Alphabétiquement     [«   »]
τῆς 52
Τῆς 1
τι 88
τί 49
τὶ 1
Τί 24
τίθεμαι 1
Fréquences     [«    »]
46 Καὶ
46 Πρωταγόρας
47 τις
49 τί
52 δὴ
52 σὺ
52 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

τί


Pages
[311]   Ἱπποκράτει (μισθὸν ὡς τίνι ὄντι;  τί   ἂν ἀπεκρίνω; Εἶπον ἄν, ἔφη,
[311]   ἔχεις Πολυκλείτῳ τε καὶ Φειδίᾳ;  τί   ἂν ἀπεκρίνω; Εἶπον ἂν ὡς
[312]   σοφιστὴς τῶν τί σοφῶν ἐστιν;  τί   ἂν ἀποκρινοίμεθα αὐτῷ; ποίας ἐργασίας
[311]   ἐν νῷ ἔχετε χρήματα τελεῖν;  τί   ἂν αὐτῷ (ἀποκριναίμεθα; τί ὄνομα
[331]   σὸς οὗτος λόγος ἐστίν;  τί   ἂν αὐτῷ ἀποκρίναιο; Ἀνάγκη, ἔφη,
[309]   τε αὐτοῦ θαμά. (ΕΤ. Καὶ  τί   ἂν γεγονὸς εἴη περὶ σὲ
[357]   εἴτ´ ἐγγὺς εἴτε πόρρω εἴη;  ~τί   ἂν ἔσῳζεν ἡμῖν τὸν (βίον;
[331]   ἄδικον (ἄρα, τὸ δὲ ἀνόσιον;  τί   αὐτῷ ἀποκρινούμεθα; ἐγὼ μὲν γὰρ
[330]   πρᾶγμα; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ·  τί   δὲ σοί; Κἀμοί, ἔφη. Τί
[330]   (γε ὁσιότης ὅσιον ἔσται.  τί   δὲ σύ; οὐχ οὕτως ἂν
[355]   ἥττω εἶναι τῶν ἡδονῶν. Κατὰ  τί   δέ, φήσει ἴσως, ἀνάξιά ἐστιν
[312]   οὗπερ καὶ ἐπίστασθαι; Εἰκός γε.  τί   δή ἐστιν τοῦτο περὶ οὗ
[324]   περὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀγαθῶν,  τί   δήποτε οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ
[341]   τὴν Σιμωνίδου φωνὴν τοῦτον ἐρωτᾶν—  τί   ἔλεγεν, Πρόδικε, τὸ (χαλεπὸν"
[318]   φῂς βελτίω ἔσεσθαι καὶ εἰς  τί   ἐπιδώσειν; εἴποι ἂν αὐτῷ
[330]   τὸ τοιόνδε· (ἡ δικαιοσύνη πρᾶγμά  τί   ἐστιν οὐδὲν πρᾶγμα; ἐμοὶ
[329]   τῷ λόγῳ, πότερον ἓν μέν  τί   ἐστιν ἀρετή, μόρια δὲ
[354]   μὲν γὰρ οὐ ῥᾴδιον ἀποδεῖξαι  τί   ἐστίν ποτε τοῦτο ὑμεῖς
[334]   ἄλλῳ σώματι. οὕτω δὲ ποικίλον  τί   ἐστιν τὸ ἀγαθὸν καὶ παντοδαπόν,
[312]   γ´, ἔφη, εἰδέναι. Λέγε δή,  τί   ἡγῇ εἶναι τὸν σοφιστήν; Ἐγὼ
[355]   οὖν τις ἡμᾶς ἔρηται, Διὰ  τί;   Ἡττώμενος, φήσομεν· Ὑπὸ τοῦ; ἐκεῖνος
[310]   ἦν δ´ ἐγώ· ἔστι δὲ  τί,   καὶ τοῦ ἕνεκα τηνικάδε ἀφίκου;
[359]   ἔφην ἐγώ, εἰπὲ ἡμῖν, ἐπὶ  τί   λέγεις ἴτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους;
[309]   σοφώτατος εἶναι Πρωταγόρας. (ΕΤ.  τί   λέγεις; Πρωταγόρας ἐπιδεδήμηκεν; (ΣΩ. Τρίτην
[339]   μοι χρόνος ἐγγένηται τῇ σκέψει  τί   λέγοι ποιητής— τρέπομαι πρὸς
[331]   καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον, ἀλλά  τί   μοι δοκεῖ ἐν αὐτῷ διάφορον
[328]   νῦν δὲ πέπεισμαι. πλὴν σμικρόν  τί   μοι ἐμποδών, δῆλον ὅτι
[341]   ἐστὶν κακὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι. Ἀλλὰ  τί   οἴει, ἔφη, λέγειν, Σώκρατες,
[311]   τελεῖν; τί ἂν αὐτῷ (ἀποκριναίμεθα;  τί   ὄνομα ἄλλο γε λεγόμενον περὶ
[310]   φασιν σοφώτατον εἶναι λέγειν· ἀλλὰ  τί   οὐ βαδίζομεν παρ´ αὐτόν, ~(ἵνα
[326]   μᾶλλον εἰ μὴ διδακτόν. Διὰ  τί   οὖν τῶν ἀγαθῶν πατέρων πολλοὶ
[360]   τὰ περὶ τῆς ἀρετῆς καὶ  τί   ποτ´ ἐστὶν αὐτό, ἀρετή.
[357]   τὸ πάθημα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ  τί   ποτ´ ἐστὶν καὶ τί ὑμεῖς
[353]   τὸ πάθημα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ  τί   ποτ´ ἐστίν, καὶ τί ὑμεῖς
[324]   κολάζειν, Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας  τί   ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει
[310]   ἦν δ´ ἐγώ, τοῦτο; μῶν  τί   σε ἀδικεῖ Πρωταγόρας; Καὶ ὃς
[320]   ταῦτα λέγοντος, κάμπτομαι καὶ οἶμαί  τί   σε λέγειν διὰ τὸ ἡγεῖσθαί
[309]   ἀπ´ ἐκείνου ἔρχομαι. ἄτοπον μέντοι  τί   σοι ἐθέλω εἰπεῖν· παρόντος γὰρ
[312]   (εἴ τις ἔροιτο ἡμᾶς, Τῶν  τί   σοφῶν εἰσιν οἱ ζωγράφοι ἐπιστήμονες,
[312]   ἔροιτο, δὲ σοφιστὴς τῶν  τί   σοφῶν ἐστιν; τί ἂν ἀποκρινοίμεθα
[311]   ἀγαλματοποιὸν καὶ περὶ Ὁμήρου ποιητήν,  τί   τοιοῦτον περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; Σοφιστὴν
[331]   ἐν αὐτῷ διάφορον εἶναι. ἀλλὰ  τί   τοῦτο διαφέρει; ἔφη· εἰ γὰρ
[309]   πώγωνος ἤδη ὑποπιμπλάμενος. (ΣΩ. Εἶτα  τί   τοῦτο; οὐ σὺ μέντοι Ὁμήρου
[357]   ἀλλὰ τί ποτ´ ἐστὶν καὶ  τί   ὑμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπατε
[353]   ἀλλὰ τί ποτ´ ἐστίν, καὶ  τί   ὑμεῖς αὐτό φατε εἶναι; εἴπατον
[359]   τοῦτο (ἐρωτῶ, ἀλλὰ σὺ ἐπὶ  τί   φῂς ἴτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους;
[340]   τοῦ ποιητοῦ, εἰ οὕτω φαῦλόν  τί   φησιν εἶναι τὴν ἀρετὴν ἐκτῆσθαι,
[313]   οὖν σὺ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων  τί   χρηστὸν καὶ πονηρόν, ἀσφαλές σοι
[318]   ἡμερῶν ἑκάστης οὕτως ἐπιδώσει εἰς  τί,   Πρωταγόρα, καὶ περὶ τοῦ;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006