Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκιβιάδης 7
Ἀλκιβιάδου 4
Ἀλλ´ 15
ἀλλ´ 61
ἄλλ´ 1
Ἀλλά 1
Ἀλλὰ 12
Fréquences     [«    »]
55 σοι
60 Σώκρατες
55 τοῖς
61 ἀλλ´
61
62 ἀλλὰ
64 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἀλλ´


Pages
[341]   Πρόδικος καὶ οὐδαμῶς Κεῖον.  ἀλλ´   μοι δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης
[359]   δύναμιν· ἀλλ´ οὐ ταῦτα λέγω,  ἀλλ´   τὸ ὕστερον εἶπεν. τὸ
[331]   δ´ ὁσιότης οἷον μὴ δίκαιον,  ἀλλ´   ἄδικον (ἄρα, τὸ δὲ ἀνόσιον;
[344]   δὲ κακῷ οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι,  ἀλλ´   ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη. ὥστε τὸν
[340]   οἴεται Πρωταγόρας, ταὐτὸν ἑαυτῷ λέγοντα,  ἀλλ´   ἄλλο. οὐ γὰρ τοῦτο
[352]   οὐ τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ ἄρχειν  ἀλλ´   ἄλλο τι, τοτὲ μὲν θυμόν,
[346]   ἐπαινέσαι καὶ ἐγκωμιάσαι οὐχ ἑκών,  ἀλλ´   ἀναγκαζόμενος. ταῦτα δὴ καὶ τῷ
[314]   ἔστιν ἐν ἄλλῳ ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν,  ἀλλ´   ἀνάγκη καταθέντα τὴν τιμὴν τὸ
[336]   καὶ οὐκ ἐθέλων (διδόναι λόγον,  ἀλλ´   ἀπομηκύνων ἕως ἂν ἐπιλάθωνται περὶ
[326]   αὐτοὶ ἐφ´ αὑτῶν εἰκῇ πράττωσιν,  ἀλλ´   ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ τοῖς
[317]   ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν αἰσθάνονται,  ἀλλ´   ἅττ´ ἂν οὗτοι διαγγέλλωσι, ταῦτα
[310]   ἐπιλίποιμι οὐδὲν οὔτε τῶν φίλων·  ἀλλ´   αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω
[320]   παιδεύει οὔτε τῳ ἄλλῳ παραδίδωσιν,  ἀλλ´   αὐτοὶ περιιόντες νέμονται ὥσπερ ἄφετοι,
[329]   οὔτε ἀποκρίνασθαι οὔτε αὐτοὶ ἐρέσθαι,  ἀλλ´   ἐάν τις καὶ σμικρὸν ἐπερωτήσῃ
[341]   ἔφη, οὕτως ἔχειν, Πρόδικε·  ἀλλ´   ἐγὼ εὖ οἶδ´ ὅτι καὶ
[334]   σὺ ἀγαθὰ καλεῖς; Οὐδαμῶς, ἔφη·  ἀλλ´   ἔγωγε πολλὰ οἶδ´ ἀνθρώποις
[345]   γένοιτο κακός— ἔστιν γὰρ ἀεί—  ἀλλ´   εἰ μέλλει κακὸς γενέσθαι, δεῖ
[336]   ἀκολουθεῖν, ἀλλ´ οὐ γὰρ δύναμαι,  ἀλλ´   εἴ τι δέῃ θεάσασθαι ἐν
[312]   εἰσιν οἱ τῶν σοφῶν ἐπιστήμονες·  ἀλλ´   (εἴ τις ἔροιτο ἡμᾶς, Τῶν
[327]   διὰ παντὸς ἀναγκάζουσα ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι,  ἀλλ´   εἶεν ἄγριοί τινες οἷοίπερ οὓς
[323]   ἔχοντας, ἵνα μὴ τοιοῦτοι ὦσιν,  ἀλλ´   ἐλεοῦσιν· οἷον τοὺς αἰσχροὺς
[331]   καὶ εἴ σοι δοκεῖ" ἐλέγχεσθαι,  ἀλλ´   ἐμέ τε καὶ σέ· τὸ
[352]   περὶ τοιούτου αὐτοῦ ὄντος διανοοῦνται,  ἀλλ´   ἐνούσης πολλάκις ἀνθρώπῳ ἐπιστήμης οὐ
[342]   σοφισταὶ πλεῖστοι γῆς ἐκεῖ εἰσιν·  ἀλλ´   ἐξαρνοῦνται καὶ σχηματίζονται ἀμαθεῖς εἶναι,
[335]   δοκοῦντα τὴν συνουσίαν ἡμῖν γίγνεσθαι,  ἀλλ´   ἐπειδὰν σὺ βούλῃ διαλέγεσθαι ὡς
[315]   ἐν τῷ πρόσθεν εἶναι Πρωταγόρου,  ἀλλ´   ἐπειδὴ αὐτὸς ἀναστρέφοι καὶ οἱ
[355]   ἀνιαρῷ καὶ ἀγαθῷ καὶ κακῷ,  ἀλλ´   ἐπειδὴ δύο ἐφάνη ταῦτα, δυοῖν
[312]   τέχνῃ ἔμαθες, ὡς δημιουργὸς ἐσόμενος,  ἀλλ´   ἐπὶ παιδείᾳ, ὡς τὸν ἰδιώτην
[320]   ἐστιν ἀρετή, μὴ φθονήσῃς  ἀλλ´   ἐπίδειξον. Ἀλλ´, Σώκρατες, ἔφη,
[313]   τούτῳ ξένῳ τὴν σὴν ψυχήν,  ἀλλ´   ἑσπέρας ἀκούσας, ὡς φῄς, ὄρθριος
[354]   τούτῳ εἰσὶν πᾶσαι αἱ ἀποδείξεις.  ἀλλ´   ἔτι καὶ νῦν ἀναθέσθαι ἔξεστιν,
[345]   τε καὶ κακὰ ἑκόντα ἐργάζεσθαι,  ἀλλ´   εὖ ἴσασιν ὅτι πάντες οἱ
[338]   λίαν, εἰ μὴ ἡδὺ Πρωταγόρᾳ,  ἀλλ´   ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας
[354]   ἀποβλέψαντες αὐτὰ ἀγαθὰ καλεῖτε,  ἀλλ´   ἡδονάς τε καὶ λύπας;
[329]   ἑτέρων, ἀλλήλων καὶ τοῦ ὅλου,  ἀλλ´   μεγέθει καὶ σμικρότητι; Ἐκείνως
[334]   τοῖς ἀσθενοῦσιν μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ  ἀλλ´   ὅτι σμικροτάτῳ ἐν τούτοις
[356]   ἀναξία ἡδονῇ πρὸς λύπην ἐστίν,  ἀλλ´   ὑπερβολὴ ἀλλήλων καὶ ἔλλειψις;
[348]   διασαφεῖν; ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ·  ἀλλ´   ἤτοι διαλεγέσθω εἰπέτω ὅτι
[352]   πράττειν ἃν ἐπιστήμη κελεύῃ,  ἀλλ´   ἱκανὴν εἶναι τὴν φρόνησιν βοηθεῖν
[311]   ἤκουσα, παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου·  ἀλλ´   ἴωμεν. Καὶ ἐγὼ εἶπον· Μήπω,
[341]   οἱ ἄλλοι, οὐ τὸ κακόν,  ἀλλ´   ἂν μὴ ῥᾴδιον
[312]   τὴν παρὰ Πρωταγόρου μάθησιν (ἔσεσθαι,  ἀλλ´   οἵαπερ παρὰ τοῦ γραμματιστοῦ
[331]   πρᾶγμα, οὐδὲ δικαιοσύνη οἷον ὅσιον  ἀλλ´   οἷον μὴ ὅσιον· δ´
[331]   καὶ ὁσιότης οἷον δικαιοσύνη.  ἀλλ´   ὅρα εἰ διακωλύεις ἀποκρίνεσθαι,
[346]   γελοῖον γὰρ ἂν εἴη πολλαχῇ—  ἀλλ´   ὅτι αὐτὸς καὶ τὰ μέσα
[336]   ἐμαυτοῦ δέομαι θέουσιν τούτοις ἀκολουθεῖν,  ἀλλ´   οὐ γὰρ δύναμαι, ἀλλ´ εἴ
[359]   δὲ αὑτοῦ ἕκαστον ἔχειν δύναμιν·  ἀλλ´   οὐ ταῦτα λέγω, ἀλλ´
[359]   ἀνθρώπων. Ἀληθῆ, ἔφην ἐγώ, λέγεις·  ἀλλ´   οὐ τοῦτο (ἐρωτῶ, ἀλλὰ σὺ
[326]   ἀπορεῖς εἰ διδακτόν ἐστιν ἀρετή;  ἀλλ´   οὐ χρὴ θαυμάζειν, ἀλλὰ πολὺ
[310]   Διπλῆ ἂν εἴη χάρις.  ἀλλ´   οὖν ἀκούετε. Τῆς γὰρ παρελθούσης
[327]   πολλάκις δ´ ἂν φαύλου ἀγαθός·  ἀλλ´   οὖν αὐληταί γ´ ἂν πάντες
[338]   γ´ ἐμὸν οὐδέν μοι διαφέρει.  ἀλλ´   οὑτωσὶ ἐθέλω ποιῆσαι, ἵν´
[354]   ἐγὼ λέγω, ἔχετε ἡμῖν εἰπεῖν·  ἀλλ´   οὐχ ἕξετε. Ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις,
[354]   ἔχοιτε ἂν καὶ ἡμῖν εἰπεῖν·  ἀλλ´   οὐχ ἕξετε. Οὐδ´ ἐμοὶ δοκοῦσιν,
[331]   ὡς ἅπαντά ἐστιν ὅμοια ἀλλήλοις.  ἀλλ´   οὐχὶ τὰ ὅμοιόν τι ἔχοντα
[343]   φανείη ἂν καὶ οὐ Σιμωνίδου  ἀλλ´   ὑπερβατὸν δεῖ θεῖναι ἐν τῷ
[349]   τῷ ὅλῳ οὗ μόριά ἐστιν,  ἀλλ´   ὡς τὰ τοῦ προσώπου μόρια
[356]   οὐ γὰρ ἔσθ´ ὅτῳ ἄλλῳ.  ἀλλ´   ὥσπερ (ἀγαθὸς ἱστάναι ἄνθρωπος, συνθεὶς
[318]   ἂν γένοιο. ἀλλὰ μὴ οὕτως,  ἀλλ´   ὥσπερ ἂν εἰ αὐτίκα μάλα
[341]   Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν ὥσπερ σὺ ὑπολαμβάνεις,  ἀλλ´   ὥσπερ περὶ τοῦ δεινοῦ" Πρόδικός
[337]   τούτου τοῦ (ἀξιώματος ἄξιον ἀποφήνασθαι,  ἀλλ´   ὥσπερ τοὺς φαυλοτάτους τῶν ἀνθρώπων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006