HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  48 formes différentes pour 432 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Page
[201]   μὴν καλῶς γε εἶπες, φάναι,     Ἀγάθων. ἀλλὰ σμικρὸν ἔτι εἰπέ·
[200]   τούτου ἕνεκα λέγω· τούτοις γάρ,     Ἀγάθων, εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν
[175]   ὅτι· Εὖ ἂν ἔχοι, φάναι,     Ἀγάθων, εἰ τοιοῦτον εἴη
[194]   ἐμοῦ. Ἐπιλήσμων μέντ᾽ ἂν εἴην,     Ἀγάθων, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, (εἰ
[222]   δὴ καὶ σοὶ λέγω,     Ἀγάθων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτου,
[194]   καλῶς ποιοίην, φάναι τὸν Σωκράτη,     Ἀγάθων, περὶ σοῦ τι ἐγὼ
[200]   ἐμοὶ μὲν γὰρ θαυμαστῶς δοκεῖ,     Ἀγάθων, ὡς ἀνάγκη εἶναι· σοὶ
[201]   ὅπως ἂν δύνωμαι. δεῖ δή,     Ἀγάθων, ὥσπερ σὺ διηγήσω, διελθεῖν
[222]   Σωκράτη· Νήφειν μοι δοκεῖς, φάναι,     Ἀλκιβιάδη. οὐ γὰρ ἄν ποτε
[214]   δ᾽ Ἐρυξίμαχον· Πῶς οὖν, φάναι,     Ἀλκιβιάδη, ποιοῦμεν; (οὕτως οὔτε τι
[222]   καλῷ κἀγαθῷ ἔσεσθαι. ταῦτ᾽ ἐστίν,     ἄνδρες, ἐγὼ Σωκράτη ἐπαινῶ·
[220]   λαβεῖν σαυτόν. ἔτι τοίνυν,     ἄνδρες, ἄξιον ἦν θεάσασθαι Σωκράτη,
[219]   ἐκεῖνό γε ᾤμην τὶ εἶναι,     ἄνδρες δικασταί· δικασταὶ γάρ ἐστε
[215]   ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα. ἐγὼ γοῦν,     ἄνδρες, εἰ μὴ ἔμελλον κομιδῇ
[217]   ψεύδομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε. συνεγιγνόμην γάρ,     ἄνδρες, μόνος μόνῳ, καὶ ᾤμην
[218]   ὠσὶν ἐπίθεσθε. Ἐπειδὴ γὰρ οὖν,     ἄνδρες, τε λύχνος ἀπεσβήκει
[215]   καταριθμῆσαι. Σωκράτη δ᾽ ἐγὼ ἐπαινεῖν,     ἄνδρες, οὕτως ἐπιχειρήσω, δι᾽ εἰκόνων.
[216]   δὲ ἀνοιχθεὶς πόσης οἴεσθε γέμει,     ἄνδρες συμπόται, σωφροσύνης; ἴστε ὅτι
[214]   ἅμα εἰπεῖν· Πρὸς μὲν Σωκράτη,     ἄνδρες, τὸ σόφισμά μοι οὐδέν·
[200]   εἴποιμεν ἂν αὐτῷ ὅτι σύ,     ἄνθρωπε, (πλοῦτον κεκτημένος καὶ ὑγίειαν
[192]   ἔροιτο· τί ἔσθ᾽ βούλεσθε,     ἄνθρωποι, ὑμῖν παρ᾽ ἀλλήλων γενέσθαι;
[173]   οἶδα. Ἑταῖρος Ἀεὶ ὅμοιος εἶ,     Ἀπολλόδωρε· ἀεὶ γὰρ σαυτόν τε
[188]   εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν ἔργον,     Ἀριστόφανες, ἀναπληρῶσαι· εἴ πως
[189]   μὴ καταγέλαστα. Βαλών γε, φάναι,     Ἀριστόφανες, οἴει ἐκφεύξεσθαι· ἀλλὰ πρόσεχε
[221]   ἔμφρων εἶναι· ἔπειτα ἔμοιγ᾽ ἐδόκει,     Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο,
[172]   δή. Πόθεν, ἦν δ᾽ ἐγώ,     Γλαύκων; οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι πολλῶν
[223]   ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι. ἀλλ᾽ ἔασον,  ~(ὦ   δαιμόνιε, καὶ μὴ φθονήσῃς τῷ
[201]   καὶ ἐγώ, Πῶς λέγεις, ἔφην,     Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρα Ἔρως
[202]   θνητοῦ καὶ ἀθανάτου. Τί οὖν,     Διοτίμα; Δαίμων μέγας, Σώκρατες·
[206]   μεντ᾽ ἂν σέ, ἔφην ἐγώ,     Διοτίμα, ἐθαύμαζον ἐπὶ σοφίᾳ καὶ
[204]   ἐπιδεῖσθαι. Τίνες οὖν, ἔφην ἐγώ,     Διοτίμα, οἱ φιλοσοφοῦντες, εἰ μήτε
[207]   ἐννοῇς; Ἀλλὰ διὰ ταῦτά τοι,     Διοτίμα, ὅπερ νῦν δὴ εἶπον,
[177]   ἀγανακτῶν λέγει· Οὐ δεινόν, φησίν,     Ἐρυξίμαχε, ἄλλοις μέν τισι θεῶν
[214]   πιόμεθα; τὸν οὖν Ἀλκιβιάδην εἰπεῖν·     Ἐρυξίμαχε, βέλτιστε βελτίστου πατρὸς καὶ
[185]   αὐτοῦ τὸν ἰατρὸν Ἐρυξίμαχον κατακεῖσθαι,     Ἐρυξίμαχε, δίκαιος εἶ παῦσαί
[194]   εἰπεῖν Καλῶς γὰρ αὐτὸς ἠγώνισαι,     Ἐρυξίμαχε· εἰ δὲ γένοιο οὗ
[189]   μοι, ἀφήσω σε. Καὶ μήν,     Ἐρυξίμαχε, εἰπεῖν τὸν Ἀριστοφάνη, ἄλλῃ
[214]   εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην· δοκεῖ χρῆναι,     Ἐρυξίμαχε; ἐπιθῶμαι τῷ ἀνδρὶ καὶ
[189]   Ἀριστοφάνη γελάσαντα εἰπεῖν· Εὖ λέγεις,     Ἐρυξίμαχε, καί μοι ἔστω ἄρρητα
[193]   καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι. οὗτος, ἔφη,     Ἐρυξίμαχε, ἐμὸς λόγος ἐστὶ
[214]   οὕτω τοὺς ἄλλους. Ἀλλά, φάναι,     Ἐρυξίμαχε, τὸν Ἀλκιβιάδην, καλῶς μὲν
[177]   πατὴρ τοῦ λόγου. Οὐδείς σοι,     Ἐρυξίμαχε, φάναι τὸν Σωκράτη, ἐναντία
[205]   ἐὰν μὴ τυγχάνῃ γέ που,     ἑταῖρε, ἀγαθὸν ὄν· ἐπεὶ αὑτῶν
[201]   Ἀγάθωνα. Καὶ ἐπιεικῶς γε λέγεις,     ἑταῖρε, φάναι τὸν Σωκράτη· καὶ
[222]   Σωκράτη, δεῦρο ὑποκάτω ἐμοῦ κατακλίνου.     Ζεῦ, εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην, οἷα
[213]   ἰδόντα δὲ ἀναπηδῆσαι καὶ εἰπεῖν·     Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἦν; Σωκράτης
[222]   ἀλλ᾽ εἰ μή τι ἄλλο,     θαυμάσιε, ἐν μέσῳ ἡμῶν ἔα
[219]   χρύσεα „χαλκείων„ διαμείβεσθαι νοεῖς. ἀλλ᾽     μακάριε, ἄμεινον σκόπει, μή σε
[198]   ἀπορήσειν, οὐκ οἶμαι. (Καὶ πῶς,     μακάριε, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, οὐ
[214]   ἐξ ἴσου ᾖ. καὶ ἅμα,     μακάριε, πείθει τί (σε Σωκράτης
[204]   Καὶ ἐγὼ εἶπον· Εἶεν δή,     ξένη· καλῶς γὰρ λέγεις· τοιοῦτος
[198]   Ἐρυξίμαχον· Ἆρά σοι δοκῶ, φάναι,     παῖ Ἀκουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος
[175]   φάναι τὸν Ἀγάθωνα. ἀλλ᾽ ἡμᾶς,     παῖδες, τοὺς ἄλλους ἑστιᾶτε. πάντως
[176]   εἰπεῖν. Τοῦτο μέντοι εὖ λέγεις,     Παυσανία, τὸ παντὶ τρόπῳ παρασκευάσασθαι
[208]   εἶπον Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ,     σοφωτάτη Διοτίμα, ταῦτα ὡς ἀληθῶς
[207]   καί ποτε ἤρετο Τί οἴει,     Σώκρατες, αἴτιον εἶναι τούτου τοῦ
[174]   ἐγὼ οὐχ ὡς σὺ λέγεις,     Σώκρατες, ἀλλὰ καθ᾽ Ὅμηρον φαῦλος
[194]   ἐγὼ νῦν. Φαρμάττειν βούλει με,     Σώκρατες, εἰπεῖν τὸν Ἀγάθωνα, ἵνα
[208]   τέλεοι σοφισταί, Εὖ ἴσθι, ἔφη,     Σώκρατες· ἐπεί γε καὶ τῶν
[219]   ὅλην. καὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ,     Σώκρατες, ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι. ποιήσαντος
[204]   τῷ ἀγαθῷ χρώμενος πυνθάνοιτο· φέρε,     Σώκρατες, ἐροιτο· ἐρῶν τῶν
[208]   αὐτὸ ἦν. ταύτῃ τῇ μηχανῇ,     Σώκρατες, ἔφη, θνητὸν ἀθανασίας μετέχει,
[206]   ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔστιν γάρ,     Σώκρατες, ἔφη, οὐ τοῦ καλοῦ
[202]   οὖν, Διοτίμα; Δαίμων μέγας,     Σώκρατες· καὶ γὰρ πᾶν τὸ
[220]   αὐτὸν ἐμέ. καὶ ἐγὼ μέν,     Σώκρατες, καὶ τότε ἐκέλευον σοὶ
[209]   μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως,     Σώκρατες, κἂν σὺ ~(μυηθείης· τὰ
[222]   οὖν Ἀγάθωνα εἰπεῖν· Καὶ μήν,     Σώκρατες, κινδυνεύεις (ἀληθῆ λέγειν. τεκμαίρομαι
[175]   τρισμυρίοις. Ὑβριστὴς εἶ, ἔφη,     Σώκρατες, Ἀγάθων. καὶ ταῦτα
[202]   γελάσασα· Καὶ πῶς ἄν, ἔφη,     Σώκρατες, (ὁμολογοῖτο μέγας θεὸς εἶναι
[205]   πάντων. Τί δὴ οὖν, ἔφη,     Σώκρατες, οὐ πάντας ἐρᾶν φαμέν,
[210]   τὴν φύσιν καλόν, τοῦτο ἐκεῖνο,     Σώκρατες, οὗ δὴ ἕνεκεν καὶ
[215]   γε εἶδος ὅμοιος εἶ τούτοις,     Σώκρατες, οὐδ᾽ ἄν αὐτὸς δή
[201]   καὶ τὸν Ἀγάθωνα εἰπεῖν. Κινδυνεύω,     Σώκρατες, οὐδὲν εἰδέναι ὧν τότε
[216]   ἔχοντι ὡς ἔχω. καὶ ταῦτα,     Σώκρατες, οὐκ ἐρεῖς ὡς οὐκ
[206]   σαφέστερον ἐρῶ. κυοῦσιν γάρ, ἔφη,     Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ κατὰ
[204]   (Τοῦτο δὴ μετὰ ταῦτ᾽ ἔφη,     Σώκρατες, πειράσομαί σε διδάξαι. ἔστι
[201]   ἀγαθῶν ἐνδεὴς εἴη. Ἐγώ, φάναι,     Σώκρατες, σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην
[204]   τῶν καλῶν ἐστιν Ἔρως,     Σώκρατές τε καὶ Διοτίμα; ὧδε
[194]   ἡμῶν ὀλίγων ἀνθρώπων. Τί δέ,     Σώκρατες; τὸν Ἀγάθωνα φάναι, οὐ
[212]   εἰμί. τοῦτον (οὖν τὸν λόγον,     Φαῖδρε, εἰ μὲν βούλει, ὡς
[199]   μὴ γέλωτα ὄφλω. ὅρα οὖν,     Φαῖδρε, εἴ τι καὶ τοιούτου
[197]   καὶ ἀνθρώποις. (οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ,     Φαῖδρε, Ἔρως πρῶτος αὐτὸς ὢν
[195]   τοιόσδε. πρῶτον μὲν νεώτατος θεῶν,     Φαῖδρε. μέγα (δὲ τεκμήριον τῷ
[199]   εἰπεῖν, ταύτῃ. Ἔτι τοίνυν, φάναι,     Φαῖδρε, πάρες μοι Ἀγάθωνα σμίκρ᾽
[185]   ἔφη, ὡς ἐκ τοῦ παραχρῆμα,     Φαῖδρε, περὶ Ἔρωτος ξυμβάλλομαι. Παυσανίου
[180]   ὅτι· οὐ καλῶς μοι δοκεῖ,     Φαῖδρε, προβεβλῆσθαι ἡμῖν λόγος,
[212]   ἀθανάτῳ καὶ ἐκείνῳ; (Ταῦτα δή,     Φαῖδρέ τε καὶ οἱ ἄλλοι,
[197]   ἔφη, παρ᾽ ἐμοῦ λόγος,     Φαῖδρε, τῷ θεῷ ἀνακείσθω, τὰ
[194]   ἤδη διαλεγέσθω. (Ἀλλὰ καλῶς λέγεις,     Φαῖδρε, φάναι τὸν Ἀγάθωνα, καὶ
[172]   καὶ παίζων ἅμα τῇ κλήσει·     Φαληρεύς, ἔφη, οὗτος Ἀπολλόδωρος, οὐ
[174]   οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα·     φάναι, Ἀριστόδημε, εἰς καλὸν ἥκεις
[194]   τὸν Φαῖδρον ἔφη ὑπολαβόντα εἰπεῖν     φίλε Ἀγάθων, ἐὰν ἀποκρίνῃ Σωκράτει,
[199]   ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι. Καὶ μήν,     φίλε Ἀγάθων, καλῶς μοι ἔδοξας
[222]   καὶ σειληνικὸν κατάδηλον ἐγένετο. ἀλλ᾽     φίλε Ἀγάθων, μηδὲν πλέον αὐτῷ
[218]   ἑαυτοῦ τε καὶ εἰωθότως ἔλεξεν·     φίλε Ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ ὄντι
[204]   μὲν οὖν φύσις τοῦ δαίμονος,     φίλε Σώκρατες, αὕτη· ὃν δὲ
[211]   ἔστι (καλόν. ἐνταῦθα τοῦ βίου,     φίλε Σώκρατες, ἔφη Μαντινικὴ
[201]   μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι,     φιλούμενε Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν, ἐπεὶ
[173]   ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν Σωκράτους. Ἀπολλόδωρος  (Ὦ   φίλτατε, καὶ δῆλόν γε δὴ
[204]   ἐρώτησιν τοιάνδε· τί ἔσται ἐκείνῳ     ἂν γένηται τὰ καλά; Οὐ
[204]   αὑτῷ. Καὶ τί ἔσται ἐκείνῳ     ἂν γένηται τἀγαθά; Τοῦτ᾽ εὐπορώτερον,
[209]   οὗτος περιιὼν τὸ καλὸν ἐν     ἂν γεννήσειεν· ἐν τῷ γὰρ
[185]   παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ. ἐν     δ᾽ ἂν ἐγὼ λέγω, ἐὰν
[212]   ἐκεῖσε βλέποντος ἀνθρώπου καὶ ἐκεῖνο     δεῖ θεωμένου καὶ ξυνόντος αὐτῷ;
[196]   „πρίν„ οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται.     δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσθαι,
[207]   τοῦ παλαιοῦ, ἐπεὶ καὶ ἐν     ἓν ἕκαστον τῶν ζῴων ζῇν
[177]   ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐν     ἐνῆσαν ἅλες ἔπαινον θαυμάσιον ἔχοντες
[193]   Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός.     μηδεὶς ἐναντία πραττέτω (πράττει δ᾽
[186]   καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστιν     ὄνομα τὸ ἰατρικόν, τοῖς δὲ
[212]   ἐνταῦθα αὐτῷ μοναχοῦ γενήσεται, ὁρῶντι     ὁρατὸν τὸ καλόν, τίκτειν οὐκ
[177]   καὶ (Παυσανίας, οὐδὲ μὴν Ἀριστοφάνης,     περὶ Διόνυσον καὶ Ἀφροδίτην πᾶσα
[219]   πανταχῇ σιδήρῳ Αἴας,     τε ᾤμην αὐτὸν μόνῳ ἁλώσεσθαι,
[197]   κόσμος, ἡγεμὼν κάλλιστος καὶ ἄριστος,     χρὴ ἕπεσθαι πάντα ἄνδρα ἐφυμνοῦντα
[190]   ταριχεύειν, ὥσπερ οἱ τὰ  ὠὰ   ταῖς θριξίν· ὄντινα δὲ τέμοι,
[190]   ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ  ὠὰ   τέμνοντες (καὶ μέλλοντες ταριχεύειν,
[189]   πταρμὸν προσήνεγκα. καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον·  ὠγαθέ,   φάναι, Ἀριστόφανες, ὅρα τί ποιεῖς.
[180]   πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα γὰρ πρᾶξις  ὧδ᾽   ἔχει· αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς πραττομένη
[183]   ἐνθάδε νομίζεσθαι. τὸ δὲ, οἶμαι,  ὧδ᾽   ἔχει· οὐχ ἁπλοῦν ἐστιν, ὅπερ
[215]   τι ῥᾴδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν  ὧδ᾽   ἔχοντι εὐπόρως καὶ ἐφεξῆς καταριθμῆσαι.
[204]   Σώκρατές τε καὶ Διοτίμα;  ὧδε   δὲ σαφέστερον ἐρῶ· ἐρῶν
[204]   ἐν μέσῳ ἐστίν. ~(ἔχει γὰρ  ὧδε.   θεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ᾽ ἐπιθυμεῖ
[197]   ἕπεσθαι πάντα ἄνδρα ἐφυμνοῦντα καλῆς  ᾠδῆς   μετέχοντα ἣν ᾄδει θέλγων πάντων
[206]   τὸ καλὸν διὰ τὸ μεγάλης  ὠδῖνος   ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔστιν γάρ,
[204]   Ἔρωτα (εἶναι, θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθες.  ᾠήθης   δέ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ τεκμαιρομένῃ
[204]   Σώκρατες, αὕτη· ὃν δὲ σὺ  ᾠήθης   Ἔρωτα (εἶναι, θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθες.
[194]   ἀλλὰ μὴ οὐχ οὗτοι ἡμεῖς  ὦμεν·   ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἐκεῖ
[193]   οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι  ὦμεν   πρὸς τοὺς θεούς, ὅπως μὴ
[217]   ἄνδρες, μόνος μόνῳ, καὶ  ᾤμην   αὐτίκα διαλέξεσθαι αὐτόν μοι ἅπερ
[219]   σιδήρῳ Αἴας, τε  ᾤμην   αὐτὸν μόνῳ ἁλώσεσθαι, διεπεφεύγει με.
[198]   ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπ᾽ ἀβελτερίας  ᾤμην   δεῖν τἀληθῆ λέγειν περὶ ἑκάστου
[213]   εἰώθεις ἐξαίφνης ἀναφαίνεσθαι ὅπου ἐγὼ  ᾤμην   ἥκιστά σε ἔσεσθαι. καὶ νῦν
[219]   ἀφεὶς ὥσπερ βέλη, τετρῶσθαι αὐτὸν  ᾤμην·   καὶ ἀναστάς γε, οὐδ᾽ ἐπιτρέψας
[219]   τοιούτῳ οἵῳ ἐγὼ οὐκ ἂν  ᾤμην   ποτ᾽ ἐντυχεῖν εἰς φρόνησιν καὶ
[219]   ὕβρισεν· καὶ περὶ ἐκεῖνό γε  ᾤμην   τὶ εἶναι, ἄνδρες δικασταί·
[173]   ὧν ἐκείνου ἤκουσα, καί μοι  ὡμολόγει   καθάπερ ἐκεῖνος διηγεῖτο. Τί οὖν,
[201]   εἴη ἔρως, αἴσχους δὲ οὔ;  Ὡμολόγει.   (Οὐκοῦν ὡμολόγηται, οὗ ἐνδεής ἐστι
[202]   αὐτῶν τούτων ὧν ἐνδεής ἐστιν.  Ὡμολόγηκα   γάρ. Πῶς ἂν οὖν θεὸς
[207]   φύσει τὸν ἔρωτα, οὗ πολλάκις  ὡμολογήκαμεν,   μὴ θαύμαζε. ἐνταῦθα γὰρ (τὸν
[202]   γε. (Ἀλλὰ μὴν Ἔρωτά γε  ὡμολόγηκας   δι᾽ ἔνδειαν τῶν ἀγαθῶν καὶ
[216]   καὶ ὅταν ἴδω, αἰσχύνομαι τὰ  ὡμολογημένα.   (καὶ πολλάκις μὲν ἡδέως ἂν
[207]   ἐπιθυμεῖν μετὰ ἀγαθοῦ ἐκ τῶν  ὡμολογημένων,   εἴπερ τοῦ τἀγαθὸν ἑαυτῷ εἶναι
[201]   πειράσομαι ὑμῖν διελθεῖν ἐκ τῶν  ὡμολογημένων   ἐμοὶ καὶ Ἀγάθωνι, αὐτὸς ἀπ᾽
[200]   ὢν ἰσχυρός; Ἀδύνατον ἐκ τῶν  ὡμολογημένων.   Οὐ γάρ που ἐνδεὴς ἂν
[174]   τοῖς ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον·  ὡμολόγησα   δ᾽ εἰς τήμερον παρέσεσθαι. ταῦτα
[199]   τοῦ ἐπαίνου, οὐδ᾽ εἰδὼς ὑμῖν  ὡμολόγησα   καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει
[213]   οὐκ ἐπιτρεπτέον ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον·  ὡμολόγηται   γὰρ ταῦθ᾽ ἡμῖν. ἄρχοντα οὖν
[201]   αἴσχους δὲ οὔ; Ὡμολόγει. (Οὐκοῦν  ὡμολόγηται,   οὗ ἐνδεής ἐστι καὶ μὴ
[198]   ἄρα καταγέλαστος ὤν, ἡνίκα ὑμῖν  ὡμολόγουν   ἐν τῷ μέρει μεθ᾽ (ὑμῶν
[200]   ἂν εἴη τούτων γε  ὤν.   Ἀληθῆ λέγεις. Εἰ γὰρ καὶ
[178]   ὅταν ὀφθῇ ἐν αἰσχρῷ τινι  ὤν.   εἰ οὖν μηχανή τις γένοιτο
[219]   σκόπει, μή σε λανθάνω οὐδὲν  ὤν.   τοι τῆς διανοίας ὄψις
[198]   καὶ ἐνενόησα τότε ἄρα καταγέλαστος  ὤν,   ἡνίκα ὑμῖν ὡμολόγουν ἐν τῷ
[216]   με ὁμολογεῖν ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς  ὢν   αὐτὸς ἔτι ἐμαυτοῦ μὲν ἀμελῶ,
[200]   λέγεις. Εἰ γὰρ καὶ ἰσχυρὸς  ὢν   βούλοιτο ἰσχυρὸς εἶναι, φάναι τὸν
[173]   ἐν τῇ συνουσίᾳ, Σωκράτους ἐραστὴς  ὢν   ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε,
[174]   Σώκρατες, ἀλλὰ καθ᾽ Ὅμηρον φαῦλος  ὢν   ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς ἰέναι θοίνην
[203]   δὲ ἄλλο τι σοφὸς  ὢν   περὶ τέχνας χειρουργίας
[200]   ὢν μέγας εἶναι, ἰσχυρὸς  ὢν   ἰσχυρός; Ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων.
[203]   ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετὴς ἀεὶ  ὢν   καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ
[209]   ἐγκύμων τὴν ψυχήν θεῖος  ὢν,   καὶ ἡκούσης τῆς ἡλικίας, τίκτειν
[203]   καλοῖς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος  ὢν   καὶ ἴτης καὶ σύντονος, θηρευτὴς
[197]   Φαῖδρε, Ἔρως πρῶτος αὐτὸς  ὢν   κάλλιστος καὶ ἄριστος μετὰ τοῦτο
[179]   δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε  ὢν   κιθαρῳδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα
[200]   οὖν βούλοιτ᾽ ἄν τις μέγας  ὢν   μέγας εἶναι, ἰσχυρὸς ὢν
[178]   τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. πρεσβύτατος δὲ  ὢν   μεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιός ἐστιν.
[203]   οὖν Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς  ὢν   Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ
[204]   ξένη· καλῶς γὰρ λέγεις· τοιοῦτος  ὢν   Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει
[221]   φιλίους καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος  ὢν   παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν ὅτι
[203]   γενεθλίοις, καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς  ὢν   περὶ τὸ καλὸν καὶ τῆς
[194]   αἴτιος· ὁποῖος δέ τις αὐτὸς  ὢν   ~(ταῦτα ἐδωρήσατο, οὐδεὶς εἴρηκεν. εἷς
[200]   φάναι τὸν Σωκράτη, καὶ ταχὺς  ὢν   ταχύς, καὶ ὑγιὴς ὢν ὑγιής—
[210]   σώματι, ὥστε καὶ ἐὰν ἐπιεικὴς  ὢν   τὴν ψυχήν τις κἂν σμικρὸν
[195]   καὶ ἄριστον. ἔστι δὲ κάλλιστος  ὢν   τοιόσδε. πρῶτον μὲν νεώτατος θεῶν,
[195]   λόγῳ διελθεῖν οἷος οἵων αἴτιος  ὢν   τυγχάνει περὶ οὗ ἂν
[189]   γὰρ θεῶν φιλανθρωπότατος, (ἐπίκουρός τε  ὢν   τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰατρὸς τούτων
[200]   ταχὺς ὢν ταχύς, καὶ ὑγιὴς  ὢν   ὑγιής— ἴσως γὰρ ἄν τις
[218]   ὑπὸ ἀλγεινοτέρου καὶ τὸ ἀλγεινότατον  ὧν   ἄν τις δηχθείη— τὴν καρδίαν
[200]   πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα τούτων  ὧν   ἂν ἔνδεια παρῇ αὐτῷ; ~(Ναί,
[214]   μακάριε, πείθει τί (σε Σωκράτης  ὧν   ἄρτι εἶπεν; οἶσθα ὅτι
[204]   ὅτι οἱ μεταξὺ τούτων ἀμφοτέρων,  ὧν   αὖ καὶ Ἔρως. ἔστι
[209]   τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν·  ὧν   δή εἰσι καὶ οἱ ποιηταὶ
[177]   διατριβή, οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ  ὧν   ἐγὼ ὁρῶ. καίτοι οὐκ ἐξ
[178]   πάντα· δὲ μάλιστα καὶ  ὧν   ἔδοξέ μοι ἀξιομνημόνευτον, τούτων ὑμῖν
[173]   Σωκράτη γε ἔνια ἤδη ἀνηρόμην  ὧν   ἐκείνου ἤκουσα, καί μοι ὡμολόγει
[202]   καὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν τούτων  ὧν   ἐνδεής ἐστιν. Ὡμολόγηκα γάρ. Πῶς
[210]   τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά,  ὧν   ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν
[188]   ἄλληλα τῶν τοιούτων γίγνεται ἐρωτικῶν·  ὧν   ἐπιστήμη περὶ ἄστρων τε φορὰς
[200]   ἐνδεής ἐστι, τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστὶν  ὧν   ἐπιθυμία τε καὶ
[189]   τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰατρὸς τούτων  ὧν   ἰαθέντων μεγίστη εὐδαιμονία ἂν τῷ
[181]   ἧττον γυναικῶν παίδων, ἔπειτα  ὧν   καὶ ἐρῶσι τῶν σωμάτων μᾶλλον
[209]   ἀποφηνάμενοι ἔργα, γεννήσαντες παντοίαν ἀρετήν·  ὧν   καὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη γέγονε
[193]   μὲν ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν,  ὧν   Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ
[194]   τοὺς ἀνθρώπους εὐδαιμονίζειν τῶν ἀγαθῶν  ὧν   θεὸς αὐτοῖς αἴτιος· ὁποῖος
[180]   δὲ Φαῖδρον ἄλλους τινὰς εἶναι,  ὧν   οὐ πάνυ διεμνημόνευεν· οὓς παρεὶς
[219]   παρ᾽ ἐμοῦ, ἔφην, ταῦτά ἐστιν,  ὧν   οὐδὲν ἄλλως εἴρηται ὡς
[172]   ~Ἀπολλόδωρος. (Δοκῶ μοι περὶ  ὧν   πυνθάνεσθε οὐκ ἀμελέτητος εἶναι· καὶ
[204]   ὡς ἐμοὶ δοκεῖ τεκμαιρομένῃ ἐξ  ὧν   σὺ λέγεις, τὸ ἐρώμενον Ἔρωτα
[211]   οὐδὲ χεῖρες οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν  ὧν   σῶμα μετέχει, οὐδέ τις λόγος
[201]   Κινδυνεύω, Σώκρατες, οὐδὲν εἰδέναι  ὧν   τότε εἶπον. (Καὶ μὴν καλῶς
[217]   αὐτὸν ἐσπουδακέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ  ὥρᾳ   ἕρμαιον ἡγησάμην εἶναι καὶ εὐτύχημα
[217]   ἐφρόνουν γὰρ δὴ ἐπὶ τῇ  ὥρᾳ   θαυμάσιον ὅσον. ταῦτα οὖν διανοηθείς,
[188]   ἄστρων τε φορὰς καὶ ἐνιαυτῶν  ὥρας   ἀστρονομία καλεῖται. ἔτι τοίνυν καὶ
[188]   ἐγκρατέστερος περὶ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ  ὥρας   γένηται, διαφθείρει τε πολλὰ καὶ
[219]   κατεφρόνησεν καὶ κατεγέλασεν τῆς ἐμῆς  ὥρας   καὶ ὕβρισεν· καὶ περὶ ἐκεῖνό
[182]   πόλεσι νοῆσαι ῥᾴδιος, ἁπλῶς γὰρ  ὥρισται·   δ᾽ ἐνθάδε (καὶ ἐν
[181]   εἰλικρινῶς (ὑπὸ τούτου τοῦ ἔρωτος  ὡρμημένους·   οὐ γὰρ ἐρῶσι παίδων, ἀλλ᾽
[188]   ~(γάρ. Ἐπεὶ καὶ τῶν  ὡρῶν   τοῦ ἐνιαυτοῦ σύστασις μεστή ἐστιν
[185]   δὴ λόγον κἂν εἴ τις  ὡς   ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς ὡς
[203]   φαρμακεὺς καὶ σοφιστής· καὶ οὔτε  ὡς   (ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε ὡς θνητός,
[182]   εἴποι οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς  ὡς   αἰσχρόν, ἵνα, οἶμαι, μὴ πράγματ᾽
[182]   πεποιηκότες, ὥστε τινὰς τολμᾷν λέγειν  ὡς   αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς· λέγουσι δὲ
[219]   τὼ χεῖρε τούτῳ τῷ (δαιμονίῳ  ὡς   ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ, κατεκείμην τὴν
[208]   ἐγώ, σοφωτάτη Διοτίμα, ταῦτα  ὡς   ἀληθῶς οὕτως ἔχει; (καὶ ἥ,
[181]   μὲν οὖν τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης  ὡς   ἀληθῶς πάνδημός (ἐστι καὶ ἐξεργάζεται
[185]   ὡς ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς  ὡς   ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φιλίαν
[177]   εἰπεῖν ἔπαινον Ἔρωτος ἐπὶ δεξιὰ  ὡς   ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρχειν δὲ
[181]   μᾶλλον τῶν ψυχῶν, ἔπειτα  ὡς   ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ
[190]   Δοκῶ μοι, ἔφη, ἔχειν μηχανήν,  ὡς   ἂν εἶέν τε ἄνθρωποι καὶ
[187]   μὲν κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, καὶ  ὡς   ἂν κοσμιώτεροι γίγνοιντο οἱ μήπω
[181]   οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πράξει,  ὡς   ἂν πραχθῇ, τοιοῦτον ἀπέβη· καλῶς
[200]   γὰρ θαυμαστῶς δοκεῖ, Ἀγάθων,  ὡς   ἀνάγκη εἶναι· σοὶ δὲ πῶς;
[213]   καὶ περιαιρούμενον ἅμα τὰς ταινίας  ὡς   ἀναδήσοντα, ἐπίπροσθε τῶν ὀφθαλμῶν ἔχοντα
[215]   μου ψυχὴ οὐδ᾽ ἠγανάκτει  ὡς   ἀνδραποδωδῶς διακειμένου· ἀλλ᾽ ὑπὸ τουτουῒ
[190]   αἰδοῖα δύο, καὶ τἆλλα πάντα  ὡς   ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰκάσειεν.
[179]   ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρὸς  ὡς   ἀποθανοῖτο ἀποκτείνας Ἕκτορα, μὴ ἀποκτείνας
[174]   καὶ τὴν παροιμίαν διαφθείρωμεν μεταβάλλοντες,  ὡς   ἄρα καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας
[192]   εἶναι τῶν ἀφροδισίων συνουσία,  ὡς   ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ
[215]   ἄν αὐτὸς δή που ἀμφισβητήσαις·  ὡς   δὲ καὶ τἆλλα ἔοικας, μετὰ
[208]   εἴρηκα εἰ μὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηθεὶς  ὡς   δεινῶς διάκεινται ἔρωτι τοῦ ὀνομαστοὶ
[207]   τῆς ἐπιθυμίας; οὐκ αἰσθάνει  ὡς   δεινῶς διατίθεται πάντα τὰ θηρία
[219]   ὧν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται  ὡς   διανοοῦμαι· σὺ δὲ αὐτὸς οὕτω
[214]   μέρει λόγον (περὶ Ἔρωτος εἰπεῖν  ὡς   δύναιτο κάλλιστον, καὶ ἐγκωμιάσαι. οἱ
[189]   τὸν νοῦν καὶ οὕτως λέγε  ὡς   δώσων λόγον· (ἴσως μέντοι, ἂν
[212]   Φαῖδρε, εἰ μὲν βούλει,  ὡς   ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα νόμισον εἰρῆσθαι,
[174]   οὖν ἄγων μέ τι ἀπολογήσει;  ὡς   ἐγὼ μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος
[175]   τύχῃ ἕστηκεν. ἥξει δ᾽ αὐτίκα,  ὡς   ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν κινεῖτε,
[214]   Ἀλκιβιάδην, μηδὲν λέγε πρὸς ταῦτα,  ὡς   ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν ἕνα ἄλλον
[213]   ἐὰν ἐπιχειρῇ βιάζεσθαι, ἐπάμυνε,  ὡς   ἐγὼ τὴν τούτου μανίαν τε
[189]   εἰρημένα. ἀλλὰ μή με φύλαττε,  ὡς   ἐγὼ φοβοῦμαι περὶ τῶν μελλόντων
[198]   οὐδὲν εἰδὼς ἄρα τοῦ πράγματος,  ὡς   ἔδει ἐγκωμιάζειν ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν
[198]   μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ ἐρῶν,  ὡς   εἰδὼς τὴν ἀλήθειαν τοῦ ἐπαινεῖν
[201]   οἷάπερ νῦν πρὸς ἐμὲ Ἀγάθων,  ὡς   εἴη Ἔρως μέγας θεός,
[175]   οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν χρόνον  ὡς   εἰώθει διατρίψαντα, ἀλλὰ μάλιστα σφᾶς
[185]   τῆς πανδήμου. ταῦτά σοι, ἔφη,  ὡς   ἐκ τοῦ παραχρῆμα, Φαῖδρε,
[213]   ἐκείνου· παραχωρῆσαι γὰρ τὸν Σωκράτη  ὡς   ἐκεῖνον καθίζειν. παρακαθεζόμενον δὲ αὐτὸν
[174]   μᾶλλον δ᾽ ~(ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν  ὡς   ἐκεῖνος διηγεῖτο καὶ ἐγὼ πειράσομαι
[173]   ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ. οὐ μέντοι ἀλλὰ
[204]   θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθες. ᾠήθης δέ,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ τεκμαιρομένῃ ἐξ ὧν
[213]   φάναι, ὅρα εἴ μοι ἐπαμύνεις·  ὡς   ἐμοὶ τούτου ἔρως τοῦ
[186]   τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ ἰατρική,  ὡς   ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν
[222]   ἕνεκα ταῦτα πάντα εἴρηκας, καὶ  ὡς   ἐν παρέργῳ δὴ λέγων ἐπὶ
[192]   καὶ ἕως τ᾽ ἂν ζῆτε,  ὡς   ἕνα ὄντα, κοινῇ ἀμφοτέρους ζῇν,
[208]   πάσχει. γὰρ καλεῖται μελετᾷν,  ὡς   ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης· λήθη
[173]   χορευταί. Πάνυ, ἔφη, ἄρα πάλαι,  ὡς   ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο;
[176]   εἴη ἡμῖν, δ᾽ ὅς,  ὡς   ἔοικεν, ἐμοί τε καὶ Ἀριστοδήμῳ
[198]   ἄρ᾽ ἦν πρᾶγμα. προυρρήθη γάρ,  ὡς   ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος ἡμῶν τὸν
[198]   ἐπαινεῖν ὁτιοῦν. τὸ δὲ ἄρα,  ὡς   ἔοικεν, οὐ τοῦτο ἦν τὸ
[190]   τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν (ποιεῖν,  ὡς   ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς. οὖν
[186]   ἐν τῇ γῇ φυομένοις καὶ  ὡς   ἔπος εἰπεῖν ἐν πᾶσι τοῖς
[215]   ῥήτορος ἄλλους λόγους, οὐδὲν μέλει  ὡς   ἔπος εἰπεῖν οὐδενί· ἐπειδὰν δὲ
[179]   τοιοῦτοι νικῷεν ἂν ὀλίγοι ὄντες  ὡς   ἔπος εἰπεῖν πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν
[209]   Λακεδαίμονι σωτῆρας τῆς Λακεδαίμονος καὶ  ὡς   ἔπος εἰπεῖν τῆς Ἑλλάδος. τίμιος
[192]   (οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ ἐθέλοντες,  ὡς   ἔπος εἰπεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ
[222]   πάνυ πολλούς, οὓς οὗτος ἐξαπατῶν  ὡς   ἐραστὴς παιδικὰ μᾶλλον αὐτὸς καθίσταται
[195]   ἄλλα ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ,  ὡς   Ἔρως Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός
[178]   οὔτε πλοῦτος οὔτ᾽ ἄλλο (οὐδὲν  ὡς   ἔρως. λέγω δὲ δὴ τί
[194]   τὸ θέατρον προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν  ὡς   εὖ ἐροῦντος ἐμοῦ. Ἐπιλήσμων μέντ᾽
[198]   καὶ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν  ὡς   εὖ ἐρῶν, ὡς εἰδὼς τὴν
[223]   μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. καὶ νῦν  ὡς   εὐπόρως καὶ πιθανὸν λόγον ηὗρεν,
[198]   δὲ τούτων τὰ κάλλιστα ἐκλεγομένους  ὡς   εὐπρεπέστατα τιθέναι· καὶ πάνυ δὴ
[216]   δόξαι μὴ βιωτὸν εἶναι ἔχοντι  ὡς   ἔχω. καὶ ταῦτα, Σώκρατες,
[216]   εἴκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν  ὡς   θαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε
[203]   οὔτε ὡς (ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε  ὡς   θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς
[206]   ὅτι ἀειγενές ἐστι καὶ ἀθάνατον  ὡς   θνητῷ γέννησις. ἀθανασίας ~(δὲ
[174]   μέλλοντας δειπνεῖν· εὐθὺς δ᾽ οὖν  ὡς   ἰδεῖν τὸν Ἀγάθωνα· φάναι,
[174]   ἕνεκα ἦλθες, εἰς αὖθις ἀναβαλοῦ,  ὡς   καὶ χθὲς ζητῶν σε, ἵνα
[198]   (μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι καὶ  ὡς   κάλλιστα, ἐάν τε οὕτως
[199]   τοσούτων αἴτιον, ὅπως ἂν ~(φαίνηται  ὡς   κάλλιστος καὶ ἄριστος, δῆλον ὅτι
[223]   κατακεῖσθαι. (Τὸν μὲν οὖν Ἀγάθωνα  ὡς   κατακεισόμενον παρὰ τῷ Σωκράτει ἀνίστασθαι·
[220]   οἱ δὲ στρατιῶται ὑπέβλεπον (αὐτὸν  ὡς   καταφρονοῦντα σφῶν. Καὶ ταῦτα μὲν
[222]   (ἀληθῆ λέγειν. τεκμαίρομαι δὲ καὶ  ὡς   κατεκλίνη ἐν μέσῳ ἐμοῦ τε
[212]   θύραν κρουομένην πολὺν ψόφον παρασχεῖν  ὡς   κωμαστῶν, καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν.
[197]   πολλὰ καὶ δεινὰ θεοῖς ἐγίγνετο.  ὡς   λέγεται, διὰ τὴν τῆς Ἀνάγκης
[196]   Ἄρης, ἀλλ᾽ Ἔρως Ἄρη, Ἀφροδίτης,  ὡς   λόγος· κρείττων δὲ ἔχων
[186]   τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἡμετέρας (τέχνης,  ὡς   μέγας καὶ θαυμαστὸς καὶ ἐπὶ
[198]   καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ τὸ  ὡς   (μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι καὶ
[212]   οὑτωσὶ ἀναδήσω· ἆρα καταγελάσεσθέ μου  ὡς   μεθύοντος; ἐγὼ δέ, κἂν ὑμεῖς
[217]   οἷον ἦν πλὴν τοῖς δεδηγμένοις,  ὡς   μόνοις γνωσομένοις ~(τε καὶ συγγνωσομένοις
[181]   οὐκ ἐξαπατήσαντες, ἐν ἀφροσύνῃ λαβόντες  ὡς   νέον, καταγελάσαντες οἰχήσεσθαι ἐπ᾽ ἄλλον
[183]   πᾶσαν ἐξουσίαν πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι,  ὡς   νόμος φησὶν ἐνθάδε·
[218]   γὰρ οὐδέν ἐστι πρεσβύτερον τοῦ  ὡς   τι βέλτιστον ἐμὲ γενέσθαι,
[205]   μέν γέ τις, ἔφη, λόγος,  ὡς   οἳ ἂν τὸ ἥμισυ (ἑαυτῶν
[210]   μοι, ἔφη, τὸν νοῦν προσέχειν  ὡς   οἷόν τε μάλιστα. Ὃς γὰρ
[208]   ἀθανασίαν καὶ μνήμην καὶ εὐδαιμονίαν,  ὡς   οἴονται, αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα
[195]   γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει,  ὡς   ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει. ἐγὼ
[216]   σατύρου· ἄλλα δὲ ἐμοῦ ἀκούσατε  ὡς   ὅμοιός τ᾽ ἐστὶν οἷς ἐγὼ
[216]   ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν οὐ δυναμένῳ  ὡς   οὐ δεῖ ποιεῖν οὗτος
[222]   λέγων ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας,  ὡς   οὐ πάντα τούτου ἕνεκα εἰρηκώς,
[213]   καὶ τί αὖ ἐνταῦθα κατεκλίνης;  ὡς   οὐ παρὰ Ἀριστοφάνει οὐδὲ εἴ
[219]   καταδεδουλωμένος τε ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου  ὡς   οὐδεὶς ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου περιῇα.
[205]   ἑαυτοῦ, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον·  ὡς   οὐδέν γε ἄλλο ἐστὶν οὗ
[216]   ταῦτα, Σώκρατες, οὐκ ἐρεῖς  ὡς   οὐκ ἀληθῆ. καὶ ἔτι γε
[183]   (πρεσβύτεροι μὴ διακωλύωσι μηδὲ λοιδορῶσιν  ὡς   οὐκ ὀρθῶς λέγοντας, εἰς δὲ
[201]   τοῖς λόγοις οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον,  ὡς   οὔτε καλὸς εἴη κατὰ τὸν
[183]   τοῦ νόμου ἄνευ ὀνείδους πράττειν,  ὡς   πάγκαλόν τι πρᾶγμα διαπραττομένου·
[193]   ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον,  ὡς   Παυσανίαν καὶ Ἀγάθωνα λέγω· ἴσως
[185]   μή. εἰ γάρ τις ~(ἐραστῇ  ὡς   πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα χαρισάμενος ἐξαπατηθείη
[198]   Ἀριστόδημος ἀναθορυβῆσαι τοὺς παρόντας,  ὡς   πρεπόντως τοῦ νεανίσκου εἰρηκότος καὶ
[176]   σκοπεῖσθε (οὖν τίνι τρόπῳ ἂν  ὡς   ῤᾷστα πίνοιμεν· τὸν οὖν Ἀριστοφάνη
[201]   δυναίμην ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐχέτω  ὡς   σὺ λέγεις. Οὐ μὲν οὖν
[174]   μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ οὐχ  ὡς   σὺ λέγεις, Σώκρατες, ἀλλὰ
[206]   οὐ τοῦ καλοῦ ἔρως,  ὡς   σὺ οἴει. Ἀλλὰ τί μήν;
[204]   Ἔρως, ἔστι δὲ τῶν καλῶν,  ὡς   σὺ φῄς. εἰ δέ τις
[211]   μὲν καλόν, ἔνθα δὲ αἰσχρόν,  ὡς   τισὶ μὲν ὂν καλόν, τισὶ
[200]   οὐκ ἔχων; Οὐκ ἔχων,  ὡς   τὸ εἰκός γε, φάναι. Σκόπει
[216]   ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν.  ὡς   τὸ σχῆμα αὐτοῦ. τοῦτο οὐ
[181]   εἰσιν οἱ ἐντεῦθεν ἀρχόμενοι ἐρᾷν  ὡς   τὸν βίον ἅπαντα ξυνεσόμενοι καὶ
[217]   εἶναι καὶ εὐτύχημα ἐμὸν θαυμαστόν,  ὡς   ὑπάρχον μοι χαρισαμένῳ Σωκράτει πάντ᾽
[178]   ἑταίρων οὔτε ὑπ᾽ ἄλλου (οὐδενὸς  ὡς   ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸν δὲ τοῦτο
[173]   χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι ὑπερφυῶς  ὡς   χαίρω· ὅταν δὲ ἄλλους τινάς,
[194]   δὴ βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν  ὡς   χρή με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν.
[202]   καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἄμοιρος; Οὐδαμῶς,  ὥς   γ᾽ ἔοικεν. Ὁρᾷς οὖν, ἔφη,
[183]   πρᾶγμα διαπραττομένου· δὲ δεινότατον,  ὥς   γε λέγουσιν οἱ πολλοί, ὅτι
[201]   μοι ῥᾷστον εἶναι οὕτω διελθεῖν,  ὥς   ποτέ με ξένη ἀνακρίνουσα
[182]   ἐρῶντι παρὰ πάντων θαυμαστή, οὐχ  ὥς   τι αἰσχρὸν ποιοῦντι, καὶ ἑλόντι
[217]   ξυγγυμνάζεσθαι (προὐκαλούμην αὐτὸν καὶ συνεγυμναζόμην,  ὥς   τι ἐνταῦθα περανῶν. συνεγυμνάζετο οὖν
[186]   ὁμόνοιαν ἡμέτερος πρόγονος Ἀσκληπιός,  ὥς   φασιν οἵδε οἱ ποιηταὶ καὶ
[180]   ἔτι ἀγένειος, ἔπειτα νεώτερος πολύ,  ὥς   φησιν Ὅμηρος. ἀλλὰ γὰρ τῷ
[187]   διὰ τοῦ θεοῦ τούτου ~(κυβερνᾶται,  ὡσαύτως   δὲ καὶ γυμναστικὴ καὶ γεωργία·
[199]   Ἀγάθωνα. Οὐκοῦν καὶ μήτηρ  ὡσαύτως;   Ὁμολογεῖσθαι καὶ τοῦτο. (Ἔτι τοίνυν,
[182]   καὶ ἀρίστων, κἂν αἰσχίους ἄλλων  ὦσι,   καὶ ὅτι αὖ παρακέλευσις
[208]   πάντα ποιοῦσιν, ὅσῳ ἂν ἀμείνους  (ὦσι,   τοσούτῳ μᾶλλον· τοῦ γὰρ ἀθανάτου
[218]   ἄγροικος, πύλας πάνυ μεγάλας τοῖς  ὠσὶν   ἐπίθεσθε. Ἐπειδὴ γὰρ οὖν,
[191]   καὶ τέως μὲν ἂν παῖδες  ὦσιν,   ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος,
[191]   ἐστὶν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε τετμημένος  ὥσπερ   αἱ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο.
[179]   τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήσκειν  ὥσπερ   Ἄλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι
[223]   καὶ ἐλθόντα εἰς Λύκειον, ἀπονιψάμενον,  ὥσπερ   ἄλλοτε τὴν ἄλλην ἡμέραν διατρίβειν,
[199]   ἔρως μητρὸς πατρός— ἀλλ᾽  ὥσπερ   ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο πατέρα
[204]   ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρίνασθαι. (Ἀλλ᾽ ἔφη,  ὥσπερ   ἂν εἴ τις μεταβαλὼν ἀντὶ
[216]   δ᾽ Ἀθηναίων πράττω. βίᾳ οὖν  ὥσπερ   ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ
[187]   φησι διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ ξυμφέρεσθαι,  ὥσπερ   ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας.
[186]   ἐπὶ τῷ νοσώδει. ἔστι δή,  ὥσπερ   ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν
[179]   αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν (γενέσθαι, οὐχ  ὥσπερ   Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος υἱὸν
[219]   τε καὶ εἰπών, καὶ ἀφεὶς  ὥσπερ   βέλη, τετρῶσθαι αὐτὸν ᾤμην· καὶ
[187]   καὶ μὴ ὁμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι·  ὥσπερ   γε καὶ ῥυθμὸς ἐκ
[194]   φοβοῖο καὶ ἐν παντὶ εἴης  ὥσπερ   ἐγὼ νῦν. Φαρμάττειν βούλει με,
[217]   οὐ μάλα ἐγίγνετο οὐδέν, ἀλλ᾽  ὥσπερ   εἰώθει διαλεχθεὶς ἄν μοι καὶ
[223]   ἐκείνους, ἀναστάντα ἀπιέναι, καὶ  ὥσπερ   εἰώθει ἕπεσθαι, καὶ ἐλθόντα εἰς
[213]   ἐλλοχῶν αὖ με ἐνταῦθα κατέκεισο,  (ὥσπερ   εἰώθεις ἐξαίφνης ἀναφαίνεσθαι ὅπου ἐγὼ
[187]   τὴν δὲ ὁμολογίαν πᾶσι τούτοις,  ὥσπερ   ἐκεῖ ἰατρική, ἐνταῦθα
[197]   ἔνι Ἔρως) πρὸ τοῦ δέ,  ὥσπερ   ἐν ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ
[187]   καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ μηδεμίαν ἐμποιήσῃ·  ὥσπερ   ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα
[211]   ἕνεκα τοῦ καλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι,  ὥσπερ   ἐπαναβαθμοῖς χρώμενον, ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ
[184]   παιδικά. Ἔστι γὰρ ἡμῖν νόμος,  ὥσπερ   ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν δουλεύειν
[217]   αὐτὸν πρὸς τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς  ὥσπερ   ἐραστὴς παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. καί μοι
[196]   ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω  ὥσπερ   Ἐρυξίμαχος (τὴν αὑτοῦ, ποιητὴς
[187]   ὅτι κατὰ ταὐτὰ ἔχει τούτοις,  ὥσπερ   ἴσως καὶ Ἡράκλειτος βούλεται λέγειν,
[221]   δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι  ὥσπερ   καὶ ἐνθάδε, βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ
[181]   πανδήμους ἐραστὰς προσαναγκάζειν τὸ τοιοῦτον,  ὥσπερ   καὶ τῶν ἐλευθέρων γυναικῶν προσαναγκάζομεν
[193]   ἔρως ὄνομα. καὶ πρὸ τοῦ,  ὥσπερ   λέγω, ἓν ἦμεν, νυνὶ δὲ
[178]   τὸν λόγον. πρῶτον μὲν γάρ,  ὥσπερ   λέγω, ἔφη Φαῖδρον ἀρξάμενον ἐνθένδε
[186]   τέχνην. τε οὖν ἰατρική,  ὥσπερ   λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ θεοῦ
[193]   διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ῥῖνας, γεγονότες  ὥσπερ   λίσπαι. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα πάντ᾽
[222]   καὶ μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν  ὥσπερ   νήπιον παθόντα γνῶναι. (Εἰπόντος δὴ
[189]   γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ  ὥσπερ   νῦν δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ,
[195]   ἦν, ἀλλὰ φιλία καὶ εἰρήνη,  ὥσπερ   νῦν, ἐξ οὗ Ἔρως τῶν
[190]   εἰκάσειεν. ἐπορεύετο δὲ καὶ ὀρθὸν  ὥσπερ   νῦν, ὁποτέρωσε βουληθείη· καὶ ὁπότε
[189]   θυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ  ὥσπερ   νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ
[177]   καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην ξυγγράφειν,  ὥσπερ   βέλτιστος Πρόδικος· καὶ τοῦτο
[216]   τοῦτο γὰρ οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται,  ὥσπερ   γεγλυμμένος σειληνός· ἔνδοθεν δὲ
[214]   οὔτε τι ᾄδομεν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς  ὥσπερ   οἱ διψῶντες πιόμεθα; τὸν οὖν
[193]   αὖθις διασχισθησόμεθα, καὶ περίιμεν ἔχοντες  ὥσπερ   οἱ ἐν ταῖς στήλαις καταγραφὴν
[190]   καὶ ὁπότε ταχὺ ὁρμήσειεν θεῖν,  ὥσπερ   οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν
[190]   τέμνοντες (καὶ μέλλοντες ταριχεύειν,  ὥσπερ   οἱ τὰ ὠὰ ταῖς θριξίν·
[190]   εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα,  ὥσπερ   οἱ τὰ ὠὰ τέμνοντες (καὶ
[208]   ἀληθῶς οὕτως ἔχει; (καὶ ἥ,  ὥσπερ   οἱ τέλεοι σοφισταί, Εὖ ἴσθι,
[191]   εἰς ἀλλήλους ἀλλ᾽ εἰς γῆν,  ὥσπερ   οἱ τέττιγες. μετέθηκέ τε οὖν
[210]   καλὸν μηκέτι τῷ παρ᾽ ἑνί,  ὥσπερ   οἰκέτης, ἀγαπῶν παιδαρίου κάλλος
[175]   ἂν εἴη, καὶ ἀμφισβητήσιμος,  ὥσπερ   ὄναρ οὖσα, δὲ σὴ
[193]   Ἔρωτος, ἀλλοῖος σός.  ὥσπερ   οὖν ἐδεήθην σου, μὴ κωμῳδήσῃς
[213]   πάντας ἀνθρώπους, οὐ μόνον πρῴην  ὥσπερ   σύ, ἀλλ᾽ ἀεί, ἔπειτα οὐκ
[201]   δύνωμαι. δεῖ δή, Ἀγάθων,  ὥσπερ   σὺ διηγήσω, διελθεῖν (αὐτὸν πρῶτον,
[202]   Ἥκιστά γε. Ἀλλὰ τί μήν;  Ὥσπερ   τὰ πρότερα, ἔφη, μεταξὺ θνητοῦ
[190]   ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν καλουμένην,  ὥσπερ   τὰ σύσπαστα βαλάντια, ἓν στόμα
[205]   δὲ ἄλλα ἄλλοις καταχρώμεθα ὀνόμασιν.  Ὥσπερ   τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Ὥσπερ
[175]   ῥεῖν ἡμῶν, ἐὰν ἁπτώμεθα ἀλλήλων,  ὥσπερ   τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ
[208]   παντάπασιν τὸ αὐτὸ ἀεὶ εἶναι  ὥσπερ   τὸ (θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ
[205]   Ὥσπερ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ.  Ὥσπερ   τόδε, οἶσθ᾽ ὅτι ποίησίς ἐστί
[190]   γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν εἶχον καὶ  ὥσπερ   τοὺς γίγαντας κεραυνώσαντες τὸ γένος
[212]   ἀπίωμεν ἀναδήσαντες μόνον Ἀγάθωνα, ἐφ᾽  ᾧσπερ   ἤλθομεν; ἐγὼ γάρ τοι, φάναι,
[187]   ὀψοποιικὴν τέχνην ἐπιθυμίαις καλῶς χρῆσθαι,  ὥστ᾽   ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν καρπώσασθαι.
[175]   εἰ τοιοῦτον εἴη σοφία  ὥστ᾽   ἐκ τοῦ πληρεστέρου εἰς τὸ
[207]   καὶ αὐτὰ τῷ λιμῷ παρατεινόμενα  ὥστ᾽   ἐκεῖνα ἐκτρέφειν, καὶ ἄλλο πᾶν
[176]   λόγου· ἱκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα,  ὥστ᾽   ἐξαρκέσει αὐτῷ ὁπότερ᾽ ἂν ποιῶμεν.
[190]   πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα,  ὥστ᾽   ἐφ᾽ ἑνὸς πορεύσονται σκέλους ἀσκωλιάζοντες.
[204]   ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ καλόν,  ὥστε   ἀναγκαῖον Ἔρωτα φιλόσοφον εἶναι, φιλόσοφον
[186]   ἰατρικώτατος, καὶ μεταβάλλειν ποιῶν,  ὥστε   ἀντὶ τοῦ ἑτέρου ἔρωτος τὸν
[221]   αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαίνεται λέγειν,  ὥστε   ἄπειρος καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος ~(πᾶς
[179]   τῇ φιλίᾳ διὰ τὸν ἔρωτα,  ὥστε   ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ
[198]   με Γοργίου λόγος ἀνεμίμνῃσκεν,  ὥστε   ἀτεχνῶς τὸ τοῦ Ὁμήρου ἐπεπόνθη·
[192]   καὶ (συμφυσῆσαι εἰς τὸ αὐτό,  ὥστε   δύ᾽ ὄντας ἕνα γεγονέναι καὶ
[194]   με οὕτω θεάτρου μεστὸν ἡγεῖ,  ὥστε   καὶ ἀγνοεῖν ὅτι νοῦν ἔχοντι
[205]   ὁτῳοῦν αἰτία πᾶσά ἐστι (ποίησις,  ὥστε   καὶ αἱ ὑπὸ πάσαις ταῖς
[196]   ποιητὴς θεὸς σοφὸς οὕτως  ὥστε   καὶ ἄλλον ποιῆσαι· πᾶς γοῦν
[210]   ἡγήσασθαι τοῦ ἐν τῷ σώματι,  ὥστε   καὶ ἐὰν ἐπιεικὴς ὢν τὴν
[172]   συνουσίαν γεγονέναι ταύτην ἣν ἐρωτᾷς,  ὥστε   καὶ ἐμὲ παραγενέσθαι. Ἔγωγε δή.
[192]   αὐτῷ γενέσθαι ὅτι μάλιστα ἀλλήλοις,  ὥστε   καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ
[197]   ἀνεῦρεν ἐπιθυμίας καὶ ἔρωτος ἡγεμονεύσαντος,  (ὥστε   καὶ οὗτος Ἔρωτος ἂν εἴη
[189]   γε τὸν πταρμὸν προσενεχθῆναι αὐτῇ,  ὥστε   με θαυμάζειν εἰ τὸ κόσμιον
[216]   Μαρσύου πολλάκις δὴ ~(οὕτω διετέθην  ὥστε   μοι δόξαι μὴ βιωτὸν εἶναι
[179]   Ἔρως ἔνθεον ποιήσειε πρὸς ἀρετήν,  ὥστε   ὅμοιον εἶναι τῷ ἀρίστῳ φύσει.
[173]   τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν ἐποιούμεθα,  (ὥστε,   ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον, οὐκ ἀμελετήτως
[219]   εἰς φρόνησιν καὶ εἰς καρτερίαν;  ὥστε   οὔθ᾽ ὅπως οὖν ὀργιζοίμην εἶχον
[216]   ὅτι πολὺ μεῖζον ἂν ἀχθοίμην,  ὥστε   οὐκ ἔχω τι χρήσωμαι
[203]   τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεκρεῖ·  ὥστε   οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ οὔτε
[223]   εὐπόρως καὶ πιθανὸν λόγον ηὗρεν,  ὥστε   παρ᾽ ἑαυτῷ τουτονὶ κατακεῖσθαι. (Τὸν
[217]   εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ θαυμαστά,  ὥστε   ποιητέον εἶναι ἔμβραχυ τι
[178]   εἰ οὖν μηχανή τις γένοιτο  ὥστε   πόλιν γενέσθαι στρατόπεδον ἐραστῶν
[179]   μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ θεοῖς,  ὥστε   πολλῶν πολλὰ καὶ καλὰ ἐργασαμένων
[209]   γεννηθὲν συνεκτρέφει κοινῇ μετ᾽ ἐκείνου,  ὥστε   πολὺ μείζω κοινωνίαν τῆς τῶν
[208]   ἀπιούσης μνήμην σῴζει τὴν ἐπιστήμην,  ὥστε   τὴν αὐτὴν δοκεῖν εἶναι. τούτῳ
[182]   οἱ καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότες,  ὥστε   τινὰς τολμᾷν λέγειν ὡς αἰσχρὸν
[202]   μέσῳ δὲ ὂν ἀμφοτέρων συμπληροῖ,  ὥστε   τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυνδεδέσθαι.
[216]   ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ  ὦτα   οἴχομαι φεύγων, ἵνα μὴ αὐτοῦ
[216]   ὅτι εἰ ἐθέλοιμι παρέχειν τὰ  ὦτα,   οὐκ ἂν καρτερήσαιμι ἀλλὰ ταὐτὰ
[190]   προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν, καὶ  ὦτα   τέτταρα, καὶ αἰδοῖα δύο, καὶ
[190]   Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ  Ὤτου,   περὶ ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς
[177]   ἅλες ἔπαινον θαυμάσιον ἔχοντες πρὸς  ὠφέλειαν·   καὶ ἄλλα τοιαῦτα (συχνὰ ἴδοις
[173]   ἄλλων ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴεσθαι  ὠφελεῖσθαι   ὑπερφυῶς ὡς χαίρω· ὅταν δὲ
[220]   ἐγένετο καὶ ἥλιος ἀνέσχεν· ἔπειτα  ᾤχετ᾽   ἀπιὼν προσευξάμενος τῷ ἡλίῳ. εἰ
[217]   διαλεχθεὶς ἄν μοι καὶ συνημερεύσας  ᾤχετο   ἀπιών. μετὰ ταῦτα ξυγγυμνάζεσθαι (προὐκαλούμην
[198]   εἰπεῖν, ὑπ᾽ αἰσχύνης ὀλίγου (ἀποδρὰς  ᾠχόμην,   εἴ πῃ εἶχον. καὶ γάρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005