Alphabétiquement     [«   »]
ὀδυνώμενος 1
ὅθεν 1
ὀθνείων 1
οἱ 97
Οἱ 2
οἵ 7
οἳ 5
Fréquences     [«    »]
90 ἐγώ
95 μὴ
93 περὶ
97 οἱ
99 οὐ
104 τὸν
106 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

οἱ


Pages
[325]   ἔχει, οὕτω δ´ αὐτοῦ πεφυκότος  οἱ   ἀγαθοὶ ἄνδρες εἰ τὰ μὲν
[328]   εἶναι ἀνθρωπίνην ἐπιμέλειαν ἀγαθοὶ  οἱ   ἀγαθοὶ γίγνονται· νῦν δὲ πέπεισμαι.
[325]   μή, σκέψαι ὡς θαυμασίως γίγνονται  οἱ   ἀγαθοί. ὅτι μὲν γὰρ διδακτὸν
[324]   ἀγαθῶν, τί δήποτε οἱ ἄνδρες  οἱ   ἀγαθοὶ τὰ μὲν ἄλλα τοὺς
[337]   δόξαν ψευδομένων— (ἡμεῖς τ´ αὖ  οἱ   ἀκούοντες μάλιστ´ ἂν οὕτως εὐφραινοίμεθα,
[322]   ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ  οἱ   ἄλλοι δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ
[342]   Ἱππίας ἐκελευέτην πάνυ, καὶ  οἱ   ἄλλοι. Ἐγὼ τοίνυν, ἦν δ´
[319]   ἐγὼ γὰρ Ἀθηναίους, ὥσπερ καὶ  οἱ   ἄλλοι Ἕλληνες, φημὶ σοφοὺς εἶναι.
[341]   τὸ χαλεπὸν" ἔλεγεν ὅπερ ἡμεῖς  οἱ   ἄλλοι, οὐ τὸ κακόν, ἀλλ´
[358]   οὖν Πρόδικος συνωμολόγησε, καὶ  οἱ   ἄλλοι. Τί δὲ δή,
[359]   (ἔρχονται οἱ δειλοί τε καὶ  οἱ   ἀνδρεῖοι. Ἀλλὰ μέντοι, ἔφη,
[359]   οἵ τε δειλοὶ ἔρχονται καὶ  οἱ   ἀνδρεῖοι. αὐτίκα εἰς τὸν πόλεμον
[350]   ἔγωγε ἐρωτηθεὶς ὑπὸ σοῦ εἰ  οἱ   ἀνδρεῖοι θαρραλέοι εἰσίν, ὡμολόγησα· εἰ
[360]   Ἀνάγκη, ἔφη, ὁμολογεῖν. Οὐκοῦν ὅλως  οἱ   (ἀνδρεῖοι οὐκ αἰσχροὺς φόβους φοβοῦνται,
[324]   ἀνδρῶν τῶν ἀγαθῶν, τί δήποτε  οἱ   ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ τὰ μὲν
[357]   ἀριθμητική; Ὁμολογοῖεν ἂν ἡμῖν  οἱ   ἄνθρωποι οὔ; Ἐδόκουν ἂν
[352]   καὶ ἄλλα οὐκ ὀρθῶς λέγουσιν  οἱ   ἄνθρωποι. Ἴθι δὴ μετ´ ἐμοῦ
[346]   αὐτοῖς ἀμελοῦσιν αὐτῶν μὴ ἐγκαλῶσιν  οἱ   ἄνθρωποι μηδ´ ὀνειδίζωσιν ὅτι ἀμελοῦσιν,
[348]   εὐπορώτεροι γάρ πως ἅπαντές ἐσμεν  οἱ   ἄνθρωποι πρὸς ἅπαν ἔργον καὶ
[356]   τὸν βίον; ἆρ´ ἂν ὁμολογοῖεν  οἱ   ἄνθρωποι πρὸς ταῦτα ἡμᾶς τὴν
[329]   ἦν δ´ ἐγώ, καὶ μεταλαμβάνουσιν  οἱ   ἄνθρωποι τούτων τῶν τῆς ἀρετῆς
[350]   εἰσίν; πότερον οἱ ἱππικοὶ  οἱ   ἄφιπποι; Οἱ ἱππικοί. Τίνες δὲ
[326]   εἰκῇ πράττωσιν, ἀλλ´ ἀτεχνῶς ὥσπερ  οἱ   γραμματισταὶ τοῖς μήπω δεινοῖς γράφειν
[347]   ταῦτά φασιν τὸν ποιητὴν νοεῖν,  οἱ   δ´ ἕτερα, περὶ πράγματος διαλεγόμενοι
[329]   ἀρετῆς μορίων οἱ μὲν ἄλλο,  οἱ   δὲ ἄλλο, ἀνάγκη, ἐάνπερ
[359]   δειλοὶ ἐπὶ τὰ θαρραλέα ἔρχονται,  οἱ   δὲ ἀνδρεῖοι ἐπὶ τὰ δεινά;
[325]   γραμμάτων τε καὶ κιθαρίσεως·  οἱ   δὲ διδάσκαλοι τούτων τε ἐπιμελοῦνται,
[315]   κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ (Ὀρφεύς,  οἱ   δὲ κατὰ τὴν φωνὴν ἕπονται
[342]   κρατοῦντας τῶν Ἑλλήνων τοὺς Λακεδαιμονίους·  οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὰν βούλωνται ἀνέδην
[359]   πόλεμον οἱ μὲν ἐθέλουσιν ἰέναι,  οἱ   δὲ οὐκ ἐθέλουσιν. Πότερον, ἔφην
[360]   τοῦτο δι´ δειλοί εἰσιν  οἱ   δειλοί, δειλίαν ἀνδρείαν καλεῖς;
[360]   καὶ ἀγαθά; Ναί. Οὐκοῦν καὶ  οἱ   δειλοὶ καὶ οἱ θρασεῖς καὶ
[360]   γοῦν, ἔφη. Ἆρ´ οὖν γιγνώσκοντες  οἱ   δειλοὶ οὐκ ἐθέλουσιν ἰέναι ἐπὶ
[359]   τοὺς ἀνδρείους; ἐφ´ ἅπερ  οἱ   δειλοί; Οὐκ ἔφη. Οὐκοῦν ἐφ´
[359]   γε ἐπὶ τὰ αὐτὰ (ἔρχονται  οἱ   δειλοί τε καὶ οἱ ἀνδρεῖοι.
[335]   ἐξέλθῃς, οὐχ ὁμοίως ἡμῖν ἔσονται  οἱ   διάλογοι. δέομαι οὖν σου παραμεῖναι
[337]   φίλοι τοῖς φίλοις, ἐρίζουσιν δὲ  οἱ   διάφοροί τε καὶ ἐχθροὶ ἀλλήλοις—
[327]   τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις γενόμενος, ὥσπερ  οἱ   ἐν ἐκείνῳ τῷ χορῷ μισάνθρωποι,
[315]   καὶ ἐν κόσμῳ περιεσχίζοντο οὗτοι  οἱ   ἐπήκοοι ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ
[350]   εἰσιν, φαίην ἄν· ἔπειτα, εἰ  οἱ   ἐπιστάμενοι παλαίειν δυνατώτεροί εἰσιν τῶν
[350]   πάντα, εἰ τοῦτο ζητεῖς, ἔφη,  οἱ   ἐπιστήμονες τῶν μὴ ἐπισταμένων θαρραλεώτεροί
[312]   ἡμᾶς, Τῶν τί σοφῶν εἰσιν  οἱ   ζωγράφοι ἐπιστήμονες, εἴποιμεν ἄν που
[350]   εἰσίν, ὡμολόγησα· εἰ δὲ καὶ  οἱ   θαρραλέοι ἀνδρεῖοι, οὐκ ἠρωτήθην— εἰ
[350]   καὶ λίαν γε θαρροῦντας. Οὐκοῦν  οἱ   θαρραλέοι οὗτοι καὶ ἀνδρεῖοί εἰσιν;
[345]   καὶ ἄριστοί εἰσιν οὓς ἂν  οἱ   θεοὶ φιλῶσιν. Ταῦτά τε οὖν
[360]   Οὐκοῦν καὶ οἱ δειλοὶ καὶ  οἱ   θρασεῖς καὶ οἱ μαινόμενοι τοὐναντίον
[345]   καὶ κακὸς γένοιτο— ἡμεῖς δὲ  οἱ   ἰατρικῆς ἰδιῶται οὐκ ἄν ποτε
[334]   τοῦτο κάκιστον· καὶ διὰ τοῦτο  οἱ   ἰατροὶ πάντες ἀπαγορεύουσιν τοῖς ἀσθενοῦσιν
[350]   ἵππων πολεμεῖν θαρραλέοι εἰσίν; πότερον  οἱ   ἱππικοὶ οἱ ἄφιπποι; Οἱ
[350]   οὕτω μετιὼν ἔροιό με εἰ  οἱ   ἰσχυροὶ (δυνατοί εἰσιν, φαίην ἄν·
[341]   οὖν καὶ τὸ χαλεπὸν" αὖ  οἱ   Κεῖοι καὶ Σιμωνίδης
[350]   (φρέατα κολυμβῶσιν θαρραλέως; Ἔγωγε, ὅτι  οἱ   κολυμβηταί. Πότερον διότι ἐπίστανται
[354]   ἐναντίον εἰ ἐροίμεθα· ἄνθρωποι  οἱ   λέγοντες αὖ ἀγαθὰ ἀνιαρὰ εἶναι,
[337]   συνουσία γίγνοιτο· ὑμεῖς τε γὰρ  οἱ   λέγοντες μάλιστ´ ἂν οὕτως ἐν
[333]   οὖν δὴ λύσωμεν; οὗτοι γὰρ  οἱ   λόγοι ἀμφότεροι οὐ πάνυ μουσικῶς
[360]   δειλοὶ καὶ οἱ θρασεῖς καὶ  οἱ   μαινόμενοι τοὐναντίον αἰσχρούς τε φόβους
[336]   γὰρ ὅδε ὁμολογεῖ μὴ μετεῖναί  οἱ   μακρολογίας καὶ παραχωρεῖ Πρωταγόρᾳ, τοῦ
[316]   τῇ πόλει, τοῦτο δὲ οἴεταί  οἱ   μάλιστ´ ἂν γενέσθαι, εἰ σοὶ
[326]   ἄλλαις πράξεσιν. καὶ ταῦτα ποιοῦσιν  οἱ   μάλιστα δυνάμενοι μάλιστα μάλιστα δὲ
[329]   τούτων τῶν τῆς ἀρετῆς μορίων  οἱ   μὲν ἄλλο, οἱ δὲ ἄλλο,
[318]   ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος τῶν σοφιστῶν.  οἱ   μὲν γὰρ ἄλλοι λωβῶνται τοὺς
[359]   Ναί, δ´ ὅς. Πότερον  οἱ   μὲν δειλοὶ ἐπὶ τὰ θαρραλέα
[359]   ἀνδρεῖοι. αὐτίκα εἰς τὸν πόλεμον  οἱ   μὲν ἐθέλουσιν ἰέναι, οἱ δὲ
[347]   οἱ πολλοὶ ἐν τοῖς λόγοις  οἱ   μὲν ταῦτά φασιν τὸν ποιητὴν
[342]   ἐν ταῖς πόλεσι λακωνίζοντας, καὶ  οἱ   μὲν ὦτά τε κατάγνυνται μιμούμενοι
[315]   ἀλλ´ ἐπειδὴ αὐτὸς ἀναστρέφοι καὶ  οἱ   μετ´ ἐκείνου, εὖ πως καὶ
[350]   πέλτας ἔχοντες; οἱ πελταστικοὶ  οἱ   μή; Οἱ πελταστικοί. καὶ τὰ
[332]   Οὐκοῦν (σωφροσύνῃ σωφρονοῦσιν; Ἀνάγκη. Οὐκοῦν  οἱ   μὴ ὀρθῶς πράττοντες ἀφρόνως πράττουσιν
[326]   τε ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως ἂν  οἱ   νέοι μηδὲν κακουργῶσιν· πρὸς δὲ
[323]   καταγελῶσιν (ἢ χαλεπαίνουσιν, καὶ  οἱ   οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον·
[350]   (Οὐκοῦν οὗτοι, ἦν δ´ ἐγώ,  οἱ   οὕτω θαρραλέοι ὄντες οὐκ ἀνδρεῖοι
[334]   ὄψοις. Εἰπόντος οὖν ταῦτα αὐτοῦ  οἱ   παρόντες ἀνεθορύβησαν ὡς εὖ λέγοι,
[337]   σοφὸς εἶπεν, ἄνδρες, ἔφη,  οἱ   παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ ὑμᾶς συγγενεῖς
[350]   ἱππικοί. Τίνες δὲ πέλτας ἔχοντες;  οἱ   πελταστικοὶ οἱ μή; Οἱ
[313]   πωλεῖ ἐξαπατήσῃ ἡμᾶς, ὥσπερ  οἱ   περὶ τὴν τοῦ σώματος τροφήν,
[326]   δυνάμενοι μάλιστα μάλιστα δὲ δύνανται  οἱ   πλουσιώτατοι— καὶ οἱ τούτων ὑεῖς,
[347]   ὧν λέγουσιν, ἐπαγόμενοί τε αὐτοὺς  οἱ   πολλοὶ ἐν τοῖς λόγοις οἱ
[351]   Πρωταγόρα; μὴ καὶ σύ, ὥσπερ  οἱ   πολλοί, ἡδέ´ ἄττα καλεῖς κακὰ
[336]   περὶ ὅτου τὸ ἐρώτημα ἦν  οἱ   πολλοὶ τῶν ἀκουόντων· ἐπεὶ Σωκράτη
[352]   καὶ ἀληθῆ. οἶσθα οὖν ὅτι  οἱ   πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐμοί τε
[347]   μὲν λάβωνται ἀνδρῶν οἷοίπερ ἡμῶν  οἱ   πολλοί φασιν εἶναι, οὐδὲν δέονται
[349]   ἴτας γε, ἔφη, ἐφ´  οἱ   πολλοὶ φοβοῦνται ἰέναι. Φέρε δή,
[328]   τῶν φαύλων ἀγαθούς, ἐπεὶ καὶ  οἱ   Πολυκλείτου ὑεῖς, Παράλου καὶ Ξανθίππου
[329]   ἐὰν μὴ ἐπιλάβηταί τις, καὶ  οἱ   ῥήτορες οὕτω, σμικρὰ (ἐρωτηθέντες δόλιχον
[324]   ὡς μὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται  οἱ   σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ
[324]   ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι  οἱ   σοὶ πολῖται· ὥστε κατὰ τοῦτον
[319]   οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἡμῖν  οἱ   σοφώτατοι καὶ ἄριστοι τῶν πολιτῶν
[350]   μαινόμενοι φαίνονται; καὶ ἐκεῖ αὖ  οἱ   σοφώτατοι οὗτοι καὶ θαρραλεώτατοί εἰσιν,
[345]   ἀλλ´ εὖ ἴσασιν ὅτι πάντες  οἱ   τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ κακὰ
[313]   ἰατρὸς ὤν. οὕτω δὲ καὶ  οἱ   τὰ μαθήματα περιάγοντες κατὰ τὰς
[319]   ἐπιχειρῶν λέγειν καταθορυβηθείς,  οἱ   τοξόται αὐτὸν ἀφελκύσωσιν ἐξάρωνται
[328]   τ´ ἦν πατὴρ καὶ  οἱ   τοῦ πατρὸς φίλοι ὄντες ὁμότεχνοι,
[326]   δὲ δύνανται οἱ πλουσιώτατοι— καὶ  οἱ   τούτων ὑεῖς, πρῳαίτατα εἰς διδασκάλων
[312]   περὶ τεκτόνων, ὅτι οὗτοί εἰσιν  οἱ   τῶν σοφῶν ἐπιστήμονες· ἀλλ´ (εἴ
[337]   μὲν γὰρ καὶ δι´ εὔνοιαν  οἱ   φίλοι τοῖς φίλοις, ἐρίζουσιν δὲ
[313]   ψυχήν· ὡς δ´ αὕτως καὶ  οἱ   ὠνούμενοι παρ´ αὐτῶν, ἐὰν μή
[313]   ἐπαινοῦσιν δὲ πάντα πωλοῦντες, οὔτε  οἱ   ὠνούμενοι παρ´ αὐτῶν, ἐὰν μή
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006