Alphabétiquement     [«   »]
Ἐγώ 1
Ἐγὼ 4
ἐγώ 90
ἐγὼ 84
ἔγωγ´ 4
ἔγωγέ 1
ἔγωγε 14
Fréquences     [«    »]
76 οὐκ
82 πρὸς
79 τῷ
84 ἐγὼ
84 ταῦτα
88 τι
89 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἐγὼ


Pages
[318]   ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι. (Καὶ  ἐγὼ   ἀκούσας εἶπον· Πρωταγόρα, τοῦτο
[343]   αὐτὸ κοινῇ ἅπαντες, εἰ ἄρα  ἐγὼ   ἀληθῆ λέγω. εὐθὺς γὰρ τὸ
[349]   τούτων. ὧδε δὲ γνώσῃ ὅτι  ἐγὼ   ἀληθῆ λέγω· εὑρήσεις γὰρ πολλοὺς
[338]   πως· Ἡγοῦμαι, ἔφη, Σώκρατες,  ἐγὼ   ἀνδοὶ παιδείας ~μέγιστον μέρος εἶναι
[338]   τὸν ἀποκρινόμενον ἀποκρίνεσθαι· ἐπειδὰν δὲ  ἐγὼ   ἀποκρίνωμαι ὁπός´ ἂν οὗτος βούληται
[311]   εἰς τὴν αὐλὴν περιῇμεν· καὶ  ἐγὼ   (ἀποπειρώμενος τοῦ Ἱπποκράτους τῆς ῥώμης
[319]   παρασκευαστὸν ἀνθρώποις, δίκαιός εἰμι εἰπεῖν.  ἐγὼ   γὰρ Ἀθηναίους, ὥσπερ καὶ οἱ
[310]   ἵνα ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ.  ἐγὼ   γὰρ ἅμα μὲν καὶ νεώτερός
[328]   ποιοῦμαι (ἀκηκοέναι ἀκήκοα Πρωταγόρου.  ἐγὼ   γὰρ ἐν μὲν τῷ ἔμπροσθεν
[351]   καλεῖς κακὰ καὶ ἀνιαρὰ ἀγαθά;  ἐγὼ   γὰρ λέγω, καθ´ ἡδέα
[345]   τινῶν οἳ ἑκόντες κακὰ ποιοῦσιν.  ἐγὼ   γὰρ σχεδόν τι οἶμαι τοῦτο,
[319]   σὲ εἰρήσεται ἅπερ νοῶ.  ἐγὼ   γὰρ τοῦτο, Πρωταγόρα, οὐκ
[310]   ἀναστὰς οὕτω δεῦρο ἐπορευόμην. Καὶ  ἐγὼ   γιγνώσκων αὐτοῦ τὴν ἀνδρείαν καὶ
[338]   (Πρωταγόρας ἀποκρίνεσθαι, οὗτος μὲν ἐρωτάτω,  ἐγὼ   δὲ ἀποκρινοῦμαι, καὶ ἅμα πειράσομαι
[331]   ~Πρωταγόρας γὰρ (ὅδε ταῦτα ἀπεκρίνατο,  ἐγὼ   δὲ ἠρώτων. εἰ οὖν εἴποι·
[350]   ὁμολογίαν σοφία ἐστὶν ἰσχύς.  ἐγὼ   δὲ οὐδαμοῦ οὐδ´ ἐνταῦθα ὁμολογῶ
[335]   συνουσίας ποιεῖσθαι (σοφὸς γὰρ εἶ—  ἐγὼ   δὲ τὰ μακρὰ ταῦτα ἀδύνατος,
[316]   ἄλλαι δυσμένειαί τε καὶ ἐπιβουλαί.  ἐγὼ   δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην φημὶ
[317]   ταῖς τέχναις ταύταις παραπετάσμασιν ἐχρήσαντο.  ~ἐγὼ   δὲ τούτοις (ἅπασιν κατὰ τοῦτο
[335]   ἐπειδὰν σὺ βούλῃ διαλέγεσθαι ὡς  ἐγὼ   δύναμαι ἕπεσθαι, τότε σοι διαλέξομαι.
[336]   τῶν ἀκουόντων· ἐπεὶ Σωκράτη γε  ἐγὼ   ἐγγυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσθαι, οὐχ ὅτι
[329]   ἀρετὴν φῂς διδακτὸν εἶναι, καὶ  ἐγὼ   εἴπερ ἄλλῳ τῳ ἀνθρώπων πειθοίμην
[347]   ἀποκρίνεσθαι, ἐρωτᾶν τὸν ἕτερον. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Ἐπιτρέπω μὲν ἔγωγε Πρωταγόρᾳ
[335]   ἀλλὰ χάρισαι ἡμῖν πᾶσιν. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον— ἤδη δὲ ἀνειστήκη ὡς
[340]   ἔχει ἐπανορθοῖς. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Κακὸν ἄρα μοι εἴργασται,
[313]   οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν. ~(Καὶ  ἐγὼ   εἶπον μετὰ τοῦτο· Τί οὖν;
[311]   τῷ Ἱππονίκου· ἀλλ´ ἴωμεν. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε ἴωμεν—
[340]   ὡς ἅπασιν δοκεῖ ἀνθρώποις. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Νὴ τὸν Δία, εἰς
[318]   ἐμὲ ὑπὲρ τοῦ νεανίσκου. ~(Καὶ  ἐγὼ   εἶπον ὅτι αὐτή μοι
[339]   πᾶν σοι διεξέλθω; Καὶ  ἐγὼ   εἶπον ὅτι Οὐδὲν δεῖ· ἐπίσταμαί
[330]   ἔφη, ἔχει, Σώκρατες. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Οὐδὲν ἄρα ἐστὶν τῶν
[360]   ἐπινεῦσαι ἠθέλησεν ἐσίγα τε. Καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Τί δή, Πρωταγόρα,
[334]   ἀνεθορύβησαν ὡς εὖ λέγοι, καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Πρωταγόρα, ἐγὼ τυγχάνω
[316]   προσῇμεν πρὸς τὸν Πρωταγόραν, (καὶ  ἐγὼ   εἶπον· Πρωταγόρα, πρὸς σέ
[349]   ὅπως οὔ. καὶ νῦν δὴ  ἐγὼ   ἐκεῖνα, ἅπερ τὸ πρῶτον ἠρώτων
[329]   ταῦτ´ ἐστὶν νυνδὴ  ἐγὼ   (ἔλεγον πάντα ὀνόματα τοῦ αὐτοῦ
[352]   λύπης ὧν νυνδὴ  ἐγὼ   ἔλεγον ὑπό τινος τούτων κρατουμένους
[336]   σοι ὅτι πολὺ σοῦ μᾶλλον  ἐγὼ   ἐμαυτοῦ δέομαι θέουσιν τούτοις ἀκολουθεῖν,
[341]   ἄπειρος εἶναι φαίνῃ, οὐχ ὥσπερ  ἐγὼ   ἔμπειρος διὰ τὸ μαθητὴς εἶναι
[326]   οὐδὲν γὰρ θαυμαστόν, εἴπερ ἀληθῆ  ἐγὼ   ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅτι
[348]   ἕως ἂν ἐντύχῃ. ὥσπερ καὶ  ἐγὼ   ἕνεκα τούτου σοὶ ἡδέως διαλέγομαι
[346]   αἰσχρόν, ἄκων δ´ ἔστιν οὓς  ἐγὼ   ἐπαινῶ καὶ φιλῶ. σὲ οὖν,
[328]   ἐπιδειξάμενος ἀπεπαύσατο τοῦ λόγου. καὶ  ἐγὼ   ἐπὶ μὲν πολὺν χρόνον κεκηλημένος
[341]   οὕτως ἔχειν, Πρόδικε· ἀλλ´  ἐγὼ   εὖ οἶδ´ ὅτι καὶ Σιμωνίδης
[359]   ἄλλων μορίων τῆς ἀρετῆς. καὶ  ἐγὼ   εὐθὺς τότε πάνυ ἐθαύμασα τὴν
[341]   οὑτοσὶ νουθετεῖ ἑκάστοτε, ὅταν ἐπαινῶν  ἐγὼ   σὲ ἄλλον τινὰ
[351]   βούλει ἡγεμονεύειν τῆς σκέψεως,  ἐγὼ   ἡγῶμαι; Δίκαιος, ἔφη, σὺ ἡγεῖσθαι·
[311]   ἔνδον καταλάβωμεν; καταλύει δ´, ὡς  ἐγὼ   ἤκουσα, παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου·
[352]   ἄλλα πράττειν· καὶ ὅσους δὴ  ἐγὼ   ἠρόμην ὅτι ποτε αἴτιόν ἐστι
[331]   σμικρὸν ἔχῃ τὸ ὅμοιον. Καὶ  ἐγὼ   θαυμάσας εἶπον πρὸς αὐτόν·
[328]   Τοιοῦτόν σοι, ἔφη, Σώκρατες,  ἐγὼ   καὶ μῦθον καὶ λόγον εἴρηκα,
[361]   μᾶλλον τοῦ Ἐπιμηθέως· χρώμενος  ἐγὼ   καὶ προμηθούμενος ὑπὲρ τοῦ βίου
[338]   αὐτὸ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι, καὶ  ἐγὼ   καὶ ὑμεῖς κοινῇ δεησόμεθα αὐτοῦ
[354]   λυπεῖσθαι (ἀγαθόν, πρὸς  ἐγὼ   λέγω, ἔχετε ἡμῖν εἰπεῖν· ἀλλ´
[335]   τοι, ἔφην, Πρωταγόρα, οὐδ´  ἐγὼ   λιπαρῶς ἔχω παρὰ τὰ σοὶ
[330]   τοῦτο δίκαιόν ἐστιν ἄδικον;  ἐγὼ   μὲν ἂν αὐτῷ ἀποκριναίμην ὅτι
[331]   δὲ ἀνόσιον; τί αὐτῷ ἀποκρινούμεθα;  ἐγὼ   μὲν γὰρ αὐτὸς ὑπέρ γε
[336]   Κρίσωνα θέοντας, τούτου δέου συγκαθεῖναι·  ἐγὼ   μὲν γὰρ οὐ δύναμαι ταχὺ
[337]   πλέον, τῷ δὲ ἀμαθεστέρῳ ἔλαττον.  ἐγὼ   μὲν καὶ αὐτός, Πρωταγόρα
[361]   σὺ μακρὸν λόγον ἑκάτερος ἀπετείναμεν,  ἐγὼ   μὲν λέγων ὡς οὐ διδακτὸν
[337]   φαυλοτάτους τῶν ἀνθρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις.  ἐγὼ   μὲν οὖν καὶ δέομαι καὶ
[346]   δίκαν ὑγιὴς ἀνήρ· οὔ μιν  ἐγὼ   μωμήσομαι— οὐ γάρ εἰμι φιλόμωμος—
[328]   εἰς ἀρετήν, ἀγαπητόν. ὧν δὴ  ἐγὼ   οἶμαι εἷς εἶναι, καὶ διαφερόντως
[341]   πολλῶν πραγμάτων γίγνηται. Ἀλλὰ καὶ  ἐγὼ   οἶμαι, ἔφην, Πρωταγόρα, τοῦτο
[338]   ἑλέσθαι ἐδέοντο ἐπιστάτην. εἶπον οὖν  ἐγὼ   ὅτι αἰσχρὸν εἴη βραβευτὴν ἑλέσθαι
[335]   οὖν σου παραμεῖναι ἡμῖν· ὡς  ἐγὼ   οὐδ´ ἂν ἑνὸς ἥδιον ἀκούσαιμι
[317]   τοῖς ἄλλοις καὶ πανοῦργον εἶναι.  ἐγὼ   οὖν τούτων τὴν ἐναντίαν ἅπασαν
[320]   τῶν οἰκείων οὔτε τῶν ἀλλοτρίων.  ἐγὼ   οὖν, Πρωταγόρα, εἰς ταῦτα
[361]   οὕτως ἂν ἥκιστα εἴη διδακτόν.  ἐγὼ   οὖν, Πρωταγόρα, πάντα ταῦτα
[346]   καὶ μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς  ἐγὼ   πάντας φιλέω καὶ ἐπαίνημι— καὶ
[340]   τῷ ἀνδρί. δοκῶ οὖν μοι  ἐγὼ   παρακαλεῖν σέ· ὥσπερ ἔφη Ὅμηρος
[316]   καλός, ὡς φῂς σὺ καὶ  ἐγὼ   πείθομαι, καὶ Κριτίας Καλλαίσχρου.
[335]   τῇ βραχυλογίᾳ. Σώκρατες, ἔφη,  ἐγὼ   πολλοῖς ἤδη εἰς ἀγῶνα λόγων
[328]   ἐὰν μὲν βούληται, ἀποδέδωκεν  ἐγὼ   πράττομαι ἀργύριον· (ἐὰν δὲ μή,
[340]   ἀνέρος ἀμφότεροί περσχῶμεν, ἀτὰρ καὶ  ἐγὼ   σὲ παρακαλῶ, μὴ ἡμῖν
[342]   γυναῖκες. γνοῖτε δ´ ἂν ὅτι  ἐγὼ   ταῦτα ἀληθῆ λέγω καὶ Λακεδαιμόνιοι
[310]   ἔφη, ἐγρήγορας καθεύδεις; Καὶ  ἐγὼ   τὴν φωνὴν γνοὺς αὐτοῦ, Ἱπποκράτης,
[339]   καὶ ἔπαινον (τῶν ἀκουόντων· καὶ  ἐγὼ   τὸ μὲν πρῶτον, ὡσπερεὶ ὑπὸ
[345]   φησὶ γάρ— τοὔνεκεν οὔ ποτ´  ἐγὼ   τὸ μὴ γενέσθαι δυνατὸν διζήμενος
[352]   ἐπίδειξον, ἵνα ἐπισκέψωμαι σαφέστερον, καὶ  ἐγὼ   τοιοῦτόν τι ποθῶ πρὸς τὴν
[318]   ἐρωτᾷς, ἔφη, Σώκρατες, καὶ  ἐγὼ   τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος.
[334]   καὶ ἐγὼ εἶπον· Πρωταγόρα,  ἐγὼ   τυγχάνω ἐπιλήσμων τις ὢν ἄνθρωπος,
[337]   ἄνδρες, ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι  ἐγὼ   ὑμᾶς συγγενεῖς τε καὶ οἰκείους
[347]   ἀληθῆ λέγειν, διὰ ταῦτά σε  ἐγὼ   ψέγω. ταῦτά μοι δοκεῖ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006