Alphabétiquement     [«   »]
ἀλλά 3
Ἀλλὰ 12
Ἀλλά 1
ἀλλὰ 62
ἄλλα 13
ἄλλαι 1
ἄλλαις 2
Fréquences     [«    »]
61 ἀλλ´
61
60 Σώκρατες
62 ἀλλὰ
64 ἦν
64 μοι
65 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἀλλὰ


Pages
[352]   οὐκ ἐθέλειν πράττειν, ἐξὸν αὐτοῖς,  ἀλλὰ   ἄλλα πράττειν· καὶ ὅσους δὴ
[347]   αὐλητρίδας οὔτε ὀρχηστρίδας οὔτε ψαλτρίας,  ἀλλὰ   αὐτοὺς αὑτοῖς ἱκανοὺς ὄντας συνεῖναι
[310]   ὅτε τὸ πρότερον ἐπεδήμησε.  ἀλλὰ   γάρ, Σώκρατες, πάντες τὸν
[344]   ἀληθῆ λέγεις· οὐ γὰρ εἶναι  ἀλλὰ   γενέσθαι μέν ἐστιν ἄνδρα ἀγαθὸν
[343]   ἔμμεναι, ἀμφισβητοῦντα εἰπεῖν ὅτι Οὔκ,  ἀλλὰ   γενέσθαι μὲν χαλεπὸν ἄνδρα ἀγαθόν
[341]   δεινῆς εἰρήνης" οὐδὲ δεινῆς ὑγιείας,  ἀλλὰ   δεινῆς νόσου" καὶ δεινοῦ πολέμου"
[311]   ἐκεῖσε ἴωμεν— πρῲ γάρ ἐστιν—  ἀλλὰ   δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν,
[338]   ποιήσει, ὥστε ἐκ (περιττοῦ ᾑρήσεται.  ἀλλὰ   δὴ βελτίονα ἡμῶν αἱρήσεσθε. τῇ
[341]   ἂν μὴ ῥᾴδιον  ἀλλὰ   διὰ πολλῶν πραγμάτων γίγνηται. Ἀλλὰ
[353]   τῆς παραχρῆμα ἐργασίαν κακά ἐστιν,  (ἀλλὰ   διὰ τὰ ὕστερον γιγνόμενα, νόσους
[316]   δοκεῖ ἁνὴρ ~(εἶναι καὶ θεῖος—  ἀλλὰ   διὰ τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς
[314]   ἵν´ οὖν μὴ ἀτελὴς γένοιτο,  ἀλλὰ   διαπερανάμενοι οὕτως ἐσίοιμεν, στάντες ἐν
[323]   εἶναι οὐδ´ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου,  ἀλλὰ   διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιμελείας
[325]   τεκτονικὴ οὐδὲ χαλκεία οὐδὲ κεραμεία  ~(ἀλλὰ   δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ τὸ
[342]   οὓς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφιστάς,  ἀλλὰ   δοκῶσιν τῷ μάχεσθαι καὶ ἀνδρείᾳ
[318]   τοῦτο μὲν οὐδὲν θαυμαστὸν λέγεις,  ἀλλὰ   εἰκός, ἐπεὶ κἂν σύ, καίπερ
[349]   οὐκ ὀνόματα ἐπὶ ἑνὶ εἶναι,  ἀλλὰ   (ἕκαστον ἰδίῳ πράγματι τῶν ὀνομάτων
[314]   Καλλίαν ἥκομεν οὔτε σοφισταί ἐσμεν.  ἀλλὰ   θάρρει· (Πρωταγόραν γάρ τοι δεόμενοι
[344]   Πιττακέ, ἀδύνατον καὶ οὐκ ἀνθρώπειον,  ἀλλὰ   θεὸς ἂν μόνος τοῦτο ἔχοι
[319]   κοινὸν τῆς πόλεως οὕτως ἔχει,  ἀλλὰ   ἰδίᾳ ἡμῖν οἱ σοφώτατοι καὶ
[342]   ἄνδρες ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονοῦντες,  ἀλλὰ   καὶ γυναῖκες. γνοῖτε δ´ ἂν
[357]   κακά— καὶ οὐ μόνον ἐπιστήμης,  ἀλλὰ   καὶ ἧς τὸ πρόσθεν ἔτι
[314]   οὐ μόνος Πρωταγόρας αὐτόθι ἐστίν,  (ἀλλὰ   καὶ Ἱππίας Ἠλεῖος— οἶμαι
[351]   ἀπόκρισιν ἐμοὶ ἀσφαλέστερον εἶναι ἀποκρίνασθαι,  ἀλλὰ   καὶ πρὸς πάντα τὸν ἄλλον
[333]   ἐγώ, Πρωταγόρα, μὴ ἀποκάμωμεν  ἀλλὰ   καὶ τὰ λοιπὰ διασκεψώμεθα. ἆρά
[362]   οἷπερ ἔφην ἰέναι πάλαι ὥρα,  ἀλλὰ   Καλλίᾳ τῷ καλῷ χαριζόμενος παρέμεινα.
[328]   ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων πάντων·  ἀλλὰ   κἂν εἰ ὀλίγον ἔστιν τις
[319]   γενναίων, οὐδέν τι μᾶλλον ἀποδέχονται,  ἀλλὰ   καταγελῶσι καὶ θορυβοῦσιν, ἕως ἂν
[317]   οὖν ἀποδιδράσκοντα μὴ δύνασθαι ἀποδρᾶναι,  ἀλλὰ   καταφανῆ εἶναι, πολλὴ μωρία καὶ
[357]   πέμπετε, ὡς οὐ διδακτοῦ ὄντος,  ἀλλὰ   κηδόμενοι τοῦ ἀργυρίου καὶ οὐ
[336]   συμφιλονικεῖν οὔτε Σωκράτει οὔτε Πρωταγόρᾳ,  ἀλλὰ   κοινῇ ἀμφοτέρων δεῖσθαι μὴ μεταξὺ
[324]   Σώκρατες, οὐκέτι μῦθόν σοι ἐρῶ  ἀλλὰ   λόγον. ὧδε γὰρ ἐννόησον· πότερον
[350]   οὕτω θαρραλέοι ὄντες οὐκ ἀνδρεῖοι  ἀλλὰ   μαινόμενοι φαίνονται; καὶ ἐκεῖ αὖ
[344]   γὰρ χαριέντως καὶ μεμελημένως ἔχει—  ἀλλὰ   μακρὸν ἂν εἴη αὐτὸ οὕτω
[338]   πέλαγος τῶν λόγων ἀποκρύψαντα γῆν,  ἀλλὰ   μέσον τι ἀμφοτέρους τεμεῖν. ὣς
[318]   τυγχάνοις ἐπιστάμενος, βελτίων ἂν γένοιο.  ἀλλὰ   μὴ οὕτως, ἀλλ´ ὥσπερ ἂν
[327]   τῶν φαύλων; οἶμαι μὲν οὔ,  ἀλλὰ   ὅτου ἔτυχεν ὑὸς εὐφυέστατος
[341]   καὶ Πρόδικόν γε τόνδε εἰδέναι,  ἀλλὰ   παίζειν καὶ σοῦ δοκεῖν ἀποπειρᾶσθαι
[338]   τούτου ἕνεκα ἕνα ἐπιστάτην γενέσθαι,  ἀλλὰ   πάντες κοινῇ ἐπιστατήσετε. Ἐδόκει πᾶσιν
[345]   ἑκών, τούτων φησὶν ἐπαινέτης εἶναι,  ἀλλὰ   περὶ ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο τὸ
[352]   τε καὶ σοὶ οὐ πείθονται,  ἀλλὰ   πολλούς φασι γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα
[326]   ἀρετή; ἀλλ´ οὐ χρὴ θαυμάζειν,  ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον εἰ μὴ διδακτόν.
[320]   Σώκρατες, ἔφη, οὐ φθονήσω·  ἀλλὰ   πότερον ὑμῖν, ὡς πρεσβύτερος νεωτέροις,
[360]   οὕτως. Ὀρθῶς γε, ἔφην ἐγώ.  ~(ἀλλὰ   ποτέρους φῂς εἰς τὸν πόλεμον
[335]   ἐβουλόμην ἂν οἷός τ´ εἶναι.  ἀλλὰ   σὲ ἐχρῆν ἡμῖν συγχωρεῖν τὸν
[359]   λέγεις· ἀλλ´ οὐ τοῦτο (ἐρωτῶ,  ἀλλὰ   σὺ ἐπὶ τί φῂς ἴτας
[323]   (ἐάν τις ταῦτα μὴ ἔχῃ,  ἀλλὰ   τἀναντία τούτων κακά, ἐπὶ τούτοις
[348]   πράγματος διαλεγόμενοι ἀδυνατοῦσι ἐξελέγξαι·  ~ἀλλὰ   τὰς μὲν τοιαύτας συνουσίας (ἐῶσιν
[310]   καί φασιν σοφώτατον εἶναι λέγειν·  ἀλλὰ   τί οὐ βαδίζομεν παρ´ αὐτόν,
[353]   τοῦτο τὸ πάθημα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι,  ἀλλὰ   τί ποτ´ ἐστίν, καὶ τί
[357]   τοῦτο τὸ πάθημα ἡδονῆς ἡττᾶσθαι,  ἀλλὰ   τί ποτ´ ἐστὶν καὶ τί
[331]   δοκεῖ ἐν αὐτῷ διάφορον εἶναι.  ἀλλὰ   τί τοῦτο διαφέρει; ἔφη· εἰ
[340]   γενέσθαι ἐσθλόν, ὥσπερ Σιμωνίδης,  ἀλλὰ   τὸ ἔμμεναι· ἔστιν δὲ οὐ
[351]   εἶναι δύναμίν τε καὶ ἰσχύν,  ἀλλὰ   τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης
[358]   οὐδέν, ἔφην ἐγώ, Πρόδικε, διαφέρει·  ἀλλὰ   τόδε. εἰ ἀληθῆ τὰ ἔμπροσθέν
[344]   τὸν κείμενόν τις ἂν καταβάλοι,  ἀλλὰ   τὸν μὲν ἑστῶτά ποτε καταβάλοι
[344]   ἂν εἴη αὐτὸ οὕτω διελθεῖν·  ἀλλὰ   τὸν τύπον αὐτοῦ τὸν ὅλον
[324]   τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη—  ἀλλὰ   τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ
[357]   ὡμολογοῦμεν ἐπιστήμης μηδὲν εἶναι κρεῖττον,  ἀλλὰ   τοῦτο ἀεὶ κρατεῖν, ὅπου ἂν
[337]   μὴ ἴσον δὲ νεῖμαι ἑκατέρῳ,  ἀλλὰ   τῷ μὲν σοφωτέρῳ πλέον, τῷ
[335]   σοῦ τε καὶ Πρωταγόρου διαλεγομένων.  ἀλλὰ   χάρισαι ἡμῖν πᾶσιν. Καὶ ἐγὼ
[353]   Οὐκ ὀρθῶς λέγετε, ἄνθρωποι,  ἀλλὰ   ψεύδεσθε, ἔροιντ´ ἂν ἡμᾶς·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006