HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  136 formes différentes pour 265 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[314]   εἰς τὸ σῶμα πιόντα  φαγόντα,   καταθέμενον οἴκαδε ἔξεστιν συμβουλεύσασθαι, παρακαλέσαντα
[349]   σοι δοκεῖ ἔτι ὥσπερ τότε,  φάθι·   εἰ δὲ ἄλλως πως, τοῦτο
[315]   Ἐρυξίμαχός τε Ἀκουμενοῦ καὶ  Φαῖδρος   Μυρρινούσιος καὶ Ἄνδρων
[356]   μὲν μείζους, πόρρωθεν δὲ σμικρότεραι;  Φαῖεν   ἄν. Εἰ οὖν (ἐν τούτῳ
[353]   πονηρά ἐστιν, ὅμως αὐτὰ πράττειν;  Φαῖεν   ἄν. Οὐκοῦν ἐροίμεθ´ ἂν αὐτοὺς
[354]   ἀγαθὰ μέν ἐστιν, ἀνιαρὰ δέ;  Φαῖεν   ἄν; Συνεδόκει. Πότερον (οὖν κατὰ
[354]   καὶ ἄλλων ἀρχαὶ καὶ πλοῦτοι;  Φαῖεν   ἄν, ὡς ἐγᾦμαι. Συνεδόκει. Ταῦτα
[354]   τε καὶ λύπας; Οὐκ ἂν  φαῖεν,   ὡς ἐγᾦμαι. Οὐδ´ ἐμοὶ δοκεῖ,
[340]   αὐτὸς αὑτῷ. καὶ ἴσως ἂν  (φαίη   Πρόδικος ὅδε καὶ ἄλλοι πολλοὶ
[350]   εἰ οἱ ἰσχυροὶ (δυνατοί εἰσιν,  φαίην   ἄν· ἔπειτα, εἰ οἱ ἐπιστάμενοι
[350]   ἐπειδὰν μάθωσιν πρὶν μαθεῖν,  φαίην   ἄν· ταῦτα δὲ ἐμοῦ ὁμολογήσαντος
[356]   πρακτέα. μή πῃ ἄλλῃ ἔχει,  φαίην   ἄν, ταῦτα, ἄνθρωποι; οἶδ´
[330]   δικαιοσύνη οἷον δίκαιον εἶναι,  φαίην   ἂν ἔγωγε ἀποκρινόμενος τῷ (ἐρωτῶντι·
[356]   καὶ λυπηροῦ, Μῶν ἄλλῳ τῳ,  φαίην   ἂν ἔγωγε, ἡδονῇ καὶ
[354]   λέγεις καὶ πολλαχῇ; Συγγιγνώσκετέ μοι,  φαίην   ἂν ἔγωγε. πρῶτον μὲν γὰρ
[331]   γὰρ αὐτὸς ὑπέρ γε ἐμαυτοῦ  φαίην   ἂν καὶ τὴν δικαιοσύνην ὅσιον
[330]   καὶ τοῦτο πρᾶγμά τι εἶναι;  φαῖμεν   ἄν· οὔ; Καὶ τοῦτο
[330]   καὶ ὁσιότητά τινά φατε εἶναι;  φαῖμεν   ἄν, ὡς ἐγᾦμαι. Ναί,
[309]   μακάριε, τὸ σοφώτατον κάλλιον  φαίνεσθαι;   (ΕΤ. Ἀλλ´ σοφῷ τινι
[342]   συνεστραμμένον ὥσπερ δεινὸς ἀκοντιστής, ὥστε  φαίνεσθαι   τὸν προσδιαλεγόμενον παιδὸς μηδὲν βελτίω.
[327]   καὶ νῦν, ὅστις σοι ἀδικώτατος  φαίνεται   ἄνθρωπος τῶν ἐν νόμοις καὶ
[313]   ἀγωγίμων, ἀφ´ ὧν ψυχὴ τρέφεται;  φαίνεται   γὰρ ἔμοιγε τοιοῦτός τις. Τρέφεται
[327]   δύνανται ἕκαστος, καὶ οὐδείς σοι  φαίνεται·   ~εἶθ´, ὥσπερ ἂν εἰ ζητοῖς
[343]   γὰρ οὐδὲ πρὸς ἕνα λόγον  φαίνεται   ἐμβεβλῆσθαι, ἐὰν μή τις ὑπολάβῃ
[339]   σοι, ἔφη, ταῦτα ἐκείνοις ὁμολογεῖσθαι;  Φαίνεται   ἔμοιγε (καὶ ἅμα μέντοι ἐφοβούμην
[340]   συνδοκεῖ ὅπερ ἐμοί. οὐ γὰρ  φαίνεται   ἐναντία λέγειν αὐτὸς αὑτῷ Σιμωνίδης.
[343]   τὸ ᾆσμα πεποίηκεν, ὥς μοι  φαίνεται.   Ἐπισκεψώμεθα δὴ αὐτὸ κοινῇ ἅπαντες,
[324]   Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι  (φαίνεται.   Ἔτι δὴ λοιπὴ ἀπορία ἐστίν,
[333]   σοφία ἐναντία καὶ σωφροσύνη αὖ  φαίνεται·   γάρ, Πρωταγόρα, ἔφην
[332]   Ἐναντίον ἄρ´ ἐστὶν ἀφροσύνη σωφροσύνης;  Φαίνεται.   Μέμνησαι οὖν ὅτι ἐν τοῖς
[339]   ἀτάρ, ἔφην ἐγώ, σοὶ οὐ  φαίνεται;   Πῶς γὰρ ἂν (φαίνοιτο ὁμολογεῖν
[344]   ψόγου τετυγμένον, χαλεπὸν ἀλαθέως. οὕτω  φαίνεται   {τὸ} πρὸς λόγον τὸ μέν
[356]   ἔχει, τόδε μοι ἀποκρίνασθε, φήσω.  φαίνεται   ὑμῖν τῇ ὄψει τὰ αὐτὰ
[357]   ἆρα πρῶτον μὲν οὐ μετρητικὴ  φαίνεται,   ὑπερβολῆς τε καὶ ἐνδείας οὖσα
[353]   ἐγᾦμαι. Συνέφη Πρωταγόρας. Οὐκοῦν  φαίνεται,   ἄνθρωποι, ὑμῖν, ὥς φαμεν
[329]   μεγέθει καὶ σμικρότητι; Ἐκείνως μοι  φαίνεται,   (Σώκρατες, ὥσπερ τὰ τοῦ
[313]   δὲ σοφιστὴν ὅτι ποτ´ ἔστιν  φαίνῃ   ἀγνοῶν, μέλλεις σαυτὸν ἐπιτρέπειν;
[309]   ~(ΕΤ. Πόθεν, Σώκρατες,  φαίνῃ;   δῆλα δὴ ὅτι ἀπὸ
[309]   τὰ νῦν; παρ´ ἐκείνου  φαίνῃ;   καὶ πῶς πρός σε
[341]   ἔμπειρος ὢν ταύτης ἄπειρος εἶναι  φαίνῃ,   οὐχ ὥσπερ ἐγὼ ἔμπειρος διὰ
[351]   τὸ σκέμμα καὶ τὸ αὐτὸ  φαίνηται   ἡδύ τε καὶ ἀγαθόν, συγχωρησόμεθα·
[339]   οὐ φαίνεται; Πῶς γὰρ ἂν  (φαίνοιτο   ὁμολογεῖν αὐτὸς ἑαυτῷ ταῦτα
[342]   λόγοις εὑρήσει (αὐτὸν φαῦλόν τινα  φαινόμενον,   ἔπειτα, ὅπου ἂν τύχῃ τῶν
[356]   μετρητικὴ τέχνη τοῦ  φαινομένου   δύναμις; αὕτη μὲν ἡμᾶς
[350]   ὄντες οὐκ ἀνδρεῖοι ἀλλὰ μαινόμενοι  φαίνονται;   καὶ ἐκεῖ αὖ οἱ σοφώτατοι
[338]   ἵνα μεγαλοπρεπέστεροι καὶ εὐσχημονέστεροι ἡμῖν  φαίνωνται,   μήτ´ αὖ Πρωταγόραν πάντα κάλων
[353]   φαίνεται, ἄνθρωποι, ὑμῖν, ὥς  φαμεν   ἐγώ τε καὶ Πρωταγόρας, δι´
[355]   οὐ γὰρ ἂν ἐξημάρτανεν ὅν  φαμεν   ἥττω εἶναι τῶν ἡδονῶν. Κατὰ
[355]   καὶ μὴ ἔχετε μηδὲν ἄλλο  φάναι   εἶναι ἀγαθὸν κακὸν
[323]   μανίαν, καί φασιν πάντας δεῖν  φάναι   εἶναι δικαίους, ἐάντε ὦσιν ἐάντε
[355]   ~(εἴ πῃ ἔχετε ἄλλο τι  φάναι   εἶναι τὸ ἀγαθὸν τὴν
[352]   ἐπιστήμην μὴ οὐχὶ πάντων κράτιστον  φάναι   εἶναι τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων. Καλῶς
[345]   ἀπαίδευτος ἦν Σιμωνίδης, ὥστε τούτους  φάναι   ἐπαινεῖν, ὃς ἂν ἑκὼν μηδὲν
[330]   ὀρθῶς ὑμῶν κατήκουσα; ἐδόξατέ μοι  φάναι   τὰ τῆς ἀρετῆς μόρια εἶναι
[343]   ἀληθῶς— εὔηθες γὰρ τοῦτό γε  φανείη   ἂν καὶ οὐ Σιμωνίδου ἀλλ´
[343]   πρῶτον τοῦ ᾄσματος μανικὸν ἂν  φανείη,   εἰ βουλόμενος λέγειν ὅτι ἄνδρα
[361]   τρόπῳ μάλιστ´ ἂν διδακτὸν  φανείη   ἀρετή. εἰ μὲν γὰρ
[328]   (τοῦ ἑλληνίζειν, οὐδ´ ἂν εἷς  φανείη,   οὐδέ γ´ ἂν οἶμαι εἰ
[353]   οἶμαι ἂν ἔγωγε κάλλιστα  φανερὸν   γενέσθαι, ἕπου· εἰ δὲ μὴ
[361]   ἀρετή. ~οἶδα γὰρ ὅτι τούτου  φανεροῦ   (γενομένου μάλιστ´ ἂν κατάδηλον γένοιτο
[361]   ἔοικεν σπεύδοντι ὀλίγου πάντα (μᾶλλον  φανῆναι   αὐτὸ ἐπιστήμην· καὶ οὕτως
[309]   τοῦ Κλεινίου ὑέος καλλίων σοι  φανῆναι;   (ΣΩ. Πῶς δ´ οὐ μέλλει,
[328]   εἶναι, Σώκρατες, τούτων διδάσκαλον  φανῆναι,   τῶν δὲ ἀπείρων παντάπασι ῥᾴδιον,
[361]   ἦν διδακτόν· νῦν δὲ εἰ  φανήσεται   ἐπιστήμη ὅλον, ὡς σὺ σπεύδεις,
[356]   μὲν ἂν ἐποίησε τοῦτο τὸ  φάντασμα,   δηλώσασα (δὲ τὸ ἀληθὲς ἡσυχίαν
[334]   καὶ σιτία καὶ ποτὰ καὶ  φάρμακα   καὶ ἄλλα μυρία, τὰ δέ
[354]   καύσεών τε καὶ τομῶν καὶ  φαρμακειῶν   καὶ λιμοκτονιῶν γιγνομένας, ὅτι ταῦτα
[352]   σοὶ οὐ πείθονται, ἀλλὰ πολλούς  φασι   γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα οὐκ ἐθέλειν
[347]   ἀνδρῶν οἷοίπερ ἡμῶν οἱ πολλοί  φασιν   εἶναι, οὐδὲν δέονται ἀλλοτρίας φωνῆς
[352]   αἴτιόν ἐστι τούτου, ὑπὸ ἡδονῆς  φασιν   (ἡττωμένους λύπης ὧν
[323]   τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν, καί  φασιν   πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους,
[310]   πάντες τὸν ἄνδρα ἐπαινοῦσιν καί  φασιν   σοφώτατον εἶναι λέγειν· ἀλλὰ τί
[347]   τοῖς λόγοις οἱ μὲν ταῦτά  φασιν   τὸν ποιητὴν νοεῖν, οἱ δ´
[333]   τοῦτο ὁμολογεῖν, ἐπεὶ πολλοί γέ  φασιν   τῶν ἀνθρώπων. Πότερον οὖν πρὸς
[353]   αὐτοῖς τοῦτο τὸ πάθος, ~ὅ  φασιν   ὑπὸ (τῶν ἡδονῶν ἡττᾶσθαι καὶ
[310]   ὄρθρου, Ἱπποκράτης, Ἀπολλοδώρου ὑὸς  Φάσωνος   δὲ ἀδελφός, τὴν (θύραν τῇ
[339]   σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον· χαλεπὸν  φάτ´   ἐσθλὸν ἔμμεναι. ἐννοεῖς ὅτι
[357]   ἐστὶν καὶ τί ὑμεῖς αὐτό  φατε   εἶναι; εἴπατε (ἡμῖν. εἰ μὲν
[353]   ἐστίν, καὶ τί ὑμεῖς αὐτό  φατε   εἶναι; εἴπατον ἡμῖν. Τί δέ,
[353]   πάλιν· Πονηρὰ δὲ αὐτὰ πῇ  φατε   εἶναι; (πότερον ὅτι τὴν ἡδονὴν
[330]   ἔροιτο· Οὐκοῦν καὶ ὁσιότητά τινά  φατε   εἶναι; φαῖμεν ἄν, ὡς ἐγᾦμαι.
[330]   Ναί, δ´ ὅς. Οὐκοῦν  φατε   καὶ τοῦτο πρᾶγμά τι εἶναι;
[330]   δὲ τοῦτο αὐτὸ τὸ πρᾶγμά  φατε   τοιοῦτον πεφυκέναι οἷον ἀνόσιον εἶναι
[353]   εἰ ἔροιντο ἡμᾶς· Τί οὖν  φατε   τοῦτο εἶναι, ἡμεῖς ἥττω
[353]   ἄλλο τι γάρ, ἄνθρωποι,  φατὲ   ὑμῖν τοῦτο γίγνεσθαι ἐν τοῖσδε,
[326]   τῶν ἀγαθῶν πατέρων πολλοὶ ὑεῖς  φαῦλοι   γίγνονται; τοῦτο αὖ μάθε· οὐδὲν
[340]   εἴη τοῦ ποιητοῦ, εἰ οὕτω  φαῦλόν   τί φησιν εἶναι τὴν ἀρετὴν
[342]   ἐν τοῖς λόγοις εὑρήσει (αὐτὸν  φαῦλόν   τινα φαινόμενον, ἔπειτα, ὅπου ἂν
[327]   καὶ πολλάκις μὲν ἀγαθοῦ αὐλητοῦ  φαῦλος   ἂν ἀπέβη, πολλάκις δ´ ἂν
[337]   ἄξιον ἀποφήνασθαι, ἀλλ´ ὥσπερ τοὺς  φαυλοτάτους   τῶν ἀνθρώπων διαφέρεσθαι ἀλλήλοις. ἐγὼ
[342]   γὰρ ἐθέλει τις Λακεδαιμονίων τῷ  φαυλοτάτῳ   συγγενέσθαι, τὰ μὲν πολλὰ ἐν
[336]   μὲν οὖν καὶ Πρωταγόρας ὁμολογεῖ  φαυλότερος   εἶναι Σωκράτους διαλεχθῆναι, ἐξαρκεῖ Σωκράτει·
[327]   ἂν ἀπέβη, πολλάκις δ´ ἂν  φαύλου   ἀγαθός· ἀλλ´ οὖν αὐληταί γ´
[328]   οὐδὲν θαυμαστὸν τῶν ἀγαθῶν πατέρων  φαύλους   ὑεῖς γίγνεσθαι καὶ τῶν φαύλων
[338]   καὶ τοῦτο τῷδε γίγνεται, ὥσπερ  φαύλῳ   ἀνθρώπῳ ἐπιστάτην αἱρεῖσθαι, ἐπεὶ τό
[328]   φαύλους ὑεῖς γίγνεσθαι καὶ τῶν  φαύλων   ἀγαθούς, ἐπεὶ καὶ οἱ Πολυκλείτου
[347]   εἶναι τοῖς συμποσίοις τοῖς τῶν  φαύλων   καὶ ἀγοραίων ἀνθρώπων. καὶ γὰρ
[327]   τοὺς ὑεῖς γίγνεσθαι τῶν  φαύλων;   οἶμαι μὲν οὔ, ἀλλὰ ὅτου
[311]   νῷ ἔχεις Πολυκλείτῳ τε καὶ  Φειδίᾳ;   τί ἂν ἀπεκρίνω; Εἶπον ἂν
[311]   παρὰ Πολύκλειτον τὸν Ἀργεῖον  Φειδίαν   τὸν Ἀθηναῖον ἐπενόεις ἀφικόμενος μισθὸν
[311]   περὶ Πρωταγόρου ἀκούομεν; ὥσπερ περὶ  Φειδίου   ἀγαλματοποιὸν καὶ περὶ Ὁμήρου ποιητήν,
[330]   οὐδ´ οἷον ὁσιότης. Οὐκ ἔφη.  Φέρε   δή, ἔφην ἐγώ, κοινῇ σκεψώμεθα
[332]   ἐναντίως, ὑπὸ τοῦ ἐναντίου; Συνέφη.  Φέρε   δή, ἦν δ´ ἐγώ, ἔστιν
[349]   οἱ πολλοὶ φοβοῦνται ἰέναι.  Φέρε   δή, τὴν ἀρετὴν καλόν τι
[327]   ἄγριοί τινες οἷοίπερ οὓς πέρυσιν  Φερεκράτης   ποιητὴς ἐδίδαξεν ἐπὶ Ληναίῳ.
[338]   πάντα κάλων ἐκτείναντα, οὐρίᾳ ἐφέντα,  φεύγειν   εἰς τὸ πέλαγος τῶν λόγων
[356]   λαμβάνειν, τὰ δὲ σμικρὰ καὶ  φεύγειν   καὶ μὴ πράττειν, τίς ἂν
[354]   ἀγαθὸν ὄν, τὴν δὲ λύπην  φεύγετε   ὡς κακόν; Συνεδόκει. Τοῦτ´ ἄρα
[323]   ὥσπερ σὺ λέγεις, ἐάν τις  φῇ   ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἄλλην
[328]   εἰς ἱερόν, ὀμόσας ὅσου ἂν  φῇ   ἄξια εἶναι τὰ μαθήματα, τοσοῦτον
[355]   τελευτᾷ, τὸ μετὰ τοῦτο ἀκούετε.  φημὶ   γὰρ ὑμῖν τούτου οὕτως ἔχοντος
[316]   ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην  φημὶ   μὲν εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ
[322]   σὺ φῄς— εἰκότως, ὡς ἐγώ  φημι—   ~ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς
[333]   δὲ ἑνὶ μόνον ἐναντίον (εἶναι;  Φημί.   Πότερον οὖν, Πρωταγόρα, λύσωμεν
[319]   ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες,  φημὶ   σοφοὺς εἶναι. ὁρῶ οὖν, ὅταν
[338]   πειράσομαι αὐτῷ δεῖξαι ὡς ἐγώ  φημι   χρῆναι τὸν ἀποκρινόμενον ἀποκρίνεσθαι· ἐπειδὰν
[360]   δή, Πρωταγόρα, οὔτε σὺ  φῂς   ἐρωτῶ οὔτε ἀπόφῃς; Αὐτός,
[309]   Καὶ πολύ γε. (ΕΤ. Τί  φῄς;   ἀστῷ ξένῳ; (ΣΩ. Ξένῳ.
[318]   εἰ αὐτὸν ἐπανέροιτο· Τί δὴ  φῂς   βελτίω ἔσεσθαι καὶ εἰς τί
[335]   γάρ, ὡς λέγεται περὶ σοῦ,  φῂς   δὲ καὶ αὐτός, καὶ ἐν
[352]   ἀγαθὸν καὶ τὸ ἡδὺ ὡς  φῄς,   δέομαι τοιοῦτόν τι εἰπεῖν· Ἴθι
[329]   μοι ἀποκρίναιο τόδε. τὴν ἀρετὴν  φῂς   διδακτὸν εἶναι, καὶ ἐγὼ εἴπερ
[322]   συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ  φῄς—   εἰκότως, ὡς ἐγώ φημι— ~ὅταν
[349]   δή, τὴν ἀρετὴν καλόν τι  φῂς   εἶναι, καὶ ὡς καλοῦ ὄντος
[360]   γε, ἔφην ἐγώ. ~(ἀλλὰ ποτέρους  φῂς   εἰς τὸν πόλεμον οὐκ ἐθέλειν
[359]   (ἐρωτῶ, ἀλλὰ σὺ ἐπὶ τί  φῂς   ἴτας εἶναι τοὺς ἀνδρείους; ἆρ´
[313]   ψυχήν, ἀλλ´ ἑσπέρας ἀκούσας, ὡς  φῄς,   ὄρθριος ἥκων περὶ μὲν τούτου
[331]   ὅδε λέγει, Πρωταγόρα; σὺ  φῂς   οὐκ εἶναι τὸ ἕτερον μόριον
[313]   Πρωταγόρᾳ, ὃν οὔτε γιγνώσκεις, ὡς  φῄς,   οὔτε (διείλεξαι οὐδεπώποτε, σοφιστὴν δ´
[312]   σαυτοῦ παρασχεῖν (θεραπεῦσαι ἀνδρί, ὡς  φῄς,   σοφιστῇ· ὅτι δέ ποτε
[361]   τῇ διανομῇ ἠμέλησεν ἡμῶν, ὡς  φῂς   σύ. ἤρεσεν οὖν μοι καὶ
[316]   Ἀλκιβιάδης τε καλός, ὡς  φῂς   σὺ καὶ ἐγὼ πείθομαι, καὶ
[344]   οὐ κακὸν ἔμμεναι· σὺ δὲ  φῄς,   Πιττακέ, χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι·
[355]   τῶν ἡδονῶν. Κατὰ τί δέ,  φήσει   ἴσως, ἀνάξιά ἐστιν τἀγαθὰ τῶν
[355]   ἄλλο τοῦτο. Δῆλον ἄρα,  φήσει,   ὅτι τὸ ἡττᾶσθαι τοῦτο λέγετε,
[355]   ἡττώμενος ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν. ἆρα,  φήσει,   οὐκ ἀξίων ὄντων νικᾶν ἐν
[355]   λέγωμεν ὅτι Ἡττώμενος Ὑπὸ τίνος;  φήσει.   Τοῦ ἀγαθοῦ, φήσομεν νὴ Δία.
[338]   δὲ αἱρήσεσθε μὲν μηδὲν βελτίω,  φήσετε   δέ, αἰσχρὸν καὶ τοῦτο τῷδε
[349]   τίθεμαι, ἐάν πῃ ἄλλῃ νῦν  φήσῃς·   οὐ γὰρ ἂν θαυμάζοιμι εἰ
[345]   τοῦ ᾄσματος ἔτι μᾶλλον δηλοῖ.  φησὶ   γάρ— τοὔνεκεν οὔ ποτ´ ἐγὼ
[318]   ἐάν σοι συνῇ, ἡδέως ἄν  φησι   πυθέσθαι. τοσοῦτος γε ἡμέτερος
[339]   τοῦτον μέμφεταί τε καὶ οὔ  φησιν   ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ
[340]   ποιητοῦ, εἰ οὕτω φαῦλόν τί  φησιν   εἶναι τὴν ἀρετὴν ἐκτῆσθαι,
[345]   μὴ κακὰ ποιῇ ἑκών, τούτων  φησὶν   ἐπαινέτης εἶναι, ἀλλὰ περὶ ἑαυτοῦ
[336]   ἐπιλήσεσθαι, οὐχ ὅτι παίζει καί  φησιν   ἐπιλήσμων εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν
[357]   μεγίστη, ἧς Πρωταγόρας ὅδε  φησὶν   ἰατρὸς εἶναι καὶ Πρόδικος καὶ
[341]   δεινὰ καλῶν. τὸ γὰρ δεινόν,  φησίν,   κακόν ἐστιν· οὐδεὶς γοῦν λέγει
[341]   ἐσθλὸν ἔμμεναι, εἶτα τὸν θεόν  φησιν   μόνον τοῦτο ἂν ἔχειν καὶ
[345]   ἐπί θ´ ὑμῖν εὑρὼν ἀπαγγελέω,  (φησίν—   οὕτω σφόδρα καὶ δι´ ὅλου
[340]   οὐ ταὐτόν, Πρωταγόρα, ὥς  φησιν   Πρόδικος ὅδε, τὸ εἶναι καὶ
[355]   ἀγαθῶν τὰ κακά, ἀξίων;  φήσομεν   δῆλον ὅτι ἀποκρινόμενοι, ὅτι Οὐκ
[355]   Ὑπὸ τίνος; φήσει. Τοῦ ἀγαθοῦ,  φήσομεν   νὴ Δία. ἂν οὖν τύχῃ
[355]   ἡμᾶς ἔρηται, Διὰ τί; Ἡττώμενος,  φήσομεν·   Ὑπὸ τοῦ; ἐκεῖνος ἐρήσεται ἡμᾶς·
[356]   πόρρωθεν δὲ ἐλάττω· οὔ;  Φήσουσιν.   Καὶ τὰ παχέα καὶ τὰ
[356]   οὕτως ἔχει, τόδε μοι ἀποκρίνασθε,  φήσω.   φαίνεται ὑμῖν τῇ ὄψει τὰ
[334]   εἴπερ ἔμελλές μοι διαλέξεσθαι, μεῖζον  φθέγγεσθαι   πρὸς τοὺς ἄλλους, οὕτω
[342]   τοιαῦτα οἷόν τ´ εἶναι ῥήματα  φθέγγεσθαι   ~(τελέως πεπαιδευμένου ἐστὶν ἀνθρώπου. τούτων
[327]   δικαίων καὶ τῶν νομίμων οὐδεὶς  φθονεῖ   οὐδ´ (ἀποκρύπτεται ὥσπερ τῶν ἄλλων
[361]   (τἆλλα οἶμαι κακὸς εἶναι ἄνθρωπος,  φθονερός   τε ἥκιστ´ ἀνθρώπων, ἐπεὶ καὶ
[320]   (διδακτόν ἐστιν ἀρετή, μὴ  φθονήσῃς   ἀλλ´ ἐπίδειξον. Ἀλλ´, Σώκρατες,
[320]   Ἀλλ´, Σώκρατες, ἔφη, οὐ  φθονήσω·   ἀλλὰ πότερον ὑμῖν, ὡς πρεσβύτερος
[316]   οὐ γὰρ σμικροὶ περὶ αὐτὰ  φθόνοι   τε γίγνονται καὶ ἄλλαι δυσμένειαί
[316]   πάντες, ὥσπερ λέγω, φοβηθέντες τὸν  φθόνον   ταῖς τέχναις ταύταις παραπετάσμασιν ἐχρήσαντο.
[340]   Ἀχιλλέως τὸν Σιμόεντα παρακαλεῖν, εἰπόντα—  φίλε   κασίγνητε, σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περσχῶμεν,
[346]   φίλον τινὶ γίγνεσθαι ~καὶ ἐπαινέτην  {φιλεῖν   καὶ ἐπαινεῖν} οἷον ἀνδρὶ πολλάκις
[346]   παραμυθεῖσθαι καὶ διαλλάττεσθαι προσαναγκάζοντας ἑαυτοὺς  φιλεῖν   τοὺς ἑαυτῶν καὶ ἐπαινεῖν. πολλάκις
[346]   τὸ πάντας δὲ ἐπαίνημι καὶ  φιλέω   ἑκών— ἐνταῦθα δεῖ ἐν τῷ
[345]   ῥήματι— πάντας δ´ ἐπαίνημι καὶ  φιλέω   ἑκὼν ὅστις ἕρδῃ μηδὲν αἰσχρόν·
[346]   κακὸν ποιῇ, ὡς ἐγὼ πάντας  φιλέω   καὶ ἐπαίνημι— καὶ τῇ φωνῇ
[322]   πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ  φιλίας   συναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία
[315]   ἕτερος τῶν Περικλέους Ξάνθιππος, καὶ  Φιλιππίδης   Φιλομήλου καὶ Ἀντίμοιρος
[342]   πολὺ μᾶλλόν ἐστιν φιλοσοφεῖν  φιλογυμναστεῖν,   εἰδότες ὅτι τοιαῦτα οἷόν τ´
[342]   (αὐτούς, καὶ ἱμάντας περιειλίττονται καὶ  φιλογυμναστοῦσιν   καὶ βραχείας ἀναβολὰς φοροῦσιν, ὡς
[328]   πατὴρ καὶ οἱ τοῦ πατρὸς  φίλοι   ὄντες ὁμότεχνοι, τούτους ἔτι τίς
[337]   γὰρ καὶ δι´ εὔνοιαν οἱ  φίλοι   τοῖς φίλοις, ἐρίζουσιν δὲ οἱ
[337]   δι´ εὔνοιαν οἱ φίλοι τοῖς  φίλοις,   ἐρίζουσιν δὲ οἱ διάφοροί τε
[315]   Περικλέους Ξάνθιππος, καὶ Φιλιππίδης  Φιλομήλου   καὶ Ἀντίμοιρος Μενδαῖος, ὅσπερ
[346]   ἐγὼ μωμήσομαι— οὐ γάρ εἰμι  φιλόμωμος—   τῶν γὰρ ἠλιθίων ἀπείρων γενέθλα,
[353]   δὲ μὴ βούλει, εἴ σοι  φίλον,   ἐῶ χαίρειν. Ἀλλ´, ἔφη, ὀρθῶς
[345]   καλὸν κἀγαθὸν πολλάκις αὑτὸν ἐπαναγκάζειν  φίλον   τινὶ γίγνεσθαι ~καὶ ἐπαινέτην {φιλεῖν
[360]   ἄνθρωποι ἀμαθέστατοι μέν, ἀνδρειότατοι δέ.  Φιλονικεῖν   μοι, ἔφη, δοκεῖς, Σώκρατες,
[336]   (Πρωταγόρου εἶναι, Ἀλκιβιάδης δὲ ἀεὶ  φιλόνικός   ἐστι πρὸς ἂν ὁρμήσῃ·
[342]   τὸ λακωνίζειν πολὺ μᾶλλόν ἐστιν  φιλοσοφεῖν   φιλογυμναστεῖν, εἰδότες ὅτι τοιαῦτα
[342]   ᾄσματος τούτου, πειράσομαι ὑμῖν διεξελθεῖν.  φιλοσοφία   γάρ ἐστιν παλαιοτάτη τε καὶ
[335]   ἀεὶ μὲν ἔγωγέ σου τὴν  φιλοσοφίαν   ἄγαμαι, ἀτὰρ (καὶ νῦν ἐπαινῶ
[342]   ἀληθῆ λέγω καὶ Λακεδαιμόνιοι πρὸς  φιλοσοφίαν   καὶ λόγους ἄριστα πεπαίδευνται, ὧδε·
[343]   τρόπος ἦν τῶν παλαιῶν τῆς  φιλοσοφίας,   βραχυλογία τις Λακωνική· καὶ δὴ
[343]   ἔμμεναι. οὖν Σιμωνίδης, (ἅτε  φιλότιμος   ὢν ἐπὶ σοφίᾳ, ἔγνω ὅτι
[313]   καὶ εἰς συμβουλὴν τούς τε  φίλους   ἂν παρεκάλεις καὶ τοὺς οἰκείους
[346]   ταῦτά σε ψέγω, ὅτι εἰμὶ  φιλόψογος,   ἐπεὶ— ἔμοιγ´ ἐξαρκεῖ ὃς ἂν
[314]   μακάριε, (μὴ περὶ τοῖς  φιλτάτοις   κυβεύῃς τε καὶ κινδυνεύῃς. καὶ
[346]   ἔστιν οὓς ἐγὼ ἐπαινῶ καὶ  φιλῶ.   σὲ οὖν, καὶ εἰ μέσως
[335]   ἀτὰρ (καὶ νῦν ἐπαινῶ καὶ  φιλῶ,   ὥστε βουλοίμην ἂν χαρίζεσθαί σοι,
[310]   ἐμῶν ἐπιλίποιμι οὐδὲν οὔτε τῶν  φίλων·   ἀλλ´ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν
[311]   δὲ μή, καὶ τὰ τῶν  φίλων   προσαναλίσκοντες. εἰ οὖν τις ἡμᾶς
[313]   τε σαυτοῦ καὶ τὰ τῶν  φίλων   χρήματα, ὡς ἤδη διεγνωκὼς ὅτι
[345]   εἰσιν οὓς ἂν οἱ θεοὶ  φιλῶσιν.   Ταῦτά τε οὖν πάντα πρὸς
[321]   δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ  φοβεραὶ   ἦσαν— εἰς δὲ τὸ τῆς
[316]   πολλοί. οὗτοι πάντες, ὥσπερ λέγω,  φοβηθέντες   τὸν φθόνον ταῖς τέχναις ταύταις
[352]   ἐνίοτε δὲ ἔρωτα, πολλάκις δὲ  φόβον,   ἀτεχνῶς (διανοούμενοι περὶ τῆς ἐπιστήμης
[358]   τινὰ λέγω κακοῦ τοῦτο, εἴτε  φόβον   εἴτε δέος καλεῖτε. Ἐδόκει Πρωταγόρᾳ
[358]   ἐγώ, καλεῖτέ τι δέος καὶ  φόβον;   καὶ ἆρα ὅπερ ἐγώ; (πρὸς
[358]   εἶναι τοῦτο, (Προδίκῳ δὲ δέος,  φόβος   δ´ οὔ. Ἀλλ´ οὐδέν, ἔφην
[358]   καὶ Ἱππίᾳ δέος τε καὶ  φόβος   εἶναι τοῦτο, (Προδίκῳ δὲ δέος,
[316]   μεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν,  φοβουμένους   τὸ ἐπαχθὲς αὐτῆς, πρόσχημα ποιεῖσθαι
[349]   ἔφη, ἐφ´ οἱ πολλοὶ  φοβοῦνται   ἰέναι. Φέρε δή, τὴν ἀρετὴν
[360]   μαινόμενοι τοὐναντίον αἰσχρούς τε φόβους  φοβοῦνται   καὶ αἰσχρὰ θάρρη θαρροῦσιν; Ὡμολόγει.
[360]   οἱ (ἀνδρεῖοι οὐκ αἰσχροὺς φόβους  φοβοῦνται,   ὅταν φοβῶνται, οὐδὲ αἰσχρὰ θάρρη
[360]   οἱ μαινόμενοι τοὐναντίον αἰσχρούς τε  φόβους   φοβοῦνται καὶ αἰσχρὰ θάρρη θαρροῦσιν;
[360]   ὅλως οἱ (ἀνδρεῖοι οὐκ αἰσχροὺς  φόβους   φοβοῦνται, ὅταν φοβῶνται, οὐδὲ αἰσχρὰ
[360]   οὐκ αἰσχροὺς φόβους φοβοῦνται, ὅταν  φοβῶνται,   οὐδὲ αἰσχρὰ θάρρη θαρροῦσιν; Ἀληθῆ,
[326]   εἰς διδασκάλων τῆς ἡλικίας ἀρξάμενοι  φοιτᾶν,   ὀψιαίτατα ἀπαλλάττονται. ἐπειδὰν δὲ ἐκ
[314]   πλῆθος τῶν σοφιστῶν ἄχθεσθαι τοῖς  φοιτῶσιν   εἰς τὴν οἰκίαν· ἐπειδὴ γοῦν
[342]   καὶ φιλογυμναστοῦσιν καὶ βραχείας ἀναβολὰς  φοροῦσιν,   ὡς δὴ τούτοις κρατοῦντας τῶν
[310]   ἀπέδρα· καὶ δῆτα μέλλων σοι  φράζειν   ὅτι διωξοίμην αὐτόν, ὑπό τινος
[353]   ὑμῖν ἐγώ τε καὶ Πρωταγόρας  φράσαι.   ἄλλο τι γάρ, ἄνθρωποι,
[350]   ~Οἶσθα οὖν τίνες εἰς τὰ  (φρέατα   κολυμβῶσιν θαρραλέως; Ἔγωγε, ὅτι οἱ
[333]   φρονεῖν; Ἔφη. Τὸ δ´ εὖ  φρονεῖν   εὖ βουλεύεσθαι, ὅτι ἀδικοῦσιν; Ἔστω,
[333]   Τὸ δὲ σωφρονεῖν λέγεις εὖ  φρονεῖν;   Ἔφη. Τὸ δ´ εὖ φρονεῖν
[337]   γὰρ ἔστιν μανθάνοντά τι καὶ  φρονήσεως   μεταλαμβάνοντα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ, ἥδεσθαι
[352]   κελεύῃ, ἀλλ´ ἱκανὴν εἶναι τὴν  φρόνησιν   βοηθεῖν τῷ ἀνθρώπῳ; Καὶ δοκεῖ,
[342]   μόνον ἄνδρες ἐπὶ παιδεύσει μέγα  φρονοῦντες,   ἀλλὰ καὶ γυναῖκες. γνοῖτε δ´
[327]   ἂν εἰ ἐντύχοις Εὐρυβάτῳ καὶ  Φρυνώνδᾳ,   καὶ ἀνολοφύραι´ ἂν ποθῶν τὴν
[325]   θάνατος αὐτῶν τοῖς παισὶ καὶ  φυγαὶ   μὴ μαθοῦσι (μηδὲ θεραπευθεῖσιν εἰς
[320]   γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν  φυγὴν   κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν· ~ἃ
[321]   πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς  φυλακαὶ   φοβεραὶ ἦσαν— εἰς δὲ τὸ
[338]   καὶ πρύτανιν ἑλέσθαι ὃς ὑμῖν  (φυλάξει   τὸ μέτριον μῆκος τῶν λόγων
[358]   τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπου  φύσει,   ἐπὶ οἴεται κακὰ εἶναι
[323]   ἡγοῦνται ἀλλήλους κακὰ ἔχειν ἄνθρωποι  (φύσει   τύχῃ, οὐδεὶς θυμοῦται οὐδὲ
[323]   λέγω· ὅτι δὲ αὐτὴν οὐ  φύσει   ἡγοῦνται εἶναι οὐδ´ ἀπὸ τοῦ
[337]   οἰκείους καὶ πολίτας ἅπαντας εἶναι—  (φύσει,   οὐ νόμῳ· τὸ γὰρ ὅμοιον
[337]   τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ  φύσει   συγγενές ἐστιν, δὲ νόμος,
[323]   μὲν γὰρ οἶμαι ἴσασιν ὅτι  φύσει   τε καὶ τύχῃ τοῖς ἀνθρώποις
[351]   καὶ θυμοῦ, ἰσχὺν δὲ ἀπὸ  φύσεως   καὶ εὐτροφίας τῶν σωμάτων. οὕτω
[351]   δύναμις, ἀνδρεία δὲ ἀπὸ  φύσεως   καὶ εὐτροφίας τῶν ψυχῶν γίγνεται.
[315]   ἄλλοι τινές. ἐφαίνοντο δὲ περὶ  φύσεώς   τε καὶ τῶν μετεώρων ἀστρονομικὰ
[320]   ὥπλιζε, τοῖς δ´ ἄοπλον διδοὺς  φύσιν   ἄλλην τιν´ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν
[337]   τῶν ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ τὴν  φύσιν   βιάζεται— ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν
[316]   καὶ εὐδαίμονος, αὐτὸς δὲ τὴν  φύσιν   δοκεῖ ἐνάμιλλος εἶναι τοῖς ἡλικιώταις.
[315]   ἐγᾦμαι καλόν τε (κἀγαθὸν τὴν  φύσιν,   τὴν δ´ οὖν ἰδέαν πάνυ
[337]   ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν  φύσιν   τῶν πραγμάτων εἰδέναι, σοφωτάτους δὲ
[334]   καὶ τὸ ἔλαιον τοῖς μὲν  φυτοῖς   ἅπασίν ἐστιν πάγκακον καὶ ταῖς
[334]   καὶ κόπρος πάντων (τῶν  φυτῶν   ταῖς μὲν ῥίζαις ἀγαθὸν παραβαλλομένη,
[356]   τὰ πολλὰ ὡσαύτως; καὶ αἱ  φωναὶ   αἱ ἴσαι ἐγγύθεν μὲν μείζους,
[341]   ἅτε Λέσβιος ὢν καὶ ἐν  φωνῇ   βαρβάρῳ τεθραμμένος; Ἀκούεις δή, ἔφην
[346]   φιλέω καὶ ἐπαίνημι— καὶ τῇ  φωνῇ   ἐνταῦθα κέχρηται τῇ (τῶν Μυτιληναίων,
[332]   δέ; ἔστιν τι ὀξὺ ἐν  φωνῇ;   Ἔφη. Τούτῳ μὴ ἔστιν τι
[310]   εἴσω ᾔει ἐπειγόμενος, καὶ τῇ  φωνῇ   μέγα λέγων, Σώκρατες, ἔφη,
[315]   δι´ ὧν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ  φωνῇ   ὥσπερ (Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ
[310]   καθεύδεις; Καὶ ἐγὼ τὴν  φωνὴν   γνοὺς αὐτοῦ, Ἱπποκράτης, ἔφην, οὗτος·
[315]   (Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ τὴν  φωνὴν   ἕπονται κεκηλημένοι— ἦσαν δέ τινες
[322]   ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα  φωνὴν   καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ
[361]   τε καὶ καταγελᾶν, καὶ εἰ  φωνὴν   λάβοι, εἰπεῖν ἂν ὅτι Ἄτοποί
[325]   τὰ γεγραμμένα ὥσπερ τότε τὴν  φωνήν,   παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν βάθρων
[347]   (τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ μισθούμενοι ἀλλοτρίαν  φωνὴν   τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ
[341]   Πρόδικον— δίκαιον γὰρ τὴν Σιμωνίδου  φωνὴν   τοῦτον ἐρωτᾶν— τί ἔλεγεν,
[347]   αὐλῶν, καὶ διὰ τῆς ἐκείνων  φωνῆς   ἀλλήλοις σύνεισιν· ὅπου δὲ καλοὶ
[316]   ἀλλὰ διὰ τὴν βαρύτητα τῆς  φωνῆς   βόμβος τις ἐν τῷ οἰκήματι
[347]   πότῳ μηδὲ διὰ τῆς ἑαυτῶν  φωνῆς   καὶ τῶν λόγων τῶν ἑαυτῶν
[347]   παιδιῶν τούτων διὰ τῆς αὑτῶν  φωνῆς,   λέγοντάς τε καὶ ἀκούοντας ἐν
[347]   φασιν εἶναι, οὐδὲν δέονται ἀλλοτρίας  φωνῆς   οὐδὲ ποιητῶν, οὓς οὔτε ἀνερέσθαι
[321]   ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς  φῶς.   ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος Προμηθεὺς
[311]   περιιόντες αὐτοῦ διατρίψωμεν ἕως ἂν  φῶς   γένηται· εἶτα ἴωμεν. καὶ γὰρ
[320]   ἐπειδὴ δ´ ἄγειν αὐτὰ πρὸς  φῶς   ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ
[339]   Πιττάκειον νέμεται, καίτοι σοφοῦ παρὰ  φωτὸς   εἰρημένον· χαλεπὸν φάτ´ ἐσθλὸν ἔμμεναι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006