Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτου 1
τοιούτους 2
τοιούτων 3
τοῖς 55
τοῖσδε 1
τοῖσί 1
τομῶν 1
Fréquences     [«    »]
55 σοι
52 σὺ
52 τῆς
55 τοῖς
60 Σώκρατες
61 ἀλλ´
61
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

τοῖς


Pages
[337]   μάλιστ´ ἂν οὕτως ἐν ἡμῖν  τοῖς   ἀκούουσιν εὐδοκιμοῖτε καὶ οὐκ ἐπαινοῖσθε—
[317]   ἡγοῦνται γὰρ τὸν τοιοῦτον πρὸς  τοῖς   ἄλλοις καὶ πανοῦργον εἶναι. ἐγὼ
[323]   ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ  τοῖς   ἀνθρώποις γίγνεται, τὰ καλὰ καὶ
[322]   καὶ αἰδῶ (οὕτω θῶ ἐν  τοῖς   ἀνθρώποις, ἐπὶ πάντας νείμω;
[329]   δικαιοσύνην καὶ τὴν αἰδῶ πέμψειε  τοῖς   ἀνθρώποις, καὶ αὖ πολλαχοῦ ἐν
[333]   ἐστὶν ἀγαθὰ ἐστιν ὠφέλιμα  τοῖς   ἀνθρώποις; (Καὶ ναὶ μὰ Δί´,
[333]   μὰ Δί´, ἔφη, κἂν μὴ  τοῖς   ἀνθρώποις ὠφέλιμα ᾖ, ἔγωγε καλῶ
[334]   τοῦτο οἱ ἰατροὶ πάντες ἀπαγορεύουσιν  τοῖς   ἀσθενοῦσιν μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ ἀλλ´
[350]   ὁμολογήσαντος ἐξείη ἄν σοι, χρωμένῳ  τοῖς   αὐτοῖς τεκμηρίοις τούτοις, λέγειν ὡς
[355]   ἡδύ τε καὶ ἀνιαρὸν ἐπὶ  τοῖς   αὐτοῖς τούτοις, καὶ λέγωμεν ὅτι
[346]   ἀναγκάζεσθαι, καὶ ἄν τι ὀργισθῶσιν  τοῖς   γονεῦσιν πατρίδι ἀδικηθέντες, αὐτοὺς
[321]   καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε,  τοῖς   δ´ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν,
[320]   τάχει ἐκόσμει· τοὺς δὲ ὥπλιζε,  τοῖς   δ´ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην
[334]   (σώματος ἀγαθόν ἐστιν τῷ ἀνθρώπῳ,  τοῖς   δ´ ἐντὸς ταὐτὸν τοῦτο κάκιστον·
[321]   βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς,  τοῖς   δὲ ῥίζας· ἔστι δ´ οἷς
[348]   ἑαυτοῖς σύνεισιν δι´ ἑαυτῶν, ἐν  τοῖς   ἑαυτῶν λόγοις πεῖραν ἀλλήλων λαμβάνοντες
[335]   ἂν ἐγένετο Πρωταγόρου ὄνομα ἐν  τοῖς   Ἕλλησιν. Καὶ ἐγώ— ἔγνων γὰρ
[326]   θαυμαστόν, εἴπερ ἀληθῆ ἐγὼ ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅτι τούτου τοῦ
[312]   αὐτὸν γενέσθαι— Εἰ μέν τι  τοῖς   ἔμπροσθεν ἔοικεν, δῆλον ὅτι σοφιστὴς
[361]   οὐ διδακτόν ἐστιν ἀρετὴ ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν, νῦν σεαυτῷ τἀναντία (σπεύδεις,
[359]   καλόν, καὶ ἀγαθὸν ὡμολογήσαμεν ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν· τὰς γὰρ καλὰς πράξεις
[332]   Φαίνεται. Μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν ὡμολόγηται ἡμῖν ἀφροσύνη σοφίᾳ
[316]   τὴν φύσιν δοκεῖ ἐνάμιλλος εἶναι  τοῖς   ἡλικιώταις. ἐπιθυμεῖν δέ μοι (δοκεῖ
[351]   τὸ δ´ ἀηδῶς κακόν. Εἴπερ  τοῖς   καλοῖς γ´, ἔφη, ζῴη ἡδόμενος.
[318]   ἔφη, Σώκρατες, καὶ ἐγὼ  τοῖς   καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος. Ἱπποκράτης
[359]   ἔφη, ἐν οἷς σὺ ἔλεγες  τοῖς   λόγοις ἀπεδείχθη ἄρτι ὅτι ἀδύνατον.
[329]   ἀνθρώποις, καὶ αὖ πολλαχοῦ ἐν  τοῖς   λόγοις ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ
[342]   συγγενέσθαι, τὰ μὲν πολλὰ ἐν  τοῖς   λόγοις εὑρήσει (αὐτὸν φαῦλόν τινα
[338]   ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας  τοῖς   λόγοις, ἵνα μεγαλοπρεπέστεροι καὶ εὐσχημονέστεροι
[347]   τε αὐτοὺς οἱ πολλοὶ ἐν  τοῖς   λόγοις οἱ μὲν ταῦτά φασιν
[340]   καιρόν γε παρατετύχηκεν ἡμῖν ἐν  τοῖς   λόγοις Πρόδικος ὅδε. ~κινδυνεύει γάρ
[321]   τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν,  τοῖς   μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις
[334]   καὶ παντοδαπόν, ὥστε καὶ ἐνταῦθα  τοῖς   μὲν ἔξωθεν τοῦ (σώματος ἀγαθόν
[320]   οὕτω πείσας νέμει. νέμων δὲ  τοῖς   μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν,
[321]   τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν· καὶ  τοῖς   μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ´
[334]   ἀπόλλυσιν· ἐπεὶ καὶ τὸ ἔλαιον  τοῖς   μὲν φυτοῖς ἅπασίν ἐστιν πάγκακον
[326]   ἀλλ´ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ  τοῖς   μήπω δεινοῖς γράφειν τῶν παίδων
[325]   τε ζημία θάνατος αὐτῶν  τοῖς   παισὶ καὶ φυγαὶ μὴ μαθοῦσι
[342]   δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὰν βούλωνται ἀνέδην  τοῖς   παρ´ αὑτοῖς συγγενέσθαι σοφισταῖς καὶ
[338]   τῶν λόγων ἑκατέρου. Ταῦτα ἤρεσε  τοῖς   παροῦσι, καὶ πάντες ἐπῄνεσαν, καὶ
[326]   πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ ἐν  τοῖς   πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις
[352]   καὶ τοῦτό σοι δοκεῖ ὥσπερ  τοῖς   πολλοῖς ἀνθρώποις, ἄλλως; δοκεῖ
[358]   ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. ~(Ταῦτα μὲν  τοῖς   πολλοῖς ἀποκεκριμένοι ἂν ἦμεν· ὑμᾶς
[352]   ἀνθρώποις, ἄλλως; δοκεῖ δὲ  τοῖς   πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τι,
[319]   τούτοις οὐδεὶς τοῦτο ἐπιπλήττει ὥσπερ  τοῖς   πρότερον, ὅτι οὐδαμόθεν μαθών, οὐδὲ
[340]   Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ἐν μὲν  τοῖς   πρώτοις αὐτὸς Σιμωνίδης τὴν
[334]   διὰ τῶν ῥινῶν γιγνομένην ἐν  τοῖς   σιτίοις τε καὶ ὄψοις. Εἰπόντος
[342]   ἄλλος ξένος ὢν ἐπιδημήσῃ, συγγίγνονται  τοῖς   σοφισταῖς λανθάνοντες τοὺς ξένους, καὶ
[347]   περὶ ποιήσεως διαλέγεσθαι ὁμοιότατον εἶναι  τοῖς   συμποσίοις τοῖς τῶν φαύλων καὶ
[327]   ἐπὶ Ληναίῳ. σφόδρα ἐν  τοῖς   τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος, ὥσπερ οἱ
[343]   περιγένοιτο αὐτοῦ, αὐτὸς εὐδοκιμήσει ἐν  τοῖς   τότε ἀνθρώποις. εἰς τοῦτο οὖν
[347]   διαλέγεσθαι ὁμοιότατον εἶναι τοῖς συμποσίοις  τοῖς   τῶν φαύλων καὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων.
[337]   καὶ δι´ εὔνοιαν οἱ φίλοι  τοῖς   φίλοις, ἐρίζουσιν δὲ οἱ διάφοροί
[314]   ὅρα, μακάριε, (μὴ περὶ  τοῖς   φιλτάτοις κυβεύῃς τε καὶ κινδυνεύῃς.
[314]   τὸ πλῆθος τῶν σοφιστῶν ἄχθεσθαι  τοῖς   φοιτῶσιν εἰς τὴν οἰκίαν· ἐπειδὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006