HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  73 formes différentes pour 132 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[310]   εἶναι λέγειν· ἀλλὰ τί οὐ  βαδίζομεν   παρ´ αὐτόν, ~(ἵνα ἔνδον καταλάβωμεν;
[310]   γὰρ παρελθούσης νυκτὸς ταυτησί, ἔτι  βαθέος   ὄρθρου, Ἱπποκράτης, Ἀπολλοδώρου ὑὸς
[317]   Ἱππίᾳ— ἐκεῖ γὰρ προϋπῆρχε τὰ  βάθρα—   ἐν δὲ τούτῳ Καλλίας τε
[325]   φωνήν, παρατιθέασιν αὐτοῖς ἐπὶ τῶν  βάθρων   ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα καὶ
[315]   περὶ αὐτὸν δ´ ἐκάθηντο ἐπὶ  βάθρων   Ἐρυξίμαχός τε Ἀκουμενοῦ καὶ
[317]   καὶ αὐτοί τε ἀντιλαβόμενοι τῶν  βάθρων   καὶ τῶν κλινῶν κατεσκευάζομεν παρὰ
[326]   ἄρχεσθαι, ὃς δ´ ἂν ἐκτὸς  βαίνῃ   τούτων, κολάζει· καὶ ὄνομα τῇ
[310]   δὲ ἀδελφός, τὴν (θύραν τῇ  βακτηρίᾳ   πάνυ σφόδρα ἔκρουε, καὶ ἐπειδὴ
[345]   ἐς ἄπρακτον ἐλπίδα μοῖραν αἰῶνος  βαλέω,   πανάμωμον ἄνθρωπον, εὐρυεδοῦς ὅσοι καρπὸν
[341]   Λέσβιος ὢν καὶ ἐν φωνῇ  βαρβάρῳ   τεθραμμένος; Ἀκούεις δή, ἔφην ἐγώ,
[332]   τι ἐναντίον ἄλλο πλὴν τὸ  βαρύ;   Οὐκ ἔφη. Οὐκοῦν, ἦν δ´
[316]   καὶ θεῖος— ἀλλὰ διὰ τὴν  βαρύτητα   τῆς φωνῆς βόμβος τις ἐν
[348]   ὅτῳ ἐπιδείξηται καὶ μεθ´ ὅτου  βεβαιώσηται,   ἕως ἂν ἐντύχῃ. ὥσπερ καὶ
[351]   εὖ ἄν σοι δοκεῖ οὕτως  βεβιωκέναι;   Ἔμοιγ´, ἔφη. Τὸ μὲν ἄρα
[314]   λαβόντα καὶ μαθόντα ἀπιέναι  βεβλαμμένον   ὠφελημένον. ταῦτα οὖν σκοπώμεθα
[339]   δ´ ἐγώ. Ὅρα δή, ἔφη,  (βέλτιον.   Ἀλλ´, ὠγαθέ, ἔσκεμμαι ἱκανῶς. Οἶσθα
[318]   ἑκάστης ἡμέρας ἀεὶ ἐπὶ τὸ  βέλτιον   ἐπιδιδόναι. (Καὶ ἐγὼ ἀκούσας εἶπον·
[338]   ἐκ (περιττοῦ ᾑρήσεται. ἀλλὰ δὴ  βελτίονα   ἡμῶν αἱρήσεσθε. τῇ μὲν ἀληθείᾳ,
[318]   ἡμέρᾳ ἐμοὶ συγγένῃ, ἀπιέναι οἴκαδε  βελτίονι   γεγονότι, καὶ ἐν τῇ ὑστεραίᾳ
[338]   ἂν ἔχοι τὸν χείρω τῶν  βελτιόνων   ἐπιστατεῖν, εἴτε ὅμοιος, οὐδ´ οὕτως
[316]   καὶ νεωτέρων, ἑαυτῷ συνεῖναι ὡς  βελτίους   ἐσομένους διὰ (τὴν ἑαυτοῦ συνουσίαν,
[324]   δὲ αὐτοὶ ἀρετὴν ἀγαθοὶ οὐδενὸς  βελτίους   ποιοῦσιν. τούτου δὴ πέρι,
[331]   λέγω, οἰόμενος οὕτω τὸν λόγον  βέλτιστ´   (ἂν ἐλέγχεσθαι, εἴ τις τὸ
[348]   ἄλλῳ τινί, ἡγούμενός σε  βέλτιστ´   ἂν ἐπισκέψασθαι καὶ περὶ τῶν
[353]   οὐ πράττειν διὰ ταῦτα τὰ  βέλτιστα,   ἐπεὶ γιγνώσκειν γε αὐτά. ἴσως
[352]   ἀλλὰ πολλούς φασι γιγνώσκοντας τὰ  βέλτιστα   οὐκ ἐθέλειν πράττειν, ἐξὸν αὐτοῖς,
[358]   χαίρεις τὰ τοιαῦτα (ὀνομάζων,  βέλτιστε   Πρόδικε, τοῦτό μοι πρὸς
[325]   περὶ τούτου διαμάχονται, ὅπως ὡς  βέλτιστος   ἔσται παῖς, παρ´ ἕκαστον
[316]   ταύταις πείθοντα τῶν νέων τοὺς  βελτίστους   ἀπολείποντας τὰς τῶν ἄλλων συνουσίας,
[358]   οὔτε εἰδὼς οὔτε οἰόμενος ἄλλα  βελτίω   εἶναι (ἃ ποιεῖ, καὶ
[317]   ἀνθρώπους, καὶ εὐλάβειαν ταύτην οἶμαι  βελτίω   ἐκείνης εἶναι, τὸ ὁμολογεῖν μᾶλλον
[320]   αὐτοὶ ἀγαθοὶ ὄντες οὐδένα πώποτε  βελτίω   ἐποίησαν οὔτε τῶν οἰκείων οὔτε
[318]   αὐτὸν ἐπανέροιτο· Τί δὴ φῂς  βελτίω   ἔσεσθαι καὶ εἰς τί ἐπιδώσειν;
[326]   παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα  βελτίω   ἔχοντες ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ χρηστῇ
[358]   ἔπειτα ποιεῖ ταῦτα, ἐξὸν τὰ  βελτίω·   οὐδὲ τὸ ἥττω εἶναι αὑτοῦ
[342]   φαίνεσθαι τὸν προσδιαλεγόμενον παιδὸς μηδὲν  βελτίω.   τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ τῶν
[338]   εἰ δὲ αἱρήσεσθε μὲν μηδὲν  βελτίω,   φήσετε δέ, αἰσχρὸν καὶ τοῦτο
[318]   διδάξειεν μὴ τυγχάνοις ἐπιστάμενος,  βελτίων   ἂν γένοιο. ἀλλὰ μὴ οὕτως,
[318]   ἂν αὐτῷ ἡμέρᾳ συγγένηται,  βελτίων   ἄπεισι γενόμενος καὶ τῶν ἄλλων
[325]   καὶ γυναῖκα, ἕωσπερ ἂν κολαζόμενος  βελτίων   γένηται, ὃς δ´ ἂν μὴ
[318]   ὅτι ἑκάστης ἡμέρας συνὼν αὐτῷ  βελτίων   ἔσται καὶ ἐπιδώσει, εἰ αὐτὸν
[335]   διαλέγεσθαι, οὕτω διελεγόμην, οὐδενὸς ἂν  βελτίων   ἐφαινόμην οὐδ´ ἂν ἐγένετο Πρωταγόρου
[318]   σοῦ, ἐπανέροιτο αὐτὸν εἰς ὅτι  βελτίων   καθ´ ἡμέραν ἔσται συγγιγνόμενος ἐκείνῳ,
[337]   ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ τὴν φύσιν  βιάζεται—   ἡμᾶς οὖν αἰσχρὸν τὴν μὲν
[343]   καὶ Πιττακὸς Μυτιληναῖος καὶ  Βίας   Πριηνεὺς καὶ Σόλων
[329]   δὲ ἐπανέροιτό τινά τι, ὥσπερ  βιβλία   οὐδὲν ἔχουσιν οὔτε ἀποκρίνασθαι οὔτε
[355]   ὑμῖν τὸ ἡδέως καταβιῶναι τὸν  βίον   ἄνευ λυπῶν; εἰ δὲ ἀρκεῖ
[356]   ἀληθεῖ καὶ ἔσωσεν ἂν τὸν  βίον;   ἆρ´ ἂν ὁμολογοῖεν οἱ ἄνθρωποι
[357]   ~τί ἂν ἔσῳζεν ἡμῖν τὸν  (βίον;   ἆρ´ ἂν οὐκ ἐπιστήμη; καὶ
[321]   τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν  βίον   σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν
[351]   δ´ εἰ ἡδέως βιοὺς τὸν  βίον   τελευτήσειεν; οὐκ εὖ ἄν σοι
[351]   καὶ πρὸς πάντα τὸν ἄλλον  βίον   τὸν ἐμόν, ὅτι ἔστι μὲν
[326]   καὶ πράττειν· πᾶς γὰρ  βίος   τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ
[356]   ἂν ἡμῖν σωτηρία ἐφάνη τοῦ  βίου;   ἆρα μετρητικὴ τέχνη
[322]   τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ  (βίου   γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι´ Ἐπιμηθέα
[356]   ἡμῖν ἦν σωτηρία τοῦ  βίου,   ὁπότε τὸ πλέον ὀρθῶς ἔδει
[357]   ἐφάνη ἡμῖν σωτηρία τοῦ  βίου   οὖσα, τοῦ τε πλέονος καὶ
[361]   ἐγὼ καὶ προμηθούμενος ὑπὲρ τοῦ  βίου   τοῦ ἐμαυτοῦ παντὸς πάντα ταῦτα
[351]   ἔφη. Τί δ´ εἰ ἡδέως  βιοὺς   τὸν βίον τελευτήσειεν; οὐκ εὖ
[334]   μὲν ῥίζαις ἀγαθά, ταῖς δὲ  βλάσταις   πονηρά, οἷον καὶ κόπρος
[328]   πως ἐμαυτὸν ὡσπερεὶ συναγείρας εἶπον,  βλέψας   πρὸς τὸν Ἱπποκράτη· παῖ
[348]   Ἀλκιβιάδης πρὸς τὸν Καλλίαν  βλέψας,   Καλλία, δοκεῖ σοι, ἔφη,
[341]   τ´ ἔσῃ τῷ σαυτοῦ λόγῳ  βοηθεῖν.   ἐπεὶ ὅτι γε Σιμωνίδης οὐ
[340]   μέντοι Σιμωνίδης πολίτης· ~(δίκαιος εἶ  βοηθεῖν   τῷ ἀνδρί. δοκῶ οὖν μοι
[352]   ἀλλ´ ἱκανὴν εἶναι τὴν φρόνησιν  βοηθεῖν   τῷ ἀνθρώπῳ; Καὶ δοκεῖ, ἔφη,
[322]   αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ  βοηθὸς   ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν
[309]   γὰρ πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ εἶπε  βοηθῶν   ἐμοί, καὶ οὖν καὶ ἄρτι
[316]   διὰ τὴν βαρύτητα τῆς φωνῆς  βόμβος   τις ἐν τῷ οἰκήματι γιγνόμενος
[321]   ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων  βοράν·   καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε,
[321]   ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς  βοτάνην,   ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς
[353]   γενέσθαι, ἕπου· εἰ δὲ μὴ  βούλει,   εἴ σοι φίλον, ἐῶ χαίρειν.
[331]   τοῦτο διαφέρει; ἔφη· εἰ γὰρ  βούλει,   ἔστω ἡμῖν καὶ δικαιοσύνη ὅσιον
[333]   ἔφην, πρὸς σέ; Εἰ  βούλει,   ἔφη, πρὸς τοῦτον πρῶτον τὸν
[342]   μου ταῦτα λέγοντος, Εἰ σὺ  βούλει,   ἔφη, Σώκρατες· δὲ
[351]   οὖν, ἦν δ´ ἐγώ, σὺ  βούλει   ἡγεμονεύειν τῆς σκέψεως, ἐγὼ
[320]   περιτύχωσιν τῇ ἀρετῇ. εἰ δὲ  βούλει,   Κλεινίαν, τὸν Ἀλκιβιάδου τουτουῒ νεώτερον
[342]   ᾄσματι, ἐθέλω σοι εἰπεῖν, ~(εἰ  βούλει   λαβεῖν μου πεῖραν ὅπως ἔχω,
[331]   οὐδὲν γὰρ δέομαι τὸ εἰ  βούλει"   τοῦτο καὶ εἴ σοι δοκεῖ"
[317]   ποιεῖσθαι. Καὶ ἐγώ— ὑπώπτευσα γὰρ  βούλεσθαι   αὐτὸν τῷ τε Προδίκῳ καὶ
[340]   σῆς μουσικῆς, τό τε  βούλεσθαι   καὶ (ἐπιθυμεῖν διαιρεῖς ὡς οὐ
[317]   μὲν οὖν, ἔφη Πρωταγόρας.  Βούλεσθε   οὖν, Καλλίας ἔφη, συνέδριον
[317]   μοι ἥδιστόν ἐστιν, εἴ τι  βούλεσθε,   περὶ τούτων ἁπάντων ἐναντίον τῶν
[347]   Σωκράτης, Πρωταγόρας μὲν εἰ ἔτι  βούλεται   ἐρωτᾶν, ἀποκρίνεσθαι Σωκράτη, εἰ δὲ
[336]   αὑτῷ τε ἐξεῖναι διαλέγεσθαι ὅπως  βούλεται,   καὶ σὺ ὅπως ἂν αὖ
[347]   ὁπότερον αὐτῷ ἥδιον· εἰ δὲ  βούλεται,   περὶ μὲν ᾀσμάτων τε καὶ
[338]   διάλογοι ἡμῖν γίγνωνται· εἰ μὴ  βούλεται   (Πρωταγόρας ἀποκρίνεσθαι, οὗτος μὲν ἐρωτάτω,
[347]   ἀποκρίνεσθαι Σωκράτη, εἰ δὲ δὴ  βούλεται   Σωκράτει ἀποκρίνεσθαι, ἐρωτᾶν τὸν ἕτερον.
[333]   Τὸ δ´ εὖ φρονεῖν εὖ  βουλεύεσθαι,   ὅτι ἀδικοῦσιν; Ἔστω, ἔφη. Πότερον,
[319]   τῶν τῆς (πόλεως διοικήσεως δέῃ  βουλεύσασθαι,   συμβουλεύει αὐτοῖς ἀνιστάμενος περὶ τούτων
[335]   ἡμῖν γίγνεσθαι, ἀλλ´ ἐπειδὰν σὺ  βούλῃ   διαλέγεσθαι ὡς ἐγὼ δύναμαι ἕπεσθαι,
[361]   τούτων δὲ εἰς αὖθις, ὅταν  βούλῃ,   διέξιμεν· νῦν δ´ ὥρα ἤδη
[348]   αὐτῶν πεῖραν λαμβάνοντας· κἂν μὲν  βούλῃ   ἔτι ἐρωτᾶν, ἕτοιμός εἰμί σοι
[334]   αὐτῶν καὶ μακρὰ λέγειν, ἐὰν  βούλῃ,   οὕτως ὥστε τὸν λόγον μηδέποτε
[342]   τοῦτο, περὶ ἐπῶν· ἐὰν δὲ  βούλῃ,   σοῦ ἀκούσομαι. μὲν οὖν
[348]   σοι παρέχειν ἀποκρινόμενος· ἐὰν δὲ  βούλῃ,   σὺ ἐμοὶ παράσχες, περὶ ὧν
[336]   σὺ ὅπως ἂν αὖ σὺ  βούλῃ.   Ὑπολαβὼν οὖν Ἀλκιβιάδης, Οὐ
[347]   ἔχων, ὃν ὑμῖν ἐπιδείξω, ἂν  βούλησθε.   Καὶ Ἀλκιβιάδης, Ναί, ἔφη,
[344]   τὸν ὅλον διεξέλθωμεν καὶ τὴν  βούλησιν,   ὅτι παντὸς μᾶλλον ἔλεγχός ἐστιν
[348]   διαλέγηται ἄλλος ὅστις ἂν  βούληται   ἄλλῳ. (Καὶ Πρωταγόρας αἰσχυνθείς,
[328]   παρ´ ἐμοῦ μάθῃ, ἐὰν μὲν  βούληται,   ἀποδέδωκεν ἐγὼ πράττομαι ἀργύριον·
[338]   ἐγὼ ἀποκρίνωμαι ὁπός´ ἂν οὗτος  βούληται   ἐρωτᾶν, πάλιν οὗτος ἐμοὶ λόγον
[325]   ἄνδρα, ἐάν τι καὶ ἄλλο  βούληται   μανθάνειν πράττειν, οὕτω πράττειν,
[361]   ἔχω καταφανῆ αὐτὰ γενέσθαι, καὶ  βουλοίμην   ἂν ταῦτα διεξελθόντας ἡμᾶς ἐξελθεῖν
[335]   νῦν ἐπαινῶ καὶ φιλῶ, ὥστε  βουλοίμην   ἂν χαρίζεσθαί σοι, εἴ μου
[331]   τρόπῳ (κἂν ταῦτα ἐλέγχοις, εἰ  βούλοιο,   ὡς ἅπαντά ἐστιν ὅμοια ἀλλήλοις.
[320]   αὐτῷ ὑπέλαβον τῶν παρακαθημένων ὁποτέρως  βούλοιτο   οὕτως διεξιέναι. Δοκεῖ τοίνυν μοι,
[358]   Πρόδικε, τοῦτό μοι πρὸς  βούλομαι   ἀπόκριναι. Γελάσας οὖν Πρόδικος
[316]   Ἱπποκράτης οὗτος. Πότερον, ἔφη, μόνῳ  βουλόμενοι   διαλεχθῆναι καὶ μετὰ τῶν
[348]   διαλέγεσθαί μέ σοι ἄλλο τι  βουλόμενον   αὐτὸς ἀπορῶ ἑκάστοτε,
[343]   ᾄσματος μανικὸν ἂν φανείη, εἰ  βουλόμενος   λέγειν ὅτι ἄνδρα ἀγαθὸν γενέσθαι
[360]   ἐρωτῶ πάντα ταῦτα σκέψασθαι  βουλόμενος   πῶς ποτ´ ἔχει τὰ περὶ
[342]   Λακεδαιμονίους· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὰν  βούλωνται   ἀνέδην τοῖς παρ´ αὑτοῖς συγγενέσθαι
[334]   οὐδέτερα, ἵπποις δέ· τὰ δὲ  βουσὶν   μόνον, τὰ δὲ κυσίν· τὰ
[338]   οὖν ἐγὼ ὅτι αἰσχρὸν εἴη  βραβευτὴν   ἑλέσθαι τῶν λόγων. εἴτε γὰρ
[336]   ταχὺ θεῖν, οὗτος δὲ δύναται  βραδέως.   εἰ οὖν ἐπιθυμεῖς ἐμοῦ καὶ
[332]   καὶ εἴ τι μετὰ βραδυτῆτος,  (βραδέως;   Ἔφη. Καὶ εἴ τι δὴ
[332]   ταχέως, καὶ εἴ τι μετὰ  βραδυτῆτος,   (βραδέως; Ἔφη. Καὶ εἴ τι
[343]   τὴν σοφίαν τοιαύτην οὖσαν, ῥήματα  βραχέα   ἀξιομνημόνευτα ἑκάστῳ εἰρημένα· οὗτοι καὶ
[334]   ἕπεσθαι. Πῶς οὖν κελεύεις με  βραχέα   ἀποκρίνεσθαι; βραχύτερά σοι, ἔφη,
[335]   λόγον μηδέποτε ἐπιλιπεῖν, ~καὶ αὖ  βραχέα   (οὕτως ὥστε μηδένα σοῦ ἐν
[342]   ἱμάντας περιειλίττονται καὶ φιλογυμναστοῦσιν καὶ  βραχείας   ἀναβολὰς φοροῦσιν, ὡς δὴ τούτοις
[336]   τὸ πρῶτόν μοι ἀπεκρίνατο διὰ  βραχέων   τε καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα,
[329]   δὲ καὶ ἐρωτηθεὶς ἀποκρίνασθαι κατὰ  βραχὺ   καὶ ἐρόμενος περιμεῖναί τε καὶ
[342]   λεγομένων, ἐνέβαλεν ῥῆμα ἄξιον λόγου  βραχὺ   καὶ συνεστραμμένον ὥσπερ δεινὸς ἀκοντιστής,
[338]   τῶν διαλόγων ζητεῖν τὸ κατὰ  βραχὺ   λίαν, εἰ μὴ ἡδὺ Πρωταγόρᾳ,
[335]   καὶ ἐν μακρολογίᾳ καὶ ἐν  βραχυλογίᾳ   οἷός τ´ εἶ συνουσίας ποιεῖσθαι
[343]   ἦν τῶν παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας,  βραχυλογία   τις Λακωνική· καὶ δὴ καὶ
[335]   χρῶ τρόπῳ πρός με, τῇ  βραχυλογίᾳ.   Σώκρατες, ἔφη, ἐγὼ πολλοῖς
[334]   κελεύεις με βραχέα ἀποκρίνεσθαι;  βραχύτερά   σοι, ἔφη, ἀποκρίνωμαι δεῖ;
[334]   σύντεμνέ μοι τὰς ἀποκρίσεις καὶ  βραχυτέρας   ποίει, εἰ μέλλω σοι ἕπεσθαι.
[335]   (οὕτως ὥστε μηδένα σοῦ ἐν  βραχυτέροις   εἰπεῖν· εἰ οὖν μέλλεις ἐμοὶ
[322]   μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει  βωμούς   τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006