Alphabétiquement     [«   »]
οὐδεπώποτε 1
οὐδέτερα 2
Οὐκ 12
οὐκ 76
Οὔκ 1
Οὐκέτι 1
οὐκέτι 5
Fréquences     [«    »]
69 ἐστιν
68 τοὺς
67 ὥσπερ
76 οὐκ
79 τῷ
82 πρὸς
84 ἐγὼ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

οὐκ


Pages
[351]   ἡδέα ἐστίν, ἆρα κατὰ τοῦτο  οὐκ   ἀγαθά, μὴ εἴ τι ἀπ´
[351]   καθ´ ὅσον ἡδέα ἐστίν, εἰ  οὐκ   ἀγαθά, τὴν ἡδονὴν αὐτὴν ἐρωτῶν
[351]   τὴν ἡδονὴν αὐτὴν ἐρωτῶν εἰ  οὐκ   ἀγαθόν ἐστιν. Ὥσπερ σὺ λέγεις,
[335]   ἐπεὶ καὶ ταῦτ´ ἂν ἴσως  οὐκ   ἀηδῶς σου ἤκουον. Καὶ ἅμα
[360]   ὁμολογεῖν. Οὐκοῦν ὅλως οἱ (ἀνδρεῖοι  οὐκ   αἰσχροὺς φόβους φοβοῦνται, ὅταν φοβῶνται,
[341]   δεινός ἐστιν ἀνήρ, ἐρωτᾷ (εἰ  οὐκ   αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν. τὸ
[314]   ἀποκρινόμενος εἶπεν, ἄνθρωποι, ἔφη,  οὐκ   ἀκηκόατε ὅτι οὐ σχολὴ αὐτῷ;
[343]   ἐστιν, Πιττακέ, ὡς ἀληθῶς—  οὐκ   ἀληθείᾳ ἀγαθόν, οὐκ ἐπὶ τούτῳ
[344]   δὲ (ἀποκρινόμενον ὅτι Πιττακέ,  οὐκ   ἀληθῆ λέγεις· οὐ γὰρ εἶναι
[345]   ἡμεῖς δὲ οἱ ἰατρικῆς ἰδιῶται  οὐκ   ἄν ποτε γενοίμεθα κακῶς πράξαντες
[345]   στερηθῆναι— δὲ κακὸς ἀνὴρ  οὐκ   ἄν ποτε γένοιτο κακός— ἔστιν
[347]   ἐπιεικῆ καὶ ἀληθῆ, Πιττακέ,  οὐκ   ἄν ποτε ἔψεγον· νῦν δὲ
[312]   ἦν δ´ ἐγώ, πρὸς θεῶν,  οὐκ   ἂν αἰσχύνοιο εἰς τοὺς Ἕλληνας
[356]   ταῦτα, ἄνθρωποι; οἶδ´ ὅτι  οὐκ   ἂν ἔχοιεν ἄλλως λέγειν. Συνεδόκει
[361]   ὥσπερ Πρωταγόρας ἐπεχείρει λέγειν, σαφῶς  οὐκ   ἂν ἦν διδακτόν· νῦν δὲ
[315]   ὄνομα αὐτῷ εἶναι Ἀγάθωνα, καὶ  οὐκ   ἂν θαυμάζοιμι εἰ παιδικὰ Παυσανίου
[361]   πάνυ· καὶ λέγω γε ὅτι  οὐκ   ἂν θαυμάζοιμι εἰ τῶν ἐλλογίμων
[347]   κἀγαθοὶ συμπόται καὶ πεπαιδευμένοι εἰσίν,  οὐκ   ἂν ἴδοις οὔτ´ αὐλητρίδας οὔτε
[335]   ἐμοί τις ἀσχολία ἐστὶν καὶ  οὐκ   ἂν οἷός τ´ εἴην σοι
[350]   ἐγώ, οἱ οὕτω θαρραλέοι ὄντες  οὐκ   ἀνδρεῖοι ἀλλὰ μαινόμενοι φαίνονται; καὶ
[322]   ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ,  οὐκ   ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς— εἰκότως,
[344]   λέγεις, Πιττακέ, ἀδύνατον καὶ  οὐκ   ἀνθρώπειον, ἀλλὰ θεὸς ἂν μόνος
[355]   ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν. ἆρα, φήσει,  οὐκ   ἀξίων ὄντων νικᾶν ἐν ὑμῖν
[344]   δ´ ἐσθλός· (τῷ δὲ κακῷ  οὐκ   ἐγχωρεῖ γενέσθαι, ἀλλ´ ἀεὶ εἶναι
[315]   ἐφαίνοντο· περὶ δὲ ὧν διελέγοντο  οὐκ   ἐδυνάμην ἔγωγε μαθεῖν ἔξωθεν, καίπερ
[355]   γιγνώσκων ἄνθρωπος τἀγαθὰ πράττειν  οὐκ   ἐθέλει διὰ τὰς παραχρῆμα ἡδονάς,
[348]   ἤτοι διαλεγέσθω εἰπέτω ὅτι  οὐκ   ἐθέλει διαλέγεσθαι, ἵνα τούτῳ μὲν
[360]   ποτέρους φῂς εἰς τὸν πόλεμον  οὐκ   ἐθέλειν ἰέναι, καλὸν ὂν καὶ
[352]   πολλούς φασι γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα  οὐκ   ἐθέλειν πράττειν, ἐξὸν αὐτοῖς, ἀλλὰ
[335]   συνουσία ἐγίγνετο· νῦν δὲ ἐπειδὴ  οὐκ   ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις ἀσχολία
[335]   (ἀποκρίσεσιν ταῖς ἔμπροσθεν, καὶ ὅτι  οὐκ   ἐθελήσοι ἑκὼν εἶναι ἀποκρινόμενος διαλέγεσθαι—
[360]   Ἆρ´ οὖν γιγνώσκοντες οἱ δειλοὶ  οὐκ   ἐθέλουσιν ἰέναι ἐπὶ τὸ κάλλιόν
[359]   μὲν ἐθέλουσιν ἰέναι, οἱ δὲ  οὐκ   ἐθέλουσιν. Πότερον, ἔφην ἐγώ, καλὸν
[336]   ἀποτείνων, ἐκκρούων τοὺς λόγους καὶ  οὐκ   ἐθέλων (διδόναι λόγον, ἀλλ´ ἀπομηκύνων
[348]   καὶ νῦν καλῶς Πρωταγόρας ποιεῖν,  οὐκ   ἐθέλων εἴτε δώσει λόγον εἴτε
[328]   μὲν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἡγούμην  οὐκ   εἶναι ἀνθρωπίνην ἐπιμέλειαν ἀγαθοὶ
[330]   οὕτως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ὡς  οὐκ   εἶναι τὸ ἕτερον αὐτῶν οἷον
[331]   λέγει, Πρωταγόρα; σὺ φῂς  οὐκ   εἶναι τὸ ἕτερον μόριον οἷον
[331]   ἔφαμεν ἄλλην δύναμιν ἔχειν καὶ  οὐκ   εἶναι τὸ ἕτερον οἷον τὸ
[321]   ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν  οὐκ   εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ
[340]   ἐστιν τὸ εἶναι τῷ γενέσθαι,  οὐκ   ἐναντία λέγει Σιμωνίδης αὐτὸς
[337]   ἡμῖν τοῖς ἀκούουσιν εὐδοκιμοῖτε καὶ  οὐκ   ἐπαινοῖσθε— εὐδοκιμεῖν μὲν γὰρ ἔστιν
[312]   παιδοτρίβου; τούτων γὰρ σὺ ἑκάστην  οὐκ   ἐπὶ τέχνῃ ἔμαθες, ὡς δημιουργὸς
[360]   ὁμολογίας. Τί δ´ ἀνδρεῖος;  οὐκ   ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ
[343]   ὡς ἀληθῶς— οὐκ ἀληθείᾳ ἀγαθόν,  οὐκ   ἐπὶ τούτῳ λέγει τὴν ἀλήθειαν,
[357]   ἡμῖν τὸν (βίον; ἆρ´ ἂν  οὐκ   ἐπιστήμη; καὶ ἆρ´ ἂν οὐ
[349]   σκέψιν καὶ ἐρωτᾶν καὶ ἀνακοινοῦσθαι;  οὐκ   ἔσθ´ ὅπως οὔ. καὶ νῦν
[325]   τοὺς ὑεῖς διδάσκονται, ἐφ´ οἷς  οὐκ   ἔστι θάνατος ζημία ἐὰν
[351]   αὖ καὶ τῶν ἀνιαρῶν  οὐκ   ἔστι κακά, ἔστι δ´
[344]   ἔχοι τὸ γέρας, ἄνδρα δ´  οὐκ   ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι,
[344]   ἀγαθὸν ἐπειδὰν ἀμήχανος συμφορὰ καθέλῃ,  οὐκ   ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι·
[351]   ἔστι μὲν τῶν ἡδέων  οὐκ   ἔστιν ἀγαθά, ἔστι δ´ αὖ
[314]   μέγας (κίνδυνος. μαθήματα δὲ  οὐκ   ἔστιν ἐν ἄλλῳ ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν,
[324]   πότερον ἔστιν τι ἓν  οὐκ   ἔστιν οὗ ἀναγκαῖον πάντας τοὺς
[330]   ἔχει; ὥσπερ τὰ τοῦ προσώπου,  οὐκ   ἔστιν ὀφθαλμὸς οἷον τὰ ὦτα,
[330]   καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια  οὐκ   ἔστιν τὸ ἕτερον οἷον τὸ
[351]   ἡδέως βιοὺς τὸν βίον τελευτήσειεν;  οὐκ   εὖ ἄν σοι δοκεῖ οὕτως
[338]   καὶ ἐμέ τε Καλλίας  οὐκ   ἔφη ἀφήσειν καὶ ἑλέσθαι ἐδέοντο
[322]   οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε  οὐκ   ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε
[319]   διδακτὸν (εἶναι, σοὶ δὲ λέγοντι  οὐκ   ἔχω ὅπως {ἂν} ἀπιστῶ. ὅθεν
[320]   ἓξ μῆνας γεγονέναι, (ἀπέδωκε τούτῳ  οὐκ   ἔχων ὅτι χρήσαιτο αὐτῷ. καὶ
[338]   καὶ Πρωταγόρας πάνυ μὲν  οὐκ   ἤθελεν, ὅμως δὲ ἠναγκάσθη ὁμολογῆσαι
[320]   μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη  (οὐκ   ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις
[341]   τῷ Πιττακῷ ὅτι τὰ ὀνόματα  οὐκ   ἠπίστατο ὀρθῶς διαιρεῖν ἅτε Λέσβιος
[335]   Καὶ ἐγώ— ἔγνων γὰρ ὅτι  οὐκ   ἤρεσεν αὐτὸς αὑτῷ ταῖς (ἀποκρίσεσιν
[350]   δὲ καὶ οἱ θαρραλέοι ἀνδρεῖοι,  οὐκ   ἠρωτήθην— εἰ γάρ με τότε
[322]   (ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ  οὐκ   ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν
[352]   πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τι,  οὐκ   ἰσχυρὸν οὐδ´ ἡγεμονικὸν οὐδ´ ἀρχικὸν
[349]   πρᾶγμα ἔχον ἑαυτοῦ δύναμιν ἕκαστον,  οὐκ   ὂν οἷον τὸ ἕτερον αὐτῶν
[349]   τὸ ἕτερον; ἔφησθα οὖν σὺ  οὐκ   ὀνόματα ἐπὶ ἑνὶ εἶναι, ἀλλὰ
[338]   χείρων ἔσται ἡμῶν αἱρεθείς,  οὐκ   ὀρθῶς ἂν ἔχοι τὸν χείρω
[339]   ἤτοι τὸ πρότερον ὕστερον  οὐκ   ὀρθῶς λέγει. Εἰπὼν οὖν ταῦτα
[352]   ἔφη, Σώκρατες, καὶ ἄλλα  οὐκ   ὀρθῶς λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι. Ἴθι
[330]   οὖν ὀλίγον πρότερον ἐλέγετε; ἆρ´  οὐκ   ὀρθῶς ὑμῶν κατήκουσα; ἐδόξατέ μοι
[350]   ἐμὸν ὁμολόγημα οὐδαμοῦ ἐπέδειξας ὡς  οὐκ   ὀρθῶς ὡμολόγησα. ἔπειτα τοὺς ἐπισταμένους
[319]   ἐγὼ γὰρ τοῦτο, Πρωταγόρα,  οὐκ   ᾤμην διδακτὸν (εἶναι, σοὶ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006