HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  61 formes différentes pour 168 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[355]   οὖν τύχῃ ἐρόμενος ἡμᾶς  ὑβριστὴς   ὤν, γελάσεται (καὶ ἐρεῖ·
[354]   ὅτι εἰς τὸν ὕστερον χρόνον  ὑγίειαί   τε ἀπ´ αὐτῶν γίγνονται καὶ
[352]   ἐκ τοῦ εἴδους πρὸς  ὑγίειαν   πρὸς ἄλλο τι τῶν
[341]   οὐδὲ δεινῆς εἰρήνης" οὐδὲ δεινῆς  ὑγιείας,   ἀλλὰ δεινῆς νόσου" καὶ δεινοῦ
[346]   ἀπάλαμνος, εἰδώς τ´ ὀνησίπολιν δίκαν  ὑγιὴς   ἀνήρ· οὔ μιν ἐγὼ μωμήσομαι—
[328]   ἡμῖν διδάξειεν τοὺς τῶν χειροτεχνῶν  ὑεῖς   αὐτὴν ταύτην τὴν τέχνην ἣν
[327]   ἀγαθῶν αὐλητῶν ἀγαθοὺς αὐλητὰς τοὺς  ὑεῖς   γίγνεσθαι τῶν φαύλων; οἶμαι
[328]   θαυμαστὸν τῶν ἀγαθῶν πατέρων φαύλους  ὑεῖς   γίγνεσθαι καὶ τῶν φαύλων ἀγαθούς,
[325]   τὰ μὲν ἄλλα ἄρα τοὺς  ὑεῖς   διδάσκονται, ἐφ´ οἷς οὐκ ἔστι
[324]   τὰ μὲν ἄλλα τοὺς αὑτῶν  ὑεῖς   διδάσκουσιν διδασκάλων ἔχεται καὶ
[328]   ἀγαθούς, ἐπεὶ καὶ οἱ Πολυκλείτου  ὑεῖς,   Παράλου καὶ Ξανθίππου τοῦδε ἡλικιῶται,
[326]   οἱ πλουσιώτατοι— καὶ οἱ τούτων  ὑεῖς,   πρῳαίτατα εἰς διδασκάλων τῆς ἡλικίας
[325]   τὰ μὲν ἄλλα διδάσκονται τοὺς  ὑεῖς,   τοῦτο δὲ μή, σκέψαι ὡς
[326]   οὖν τῶν ἀγαθῶν πατέρων πολλοὶ  ὑεῖς   φαῦλοι γίγνονται; τοῦτο αὖ μάθε·
[309]   σοι εἶναι, ὥστε τοῦ Κλεινίου  ὑέος   καλλίων σοι φανῆναι; (ΣΩ. Πῶς
[358]   τοῖς πολλοῖς ἀποκεκριμένοι ἂν ἦμεν·  ὑμᾶς   δὲ δὴ μετὰ Πρωταγόρου ἐρωτῶ,
[337]   ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ  ὑμᾶς   συγγενεῖς τε καὶ οἰκείους καὶ
[337]   Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, ἀξιῶ  ὑμᾶς   συγχωρεῖν καὶ ἀλλήλοις περὶ τῶν
[337]   Πρωταγόρα τε καὶ Σώκρατες, συμβῆναι  ὑμᾶς   ὥσπερ ὑπὸ διαιτητῶν ἡμῶν συμβιβαζόντων
[357]   τί ποτ´ ἐστὶν καὶ τί  ὑμεῖς   αὐτό φατε εἶναι; εἴπατε (ἡμῖν.
[353]   τί ποτ´ ἐστίν, καὶ τί  ὑμεῖς   αὐτό φατε εἶναι; εἴπατον ἡμῖν.
[357]   ἡδονῆς καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων·  ὑμεῖς   δὲ δὴ ἔφατε τὴν ἡδονὴν
[357]   εἶναι καὶ Πρόδικος καὶ Ἱππίας·  ὑμεῖς   δὲ διὰ τὸ οἴεσθαι ἄλλο
[338]   ὑμεῖς κοινῇ δεησόμεθα αὐτοῦ ἅπερ  ὑμεῖς   ἐμοῦ, μὴ διαφθείρειν τὴν συνουσίαν·
[354]   τί ἐστίν ποτε τοῦτο  ὑμεῖς   καλεῖτε τῶν ἡδονῶν ἥττω εἶναι·
[338]   ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσθαι, καὶ ἐγὼ καὶ  ὑμεῖς   κοινῇ δεησόμεθα αὐτοῦ ἅπερ ὑμεῖς
[337]   καλλίστη ἡμῖν συνουσία γίγνοιτο·  ὑμεῖς   τε γὰρ οἱ λέγοντες μάλιστ´
[357]   ὑμῶν αὐτῶν καταγελάσεσθε. καὶ γὰρ  ὑμεῖς   ὡμολογήκατε ἐπιστήμης ἐνδείᾳ ἐξαμαρτάνειν περὶ
[316]   μουσικὴν δὲ Ἀγαθοκλῆς τε  ὑμέτερος   πρόσχημα ἐποιήσατο, μέγας ὢν σοφιστής,
[357]   εἶναι οὔτε αὐτοὶ οὔτε τοὺς  ὑμετέρους   παῖδας παρὰ τοὺς τούτων διδασκάλους
[358]   ὑμῖν λόγος) πότερον δοκῶ  ὑμῖν   ἀληθῆ λέγειν ψεύδεσθαι. Ὑπερφυῶς
[342]   περὶ τοῦ ᾄσματος τούτου, πειράσομαι  ὑμῖν   διεξελθεῖν. φιλοσοφία γάρ ἐστιν παλαιοτάτη
[353]   ὡδί· Ἀκούετε δή· πειρασόμεθα γὰρ  ὑμῖν   ἐγώ τε καὶ Πρωταγόρας φράσαι.
[357]   εἰ μὲν οὖν τότε εὐθὺς  ὑμῖν   εἴπομεν ὅτι Ἀμαθία, κατεγελᾶτε ἂν
[347]   περὶ αὐτοῦ εὖ ἔχων, ὃν  ὑμῖν   ἐπιδείξω, ἂν βούλησθε. Καὶ
[345]   καρπὸν αἰνύμεθα χθονός· ἐπί θ´  ὑμῖν   εὑρὼν ἀπαγγελέω, (φησίν— οὕτω σφόδρα
[346]   καρπὸν αἰνύμεθα χθονός, ἐπί θ´  ὑμῖν   εὑρὼν ἀπαγγελέω· ὥστε τούτου γ´
[326]   τῇ κολάσει ταύτῃ καὶ παρ´  ὑμῖν   (καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ, ὡς εὐθυνούσης
[320]   μοι, ἔφη, χαριέστερον εἶναι μῦθον  ὑμῖν   λέγειν. Ἦν γάρ ποτε χρόνος
[358]   Πρόδικε (κοινὸς γὰρ δὴ ἔστω  ὑμῖν   λόγος) πότερον δοκῶ ὑμῖν
[357]   τοῦ εἰδότος ἀνθρώπου, ἐπειδὴ δὲ  ὑμῖν   οὐχ ὡμολογοῦμεν, μετὰ τοῦτο ἤρεσθε
[356]   τόδε μοι ἀποκρίνασθε, φήσω. φαίνεται  ὑμῖν   τῇ ὄψει τὰ αὐτὰ μεγέθη
[355]   τὴν ἀνίαν· ἀρκεῖ  ὑμῖν   τὸ ἡδέως καταβιῶναι τὸν βίον
[353]   τι γάρ, ἄνθρωποι, φατὲ  ὑμῖν   τοῦτο γίγνεσθαι ἐν τοῖσδε, οἷον
[355]   μετὰ τοῦτο ἀκούετε. φημὶ γὰρ  ὑμῖν   τούτου οὕτως ἔχοντος γελοῖον τὸν
[355]   οὐκ ἀξίων ὄντων νικᾶν ἐν  ὑμῖν   τῶν ἀγαθῶν τὰ κακά,
[338]   ἐπιστάτην καὶ πρύτανιν ἑλέσθαι ὃς  ὑμῖν   (φυλάξει τὸ μέτριον μῆκος τῶν
[320]   ἔφη, οὐ φθονήσω· ἀλλὰ πότερον  ὑμῖν,   ὡς πρεσβύτερος νεωτέροις, μῦθον λέγων
[353]   Πρωταγόρας. Οὐκοῦν φαίνεται, ἄνθρωποι,  ὑμῖν,   ὥς φαμεν ἐγώ τε καὶ
[338]   μὲν ἀληθείᾳ, ὡς ἐγᾦμαι, ἀδύνατον  ὑμῖν   ὥστε Πρωταγόρου τοῦδε σοφώτερόν τινα
[343]   γράψαντες ταῦτα δὴ πάντες  ὑμνοῦσιν,   Γνῶθι σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν.
[317]   ἅττ´ ἂν οὗτοι διαγγέλλωσι, ταῦτα  ὑμνοῦσιν—   τὸ οὖν ἀποδιδράσκοντα μὴ δύνασθαι
[357]   δὲ ἂν ἡμῶν καταγελᾶτε, καὶ  ὑμῶν   αὐτῶν καταγελάσεσθε. καὶ γὰρ ὑμεῖς
[359]   ἔτι μᾶλλον ἐπειδὴ ταῦτα μεθ´  ὑμῶν   διεξῆλθον. ἠρόμην δ´ οὖν τοῦτον
[317]   οὐδενὸς ὅτου οὐ πάντων ἂν  ὑμῶν   καθ´ ἡλικίαν πατὴρ εἴην ὥστε
[330]   πρότερον ἐλέγετε; ἆρ´ οὐκ ὀρθῶς  ὑμῶν   κατήκουσα; ἐδόξατέ μοι φάναι τὰ
[339]   Σιμωνίδης πρὸς Σκόπαν τὸν Κρέοντος  ὑὸν   τοῦ Θετταλοῦ ὅτι— (ἄνδρ´ ἀγαθὸν
[327]   οὔ, ἀλλὰ ὅτου ἔτυχεν  ὑὸς   εὐφυέστατος γενόμενος εἰς αὔλησιν, οὗτος
[316]   ἐστὶν μὲν τῶν ἐπιχωρίων, Ἀπολλοδώρου  ὑός,   οἰκίας μεγάλης τε καὶ εὐδαίμονος,
[310]   βαθέος ὄρθρου, Ἱπποκράτης, Ἀπολλοδώρου  ὑὸς   Φάσωνος δὲ ἀδελφός, τὴν (θύραν
[319]   ἡγοῦμαι οὐ διδακτὸν εἶναι μηδ´  ὑπ´   ἀνθρώπων παρασκευαστὸν ἀνθρώποις, δίκαιός εἰμι
[325]   γένηται, ὃς δ´ ἂν μὴ  ὑπακούῃ   κολαζόμενος καὶ διδασκόμενος, ὡς ἀνίατον
[345]   δῆλον ὅτι πρῶτον μὲν  ὑπάρχει   ἰατρῷ εἶναι, ἔπειτα ἀγαθῷ ἰατρῷ—
[321]   καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως  ὑπάρχοι   τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία
[339]   γε τὸ μὲν πρῶτον αὐτὸς  ὑπέθετο   χαλεπὸν εἶναι ἄνδρα ἀγαθὸν γενέσθαι
[343]   ᾄσματι τὸ ἀλαθέως, οὑτωσί πως  ὑπειπόντα   τὸ τοῦ Πιττακοῦ, ὥσπερ ἂν
[320]   λόγῳ διεξελθών; Πολλοὶ οὖν αὐτῷ  ὑπέλαβον   τῶν παρακαθημένων ὁποτέρως βούλοιτο οὕτως
[341]   τοῦτο ἴσως οὐχ οὕτως Σιμωνίδης  ὑπελάμβανεν   ὥσπερ σὺ ὑπολαμβάνεις, ἀλλ´ ὥσπερ
[331]   ἀποκρινούμεθα; ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸς  ὑπέρ   γε ἐμαυτοῦ φαίην ἂν καὶ
[310]   νῦν ἥκω παρὰ σέ, ἵνα  ὑπὲρ   ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ. ἐγὼ γὰρ
[309]   νῦν ἡμέρᾳ· καὶ γὰρ πολλὰ  ὑπὲρ   ἐμοῦ εἶπε βοηθῶν ἐμοί, καὶ
[316]   Ὀρθῶς, ἔφη, προμηθῇ, Σώκρατες,  ὑπὲρ   ἐμοῦ. ξένον γὰρ ἄνδρα καὶ
[311]   τὸν τῶν Ἀσκληπιαδῶν, ἀργύριον τελεῖν  ὑπὲρ   σαυτοῦ μισθὸν ἐκείνῳ, εἴ τίς
[311]   τὸν Ἀθηναῖον ἐπενόεις ἀφικόμενος μισθὸν  ὑπὲρ   σαυτοῦ τελεῖν ἐκείνοις, εἴ τίς
[311]   ἰέναι, ἀργύριον τελῶν ἐκείνῳ μισθὸν  ὑπὲρ   σεαυτοῦ, ὡς παρὰ τίνα ἀφιξόμενος
[340]   γὰρ οὖν καὶ δεῖται τὸ  ὑπὲρ   Σιμωνίδου ἐπανόρθωμα τῆς σῆς μουσικῆς,
[311]   ἐκείνῳ μισθὸν ἕτοιμοι ἐσόμεθα τελεῖν  ὑπὲρ   σοῦ, ἂν μὲν ἐξικνῆται τὰ
[331]   καὶ τὴν ὁσιότητα δίκαιον· καὶ  ὑπὲρ   σοῦ δέ, εἴ με ἐῴης,
[361]   χρώμενος ἐγὼ καὶ προμηθούμενος  ὑπὲρ   τοῦ βίου τοῦ ἐμαυτοῦ παντὸς
[317]   πρότερον μνείαν ἐποιοῦ πρὸς ἐμὲ  ὑπὲρ   τοῦ νεανίσκου. ~(Καὶ ἐγὼ εἶπον
[318]   εἰπὲ τῷ νεανίσκῳ καὶ ἐμοὶ  ὑπὲρ   (τούτου ἐρωτῶντι, Ἱπποκράτης ὅδε Πρωταγόρᾳ
[356]   λυπηρά, ἐὰν μὲν τὰ ἀνιαρὰ  ὑπερβάλληται   ὑπὸ τῶν ἡδέων, ἐάντε τὰ
[343]   ἂν καὶ οὐ Σιμωνίδου ἀλλ´  ὑπερβατὸν   δεῖ θεῖναι ἐν τῷ ᾄσματι
[356]   πρὸς λύπην ἐστίν, ἀλλ´  ὑπερβολὴ   ἀλλήλων καὶ ἔλλειψις; ταῦτα δ´
[357]   ἂν οὐ μετρητική τις, ἐπειδήπερ  ὑπερβολῆς   τε καὶ ἐνδείας ἐστὶν
[357]   πρῶτον μὲν οὐ μετρητικὴ φαίνεται,  ὑπερβολῆς   τε καὶ ἐνδείας οὖσα καὶ
[358]   ὑμῖν ἀληθῆ λέγειν ψεύδεσθαι.  Ὑπερφυῶς   ἐδόκει ἅπασιν ἀληθῆ εἶναι τὰ
[312]   ὃς εἶπεν ἐρυθριάσας— ἤδη γὰρ  ὑπέφαινέν   τι ἡμέρας, ὥστε καταφανῆ αὐτὸν
[309]   χαριεστάτην ἥβην εἶναι τοῦ πρῶτον  ὑπηνήτου,   ἣν νῦν Ἀλκιβιάδης ἔχει; (ΕΤ.
[326]   ἵνα τὰ σώματα βελτίω ἔχοντες  ὑπηρετῶσι   τῇ διανοίᾳ χρηστῇ (οὔσῃ, καὶ
[319]   λέγειν τὴν πολιτικὴν τέχνην καὶ  ὑπισχνεῖσθαι   ποιεῖν ἄνδρας ἀγαθοὺς πολίτας. Αὐτὸ
[310]   με ἐκ τοῦ κόπου  ὕπνος   ἀνῆκεν, εὐθὺς ἀναστὰς οὕτω δεῦρο
[339]   ἐγὼ τὸ μὲν πρῶτον, ὡσπερεὶ  ὑπὸ   ἀγαθοῦ πύκτου πληγείς, ἐσκοτώθην τε
[320]   περὶ αὐτοῦ μὴ διαφθαρῇ δὴ  ὑπὸ   Ἀλκιβιάδου, ἀποσπάσας ἀπὸ τούτου, καταθέμενος
[345]   πόνου ὑπὸ νόσου  ὑπὸ   ἄλλου τινὸς περιπτώματος— αὕτη γὰρ
[347]   καὶ τῶν λόγων τῶν ἑαυτῶν  ὑπὸ   ἀπαιδευσίας, τιμίας ποιοῦσι (τὰς αὐλητρίδας,
[332]   μὲν ὑπὸ σωφροσύνης, τὸ δὲ  ὑπὸ   ἀφροσύνης; Ναί. Ἐναντίως; Πάνυ γε.
[332]   σωφροσύνης πράττεσθαι, τὸ δὲ ἀφρόνως  ὑπὸ   ἀφροσύνης; (Συνεχώρει. Οὐκοῦν εἴπερ ἐναντίως
[337]   καὶ Σώκρατες, συμβῆναι ὑμᾶς ὥσπερ  ὑπὸ   διαιτητῶν ἡμῶν συμβιβαζόντων ~(εἰς τὸ
[332]   (Συνεχώρει. Οὐκοῦν εἴπερ ἐναντίως πράττεται,  ὑπὸ   ἐναντίου πράττοιτ´ ἄν; Ναί. Πράττεται
[332]   Ναί. Ἐναντίως; Πάνυ γε. Οὐκοῦν  ὑπὸ   ἐναντίων ὄντων; Ναί. Ἐναντίον ἄρ´
[332]   Ὡμολογήκαμεν. Τὸ δὲ ἐναντίως πραττόμενον  ὑπὸ   ἐναντίων πράττεσθαι; Ἔφη. Ὡμολογήκαμεν δὲ
[352]   ὅτι ποτε αἴτιόν ἐστι τούτου,  ὑπὸ   ἡδονῆς φασιν (ἡττωμένους λύπης
[355]   ἐκεῖνος ἐρήσεται ἡμᾶς· ἡμῖν δὲ  ὑπὸ   μὲν ἡδονῆς οὐκέτι ἔξεστιν εἰπεῖν—
[352]   τὰ κακά, μὴ ἂν κρατηθῆναι  ὑπὸ   μηδενὸς ὥστε ἄλλ´ ἄττα πράττειν
[345]   χρόνου ὑπὸ πόνου  ὑπὸ   νόσου ὑπὸ ἄλλου τινὸς
[345]   κακὸς ὑπὸ χρόνου  ὑπὸ   πόνου ὑπὸ νόσου
[353]   γίγνεσθαι ἐν τοῖσδε, οἷον πολλάκις  ὑπὸ   σίτων καὶ ποτῶν καὶ ἀφροδισίων
[350]   καὶ ἀπεκρινόμην σοι. ἔγωγε ἐρωτηθεὶς  ὑπὸ   σοῦ εἰ οἱ ἀνδρεῖοι θαρραλέοι
[329]   πολλαχοῦ ἐν τοῖς λόγοις ἐλέγετο  ὑπὸ   σοῦ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη
[332]   Ἔφη. Τὸ δὲ σωφρόνως πραττόμενον  ὑπὸ   σωφροσύνης πράττεσθαι, τὸ δὲ ἀφρόνως
[332]   Ναί. Πράττεται δὲ τὸ μὲν  ὑπὸ   σωφροσύνης, τὸ δὲ ὑπὸ ἀφροσύνης;
[310]   σοι φράζειν ὅτι διωξοίμην αὐτόν,  ὑπό   τινος ἄλλου ἐπελαθόμην. ἐπειδὴ δὲ
[352]   ὧν νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον  ὑπό   τινος τούτων κρατουμένους ταῦτα ποιεῖν
[355]   ἀποκρινώμεθα καὶ λέγωμεν ὅτι Ἡττώμενος  Ὑπὸ   τίνος; φήσει. Τοῦ ἀγαθοῦ, φήσομεν
[332]   εἴ τι δὴ ὡσαύτως πράττεται,  ὑπὸ   τοῦ αὐτοῦ πράττεται, καὶ εἴ
[340]   ἔφη Ὅμηρος τὸν Σκάμανδρον πολιορκούμενον  ὑπὸ   τοῦ Ἀχιλλέως τὸν Σιμόεντα παρακαλεῖν,
[355]   ἔρηται, Διὰ τί; Ἡττώμενος, φήσομεν·  Ὑπὸ   τοῦ; ἐκεῖνος ἐρήσεται ἡμᾶς· ἡμῖν
[332]   πράττεται, καὶ εἴ τι ἐναντίως,  ὑπὸ   τοῦ ἐναντίου; Συνέφη. Φέρε δή,
[315]   ταμιείῳ ἐχρῆτο Ἱππόνικος, νῦν δὲ  ὑπὸ   τοῦ πλήθους τῶν καταλυόντων
[355]   ἐθέλει διὰ τὰς παραχρῆμα ἡδονάς,  ὑπὸ   τούτων ἡττώμενος. ὡς δὲ ταῦτα
[321]   ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ´ ἀναλισκομένοις  ὑπὸ   τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει
[355]   οὐ δέον αὐτὸν πράττειν, ἡττώμενος  ὑπὸ   τῶν ἀγαθῶν. ἆρα, φήσει, οὐκ
[352]   ἐπιστήμης ὥσπερ περὶ ἀνδραπόδου, περιελκομένης  ὑπὸ   τῶν ἄλλων ἁπάντων. ἆρ´ οὖν
[359]   Λέγεται δή, Σώκρατες, οὕτως  ὑπὸ   τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθῆ, ἔφην ἐγώ,
[356]   ἐνῇ· ἐὰν (δὲ τὰ ἡδέα  ὑπὸ   τῶν ἀνιαρῶν, οὐ πρακτέα. μή
[356]   τῶν πόρρω ἐάντε τὰ πόρρω  ὑπὸ   τῶν ἐγγύς, ταύτην τὴν πρᾶξιν
[356]   γιγνώσκων ὅτι ἀνιαρά ἐστιν, ~ἡττώμενος  (ὑπὸ   τῶν ἡδέων, δῆλον ὅτι ἀναξίων
[356]   ἐὰν μὲν τὰ ἀνιαρὰ ὑπερβάλληται  ὑπὸ   τῶν ἡδέων, ἐάντε τὰ ἐγγὺς
[355]   πράττει αὐτά, ἐξὸν μὴ πράττειν,  ὑπὸ   τῶν ἡδονῶν (ἀγόμενος καὶ ἐκπληττόμενος·
[353]   τοῦτο τὸ πάθος, ~ὅ φασιν  ὑπὸ   (τῶν ἡδονῶν ἡττᾶσθαι καὶ οὐ
[322]   δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν  ὑπὸ   τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ
[354]   καὶ τὰς στρατείας καὶ τὰς  ὑπὸ   τῶν ἰατρῶν θεραπείας τὰς διὰ
[339]   εἶναι· ἔστιν δὲ τοῦτο τὰ  ὑπὸ   τῶν ποιητῶν λεγόμενα οἷόν τ´
[356]   τῶν ἡδέων, ἐάντε τὰ ἐγγὺς  ὑπὸ   τῶν πόρρω ἐάντε τὰ πόρρω
[343]   περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐγκωμιαζόμενον  ὑπὸ   τῶν σοφῶν, τὸ Χαλεπὸν ἐσθλὸν
[345]   ἄν ποτε καὶ κακὸς  ὑπὸ   χρόνου ὑπὸ πόνου
[326]   μήπω δεινοῖς γράφειν τῶν παίδων  ὑπογράψαντες   γραμμὰς τῇ γραφίδι οὕτω τὸ
[326]   δὲ καὶ πόλις νόμους  ὑπογράψασα,   ἀγαθῶν καὶ παλαιῶν νομοθετῶν εὑρήματα,
[322]   καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ  ὑποδέσεις   καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ
[321]   τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ· καὶ  (ὑποδῶν   τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ
[361]   Πρωταγόρας δ´ αὖ διδακτὸν τότε  ὑποθέμενος,   νῦν τοὐναντίον ἔοικεν σπεύδοντι ὀλίγου
[313]   εἰς οἷόν τινα κίνδυνον ἔρχῃ  ὑποθήσων   τὴν ψυχήν; εἰ μὲν
[359]   ταῦτα πᾶσιν. Οὕτω δὴ τούτων  ὑποκειμένων,   ἦν δ´ ἐγώ, Πρόδικέ τε
[349]   ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων τούτων  ὑπόκειταί   τις ἴδιος οὐσία καὶ πρᾶγμα
[349]   ἀποκρυπτομένων ~(σύ γ´ ἀναφανδὸν σεαυτὸν  ὑποκηρυξάμενος   εἰς πάντας τοὺς Ἕλληνας, σοφιστὴν
[334]   λόγος. ὥσπερ οὖν εἰ ἐτύγχανον  ὑπόκωφος   ὤν, ᾤου ἂν χρῆναι, εἴπερ
[343]   φαίνεται ἐμβεβλῆσθαι, ἐὰν μή τις  ὑπολάβῃ   πρὸς τὸ τοῦ Πιττακοῦ ῥῆμα
[336]   ὅπως ἂν αὖ σὺ βούλῃ.  Ὑπολαβὼν   οὖν Ἀλκιβιάδης, Οὐ καλῶς
[318]   τοσοῦτος γε ἡμέτερος λόγος.  Ὑπολαβὼν   οὖν Πρωταγόρας εἶπεν·
[341]   οὕτως Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν ὥσπερ σὺ  ὑπολαμβάνεις,   ἀλλ´ ὥσπερ περὶ τοῦ δεινοῦ"
[312]   Ἱππόκρατες, μὴ οὐ τοιαύτην  ὑπολαμβάνεις   σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου μάθησιν
[341]   καὶ Σιμωνίδης κακὸν  ὑπολαμβάνουσι   ἄλλο τι σὺ
[349]   διόρισαι, ὡς ἔγωγε οὐδέν σοι  ὑπόλογον   τίθεμαι, ἐάν πῃ ἄλλῃ νῦν
[309]   ἡμῖν εἰρῆσθαι, καὶ πώγωνος ἤδη  ὑποπιμπλάμενος.   (ΣΩ. Εἶτα τί τοῦτο; οὐ
[338]   ἐρωτᾶν, πάλιν οὗτος ἐμοὶ λόγον  ὑποσχέτω   ὁμοίως. ἐὰν οὖν μὴ δοκῇ
[317]   τὸν λόγον ποιεῖσθαι. Καὶ ἐγώ—  ὑπώπτευσα   γὰρ βούλεσθαι αὐτὸν τῷ τε
[318]   βελτίονι γεγονότι, καὶ ἐν τῇ  ὑστεραίᾳ   ταὐτὰ ταῦτα· καὶ ἑκάστης ἡμέρας
[353]   κακά ἐστιν, (ἀλλὰ διὰ τὰ  ὕστερον   γιγνόμενα, νόσους τε καὶ τἆλλα.
[359]   ταῦτα λέγω, ἀλλ´ τὸ  ὕστερον   εἶπεν. τὸ γὰρ ὕστερον ἔφη
[359]   τὸ ὕστερον εἶπεν. τὸ γὰρ  ὕστερον   ἔφη τὰ μὲν τέτταρα ἐπιεικῶς
[322]   γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι´ Ἐπιμηθέα  ὕστερον,   ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.
[353]   εἴ τι τούτων εἰς τὸ  ὕστερον   μηδὲν παρασκευάζει, χαίρειν δὲ μόνον
[339]   ὥστε ἤτοι τὸ πρότερον  ὕστερον   οὐκ ὀρθῶς λέγει. Εἰπὼν οὖν
[356]   παραχρῆμα ἡδὺ τοῦ εἰς τὸν  ὕστερον   χρόνον καὶ ἡδέος καὶ λυπηροῦ,
[353]   αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν  ὕστερον   χρόνον νόσους τε ποιεῖ καὶ
[354]   ἀλγηδόνας, ὅτι εἰς τὸν  ὕστερον   χρόνον ὑγίειαί τε ἀπ´ αὐτῶν
[326]   καὶ ἀναγκάζουσι γράφειν κατὰ τὴν  ὑφήγησιν   τῶν γραμμῶν, ὣς δὲ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006