ἀκοῦσαι δεῖ ἀμφοτέρων, μὴ
[361]   διδακτὸν φανείη ἀρετή. εἰ  μὲν   γὰρ ἄλλο τι ἦν
[318]   τῳ συγγενόμενος τῶν σοφιστῶν. οἱ  μὲν   γὰρ ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους·
[331]   ἀνόσιον; τί αὐτῷ ἀποκρινούμεθα; ἐγὼ  μὲν   γὰρ αὐτὸς ὑπέρ γε ἐμαυτοῦ
[320]   ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν.  μὲν   γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν
[359]   τὸ πρῶτον παντάπασι· τότε  μὲν   γὰρ δὴ πέντε ὄντων μορίων
[325]   θαυμασίως γίγνονται οἱ ἀγαθοί. ὅτι  μὲν   γὰρ διδακτὸν αὐτὸ ἡγοῦνται καὶ
[330]   ἐστιν οὐδὲν πρᾶγμα; ἐμοὶ  μὲν   γὰρ δοκεῖ· τί δὲ σοί;
[350]   οἰηθείης ἂν εἶναι σοφίαν. πρῶτον  μὲν   γὰρ εἰ οὕτω μετιὼν ἔροιό
[344]   καὶ ἰατρὸν ταὐτὰ ταῦτα. τῷ  μὲν   γὰρ ἐσθλῷ ἐγχωρεῖ κακῷ γενέσθαι,
[344]   μαρτυρεῖ, ὅτι οὕτως εἴρηται. πολλὰ  μὲν   γὰρ ἔστι καὶ περὶ ἑκάστου
[324]   ἀπορεῖς ἄλλοθι οὐδαμοῦ. εἰ  μὲν   γὰρ ἔστιν, καὶ τοῦτό ἐστιν
[337]   οὕτως εὐφραινοίμεθα, οὐχ ἡδοίμεσθα— εὐφραίνεσθαι  μὲν   γὰρ ἔστιν μανθάνοντά τι καὶ
[337]   εὐδοκιμοῖτε καὶ οὐκ ἐπαινοῖσθε— εὐδοκιμεῖν  μὲν   γὰρ ἔστιν παρὰ ταῖς ψυχαῖς
[344]   ἐσθλόν, ἔμμεναι δὲ ἀδύνατον· πράξας  μὲν   γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός,
[356]   εἰπὲ πότερα πλείω ἐστίν. ἐὰν  μὲν   γὰρ ἡδέα πρὸς ἡδέα ἱστῇς,
[344]   ὅτι οὐ τὸν ἰδιώτην·  μὲν   γὰρ ἰδιώτης ἀεὶ καθῄρηται. ὥσπερ
[351]   γε θαρραλέους ἀνδρείους πάντας· θάρσος  μὲν   γὰρ καὶ ἀπὸ τέχνης γίγνεται
[337]   μέν, (ἐρίζειν δὲ μή— ἀμφισβητοῦσι  μὲν   γὰρ καὶ δι´ εὔνοιαν οἱ
[314]   ἐν τῇ τῶν σιτίων. σιτία  μὲν   γὰρ καὶ ποτὰ πριάμενον παρὰ
[336]   λέγεις, ἔφη, Καλλία· Σωκράτης  μὲν   γὰρ ὅδε ὁμολογεῖ μὴ μετεῖναί
[323]   τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; ταῦτα  μὲν   γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι φύσει
[336]   θέοντας, τούτου δέου συγκαθεῖναι· ἐγὼ  μὲν   γὰρ οὐ δύναμαι ταχὺ θεῖν,
[354]   μοι, φαίην ἂν ἔγωγε. πρῶτον  μὲν   γὰρ οὐ ῥᾴδιον ἀποδεῖξαι τί
[335]   ἕπεσθαι, τότε σοι διαλέξομαι. σὺ  μὲν   γάρ, ὡς λέγεται περὶ σοῦ,
[359]   δ´ ὅς. Πότερον οἱ  μὲν   δειλοὶ ἐπὶ τὰ θαρραλέα ἔρχονται,
[315]   καὶ διεξῄει τὰ ἐρωτώμενα. Καὶ  μὲν   δὴ καὶ Τάνταλόν γε εἰσεῖδον—
[322]   ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον  μὲν   διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν
[319]   τῶν νεανίσκων πατήρ, τούτους  μὲν   διδασκάλων εἴχετο καλῶς καὶ εὖ
[325]   διδάσκοντες καὶ ἐνδεικνύμενοι ὅτι τὸ  μὲν   δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον, καὶ
[336]   Πρόδικε καὶ Ἱππία, Καλλίας  μὲν   δοκεῖ μοι μάλα πρὸς (Πρωταγόρου
[332]   μοι ἔχειν πρὸς τοῦτο, τοῦτο  μὲν   ἐάσωμεν, τόδε δὲ ἄλλο ὧν
[347]   ἕτερον. Καὶ ἐγὼ εἶπον· Ἐπιτρέπω  μὲν   ἔγωγε Πρωταγόρᾳ ὁπότερον αὐτῷ ἥδιον·
[335]   ἐξιών— παῖ Ἱππονίκου, ἀεὶ  μὲν   ἔγωγέ σου τὴν φιλοσοφίαν ἄγαμαι,
[315]   νέον τι ἔτι μειράκιον, ὡς  μὲν   ἐγᾦμαι καλόν τε (κἀγαθὸν τὴν
[359]   αὐτίκα εἰς τὸν πόλεμον οἱ  μὲν   ἐθέλουσιν ἰέναι, οἱ δὲ οὐκ
[347]   ἀλλήλω Πρωταγόρας καὶ Σωκράτης, Πρωταγόρας  μὲν   εἰ ἔτι βούλεται ἐρωτᾶν, ἀποκρίνεσθαι
[337]   ἐν τοιοῖσδε λόγοις παραγιγνομένους κοινοὺς  μὲν   εἶναι ἀμφοῖν τοῖν διαλεγομένοιν ἀκροατάς,
[316]   δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην φημὶ  μὲν   εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριζομένους
[321]   τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς  μὲν   ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ
[325]   δὲ μὴ ποίει. καὶ ἐὰν  μὲν   ἑκὼν πείθηται· εἰ δὲ μή,
[355]   λέγωμεν ὅτι Ἄνθρωπος πράττει— τότε  μὲν   ἐλέγομεν τὰ κακά, νῦν δὲ
[320]   διὰ τὸ ἡγεῖσθαί σε πολλῶν  μὲν   ἔμπειρον γεγονέναι, πολλὰ δὲ μεμαθηκέναι,
[333]   συνᾴδοιεν, εἴπερ γε ἀνάγκη ἑνὶ  (μὲν   ἓν μόνον ἐναντίον εἶναι, πλείοσιν
[310]   ὅτι ἥκει Πρωταγόρας. καὶ ἔτι  μὲν   ἐνεχείρησα εὐθὺς παρὰ σὲ ἰέναι,
[312]   Οὐκοῦν, ἦν δ´ ἐγώ, τοῦτο  μὲν   ἔξεστι λέγειν καὶ περὶ ζωγράφων
[311]   ἐσόμεθα τελεῖν ὑπὲρ σοῦ, ἂν  μὲν   ἐξικνῆται τὰ ἡμέτερα χρήματα καὶ
[334]   παντοδαπόν, ὥστε καὶ ἐνταῦθα τοῖς  μὲν   ἔξωθεν τοῦ (σώματος ἀγαθόν ἐστιν
[348]   εἶναι, ὥσπερ τινὲς ἄλλοι αὐτοὶ  μὲν   ἐπιεικεῖς εἰσιν, ἄλλους δὲ οὐ
[338]   μὴ βούλεται (Πρωταγόρας ἀποκρίνεσθαι, οὗτος  μὲν   ἐρωτάτω, ἐγὼ δὲ ἀποκρινοῦμαι, καὶ
[344]   τις ἂν καταβάλοι, ἀλλὰ τὸν  μὲν   ἑστῶτά ποτε καταβάλοι ἄν τις
[344]   ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη. ὥστε τὸν  μὲν   εὐμήχανον καὶ σοφὸν καὶ ἀγαθὸν
[309]   μοι καὶ πρῴην ἰδόντι καλὸς  μὲν   ἐφαίνετο ἀνὴρ ἔτι, ἀνὴρ μέντοι,
[325]   πόλεων ἀποκτείνειν— εἰ οὕτω  μὲν   ἔχει, οὕτω δ´ αὐτοῦ πεφυκότος
[354]   ἔφη Πρωταγόρας. Οὐκοῦν τὴν  μὲν   ἡδονὴν διώκετε ὡς ἀγαθὸν ὄν,
[355]   ἐρήσεται ἡμᾶς· ἡμῖν δὲ ὑπὸ  μὲν   ἡδονῆς οὐκέτι ἔξεστιν εἰπεῖν— ἄλλο
[358]   ἄρα, ἦν δ´ ἐγώ, τὸ  μὲν   ἡδὺ ἀγαθὸν εἶναι, τὸ δὲ
[356]   τοῦ φαινομένου δύναμις; αὕτη  μὲν   ἡμᾶς ἐπλάνα καὶ ἐποίει ἄνω
[320]   γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ  μὲν   ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη (οὐκ
[352]   ἄρχειν ἀλλ´ ἄλλο τι, τοτὲ  μὲν   θυμόν, τοτὲ δὲ ἡδονήν, τοτὲ
[320]   πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς  μὲν   ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, (τοὺς
[351]   τε καὶ ἰσχύν, ἀλλὰ τὸ  μὲν   καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης γίγνεσθαι, τὴν
[337]   τῷ δὲ ἀμαθεστέρῳ ἔλαττον. ἐγὼ  μὲν   καὶ αὐτός, Πρωταγόρα τε
[358]   εἴτε δέος καλεῖτε. Ἐδόκει Πρωταγόρᾳ  μὲν   καὶ Ἱππίᾳ δέος τε καὶ
[310]   διαλεχθῇς αὐτῷ. ἐγὼ γὰρ ἅμα  μὲν   καὶ νεώτερός εἰμι, ἅμα δὲ
[344]   εἰπόντος— αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὲ  μὲν   κακός, ἄλλοτε δ´ ἐσθλός· (τῷ
[325]   τὸ δὲ ἄδικον, καὶ τόδε  μὲν   καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν, καὶ
[347]   καὶ αἱ τοιαίδε συνουσίαι, ἐὰν  μὲν   λάβωνται ἀνδρῶν οἷοίπερ ἡμῶν οἱ
[361]   Σώκρατές τε καὶ Πρωταγόρα· σὺ  μὲν   λέγων ὅτι οὐ διδακτόν ἐστιν
[361]   μακρὸν λόγον ἑκάτερος ἀπετείναμεν, ἐγὼ  μὲν   λέγων ὡς οὐ διδακτὸν ἀρετή,
[329]   λόγου. Πρωταγόρας δὲ ὅδε ἱκανὸς  μὲν   μακροὺς λόγους καὶ καλοὺς εἰπεῖν,
[356]   εὖ πράττειν, ἐν τῷ τὰ  μὲν   μεγάλα μήκη καὶ πράττειν καὶ
[356]   αἱ φωναὶ αἱ ἴσαι ἐγγύθεν  μὲν   μείζους, πόρρωθεν δὲ σμικρότεραι; Φαῖεν
[356]   ὄψει τὰ αὐτὰ μεγέθη ἐγγύθεν  μὲν   μείζω, πόρρωθεν δὲ ἐλάττω·
[355]   ἄλλο τι ὅταν τὰ  μὲν   μείζω, τὰ δὲ (σμικρότερα ᾖ;
[338]   τινα ἑλέσθαι· εἰ δὲ αἱρήσεσθε  μὲν   μηδὲν βελτίω, φήσετε δέ, αἰσχρὸν
[326]   ἐκμανθάνειν ~(ἀναγκάζουσιν, ἐν οἷς πολλαὶ  μὲν   νουθετήσεις ἔνεισιν πολλαὶ δὲ διέξοδοι
[353]   νόσους τε καὶ τἆλλα. Ἐγὼ  μὲν   οἶμαι, ἔφη Πρωταγόρας, τοὺς
[321]   ζῴων ἄλλων βοράν· καὶ τοῖς  μὲν   ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ´ ἀναλισκομένοις
[359]   γάρ, Σώκρατες, ἀνθρώπους ἀνοσιωτάτους  μὲν   ὄντας καὶ ἀδικωτάτους καὶ ἀκολαστοτάτους
[349]   γὰρ πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων ἀδικωτάτους  μὲν   ὄντας καὶ ἀνοσιωτάτους καὶ ἀκολαστοτάτους
[321]   αὐτοφυὴς ἑκάστῳ· καὶ (ὑποδῶν τὰ  μὲν   ὁπλαῖς, τὰ δὲ {θριξὶν καὶ}
[325]   τόδε δὲ αἰσχρόν, καὶ τόδε  μὲν   ὅσιον, τόδε δὲ ἀνόσιον, καὶ
[357]   πορρωτέρω καὶ ἐγγυτέρω, ἆρα πρῶτον  μὲν   οὐ μετρητικὴ φαίνεται, ὑπερβολῆς τε
[327]   γίγνεσθαι τῶν φαύλων; οἶμαι  μὲν   οὔ, ἀλλὰ ὅτου ἔτυχεν
[318]   ἀκούσας εἶπον· Πρωταγόρα, τοῦτο  μὲν   οὐδὲν θαυμαστὸν λέγεις, ἀλλὰ εἰκός,
[334]   κυσίν· τὰ δέ γε τούτων  μὲν   οὐδενί, δένδροις δέ· τὰ δὲ
[334]   γε ὠφέλιμα· τὰ δὲ ἀνθρώποις  μὲν   οὐδέτερα, ἵπποις δέ· τὰ δὲ
[338]   εἶναι· καὶ Πρωταγόρας πάνυ  μὲν   οὐκ ἤθελεν, ὅμως δὲ ἠναγκάσθη
[309]   Σώκρατες, ἐντυχὼν πάρει; (ΣΩ. Σοφωτάτῳ  μὲν   οὖν δήπου τῶν γε νῦν,
[336]   καί φησιν ἐπιλήσμων εἶναι. ἐμοὶ  μὲν   οὖν δοκεῖ ἐπιεικέστερα Σωκράτης λέγειν·
[324]   εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. ὡς  μὲν   οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ
[349]   σὺ διδάσκαλον σαυτὸν παρέχεις; Κάλλιστον  μὲν   οὖν, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί
[330]   οὐχ οὕτως ἂν ἀποκρίναιο; Πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη. Εἰ οὖν μετὰ
[317]   αὐτῶν, ἵνα ἐπακούσωσιν ἡμῶν; Πάνυ  μὲν   οὖν, ἔφη Πρωταγόρας. Βούλεσθε
[337]   τῶν ἀνθρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις. ἐγὼ  μὲν   οὖν καὶ δέομαι καὶ συμβουλεύω,
[336]   εἴ τῳ ἀνθρώπων παραχωρεῖ. εἰ  μὲν   οὖν καὶ Πρωταγόρας ὁμολογεῖ φαυλότερος
[310]   τὸν παῖδα τουτονί; (ΣΩ. Πάνυ  μὲν   οὖν· καὶ χάριν γε εἴσομαι,
[312]   καὶ τὸν ἐλεύθερον πρέπει. Πάνυ  μὲν   οὖν μοι δοκεῖ, ἔφη, τοιαύτη
[355]   ἀγαθῶν μείζω κακὰ λαμβάνειν. Ταῦτα  μὲν   οὖν οὕτω. μεταλάβωμεν δὴ τὰ
[323]   μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις. Ὅτι  μὲν   οὖν πάντ´ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται
[321]   οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν  μὲν   οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν
[346]   ἄλλο τι τῶν τοιούτων. τοὺς  μὲν   οὖν πονηρούς, ὅταν τοιοῦτόν τι
[340]   χαλεπήν περ ἐοῦσαν, ἐκτῆσθαι.  μὲν   οὖν Πρόδικος ἀκούσας ταῦτα ἐπῄνεσέν
[315]   ἐκκενώσας ξένοις κατάλυσιν πεποίηκεν.  μὲν   οὖν Πρόδικος ἔτι κατέκειτο, ἐγκεκαλυμμένος
[342]   δὲ βούλῃ, σοῦ ἀκούσομαι.  μὲν   οὖν Πρωταγόρας ἀκούσας μου ταῦτα
[333]   καὶ τὸν ἀποκρινόμενον ἐξετάζεσθαι. (Τὸ  μὲν   οὖν πρῶτον ἐκαλλωπίζετο ἡμῖν
[313]   ψυχὴν αὖ ἰατρικὸς ὤν. εἰ  μὲν   οὖν σὺ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων
[357]   φατε εἶναι; εἴπατε (ἡμῖν. εἰ  μὲν   οὖν τότε εὐθὺς ὑμῖν εἴπομεν
[319]   ποιεῖν ἄνδρας ἀγαθοὺς πολίτας. Αὐτὸ  μὲν   οὖν τοῦτό ἐστιν, ἔφη,
[319]   ἐξάρωνται κελευόντων τῶν πρυτάνεων. περὶ  μὲν   οὖν ὧν οἴονται ἐν τέχνῃ
[313]   καπηλεύοντες τῷ ἀεὶ ἐπιθυμοῦντι ἐπαινοῦσιν  μὲν   πάντα πωλοῦσιν, τάχα δ´
[322]   τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν  μὲν   περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς λόγος
[319]   συλλεγῶμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐπειδὰν  μὲν   περὶ οἰκοδομίας τι δέῃ πρᾶξαι
[339]   τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ αὐτοῦ  μὲν   περὶ οὗπερ ἐγώ τε καὶ
[325]   τόδε δὲ ἀνόσιον, καὶ τὰ  μὲν   ποίει, τὰ δὲ μὴ ποίει.
[316]   πρόσχημα ποιεῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι, τοὺς  μὲν   ποίησιν, οἷον Ὅμηρόν τε καὶ
[342]   Λακεδαιμονίων τῷ φαυλοτάτῳ συγγενέσθαι, τὰ  μὲν   πολλὰ ἐν τοῖς λόγοις εὑρήσει
[315]   ἠκολούθουν ἐπακούοντες τῶν λεγομένων τὸ  μὲν   πολὺ ξένοι ἐφαίνοντο— οὓς ἄγει
[328]   τοῦ λόγου. καὶ ἐγὼ ἐπὶ  μὲν   πολὺν χρόνον κεκηλημένος ἔτι πρὸς
[351]   Σώκρατες, σκοπώμεθα αὐτό, καὶ ἐὰν  μὲν   πρὸς λόγον δοκῇ εἶναι τὸ
[339]   ἀμφότερα λέγων, ὅς γε τὸ  μὲν   πρῶτον αὐτὸς ὑπέθετο χαλεπὸν εἶναι
[339]   (τῶν ἀκουόντων· καὶ ἐγὼ τὸ  μὲν   πρῶτον, ὡσπερεὶ ὑπὸ ἀγαθοῦ πύκτου
[334]   τὰ δὲ τοῦ δένδρου ταῖς  μὲν   ῥίζαις ἀγαθά, ταῖς δὲ βλάσταις
[334]   κόπρος πάντων (τῶν φυτῶν ταῖς  μὲν   ῥίζαις ἀγαθὸν παραβαλλομένη, εἰ δ´
[337]   δὲ νεῖμαι ἑκατέρῳ, ἀλλὰ τῷ  μὲν   σοφωτέρῳ πλέον, τῷ δὲ ἀμαθεστέρῳ
[356]   δὲ ἡδέα πρὸς λυπηρά, ἐὰν  μὲν   τὰ ἀνιαρὰ ὑπερβάλληται ὑπὸ τῶν
[348]   οὐκ ἐθέλει διαλέγεσθαι, ἵνα τούτῳ  μὲν   ταῦτα συνειδῶμεν, Σωκράτης δὲ ἄλλῳ
[347]   πολλοὶ ἐν τοῖς λόγοις οἱ  μὲν   ταῦτά φασιν τὸν ποιητὴν νοεῖν,
[319]   αὐτοῖς ἀνιστάμενος περὶ τούτων ὁμοίως  μὲν   τέκτων, ὁμοίως δὲ χαλκεὺς σκυτοτόμος,
[349]   μέν ἐστιν ἀρετῆς, καὶ τὰ  μὲν   τέτταρα αὐτῶν ἐπιεικῶς παραπλήσια ἀλλήλοις
[359]   τὸ γὰρ ὕστερον ἔφη τὰ  μὲν   τέτταρα ἐπιεικῶς παραπλήσια ἀλλήλοις (εἶναι,
[361]   πολὺ μάλιστα ἄγαμαι σέ, τῶν  μὲν   τηλικούτων καὶ πάνυ· καὶ λέγω
[321]   Διί. τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς  μὲν   τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς
[313]   ὑποθήσων τὴν ψυχήν; εἰ  μὲν   τὸ σῶμα ἐπιτρέπειν σε ἔδει
[330]   τι αὐτῶν ἐστιν ἕκαστον. πρῶτον  μὲν   τὸ τοιόνδε· (ἡ δικαιοσύνη πρᾶγμά
[348]   ἀδυνατοῦσι ἐξελέγξαι· ~ἀλλὰ τὰς  μὲν   τοιαύτας συνουσίας (ἐῶσιν χαίρειν, αὐτοὶ
[357]   τέχνη καὶ ἐπιστήμη. Συμφήσουσιν. Ἥτις  μὲν   τοίνυν τέχνη καὶ ἐπιστήμη ἐστὶν
[358]   καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. ~(Ταῦτα  μὲν   τοῖς πολλοῖς ἀποκεκριμένοι ἂν ἦμεν·
[340]   Πρόδικος. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ἐν  μὲν   τοῖς πρώτοις αὐτὸς Σιμωνίδης
[328]   εἰσιν ἐλπίδες· νέοι γάρ. Πρωταγόρας  μὲν   τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα ἐπιδειξάμενος ἀπεπαύσατο
[314]   ἑξῆς δ´ αὐτῷ συμπεριεπάτουν ἐκ  μὲν   τοῦ ἐπὶ θάτερα Καλλίας
[313]   ὡς φῄς, ὄρθριος ἥκων περὶ  μὲν   τούτου οὐδένα λόγον οὐδὲ συμβουλὴν
[322]   δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς  μὲν   τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς
[328]   ἀκήκοα Πρωταγόρου. ἐγὼ γὰρ ἐν  μὲν   τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἡγούμην οὐκ
[316]   ἕνεκα ἥκετε; Ἱπποκράτης ὅδε ἐστὶν  μὲν   τῶν ἐπιχωρίων, Ἀπολλοδώρου ὑός, οἰκίας
[345]   γένοιτο; δῆλον ὅτι πρῶτον  μὲν   ὑπάρχει ἰατρῷ εἶναι, ἔπειτα ἀγαθῷ
[332]   ἄν; Ναί. Πράττεται δὲ τὸ  μὲν   ὑπὸ σωφροσύνης, τὸ δὲ ὑπὸ
[337]   βιάζεται— ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν  μὲν   φύσιν τῶν πραγμάτων εἰδέναι, σοφωτάτους
[334]   ἐπεὶ καὶ τὸ ἔλαιον τοῖς  μὲν   φυτοῖς ἅπασίν ἐστιν πάγκακον καὶ
[343]   εἰπεῖν ὅτι Οὔκ, ἀλλὰ γενέσθαι  μὲν   χαλεπὸν ἄνδρα ἀγαθόν ἐστιν,
[344]   ἔμμεναι· τὸ δ´ ἐστὶ γενέσθαι  μὲν   χαλεπόν, δυνατὸν δέ, ἐσθλόν, ἔμμεναι
[343]   ὡς ἄρα ὄντων τινῶν (τῶν  μὲν   ὡς ἀληθῶς ἀγαθῶν, τῶν δὲ
[315]   οἰκήματί τινι, πρὸ τοῦ  μὲν   ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος, νῦν
[342]   ταῖς πόλεσι λακωνίζοντας, καὶ οἱ  μὲν   ὦτά τε κατάγνυνται μιμούμενοι (αὐτούς,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006