Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπροσθεν 10
ἔμπυρον 1
ἐμῶν 1
ἐν 112
ἔν 1
Ἕν 1
ἕν 1
Fréquences     [«    »]
106 δ´
107 τοῦ
108 ὡς
112 ἐν
115
119 ἔφη
121 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

ἐν


Pages
[314]   τοῦ καπήλου καὶ ἐμπόρου ἔξεστιν  ἐν   ἄλλοις ἀγγείοις ἀποφέρειν, καὶ πρὶν
[314]   (κίνδυνος. μαθήματα δὲ οὐκ ἔστιν  ἐν   ἄλλῳ ἀγγείῳ ἀπενεγκεῖν, ἀλλ´ ἀνάγκη
[323]   μετέχειν αὐτῆς, μὴ εἶναι  ἐν   ἀνθρώποις. Ὅτι μὲν οὖν πάντ´
[358]   οὐδ´ (ἔστι τοῦτο, ὡς ἔοικεν,  ἐν   ἀνθρώπου φύσει, ἐπὶ οἴεται
[320]   Ἀλκιβιάδου, ἀποσπάσας ἀπὸ τούτου, καταθέμενος  ἐν   Ἀρίφρονος ἐπαίδευε· καὶ πρὶν ἓξ
[327]   νόμιμα— εἰ οὖν οὕτω καὶ  ἐν   αὐλήσει πᾶσαν προθυμίαν καὶ ἀφθονίαν
[314]   καταθέντα τὴν τιμὴν τὸ μάθημα  ἐν   αὐτῇ τῇ ψυχῇ λαβόντα καὶ
[328]   ἄξιον τοῦτο κατηγορεῖν· ἔτι γὰρ  ἐν   αὐτοῖς εἰσιν ἐλπίδες· νέοι γάρ.
[309]   μέντοι, Σώκρατες, ὥς γ´  ἐν   αὐτοῖς ἡμῖν εἰρῆσθαι, καὶ πώγωνος
[331]   δίκαιον, ἀλλά τί μοι δοκεῖ  ἐν   αὐτῷ διάφορον εἶναι. ἀλλὰ τί
[354]   λύπας μείζους παρασκευάζῃ τῶν  ἐν   (αὐτῷ ἡδονῶν· ἐπεὶ εἰ κατ´
[354]   ὅταν μείζους λύπας τῶν  ἐν   αὐτῷ οὐσῶν ἀπαλλάττῃ μείζους
[335]   αὐτός, καὶ ἐν μακρολογίᾳ καὶ  ἐν   βραχυλογίᾳ οἷός τ´ εἶ συνουσίας
[335]   βραχέα (οὕτως ὥστε μηδένα σοῦ  ἐν   βραχυτέροις εἰπεῖν· εἰ οὖν μέλλεις
[323]   ἀρετῆς, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον.  ἐν   γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ὥσπερ
[323]   οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον·  ἐν   δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ
[317]   ἐκεῖ γὰρ προϋπῆρχε τὰ βάθρα—  ἐν   δὲ τούτῳ Καλλίας τε καὶ
[343]   Ἀπόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν  ἐν   Δελφοῖς, γράψαντες ταῦτα δὴ
[327]   τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος, ὥσπερ οἱ  ἐν   ἐκείνῳ τῷ χορῷ μισάνθρωποι, ἀγαπήσαις
[318]   ἀφικόμην. Ἱπποκράτης γὰρ ὅδε τυγχάνει  ἐν   ἐπιθυμίᾳ ὢν τῆς σῆς συνουσίας·
[356]   ἐγγύς, ταύτην τὴν πρᾶξιν πρακτέον  ἐν   ἂν ταῦτ´ ἐνῇ· ἐὰν
[321]   καὶ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν,  ἐν   ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι
[337]   οἱ λέγοντες μάλιστ´ ἂν οὕτως  ἐν   ἡμῖν τοῖς ἀκούουσιν εὐδοκιμοῖτε καὶ
[315]   διερωτᾶν τὸν Ἱππίαν, δ´  ἐν   θρόνῳ καθήμενος ἑκάστοις αὐτῶν διέκρινεν
[315]   ἐν τῷ κατ´ ἀντικρὺ προστῴῳ  ἐν   θρόνῳ· περὶ αὐτὸν δ´ ἐκάθηντο
[315]   μετ´ ἐκείνου, εὖ πως καὶ  ἐν   κόσμῳ περιεσχίζοντο οὗτοι οἱ ἐπήκοοι
[342]   τε καὶ πλείστη τῶν Ἑλλήνων  ἐν   Κρήτῃ τε καὶ (ἐν Λακεδαίμονι,
[315]   ἐπήκοοι ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ  ἐν   κύκλῳ περιιόντες ἀεὶ εἰς τὸ
[315]   οὖν Πρόδικος ἔτι κατέκειτο, ἐγκεκαλυμμένος  ἐν   κῳδίοις τισὶν καὶ στρώμασιν καὶ
[342]   Ἑλλήνων ἐν Κρήτῃ τε καὶ  (ἐν   Λακεδαίμονι, καὶ σοφισταὶ πλεῖστοι γῆς
[337]   ἀκουόντων ἄνευ ἀπάτης, ἐπαινεῖσθαι δὲ  ἐν   λόγῳ πολλάκις παρὰ δόξαν ψευδομένων—
[335]   φῂς δὲ καὶ αὐτός, καὶ  ἐν   μακρολογίᾳ καὶ ἐν βραχυλογίᾳ οἷός
[340]   Πρόδικος. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ,  ἐν   μὲν τοῖς πρώτοις αὐτὸς
[328]   ἀκήκοα Πρωταγόρου. ἐγὼ γὰρ  ἐν   μὲν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἡγούμην
[347]   φωνῆς, λέγοντάς τε καὶ ἀκούοντας  ἐν   μέρει ἑαυτῶν κοσμίως, κἂν πάνυ
[327]   σοι ἀδικώτατος φαίνεται ἄνθρωπος τῶν  ἐν   νόμοις καὶ ἀνθρώποις τεθραμμένων, δίκαιον
[311]   τὸ ἀργύριον ὡς τίνι ὄντι  ἐν   νῷ ἔχεις Πολυκλείτῳ τε καὶ
[311]   ὡς τίνι ὄντι τῷ Πρωταγόρᾳ  ἐν   νῷ ἔχετε χρήματα τελεῖν; τί
[315]   Πρόδικος Κεῖος— ἦν δὲ  ἐν   οἰκήματί τινι, πρὸ τοῦ
[326]   ἀγαθῶν ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν ~(ἀναγκάζουσιν,  ἐν   οἷς πολλαὶ μὲν νουθετήσεις ἔνεισιν
[359]   μή; Ἀλλὰ τοῦτό γ´, ἔφη,  ἐν   οἷς σὺ ἔλεγες τοῖς λόγοις
[357]   δὴ ἡδονῆς τε καὶ λύπης  ἐν   ὀρθῇ τῇ αἱρέσει ἐφάνη ἡμῖν
[344]   τίνα οὖν ἀμήχανος συμφορὰ καθαιρεῖ  ἐν   πλοίου ἀρχῇ; δῆλον ὅτι οὐ
[356]   καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν καὶ  ἐν   ταῖς αἱρέσεσιν τῶν μεγάλων τε
[326]   καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ  ἐν   ταῖς ἄλλαις πράξεσιν. καὶ ταῦτα
[342]   δὲ ἀποκρυψάμενοι ἐκεῖνο ἐξηπατήκασιν τοὺς  ἐν   ταῖς πόλεσι λακωνίζοντας, καὶ οἱ
[317]   λαθεῖν τῶν ἀνθρώπων τοὺς δυναμένους  ἐν   ταῖς πόλεσι πράττειν, ὧνπερ ἕνεκα
[356]   μεταλαμβάνειν ταὐτὰ καὶ μεταμέλειν καὶ  ἐν   ταῖς πράξεσιν καὶ ἐν ταῖς
[335]   οὐκέτι ἐμὸν ἔργον εἶναι παρεῖναι  ἐν   ταῖς συνουσίαις, Ἀλλά τοι, ἔφην,
[316]   ἰόντα εἰς πόλεις μεγάλας, καὶ  ἐν   ταύταις πείθοντα τῶν νέων τοὺς
[342]   αὐτοὶ διδάσκουσιν. εἰσὶν δὲ  ἐν   ταύταις ταῖς πόλεσιν οὐ μόνον
[344]   χρόνον τινά· γενόμενον δὲ διαμένειν  (ἐν   ταύτῃ τῇ ἕξει καὶ εἶναι
[319]   περὶ μὲν οὖν ὧν οἴονται  ἐν   τέχνῃ εἶναι, οὕτω διαπράττονται· ἐπειδὰν
[323]   μαινόμενον· ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ  ἐν   τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν
[361]   σκέψει (σφήλῃ ἐξαπατήσας, ὥσπερ καὶ  ἐν   τῇ διανομῇ ἠμέλησεν ἡμῶν, ὡς
[316]   δέ μοι (δοκεῖ ἐλλόγιμος γενέσθαι  ἐν   τῇ πόλει, τοῦτο δὲ οἴεταί
[361]   ἡμᾶς Ἐπιμηθεὺς ἐκεῖνος καὶ  ἐν   τῇ σκέψει (σφήλῃ ἐξαπατήσας, ὥσπερ
[317]   πολλά γε ἔτη ἤδη εἰμὶ  ἐν   τῇ τέχνῃ· καὶ γὰρ καὶ
[356]   μετρητικήν, ὡμολόγει. Τί δ´ εἰ  ἐν   τῇ τοῦ περιττοῦ καὶ ἀρτίου
[314]   δὴ καὶ πολὺ μείζων κίνδυνος  ἐν   τῇ τῶν μαθημάτων ὠνῇ
[314]   τῇ τῶν μαθημάτων ὠνῇ  ἐν   τῇ τῶν σιτίων. σιτία μὲν
[318]   ἀπιέναι οἴκαδε βελτίονι γεγονότι, καὶ  ἐν   τῇ ὑστεραίᾳ ταὐτὰ ταῦτα· καὶ
[329]   ἐθαύμασά σου λέγοντος, τοῦτό μοι  ἐν   τῇ ψυχῇ ἀποπλήρωσον. ἔλεγες γὰρ
[314]   καὶ ὁπόσον καὶ ὁπότε· ὥστε  ἐν   τῇ ὠνῇ οὐ μέγας
[337]   Κριτία· χρὴ γὰρ τοὺς  ἐν   τοιοῖσδε λόγοις παραγιγνομένους κοινοὺς μὲν
[322]   δὴ καὶ αἰδῶ (οὕτω θῶ  ἐν   τοῖς ἀνθρώποις, ἐπὶ πάντας
[348]   δ´ ἑαυτοῖς σύνεισιν δι´ ἑαυτῶν,  ἐν   τοῖς ἑαυτῶν λόγοις πεῖραν ἀλλήλων
[335]   οὐδ´ ἂν ἐγένετο Πρωταγόρου ὄνομα  ἐν   τοῖς Ἕλλησιν. Καὶ ἐγώ— ἔγνων
[326]   γὰρ θαυμαστόν, εἴπερ ἀληθῆ ἐγὼ  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅτι τούτου
[361]   ὅτι οὐ διδακτόν ἐστιν ἀρετὴ  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν, νῦν σεαυτῷ τἀναντία
[359]   εἴπερ καλόν, καὶ ἀγαθὸν ὡμολογήσαμεν  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν· τὰς γὰρ καλὰς
[332]   σωφροσύνης; Φαίνεται. Μέμνησαι οὖν ὅτι  ἐν   τοῖς ἔμπροσθεν ὡμολόγηται ἡμῖν ἀφροσύνη
[329]   τοῖς ἀνθρώποις, καὶ αὖ πολλαχοῦ  ἐν   τοῖς λόγοις ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ
[342]   φαυλοτάτῳ συγγενέσθαι, τὰ μὲν πολλὰ  ἐν   τοῖς λόγοις εὑρήσει (αὐτὸν φαῦλόν
[347]   ἐπαγόμενοί τε αὐτοὺς οἱ πολλοὶ  ἐν   τοῖς λόγοις οἱ μὲν ταῦτά
[340]   εἰς καιρόν γε παρατετύχηκεν ἡμῖν  ἐν   τοῖς λόγοις Πρόδικος ὅδε. ~κινδυνεύει
[326]   τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων καὶ  ἐν   τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς
[334]   ταῖς διὰ τῶν ῥινῶν γιγνομένην  ἐν   τοῖς σιτίοις τε καὶ ὄψοις.
[327]   ἐδίδαξεν ἐπὶ Ληναίῳ. σφόδρα  ἐν   τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος, ὥσπερ
[343]   καὶ περιγένοιτο αὐτοῦ, αὐτὸς εὐδοκιμήσει  ἐν   τοῖς τότε ἀνθρώποις. εἰς τοῦτο
[353]   ἄνθρωποι, φατὲ ὑμῖν τοῦτο γίγνεσθαι  ἐν   τοῖσδε, οἷον πολλάκις ὑπὸ σίτων
[343]   Μύσων Χηνεύς, καὶ ἕβδομος  ἐν   τούτοις ἐλέγετο Λακεδαιμόνιος Χίλων. οὗτοι
[334]   ἐλαίῳ ἀλλ´ ὅτι σμικροτάτῳ  ἐν   τούτοις οἷς μέλλει ἔδεσθαι, ὅσον
[324]   μετέχειν, (εἴπερ μέλλει πόλις εἶναι;  ἐν   τούτῳ γὰρ αὕτη λύεται
[310]   ὅς, Ζεῦ καὶ θεοί,  ἐν   (τούτῳ εἴη· ὡς οὔτ´ ἂν
[354]   τῶν ἡδονῶν ἥττω εἶναι· ἔπειτα  ἐν   τούτῳ εἰσὶν πᾶσαι αἱ ἀποδείξεις.
[356]   σμικρότεραι; Φαῖεν ἄν. Εἰ οὖν  (ἐν   τούτῳ ἡμῖν ἦν τὸ εὖ
[350]   καὶ μὴ ἐπισταμένων ἄλλων, καὶ  ἐν   τούτῳ οἴει τὴν ἀνδρείαν καὶ
[341]   μοι δοκεῖ διανοεῖσθαι Σιμωνίδης  ἐν   τούτῳ τῷ ᾄσματι, ἐθέλω σοι
[344]   ἔστι καὶ περὶ ἑκάστου τῶν  (ἐν   τῷ ᾄσματι εἰρημένων ἀποδεῖξαι ὡς
[343]   Σιμωνίδου ἀλλ´ ὑπερβατὸν δεῖ θεῖναι  ἐν   τῷ ᾄσματι τὸ ἀλαθέως, οὑτωσί
[336]   ἀλλ´ εἴ τι δέῃ θεάσασθαι  ἐν   τῷ αὐτῷ ἐμέ τε καὶ
[346]   καὶ φιλέω ἑκών— ἐνταῦθα δεῖ  ἐν   τῷ ἑκών διαλαβεῖν λέγοντα— ὅστις
[356]   ἐγγὺς καὶ τὸ πόρρω στήσας  ἐν   τῷ ζυγῷ, εἰπὲ πότερα πλείω
[315]   Ὅμηρος, Ἱππίαν τὸν (Ἠλεῖον, καθήμενον  ἐν   τῷ κατ´ ἀντικρὺ προστῴῳ ἐν
[361]   σύ. ἤρεσεν οὖν μοι καὶ  ἐν   τῷ μύθῳ Προμηθεὺς μᾶλλον
[316]   βαρύτητα τῆς φωνῆς βόμβος τις  ἐν   τῷ οἰκήματι γιγνόμενος ἀσαφῆ ἐποίει
[354]   τόδε ἀγαθὰ αὐτὰ καλεῖτε, ὅτι  ἐν   τῷ παραχρῆμα ὀδύνας τὰς ἐσχάτας
[353]   (πότερον ὅτι τὴν ἡδονὴν ταύτην  ἐν   τῷ παραχρῆμα παρέχει καὶ ἡδύ
[347]   δύνασθαι ἀλλήλοις δι´ ἑαυτῶν συνεῖναι  ἐν   τῷ πότῳ μηδὲ διὰ τῆς
[314]   ἀλλὰ διαπερανάμενοι οὕτως ἐσίοιμεν, στάντες  ἐν   τῷ προθύρῳ διελεγόμεθα ἕως συνωμολογήσαμεν
[314]   ἡμῖν ταῦτα ἐπορευόμεθα· ἐπειδὴ δὲ  ἐν   τῷ προθύρῳ ἐγενόμεθα, ἐπιστάντες περί
[315]   ὡς καλῶς ηὐλαβοῦντο μηδέποτε ἐμποδὼν  ἐν   τῷ πρόσθεν εἶναι Πρωταγόρου, ἀλλ´
[314]   Ἐπειδὴ δὲ εἰσήλθομεν, κατελάβομεν Πρωταγόραν  ἐν   τῷ προστῴῳ περιπατοῦντα, ἑξῆς δ´
[356]   ἡμῖν ἦν τὸ εὖ πράττειν,  ἐν   τῷ τὰ μὲν μεγάλα μήκη
[315]   δέ τινες καὶ τῶν ἐπιχωρίων  ἐν   τῷ χορῷ. τοῦτον τὸν χορὸν
[355]   φήσει, οὐκ ἀξίων ὄντων νικᾶν  ἐν   ὑμῖν τῶν ἀγαθῶν τὰ κακά,
[341]   διαιρεῖν ἅτε Λέσβιος ὢν καὶ  ἐν   φωνῇ βαρβάρῳ τεθραμμένος; Ἀκούεις δή,
[332]   Τί δέ; ἔστιν τι ὀξὺ  ἐν   φωνῇ; Ἔφη. Τούτῳ μὴ ἔστιν
[333]   μόνον ἐναντίον εἶναι, ἐκεῖνον  ἐν   ἐλέγετο ἕτερον εἶναι σωφροσύνης
[321]   καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν,  ἐν   (ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ
[313]   σώματος ἡγῇ, τὴν ψυχήν, καὶ  ἐν   πάντ´ ἐστὶν τὰ σὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006