HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  84 formes différentes pour 189 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[322]   νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων  ἰατρικὴν   πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ
[345]   κακὸς γένοιτο— ἡμεῖς δὲ οἱ  ἰατρικῆς   ἰδιῶται οὐκ ἄν ποτε γενοίμεθα
[313]   τύχῃ περὶ τὴν ψυχὴν αὖ  ἰατρικὸς   ὤν. εἰ μὲν οὖν σὺ
[345]   ποτε γενοίμεθα κακῶς πράξαντες οὔτε  ἰατροὶ   οὔτε τέκτονες οὔτε (ἄλλο οὐδὲν
[334]   κάκιστον· καὶ διὰ τοῦτο οἱ  ἰατροὶ   πάντες ἀπαγορεύουσιν τοῖς ἀσθενοῦσιν μὴ
[345]   μάθησις. τίς δὲ εὐπραγία ἀγαθὸν  ἰατρὸν   ποιεῖ; δῆλον ὅτι τῶν
[344]   ἐπελθοῦσα ἀμήχανον ἂν θείη, καὶ  ἰατρὸν   ταὐτὰ ταῦτα. τῷ μὲν γὰρ
[345]   τῶν τοιούτων· ὅστις δὲ μὴ  ἰατρὸς   ἂν γένοιτο κακῶς πράξας, δῆλον
[345]   κακῶς· τίς οὖν ἂν κακὸς  ἰατρὸς   γένοιτο; δῆλον ὅτι πρῶτον
[357]   μεγίστη, ἧς Πρωταγόρας ὅδε φησὶν  ἰατρὸς   εἶναι καὶ Πρόδικος καὶ Ἱππίας·
[311]   ἰατρῷ. Ὡς τίς γενησόμενος; Ὡς  ἰατρός,   ἔφη. Εἰ δὲ παρὰ Πολύκλειτον
[340]   (Πρωταγόρα, καὶ εἰμί τις γελοῖος  ἰατρός·   ἰώμενος μεῖζον τὸ νόσημα ποιῶ.
[345]   πράξας, δῆλον ὅτι οὐδὲ κακὸς  ἰατρός.   οὕτω καὶ μὲν ἀγαθὸς
[313]   μή τις τύχῃ γυμναστικὸς  ἰατρὸς   ὤν. οὕτω δὲ καὶ οἱ
[345]   ὅτι πρῶτον μὲν ὑπάρχει  ἰατρῷ   εἶναι, ἔπειτα ἀγαθῷ ἰατρῷ— οὗτος
[345]   ὑπάρχει ἰατρῷ εἶναι, ἔπειτα ἀγαθῷ  ἰατρῷ—   οὗτος γὰρ ἂν καὶ κακὸς
[311]   Εἶπον ἄν, ἔφη, ὅτι ὡς  ἰατρῷ.   Ὡς τίς γενησόμενος; Ὡς ἰατρός,
[354]   στρατείας καὶ τὰς ὑπὸ τῶν  ἰατρῶν   θεραπείας τὰς διὰ καύσεών τε
[315]   τὴν φύσιν, τὴν δ´ οὖν  ἰδέαν   πάνυ καλός. ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα
[314]   θάρρει· (Πρωταγόραν γάρ τοι δεόμενοι  ἰδεῖν   ἤλθομεν· εἰσάγγειλον οὖν. μόγις οὖν
[319]   τῆς πόλεως οὕτως ἔχει, ἀλλὰ  ἰδίᾳ   ἡμῖν οἱ σοφώτατοι καὶ ἄριστοι
[325]   γὰρ διδακτὸν αὐτὸ ἡγοῦνται καὶ  ἰδίᾳ   καὶ δημοσίᾳ, ἀπεδείξαμεν· διδακτοῦ δὲ
[326]   τῆς ἐπιμελείας οὔσης περὶ ἀρετῆς  ἰδίᾳ   καὶ δημοσίᾳ, θαυμάζεις, Σώκρατες,
[327]   ἐδύνατο ἕκαστος, καὶ τοῦτο καὶ  ἰδίᾳ   καὶ δημοσίᾳ πᾶς πάντα καὶ
[357]   διδόντες τούτοις κακῶς πράττετε καὶ  ἰδίᾳ   καὶ δημοσίᾳ. ~(Ταῦτα μὲν τοῖς
[324]   πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ (τιμωροῦνται καὶ  ἰδίᾳ   καὶ δημοσίᾳ. τιμωροῦνται δὲ καὶ
[343]   καὶ δὴ καὶ τοῦ Πιττακοῦ  ἰδίᾳ   περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐγκωμιαζόμενον
[359]   τὸ ἕτερον οἷον τὸ ἕτερον,  ἰδίαν   δὲ αὑτοῦ ἕκαστον ἔχειν δύναμιν·
[349]   μόριά ἐστιν καὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια,  ἰδίαν   ἕκαστα δύναμιν ἔχοντα. ταῦτα εἰ
[330]   καὶ δύναμιν αὐτῶν ἕκαστον  ἰδίαν   ἔχει; ὥσπερ τὰ τοῦ προσώπου,
[349]   τῶν ὀνομάτων τούτων ὑπόκειταί τις  ἴδιος   οὐσία καὶ πρᾶγμα ἔχον ἑαυτοῦ
[349]   ἐπὶ ἑνὶ εἶναι, ἀλλὰ (ἕκαστον  ἰδίῳ   πράγματι τῶν ὀνομάτων τούτων ἐπικεῖσθαι,
[345]   γένοιτο— ἡμεῖς δὲ οἱ ἰατρικῆς  ἰδιῶται   οὐκ ἄν ποτε γενοίμεθα κακῶς
[322]   εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς  ἰδιώταις,   καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί· καὶ
[327]   ἦσαν ἱκανοὶ ὡς πρὸς τοὺς  ἰδιώτας   καὶ μηδὲν αὐλήσεως ἐπαΐοντας. οὕτως
[327]   μέλλει πόλις εἶναι, οὐδένα δεῖ  ἰδιωτεύειν.   εἰ γὰρ δὴ λέγω
[312]   ἀλλ´ ἐπὶ παιδείᾳ, ὡς τὸν  ἰδιώτην   καὶ τὸν ἐλεύθερον πρέπει. Πάνυ
[344]   ἀρχῇ; δῆλον ὅτι οὐ τὸν  ἰδιώτην·   μὲν γὰρ ἰδιώτης ἀεὶ
[344]   τὸν ἰδιώτην· μὲν γὰρ  ἰδιώτης   ἀεὶ καθῄρηται. ὥσπερ οὖν οὐ
[347]   καὶ πεπαιδευμένοι εἰσίν, οὐκ ἂν  ἴδοις   οὔτ´ αὐλητρίδας οὔτε ὀρχηστρίδας οὔτε
[309]   καὶ μήν μοι καὶ πρῴην  ἰδόντι   καλὸς μὲν ἐφαίνετο ἀνὴρ ἔτι,
[322]   ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε  ἱδρύεσθαι   καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν
[340]   γὰρ ἀρετῆς ἔμπροσθεν τοὺς θεοὺς  ἱδρῶτα   θεῖναι— ὅταν δέ τις αὐτῆς
[314]   ἐκρούσαμεν τὴν θύραν, ἀνοίξας καὶ  ἰδὼν   ἡμᾶς, Ἔα, ἔφη, σοφισταί τινες·
[315]   τοῦτον τὸν χορὸν μάλιστα ἔγωγε  ἰδὼν   ἥσθην, ὡς καλῶς ηὐλαβοῦντο μηδέποτε
[324]   οὗτος μήτε ἄλλος τοῦτον  ἰδὼν   κολασθέντα. καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων
[352]   τι τῶν τοῦ σώματος ἔργων,  ἰδὼν   τὸ πρόσωπον καὶ τὰς χεῖρας
[358]   τις ἀνθρώπων ἐθελήσει ἐπὶ ταῦτα  ἰέναι   δέδοικεν, ἐξὸν ἐπὶ
[358]   οἴεται κακὰ εἶναι ἐθέλειν  ἰέναι   ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν· ὅταν τε
[311]   Ἱππόκρατες, παρὰ Πρωταγόραν νῦν ἐπιχειρεῖς  ἰέναι,   ἀργύριον τελῶν ἐκείνῳ μισθὸν ὑπὲρ
[310]   μὲν ἐνεχείρησα εὐθὺς παρὰ σὲ  ἰέναι,   ἔπειτά μοι λίαν πόρρω ἔδοξε
[358]   δὲ ἡγεῖται κακά, οὐδένα οὔτε  ἰέναι   ἐπὶ ταῦτα οὔτε λαμβάνειν ἑκόντα.
[360]   γιγνώσκοντες οἱ δειλοὶ οὐκ ἐθέλουσιν  ἰέναι   ἐπὶ τὸ κάλλιόν τε καὶ
[359]   Πότερον, ἔφην ἐγώ, καλὸν ὂν  ἰέναι   αἰσχρόν; Καλόν, ἔφη. Οὐκοῦν
[323]   ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν  ἰέναι   καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς
[360]   εἰς τὸν πόλεμον οὐκ ἐθέλειν  ἰέναι,   καλὸν ὂν καὶ ἀγαθόν; Τοὺς
[359]   τὸν πόλεμον οἱ μὲν ἐθέλουσιν  ἰέναι,   οἱ δὲ οὐκ ἐθέλουσιν. Πότερον,
[362]   καὶ γὰρ ἐμοὶ οἷπερ ἔφην  ἰέναι   πάλαι ὥρα, ἀλλὰ Καλλίᾳ τῷ
[349]   ἐφ´ οἱ πολλοὶ φοβοῦνται  ἰέναι.   Φέρε δή, τὴν ἀρετὴν καλόν
[328]   (ἐὰν δὲ μή, ἐλθὼν εἰς  ἱερόν,   ὀμόσας ὅσου ἂν φῇ ἄξια
[359]   Πρωταγόρα, ταῦτα ἀποκρινόμενος; Ὡμολόγει.  Ἴθι   δή, ἔφην ἐγώ, εἰπὲ ἡμῖν,
[333]   εἶναι— ἔπειτα μέντοι συνεχώρησεν ἀποκρίνεσθαι.  Ἴθι   δή, ἔφην ἐγώ, ἐξ ἀρχῆς
[332]   ἐναντίον καὶ οὐ πολλά; Συνωμολόγει.  (Ἴθι   δή, ἦν δ´ ἐγώ, ἀναλογισώμεθα
[333]   ὁσιότης σχεδόν τι ταὐτὸν ὄν.  Ἴθι   δή, ἦν δ´ ἐγώ,
[352]   οὐκ ὀρθῶς λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι.  Ἴθι   δὴ μετ´ ἐμοῦ ἐπιχείρησον πείθειν
[352]   καὶ τὰς χεῖρας ἄκρας εἴποι·  Ἴθι   δή μοι ἀποκαλύψας καὶ τὰ
[352]   φῄς, δέομαι τοιοῦτόν τι εἰπεῖν·  Ἴθι   δή μοι, Πρωταγόρα, (καὶ
[322]   τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν  ἱκανὴ   βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν
[352]   ἃν ἐπιστήμη κελεύῃ, ἀλλ´  ἱκανὴν   εἶναι τὴν φρόνησιν βοηθεῖν τῷ
[327]   αὐληταί γ´ ἂν πάντες ἦσαν  ἱκανοὶ   ὡς πρὸς τοὺς ἰδιώτας καὶ
[321]   τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν,  ἱκανοῖς   μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ
[329]   καλοὺς εἰπεῖν, ὡς αὐτὰ δηλοῖ,  ἱκανὸς   δὲ καὶ ἐρωτηθεὶς ἀποκρίνασθαι κατὰ
[322]   ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς  ἱκανὸς   ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί·
[329]   τοῦ λόγου. Πρωταγόρας δὲ ὅδε  ἱκανὸς   μὲν μακροὺς λόγους καὶ καλοὺς
[347]   οὔτε ψαλτρίας, ἀλλὰ αὐτοὺς αὑτοῖς  ἱκανοὺς   ὄντας συνεῖναι ἄνευ τῶν λήρων
[329]   Περικλέους ἄλλου τινὸς τῶν  ἱκανῶν   εἰπεῖν· εἰ δὲ ἐπανέροιτό τινά
[312]   ἐγώ, ἀληθῆ λέγοιμεν, οὐ μέντοι  ἱκανῶς   γε· ἐρωτήσεως γὰρ ἔτι
[338]   ἠναγκάσθη ὁμολογῆσαι ἐρωτήσειν, καὶ ἐπειδὰν  ἱκανῶς   ἐρωτήσῃ, πάλιν δώσειν λόγον κατὰ
[339]   ἔφη, (βέλτιον. Ἀλλ´, ὠγαθέ, ἔσκεμμαι  ἱκανῶς.   Οἶσθα οὖν, ἔφη, ὅτι προϊόντος
[324]   ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, Σώκρατες,  ἱκανῶς,   ὥς γέ μοι (φαίνεται. Ἔτι
[340]   δέ τις αὐτῆς εἰς ἄκρον  ἵκηται,   ῥηϊδίην δἤπειτα πέλειν, χαλεπήν περ
[316]   τινας ᾔσθημαι καὶ γυμναστικήν, οἷον  Ἴκκος   τε Ταραντῖνος καὶ
[339]   πύκτου πληγείς, ἐσκοτώθην τε καὶ  ἰλιγγίασα   εἰπόντος αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῶν
[342]   τε κατάγνυνται μιμούμενοι (αὐτούς, καὶ  ἱμάντας   περιειλίττονται καὶ φιλογυμναστοῦσιν καὶ βραχείας
[335]   εἰ δέοιό μου Κρίσωνι τῷ  Ἱμεραίῳ   δρομεῖ ἀκμάζοντι ἕπεσθαι, τῶν
[322]   ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην,  ἵν´   εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ
[338]   διαφέρει. ἀλλ´ οὑτωσὶ ἐθέλω ποιῆσαι,  ἵν´   προθυμεῖσθε συνουσία τε καὶ
[314]   ἡμῖν κατὰ τὴν ὁδὸν ἐνέπεσεν·  ἵν´   οὖν μὴ ἀτελὴς γένοιτο, ἀλλὰ
[346]   πονηρίαν τῶν γονέων πατρίδος,  ἵνα   αὐτοῖς ἀμελοῦσιν αὐτῶν μὴ ἐγκαλῶσιν
[323]   αὕτη, Σώκρατες, τούτου αἰτία.  Ἵνα   δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς
[311]   τί οὐ βαδίζομεν παρ´ αὐτόν,  ~(ἵνα   ἔνδον καταλάβωμεν; καταλύει δ´, ὡς
[317]   ἐκαλέσαμεν καὶ τοὺς μετ´ αὐτῶν,  ἵνα   ἐπακούσωσιν ἡμῶν; Πάνυ μὲν οὖν,
[352]   στήθη καὶ τὸ μετάφρενον ἐπίδειξον,  ἵνα   ἐπισκέψωμαι σαφέστερον, καὶ ἐγὼ τοιοῦτόν
[335]   ἡμῖν συγχωρεῖν τὸν ἀμφότερα δυνάμενον,  ἵνα   συνουσία ἐγίγνετο· νῦν δὲ
[326]   οἰκειοῦσθαι ταῖς ψυχαῖς τῶν παίδων,  ἵνα   ἡμερώτεροί τε ὦσιν, καὶ εὐρυθμότεροι
[317]   Καλλίας ἔφη, συνέδριον κατασκευάσωμεν,  ἵνα   καθεζόμενοι διαλέγησθε; Ἐδόκει χρῆναι· ἅσμενοι
[338]   χαλάσαι τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις,  ἵνα   μεγαλοπρεπέστεροι καὶ εὐσχημονέστεροι ἡμῖν φαίνωνται,
[342]   πόλεις ἐξιέναι, ὥσπερ οὐδὲ Κρῆτες,  ἵνα   μὴ ἀπομανθάνωσιν αὐτοὶ διδάσκουσιν.
[324]   θείη— ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν,  ἵνα   μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς
[326]   κατὰ τούτους ζῆν κατὰ παράδειγμα,  (ἵνα   μὴ αὐτοὶ ἐφ´ αὑτῶν εἰκῇ
[342]   ἐξαρνοῦνται καὶ σχηματίζονται ἀμαθεῖς εἶναι,  ἵνα   μὴ κατάδηλοι ὦσιν ὅτι σοφίᾳ
[323]   οὐδὲ κολάζει τοὺς ταῦτα ἔχοντας,  ἵνα   μὴ τοιοῦτοι ὦσιν, ἀλλ´ ἐλεοῦσιν·
[339]   γε πρὸς σὲ εἰρῆσθαι τἀληθῆ,  ἵνα   μοι χρόνος ἐγγένηται τῇ σκέψει
[326]   καὶ ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν,  ἵνα   παῖς ζηλῶν μιμῆται καὶ
[326]   πρὸς τούτοις εἰς παιδοτρίβου πέμπουσιν,  ἵνα   τὰ σώματα βελτίω ἔχοντες ὑπηρετῶσι
[348]   εἰπέτω ὅτι οὐκ ἐθέλει διαλέγεσθαι,  ἵνα   τούτῳ μὲν ταῦτα συνειδῶμεν, Σωκράτης
[310]   καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ,  ἵνα   ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ. ἐγὼ
[316]   ἐμοῦ. ξένον γὰρ ἄνδρα καὶ  ἰόντα   εἰς πόλεις μεγάλας, καὶ ἐν
[321]   καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς  ἰοῦσιν   ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα
[359]   δ´ ἐγώ, Πρόδικέ τε καὶ  Ἱππία,   ἀπολογείσθω ἡμῖν Πρωταγόρας ὅδε
[358]   καλεῖτε. Ἐδόκει Πρωταγόρᾳ μὲν καὶ  Ἱππίᾳ   δέος τε καὶ φόβος εἶναι
[347]   Ἀλκιβιάδης, Ναί, ἔφη,  Ἱππία,   εἰς αὖθίς γε· νῦν δὲ
[317]   τῶν κλινῶν κατεσκευάζομεν παρὰ τῷ  Ἱππίᾳ—   ἐκεῖ γὰρ προϋπῆρχε τὰ βάθρα—
[317]   τῷ τε Προδίκῳ καὶ τῷ  Ἱππίᾳ   ἐνδείξασθαι καὶ καλλωπίσασθαι ὅτι ἐρασταὶ
[336]   εἰπών· Πρόδικε καὶ  Ἱππία,   Καλλίας μὲν δοκεῖ μοι μάλα
[358]   δὴ μετὰ Πρωταγόρου ἐρωτῶ,  Ἱππία   τε καὶ Πρόδικε (κοινὸς γὰρ
[318]   διδάσκοντες— καὶ ἅμα εἰς τὸν  Ἱππίαν   ἀπέβλεψεν— παρὰ δ´ ἐμὲ ἀφικόμενος
[317]   ἐγώ, οὐ καὶ Πρόδικον καὶ  Ἱππίαν   ἐκαλέσαμεν καὶ τοὺς μετ´ αὐτῶν,
[315]   μετεώρων ἀστρονομικὰ ἄττα διερωτᾶν τὸν  Ἱππίαν,   δ´ ἐν θρόνῳ καθήμενος
[315]   δὲ μετ´ εἰσενόησα, ἔφη Ὅμηρος,  Ἱππίαν   τὸν (Ἠλεῖον, καθήμενον ἐν τῷ
[342]   δὲ Πρόδικός τε καὶ  Ἱππίας   ἐκελευέτην πάνυ, καὶ οἱ ἄλλοι.
[347]   τοῦτο τὸ ᾆσμα. Καὶ  Ἱππίας,   Εὖ μέν μοι δοκεῖς, ἔφη,
[314]   Πρωταγόρας αὐτόθι ἐστίν, (ἀλλὰ καὶ  Ἱππίας   Ἠλεῖος— οἶμαι δὲ καὶ
[337]   ἀπεδέξαντο· μετὰ δὲ τὸν Πρόδικον  Ἱππίας   σοφὸς εἶπεν, ἄνδρες,
[357]   ἰατρὸς εἶναι καὶ Πρόδικος καὶ  Ἱππίας·   ὑμεῖς δὲ διὰ τὸ οἴεσθαι
[350]   πολεμεῖν θαρραλέοι εἰσίν; πότερον οἱ  ἱππικοὶ   οἱ ἄφιπποι; Οἱ ἱππικοί.
[350]   ἱππικοὶ οἱ ἄφιπποι; Οἱ  ἱππικοί.   Τίνες δὲ πέλτας ἔχοντες; οἱ
[334]   τὰ δὲ ἀνθρώποις μὲν οὐδέτερα,  ἵπποις   δέ· τὰ δὲ βουσὶν μόνον,
[311]   μοι, μέλλεις τελεῖν, Ἱππόκρατες,  Ἱπποκράτει   (μισθὸν ὡς τίνι ὄντι; τί
[311]   Εἰπέ μοι, μέλλεις τελεῖν,  Ἱππόκρατες,   Ἱπποκράτει (μισθὸν ὡς τίνι ὄντι;
[312]   χρὴ λέγειν. Ἀλλ´ ἄρα,  Ἱππόκρατες,   μὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαμβάνεις σου
[313]   σὺ λέγεις. Ἆρ´ οὖν,  Ἱππόκρατες,   σοφιστὴς τυγχάνει ὢν ἔμπορός
[311]   Εἰπέ μοι, ἔφην ἐγώ,  Ἱππόκρατες,   παρὰ Πρωταγόραν νῦν ἐπιχειρεῖς ἰέναι,
[311]   μοι, Σώκρατές τε καὶ  Ἱππόκρατες,   ὡς τίνι ὄντι τῷ Πρωταγόρᾳ
[311]   παρὰ τὸν σαυτοῦ ὁμώνυμον ἐλθὼν  Ἱπποκράτη   τὸν Κῷον, τὸν τῶν Ἀσκληπιαδῶν,
[328]   συναγείρας εἶπον, βλέψας πρὸς τὸν  Ἱπποκράτη·   παῖ Ἀπολλοδώρου, ὡς χάριν
[318]   ἥπερ ἄρτι, περὶ ὧν ἀφικόμην.  Ἱπποκράτης   γὰρ ὅδε τυγχάνει ἐν ἐπιθυμίᾳ
[318]   τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος.  Ἱπποκράτης   γὰρ παρ´ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ
[310]   ἐγὼ τὴν φωνὴν γνοὺς αὐτοῦ,  Ἱπποκράτης,   ἔφην, οὗτος· μή τι νεώτερον
[310]   νυκτὸς ταυτησί, ἔτι βαθέος ὄρθρου,  Ἱπποκράτης,   Ἀπολλοδώρου ὑὸς Φάσωνος δὲ
[318]   αὐτίκα μάλα μεταβαλὼν τὴν ἐπιθυμίαν  Ἱπποκράτης   ὅδε ἐπιθυμήσειεν τῆς συνουσίας τούτου
[316]   ἐστιν, ἔφη, οὗ ἕνεκα ἥκετε;  Ἱπποκράτης   ὅδε ἐστὶν μὲν τῶν ἐπιχωρίων,
[318]   καὶ ἐμοὶ ὑπὲρ (τούτου ἐρωτῶντι,  Ἱπποκράτης   ὅδε Πρωταγόρᾳ συγγενόμενος, ἂν
[316]   τοι ἤλθομεν ἐγώ τε καὶ  Ἱπποκράτης   οὗτος. Πότερον, ἔφη, μόνῳ βουλόμενοι
[311]   περιῇμεν· καὶ ἐγὼ (ἀποπειρώμενος τοῦ  Ἱπποκράτους   τῆς ῥώμης διεσκόπουν αὐτὸν καὶ
[315]   τοῦ μὲν ὡς ταμιείῳ ἐχρῆτο  Ἱππόνικος,   νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ πλήθους
[335]   ἀνειστήκη ὡς ἐξιών— παῖ  Ἱππονίκου,   ἀεὶ μὲν ἔγωγέ σου τὴν
[311]   ἐγὼ ἤκουσα, παρὰ Καλλίᾳ τῷ  Ἱππονίκου·   ἀλλ´ ἴωμεν. Καὶ ἐγὼ εἶπον·
[314]   τοῦ ἐπὶ θάτερα Καλλίας  Ἱππονίκου   καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ ~(ὁ
[350]   ἐπίστανται. Τίνες δὲ ἀπὸ τῶν  ἵππων   πολεμεῖν θαρραλέοι εἰσίν; πότερον οἱ
[356]   ὡσαύτως; καὶ αἱ φωναὶ αἱ  ἴσαι   ἐγγύθεν μὲν μείζους, πόρρωθεν δὲ
[345]   κακὰ ἑκόντα ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ εὖ  ἴσασιν   ὅτι πάντες οἱ τὰ αἰσχρὰ
[323]   ποιεῖν; ταῦτα μὲν γὰρ οἶμαι  ἴσασιν   ὅτι φύσει τε καὶ τύχῃ
[313]   ὧν ἄγουσιν ἀγωγίμων οὔτε αὐτοὶ  ἴσασιν   ὅτι χρηστὸν πονηρὸν περὶ
[337]   γὰρ ἀκοῦσαι δεῖ ἀμφοτέρων, μὴ  ἴσον   δὲ νεῖμαι ἑκατέρῳ, ἀλλὰ τῷ
[357]   τε καὶ ἐνδείας οὖσα καὶ  ἰσότητος   πρὸς ἀλλήλας σκέψις; Ἀλλ´ ἀνάγκη.
[337]   εἶναι ἀμφοῖν τοῖν διαλεγομένοιν ἀκροατάς,  ἴσους   δὲ μή— ἔστιν γὰρ οὐ
[356]   ὅτῳ ἄλλῳ. ἀλλ´ ὥσπερ (ἀγαθὸς  ἱστάναι   ἄνθρωπος, συνθεὶς τὰ ἡδέα καὶ
[357]   δὲ ἐξαμαρτανομένη πρᾶξις (ἄνευ ἐπιστήμης  ἴστε   που καὶ αὐτοὶ ὅτι ἀμαθίᾳ
[356]   μὲν γὰρ ἡδέα πρὸς ἡδέα  ἱστῇς,   τὰ μείζω ἀεὶ καὶ πλείω
[332]   σωφροσύνῃ; Ὡμολόγει. Οὐκοῦν εἴ τι  ἰσχύϊ   πράττεται, ἰσχυρῶς πράττεται, καὶ εἴ
[351]   ταὐτὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ  ἰσχύν,   ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀπὸ
[320]   νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν  ἰσχὺν   ἄνευ τάχους προσῆπτεν, (τοὺς δ´
[351]   ἀπὸ μανίας γε καὶ θυμοῦ,  ἰσχὺν   δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας
[350]   τῷ τρόπῳ μετιὼν καὶ τὴν  ἰσχὺν   οἰηθείης ἂν εἶναι σοφίαν. πρῶτον
[350]   μετιὼν ἔροιό με εἰ οἱ  ἰσχυροὶ   (δυνατοί εἰσιν, φαίην ἄν· ἔπειτα,
[352]   περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τι, οὐκ  ἰσχυρὸν   οὐδ´ ἡγεμονικὸν οὐδ´ ἀρχικὸν εἶναι·
[350]   δυνατοὺς ἰσχυροὺς εἶναι, τοὺς μέντοι  ἰσχυροὺς   δυνατούς· ~(οὐ γὰρ ταὐτὸν εἶναι
[350]   οὐδ´ ἐνταῦθα ὁμολογῶ τοὺς δυνατοὺς  ἰσχυροὺς   εἶναι, τοὺς μέντοι ἰσχυροὺς δυνατούς·
[332]   Οὐκοῦν εἴ τι ἰσχύϊ πράττεται,  ἰσχυρῶς   πράττεται, καὶ εἴ τι ἀσθενείᾳ,
[350]   ἐμὴν ὁμολογίαν σοφία ἐστὶν  ἰσχύς.   ἐγὼ δὲ οὐδαμοῦ οὐδ´ ἐνταῦθα
[312]   ἐπιστάτην τοῦ ποιῆσαι δεινὸν λέγειν;  Ἴσως   ἄν, ἦν δ´ ἐγώ, ἀληθῆ
[340]   Σιμωνίδης αὐτὸς αὑτῷ. καὶ  ἴσως   ἂν (φαίη Πρόδικος ὅδε καὶ
[355]   ἡδονῶν. Κατὰ τί δέ, φήσει  ἴσως,   ἀνάξιά ἐστιν τἀγαθὰ τῶν κακῶν
[353]   βέλτιστα, ἐπεὶ γιγνώσκειν γε αὐτά.  ἴσως   γὰρ ἂν λεγόντων ἡμῶν ὅτι
[333]   ἔγωγε μάλιστα ἐξετάζω, συμβαίνει μέντοι  ἴσως   καὶ ἐμὲ τὸν ἐρωτῶντα καὶ
[335]   εἶμι· ἐπεὶ καὶ ταῦτ´ ἂν  ἴσως   οὐκ ἀηδῶς σου ἤκουον. Καὶ
[341]   ὡς τοῦ δεινοῦ κακοῦ ὄντος.  ἴσως   οὖν καὶ τὸ χαλεπὸν" αὖ
[341]   ὅτι καὶ τὸ χαλεπὸν" τοῦτο  ἴσως   οὐχ οὕτως Σιμωνίδης ὑπελάμβανεν ὥσπερ
[359]   λέγοι θαρραλέους· δέ, Καὶ  (ἴτας   γ´, ἔφη. μέμνησαι, ἦν δ´
[349]   λέγεις ἄλλο τι; Καὶ  ἴτας   γε, ἔφη, ἐφ´ οἱ
[359]   ἀλλὰ σὺ ἐπὶ τί φῂς  ἴτας   εἶναι τοὺς ἀνδρείους; ἆρ´ ἐπὶ
[359]   εἰπὲ ἡμῖν, ἐπὶ τί λέγεις  ἴτας   εἶναι τοὺς ἀνδρείους; ἐφ´
[314]   διελέσθαι. νῦν μέντοι, ὥσπερ ὡρμήσαμεν,  ἴωμεν   καὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός, ἔπειτα
[311]   ἕως ἂν φῶς γένηται· εἶτα  ἴωμεν.   καὶ γὰρ τὰ πολλὰ Πρωταγόρας
[311]   παρὰ Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου· ἀλλ´  ἴωμεν.   Καὶ ἐγὼ εἶπον· Μήπω, ἀγαθέ,
[311]   ἐγὼ εἶπον· Μήπω, ἀγαθέ, ἐκεῖσε  ἴωμεν—   πρῲ γάρ ἐστιν— ἀλλὰ δεῦρο
[340]   καὶ εἰμί τις γελοῖος ἰατρός·  ἰώμενος   μεῖζον τὸ νόσημα ποιῶ. Ἀλλ´
[323]   δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς (ἀρετῆς  ἴωσιν,   ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006