Alphabétiquement     [«   »]
προκαλοῦμαι 1
προρρηθῆναι 1
Πρὸς 1
πρὸς 54
πρός 2
προσαγαγοίμην 1
προσαγορεύεται 1
Fréquences     [«    »]
54 ἦν
53 οὔτε
52 ὥσπερ
54 πρὸς
55 τοὺς
56 εἰς
58 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

πρὸς


Page
[186]   πρὸς τοὺς καλοὺς ἀλλὰ καὶ  πρὸς   ἄλλα πολλὰ καὶ ἐν τοῖς
[188]   ἀμφοτέρων τούτων, καὶ ἐπειδὰν μὲν  πρὸς   ἄλληλα τοῦ κοσμίου τύχῃ ἔρωτος
[196]   ἔχει· ἀσχημοσύνῃ γὰρ καὶ Ἔρωτι  πρὸς   ἀλλήλους ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ
[178]   πάντων τῶν αἰσχρῶν καὶ φιλοτιμούμενοι  πρὸς   ~(ἀλλήλους· καὶ μαχόμενοί γ᾽ ἂν
[188]   περὶ θεούς τε (καὶ ἀνθρώπους  πρὸς   ἀλλήλους κοινωνία) οὐ περὶ ἄλλο
[209]   μείζω κοινωνίαν τῆς τῶν παίδων  πρὸς   ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι ἴσχουσι καὶ
[203]   ὁμιλία καὶ διάλεκτος θεοῖς  πρὸς   ἀνθρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι·
[185]   ἰδιώταις, πολλὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκάζων ποιεῖσθαι  πρὸς   ἀρετὴν τόν (τε ἐρῶντα αὐτὸν
[179]   αὐτὸς Ἔρως ἔνθεον ποιήσειε  πρὸς   ἀρετήν, ὥστε ὅμοιον εἶναι τῷ
[201]   σχεδὸν γάρ τι καὶ ἐγὼ  πρὸς   αὐτὴν ἕτερα τοιαῦτα ἔλεγον οἷάπερ
[218]   ἔδοξέ μοι χρῆναι μηδὲν ποικίλλειν  πρὸς   αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐλευθέρως εἰπεῖν
[192]   ἐπειδὰν δὲ ἀνδρωθῶσι, (παιδεραστοῦσι καὶ  πρὸς   γάμους καὶ παιδοποιίας οὐ προσέχουσι
[220]   καὶ αὐτίκα ἔλεγχος ἔσεσθαι.  πρὸς   δὲ αὖ τὰς τοῦ χειμῶνος
[196]   πόλεως βασιλῆς „νόμοι„ δίκαια εἶναι.  πρὸς   δὲ τῇ δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλείστης
[211]   οὐδὲ πρὸς μὲν τὸ καλόν,  πρὸς   δὲ τὸ αἰσχρόν. οὐδ᾽ ἔνθα
[196]   μὲν δή ἐστι καὶ ἁπαλώτατος,  πρὸς   δὲ τούτοις ὑγρὸς τὸ εἶδος,
[195]   βασιλεύει. νέος μὲν οὖν ἐστί,  πρὸς   δὲ τῷ νέῳ ἁπαλός· ποιητοῦ
[201]   ἕτερα τοιαῦτα ἔλεγον οἷάπερ νῦν  πρὸς   ἐμὲ Ἀγάθων, ὡς εἴη
[176]   παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽ οὕτω πίνοντας  πρὸς   ἡδονήν. Ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν
[223]   τῶν νυκτῶν οὐσῶν, ἐξεγρέσθαι δὲ  πρὸς   ἡμέραν ἤδη ἀλεκτρυόνων ᾀδόντων, ἐξεγρόμενος
[188]   κατὰ ἀνθρώπους ἐρωτικά, ὅσα τείνει  πρὸς   θέμιν καὶ ἀσέβειαν. οὕτω πολλὴν
[193]   ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν παρεχομένων  πρὸς   θεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς εἰς
[211]   μέν, τοτὲ δὲ οὔ, οὐδὲ  πρὸς   μὲν τὸ καλόν, πρὸς δὲ
[217]   λόγου καλῶς ἂν ἔχοι καὶ  πρὸς   ὁντινοῦν λέγειν· τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν
[186]   ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρωτικῶν  πρὸς   πλησμονὴν καὶ κένωσιν, καὶ
[210]   αὖ ἐπιστημῶν κάλλος, καὶ βλέπων  πρὸς   (πολὺ ἤδη τὸ καλὸν μηκέτι
[210]   Ὃς γὰρ ἂν μέχρι ἐνταῦθα  πρὸς   τὰ ἐρωτικὰ παιδαγωγηθῇ, θεώμενος ἐφεξῆς
[183]   ἐθέλοι ποιεῖν οἷάπερ οἱ ἐρασταὶ  πρὸς   τὰ παιδικά, ἱκετείας τε καὶ
[208]   ἔφη, κατὰ τὰ σώματα ὄντες  πρὸς   τὰς γυναῖκας μᾶλλον τρέπονται καὶ
[191]   τὸν νοῦν προσέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον  πρὸς   τὰς γυναῖκας τετραμμέναι εἰσί, καὶ
[214]   εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην, μηδὲν λέγε  πρὸς   ταῦτα, ὡς ἐγὼ οὐδ᾽ ἂν
[204]   πάνυ ἔφην ἔτι ἔχειν ἐγὼ  πρὸς   ταύτην τὴν ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρίνασθαι.
[210]   τε καὶ ὀρθῶς τὰ καλά,  πρὸς   τέλος ἤδη ἰὼν τῶν ἐρωτικῶν
[190]   καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ  πρὸς   τὴν τομήν, ἵνα θεώμενος τὴν
[175]   χρώμενοι τῷ Διονύσῳ· νῦν δὲ  πρὸς   τὸ δεῖπνον πρῶτα τρέπου. ~(Μετὰ
[181]   ἔπειτα ὡς ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων,  πρὸς   τὸ διαπράξασθαι μόνον βλέποντες, ἀμελοῦντες
[174]   δ᾽ ὅς, πῶς (ἔχεις  πρὸς   τὸ ἐθέλειν ἂν ἰέναι ἄκλητος
[220]   ψεύδομαι· ἀλλὰ γὰρ τῶν στρατηγῶν  πρὸς   τὸ ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων καὶ
[195]   ἔστιν (ἐνδεὴς οἷος ἦν Ὅμηρος,  πρὸς   τὸ ἐπιδεῖξαι θεοῦ ἁπαλότητα. Ὅμηρος
[182]   (καὶ μὴ ἑλόντι αἰσχρόν, καὶ  πρὸς   τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν ἐξουσίαν
[176]   δέομαι ὑμῶν ἀκοῦσαι· πῶς ἔχει  πρὸς   τὸ ἐρρῶσθαι πίνειν, Ἀγάθων; Οὐδαμῶς,
[220]   ~(ἀσιτεῖν, οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι  πρὸς   τὸ καρτερεῖν· ἔν τ᾽ αὖ
[176]   οὐδεὶς τῶν παρόντων προθύμως ἔχειν  πρὸς   τὸ πολὺν πίνειν οἶνον, ἴσως
[217]   τὸ πρᾶγμα. προκαλοῦμαι δὴ αὐτὸν  πρὸς   τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐραστὴς
[176]   καὶ τἆλλα τὰ νομιζόμενα, τρέπεσθαι  πρὸς   τὸν πότον· τὸν οὖν Παυσανίαν
[216]   καὶ παίζων πάντα τὸν βίον  πρὸς   τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ. σπουδάσαντος δὲ
[187]   πως ἔστιν· ἀλλ᾽ ἐπειδὰν δέῃ  πρὸς   τοὺς ἀνθρώπους καταχρῆσθαι (ῥυθμῷ τε
[193]   ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν  πρὸς   τοὺς θεούς, ὅπως μὴ καὶ
[186]   ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων  πρὸς   τοὺς καλοὺς ἀλλὰ καὶ πρὸς
[199]   ἐθέλω εἰπεῖν κατ᾽ ἐμαυτόν, οὐ  πρὸς   τοὺς ὑμετέρους λόγους, ἵνα μὴ
[216]   παρὰ τούτῳ καταγηράσω. πέπονθα δὲ  (πρὸς   τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, οὐκ
[209]   δὴ ἀσπάζεται τὸ ξυναμφότερον, καὶ  πρὸς   τοῦτον τὸν ἄνθρωπον εὐθὺς εὐπορεῖ
[217]   ἀκόλουθον μόνος συνεγιγνόμην. δεῖ γὰρ  πρὸς   ὑμᾶς πάντα τἀληθῆ εἰπεῖν· ἀλλὰ
[177]   ἐνῆσαν ἅλες ἔπαινον θαυμάσιον ἔχοντες  πρὸς   ὠφέλειαν· καὶ ἄλλα τοιαῦτα (συχνὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005