Alphabétiquement     [«   »]
τμῆμά 3
τμῆσιν 1
Τὸ 4
τὸ 186
τό 4
τόδ 1
τόδε 4
Fréquences     [«    »]
186 γὰρ
168 μὲν
163 τε
186 τὸ
198 τὸν
277 δὲ
1092 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τὸ


Page
[206]   προσθετέον, ἔφη, ὅτι καὶ εἶναι  τὸ   ἀγαθὸν αὑτοῖς ἐρῶσιν; Προσθετέον. Ἆρ᾽
[206]   συλλήβδην, ἔφη, ἔρως τοῦ  τὸ   ἀγαθὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί. Ἀληθέστατα,
[211]   μὲν τὸ καλόν, πρὸς δὲ  τὸ   αἰσχρόν. οὐδ᾽ ἔνθα μὲν καλόν,
[206]   ἀδύνατον γενέσθαι. (ἀνάρμοστον δ᾽ ἐστὶ  τὸ   αἰσχρὸν παντὶ τῷ θείῳ, τὸ
[216]   τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι,  τὸ   αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν· ἐγὼ δὲ τοῦτον
[192]   εἷς γενέσθαι. τοῦτο γάρ ἐστι  τὸ   αἴτιον, ὅτι ἀρχαία φύσις
[218]   δεδηγμένος τε ὑπὸ ἀλγεινοτέρου καὶ  τὸ   ἀλγεινότατον ὧν ἄν τις δηχθείη—
[184]   ταύτης τῆς αἰτίας πρῶτον μὲν  τὸ   ἁλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχρὸν νενόμισται, ἵνα
[223]   ἐπιτυχόντας ἀνεῳγμέναις ἐξιόντος τινὸς εἰς  τὸ   ἄντικρυς πορεύεσθαι παρὰ σφᾶς καὶ
[208]   ὥσπερ τὸ (θεῖον, ἀλλὰ τῷ  τὸ   ἀπιὸν καὶ παλαιούμενον ἕτερον νέον
[180]   Φαῖδρε, προβεβλῆσθαι ἡμῖν λόγος,  τὸ   ἁπλῶς οὕτως παρηγγέλθαι ἐγκωμιάζειν Ἔρωτα.
[181]   ὕβρεως ἀμοίρου· ὅθεν δὴ ἐπὶ  τὸ   ἄρρεν τρέπονται οἱ ἐκ τούτου
[208]   θνητὸν σῴζεται, οὐ τὸ παντάπασιν  τὸ   αὐτὸ ἀεὶ εἶναι ὥσπερ τὸ
[184]   παιδικὰ χαρίσασθαι. ὅταν γὰρ εἰς  τὸ   αὐτὸ ἔλθωσιν ἐραστής τε καὶ
[207]   ζῴων ζῇν καλεῖται καὶ εἶναι  τὸ   αὐτό· οἷον ἐκ παιδαρίου
[192]   ὑμᾶς συντῆξαι καὶ (συμφυσῆσαι εἰς  τὸ   αὐτό, ὥστε δύ᾽ ὄντας ἕνα
[208]   ἄλλῃ. μὴ οὖν θαύμαζε εἰ  τὸ   αὑτοῦ ἀποβλάστημα φύσει πᾶν τιμᾷ·
[191]   ἑνὸς δύο. ζητεῖ δὴ ἀεὶ  τὸ   αὑτοῦ ἕκαστος ξύμβολον. ὅσοι μὲν
[191]   ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ  τὸ   αὑτοῦ ξυνῄει, καὶ περιβάλλοντες τὰς
[178]   ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν.  τὸ   γὰρ ἐν τοῖς πρεσβύτατον (εἶναι
[202]   ἂν εἴη ἐπιστήμη; οὔτε ἀμαθία  (τὸ   γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς
[181]   εἰς ἄδηλον πολλὴ σπουδὴ ἀνηλίσκετο·  τὸ   γὰρ τῶν παίδων τέλος ἄδηλον
[186]   τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔχει·  τὸ   γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ
[209]   παρὼν καὶ ἀπὼν μεμνημένος, καὶ  τὸ   γεννηθὲν συνεκτρέφει κοινῇ μετ᾽ ἐκείνου,
[191]   γυναικὶ ἐντύχοι, γεννῷεν καὶ γίγνοιτο  τὸ   γένος, ἅμα δ᾽ εἰ καὶ
[190]   καὶ ὥσπερ τοὺς γίγαντας κεραυνώσαντες  τὸ   γένος ἀφανίσαιεν αἱ τιμαὶ γὰρ
[193]   γυναικῶν, ὅτι οὕτως ἂν ἡμῶν  τὸ   γένος εὔδαιμον γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν
[195]   λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ  τὸ   γῆρας, ταχὺ ὂν δῆλον ὅτι·
[217]   ἔχοι καὶ πρὸς ὁντινοῦν λέγειν·  τὸ   δ᾽ ἐντεῦθεν οὐκ ἄν μου
[202]   Σώκρατες· καὶ γὰρ πᾶν  τὸ   δαιμόνιον (μεταξύ ἐστι θεοῦ τε
[190]   τὸ δὲ θῆλυ τῆς γῆς,  τὸ   δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης,
[186]   ἕτερόν τε καὶ ἀνόμοιόν ἐστι·  τὸ   δὲ ἀνόμοιον ἀνομοίων ἐπιθυμεῖ καὶ
[198]   τὴν ἀλήθειαν τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν.  τὸ   δὲ ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὐ
[204]   ἁβρὸν καὶ τέλεον καὶ μακαριστόν·  τὸ   δέ γε ἐρῶν ἄλλην ἰδέαν
[198]   ἄλλα οὐχ ὁμοίως μὲν θαυμαστά·  τὸ   δὲ ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους
[190]   τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἔκγονον,  τὸ   δὲ θῆλυ τῆς γῆς, τὸ
[205]   ἀγαθὸν οἰκεῖον καλεῖ καὶ ἑαυτοῦ,  τὸ   δὲ κακὸν ἀλλότριον· ὡς οὐδέν
[206]   τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ θείῳ,  τὸ   δὲ καλὸν ἁρμόττον. Μοῖρα οὖν
[191]   ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων,  τὸ   δὲ λειφθείη, τὸ λειφθὲν ἄλλο
[221]   καὶ περὶ ἄλλου τοιαῦτα εἴποι,  τὸ   δὲ μηδενὶ ἀνθρώπων ὅμοιον εἶναι,
[183]   αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον ἐνθάδε νομίζεσθαι.  τὸ   δὲ, οἶμαι, ὧδ᾽ ἔχει· οὐχ
[203]   διὰ τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν,  τὸ   δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεκρεῖ· ὥστε
[198]   εἰρηκέναι, ὅτι Ἀγάθων εὖ ἐρεῖ·  τὸ   δὲ σὲ ἀπορήσειν, οὐκ οἶμαι.
[175]   τῷ Διονύσῳ· νῦν δὲ πρὸς  τὸ   δεῖπνον πρῶτα τρέπου. ~(Μετὰ ταῦτα,
[190]   πρόσωπον μετέστρεφε, καὶ συνέλκων πανταχόθεν  τὸ   δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν
[175]   τὸ ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ  τὸ   διὰ τοῦ ἐρίου ῥέον ἐκ
[181]   ὡς ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων, πρὸς  τὸ   διαπράξασθαι μόνον βλέποντες, ἀμελοῦντες δὲ
[207]   θνητὴ φύσις ζητεῖ κατὰ  τὸ   δυνατὸν ἀεί τε εἶναι καὶ
[205]   ἑαυτῶν πονηρὰ εἶναι. οὐ γὰρ  τὸ   ἑαυτῶν οἶμαι ἕκαστοι ἀσπάζονται, εἰ
[174]   δ᾽ ὅς, πῶς (ἔχεις πρὸς  τὸ   ἐθέλειν ἂν ἰέναι ἄκλητος ἐπὶ
[196]   ἁπαλώτατος, πρὸς δὲ τούτοις ὑγρὸς  τὸ   εἶδος, οὐ γὰρ ἂν οἷός
[189]   ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου  τὸ   εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς
[200]   οὐκ ἔχων; Οὐκ ἔχων, ὡς  τὸ   εἰκός γε, φάναι. Σκόπει δή,
[200]   ἕτοιμον αὐτῷ ἐστιν οὐδὲ ἔχει,  τὸ   εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα
[190]   καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων λέγεται,  τὸ   εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν
[219]   οὐδὲν ἔτι, ἀμφιέσας τὸ ἱμάτιον  τὸ   ἐμαυτοῦ τοῦτον— καὶ γὰρ ἦν
[220]   ἀλλὰ γὰρ τῶν στρατηγῶν πρὸς  τὸ   ἐμὸν ἀξίωμα ἀποβλεπόντων καὶ βουλομένων
[175]   ἡμῶν, ἐὰν ἁπτώμεθα ἀλλήλων, ὥσπερ  τὸ   ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ τὸ
[210]   σμικρὸν ἡγησάμενον· μετὰ δὲ ταῦτα  τὸ   ἐν ταῖς ψυχαῖς κάλλος τιμιώτερον
[210]   νέους, ἵνα ἀναγκασθῇ αὖ θεάσασθαι  τὸ   ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς
[187]   γε ῥήμασιν οὐ καλῶς λέγει.  τὸ   ἓν γάρ φησι διαφερόμενον αὐτὸ
[201]   κάλλος. Ἀνάγκη, φάναι. Τί δέ;  τὸ   ἐνδεὲς κάλλους καὶ μηδαμῇ κεκτημένον
[210]   ἐστι, καὶ εἰ δεῖ διώκειν  τὸ   ἐπ᾽ εἴδει καλόν, πολλὴ ἄνοια
[193]   τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς  τὸ   ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν
[210]   αὐτὸν κατανοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος  (τὸ   ἐπὶ ὁτῳοῦν σώματι τῷ ἐπὶ
[210]   ἕν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι  τὸ   ἐπὶ πᾶσιν τοῖς σώμασι κάλλος·
[195]   (ἐνδεὴς οἷος ἦν Ὅμηρος, πρὸς  τὸ   ἐπιδεῖξαι θεοῦ ἁπαλότητα. Ὅμηρος γὰρ
[200]   τοῦ εἰκότος εἰ ἀνάγκη οὕτως,  τὸ   ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν οὗ ἐνδεές ἐστιν,
[182]   μὴ ἑλόντι αἰσχρόν, καὶ πρὸς  τὸ   ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν ἐξουσίαν νόμος
[181]   δὲ αἰσχρόν. Οὕτω δὴ καὶ  τὸ   ἐρᾷν καὶ Ἔρως οὐ
[183]   ἐν τῇδε τῇ πόλει καὶ  τὸ   ἐρᾶν καὶ τὸ φίλους γίγνεσθαι
[184]   εἰ μέλλει ξυμβῆναι καλὸν γενέσθαι  τὸ   ἐραστῇ παιδικὰ χαρίσασθαι. ὅταν γὰρ
[204]   Ἔρως. καὶ γὰρ ἔστι  τὸ   ἐραστὸν τὸ τῷ ὄντι καλὸν
[206]   καλοῖτο; τί τοῦτο τυγχάνει ὂν  τὸ   ἔργον; ἔχεις εἰπεῖν; Οὐ μεντ᾽
[179]   μόνον προσήκοντας, καὶ τοῦτ᾽ ἐργασαμένη  τὸ   ἔργον οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασθαι
[176]   ὑμῶν ἀκοῦσαι· πῶς ἔχει πρὸς  τὸ   ἐρρῶσθαι πίνειν, Ἀγάθων; Οὐδαμῶς, φάναι,
[204]   τεκμαιρομένῃ ἐξ ὧν σὺ λέγεις,  τὸ   ἐρώμενον Ἔρωτα εἶναι, οὐ τὸ
[204]   τὸ ἐρώμενον Ἔρωτα εἶναι, οὐ  τὸ   ἐρῶν· διὰ ταῦτά σοι οἶμαι
[199]   ἐστιν— γελοῖον γὰρ ἂν εἴη  τὸ   ἐρώτημα, εἰ Ἔρως ἐστὶν ἔρως
[221]   ἧττον ἐν φόβῳ διὰ  τὸ   ἐφ᾽ ἵππου εἶναι· πρῶτον μὲν
[205]   ἔφη, λόγος, ὡς οἳ ἂν  τὸ   ἥμισυ (ἑαυτῶν ζητῶσιν, οὗτοι ἐρῶσιν·
[191]   φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον  τὸ   ἥμισυ τὸ αὑτοῦ ξυνῄει, καὶ
[194]   ἵνα θορυβηθῶ διὰ τὸ οἴεσθαι  τὸ   θέατρον προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν ὡς
[215]   τε καὶ τελετῶν δεομένους διὰ  τὸ   θεῖα εἶναι. σὺ δ᾽ ἐκείνου
[208]   τὸ αὐτὸ ἀεὶ εἶναι ὥσπερ  τὸ   (θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν
[211]   πολλῆς φλυαρίας θνητῆς, ἀλλ᾽ αὐτὸ  τὸ   θεῖον καλὸν δύναιτο μονοειδὲς κατιδεῖν;
[208]   τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πᾶν  τὸ   θνητὸν σῴζεται, οὐ τὸ παντάπασιν
[186]   καὶ τοῦτό ἐστιν ὄνομα  τὸ   ἰατρικόν, τοῖς δὲ κακοῖς καὶ
[219]   τούτῳ εἰπεῖν οὐδὲν ἔτι, ἀμφιέσας  τὸ   ἱμάτιον τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτον— καὶ
[185]   δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος  τὸ   καθ᾽ αὑτὸν δεδηλωκέναι, ὅτι ἀρετῆς
[210]   ἔπειτα δὲ αὐτὸν κατανοῆσαι ὅτι  τὸ   κάλλος (τὸ ἐπὶ ὁτῳοῦν σώματι
[211]   τὸ ὀρθῶς παιδεραστεῖν ἐπανιὼν ἐκεῖνο  τὸ   καλὸν ἄρχηται καθορᾶν, σχεδὸν ἄν
[206]   πολλὴ πτοίησις γέγονε (περὶ  τὸ   καλὸν διὰ τὸ μεγάλης ὠδῖνος
[184]   τῶν νόμων μοναχοῦ ἐνταῦθα ξυμπίπτει  τὸ   καλὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ χαρίσασθαι,
[209]   δὴ οἶμαι καὶ οὗτος περιιὼν  τὸ   καλὸν ἐν ἂν γεννήσειεν·
[211]   οἰόμεθα, εἴ τῳ γένοιτο (αὐτὸ  τὸ   καλὸν ἰδεῖν εἰλικρινές, καθαρόν, ἄμικτον,
[203]   ἅμα φύσει ἐραστὴς ὢν περὶ  τὸ   καλὸν καὶ τῆς Ἀφροδίτης καλῆς
[210]   καὶ βλέπων πρὸς (πολὺ ἤδη  τὸ   καλὸν μηκέτι τῷ παρ᾽ ἑνί,
[211]   ἄλλοθι, βιωτὸν ἀνθρώπῳ, θεωμένῳ αὐτὸ  τὸ   καλόν. ἐάν ποτε ἴδῃς,
[211]   αἰσχρόν· οὐδ᾽ αὖ φαντασθήσεται αὐτῷ  τὸ   καλὸν οἷον πρόσωπόν τι οὐδὲ
[211]   δὲ οὔ, οὐδὲ πρὸς μὲν  τὸ   καλόν, πρὸς δὲ τὸ αἰσχρόν.
[212]   μοναχοῦ γενήσεται, ὁρῶντι ὁρατὸν  τὸ   καλόν, τίκτειν οὐκ εἴδωλα ἀρετῆς,
[204]   Ἔρως δ᾽ ἐστὶν ἔρως περὶ  τὸ   καλόν, ὥστε ἀναγκαῖον Ἔρωτα φιλόσοφον
[198]   ὡς ἔοικεν, οὐ τοῦτο ἦν  τὸ   καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ τὸ
[220]   οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸς  τὸ   καρτερεῖν· ἔν τ᾽ αὖ ταῖς
[217]   ἐπιθετέον εἶναι τῷ ἀνδρὶ κατὰ  τὸ   καρτερὸν καὶ οὐκ ἀνετέον, ἐπειδήπερ
[175]   ὥστ᾽ ἐκ τοῦ πληρεστέρου εἰς  τὸ   κενώτερον ῥεῖν ἡμῶν, ἐὰν ἁπτώμεθα
[189]   αὐτῇ, ὥστε με θαυμάζειν εἰ  τὸ   κόσμιον τοῦ σώματος ἐπιθυμεῖ τοιούτων
[196]   μετέχει. εἶναι γὰρ ὁμολογεῖται σωφροσύνη  τὸ   κρατεῖν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, Ἔρωτος
[206]   καὶ οὐ γεννᾷ, ἀλλὰ ἴσχον  τὸ   κύημα χαλεπῶς φέρει. ὅθεν δὴ
[206]   ταῦτα ὅταν μὲν καλῷ προσπελάζῃ  τὸ   κυοῦν, ἵλεών τε γίγνεται καὶ
[217]   λέγοντος, εἰ μὴ πρῶτον μέν,  τὸ   λεγόμενον, οἶνος (ἄνευ τε παίδων
[191]   τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ λειφθείη,  τὸ   λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει καὶ συνεπλέκετο,
[211]   ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἐπ᾽ ἐκεῖνο  τὸ   μάθημα τελευτῆσῃ, ἐστιν οὐκ
[173]   ποτὲ ταύτην τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβες  τὸ   μαλακὸς καλεῖσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε·
[206]   γέγονε (περὶ τὸ καλὸν διὰ  τὸ   μεγάλης ὠδῖνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα.
[205]   ἀσπάζονται, εἰ μὴ εἴ τις  τὸ   μὲν ἀγαθὸν οἰκεῖον καλεῖ καὶ
[190]   (τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι  τὸ   μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου
[205]   τοίνυν καὶ περὶ τὸν ἔρωτα·  τὸ   μὲν κεφάλαιόν ἐστι πᾶσα
[196]   ἀρετῆς Ἔρωτος μετὰ ταῦτα λεκτέον·  τὸ   μὲν μέγιστον ὅτι Ἔρως οὔτ᾽
[223]   ἐξ ἀρχῆς παραγενέσθαι ὑπονυστάζειν τε·  τὸ   μέντοι κεφάλαιον, ἔφη, προσαναγκάζειν τὸν
[176]   βούληται, ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι,  τὸ   μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι τὴν μὲν
[204]   γὰρ τοῦτό ἐστι χαλεπὸν ἀμαθία,  τὸ   μὴ ὄντα καλὸν κἀγαθὸν μηδὲ
[191]   καὶ τῆς (ἄλλης ἀργίας διὰ  τὸ   μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν.
[205]   καλεῖται, καὶ οἱ ἔχοντες τοῦτο  τὸ   μόριον τῆς ποιήσεως ποιηταί. Ἀληθῆ
[186]   γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ  τὸ   νοσοῦν ὁμολογουμένως ἕτερόν τε καὶ
[207]   ἐρωτικῶς διατιθέμενα, πρῶτον μὲν περὶ  τὸ   ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα περὶ τὴν
[209]   καὶ εὐφυεῖ, πάνυ δὴ ἀσπάζεται  τὸ   ξυναμφότερον, καὶ πρὸς τοῦτον τὸν
[194]   τὸν Ἀγάθωνα, ἵνα θορυβηθῶ διὰ  τὸ   οἴεσθαι τὸ θέατρον προσδοκίαν μεγάλην
[193]   παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς  τὸ   οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ
[192]   θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας,  τὸ   ὅμοιον αὐτοῖς ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ
[205]   ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς  τὸ   ὂν ἰόντι ὁτῳοῦν αἰτία πᾶσά
[182]   οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ καὶ  τὸ   ὄνειδος πεποιηκότες, ὥστε τινὰς τολμᾷν
[211]   τέλους. τοῦτο γὰρ δή ἐστι  τὸ   ὀρθῶς ἐπὶ (τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι
[211]   δή τις ἀπὸ τῶνδε διὰ  τὸ   ὀρθῶς παιδεραστεῖν ἐπανιὼν ἐκεῖνο τὸ
[177]   τοιαῦτα (συχνὰ ἴδοις ἂν ἐγκεκωμιασμένα.  τὸ   οὖν τοιούτων μὲν πέρι πολλὴν
[202]   δὲ ὂν ἀμφοτέρων συμπληροῖ, ὥστε  τὸ   πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυνδεδέσθαι. διὰ
[208]   πᾶν τὸ θνητὸν σῴζεται, οὐ  τὸ   παντάπασιν τὸ αὐτὸ ἀεὶ εἶναι
[176]   μέντοι εὖ λέγεις, Παυσανία,  τὸ   παντὶ τρόπῳ παρασκευάσασθαι ῥᾳστώνην τινὰ
[205]   τῆς ποιήσεως ἓν μόριον ἀφορισθὲν  τὸ   περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰ
[210]   αὐτὸ αὑτῷ ξυγγενές ἐστιν, ἵνα  τὸ   περὶ τὸ σῶμα καλὸν σμικρόν
[190]   ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ  τὸ   πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι· καὶ
[193]   ἐφοβούμην μὴ ἀπορήσωσι λόγων διὰ  τὸ   πολλὰ καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσθαι· νῦν
[210]   καὶ σμικρολόγος, ἀλλ᾽ ἐπὶ  τὸ   πολὺ πέλαγος τετραμμένος τοῦ καλοῦ
[176]   τῶν παρόντων προθύμως ἔχειν πρὸς  τὸ   πολὺν πίνειν οἶνον, ἴσως ἂν
[210]   τὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ τοῦτο  τὸ   πρᾶγμα ἄρχεσθαι μὲν νέον ὄντα
[206]   ἐστίν. ἔστι δὲ τοῦτο θεῖον  τὸ   πρᾶγμα, καὶ τοῦτο ἐν θνητῷ
[217]   ἀλλὰ ἰστέον ἤδη τί ἐστι  τὸ   πρᾶγμα. προκαλοῦμαι δὴ αὐτὸν πρὸς
[196]   ποιητὴς γίγνεται, κἂν ἄμουσος  τὸ   „πρίν„ οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται.
[174]   περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι εἰς  τὸ   πρόσθεν. ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ
[191]   τε οὖν οὕτω αὐτῶν εἰς  τὸ   πρόσθεν καὶ διὰ τούτων τὴν
[191]   μετατίθησιν αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς  τὸ   πρόσθεν· τέως γὰρ καὶ ταῦτα
[217]   χρόνῳ ἐπείσθη. ἐπειδὴ δὲ ἀφίκετο  τὸ   πρῶτον, δειπνήσας ἀπιέναι ἐβούλετο. καὶ
[196]   διὰ πάσης ψυχῆς καὶ εἰσιὼν  τὸ   πρῶτον λανθάνειν καὶ ἐξιών, εἰ
[221]   λόγων, φανεῖεν ἂν πάνυ γελοῖοι  τὸ   πρῶτον· τοιαῦτα καὶ ὀνόματα καὶ
[222]   ἄλλου. ἀλλ᾽ οὐκ ἔλαθες, ἀλλὰ  τὸ   σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο καὶ
[221]   ἔπειτα ἔμοιγ᾽ ἐδόκει, Ἀριστόφανες,  τὸ   σὸν δὴ τοῦτο, καὶ ἐκεῖ
[214]   Πρὸς μὲν Σωκράτη, ἄνδρες,  τὸ   σόφισμά μοι οὐδέν· ὁπόσον γὰρ
[221]   ὅτε ἀπὸ Δηλίου ~(φυγῇ ἀνεχώρει  τὸ   στρατόπεδον· ἔτυχον γὰρ παραγενόμενος ἵππον
[192]   τε καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ  τὸ   συγγενὲς ἀσπαζόμενος. ὅταν μὲν οὖν
[217]   πρᾶγμα. προκαλοῦμαι δὴ αὐτὸν πρὸς  τὸ   συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐραστὴς παιδικοῖς
[210]   καλῶν σωμάτων ἐραστήν, ἑνὸς δὲ  τὸ   σφόδρα τοῦτο χαλάσαι καταφρονήσαντα καὶ
[216]   πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν. ὡς  τὸ   σχῆμα αὐτοῦ. τοῦτο οὐ σειληνῶδες;
[207]   σῶμα. καὶ μὴ ὅτι κατὰ  τὸ   σῶμα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν
[206]   Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ κατὰ  τὸ   σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν,
[206]   τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ  τὸ   σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν.
[207]   ὀστᾶ καὶ (αἷμα καὶ ξύμπαν  τὸ   σῶμα. καὶ μὴ ὅτι κατὰ
[210]   ξυγγενές ἐστιν, ἵνα τὸ περὶ  τὸ   σῶμα καλὸν σμικρόν τι ἡγήσηται
[176]   δὲ διὰ λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι  τὸ   τήμερον· καὶ δι᾽ οἵων λόγων,
[183]   βλέψας ἡγήσαιτ᾽ ἂν πάλιν αἴσχιστον  τὸ   τοιοῦτον ἐνθάδε νομίζεσθαι. τὸ δὲ,
[181]   τούτους τοὺς πανδήμους ἐραστὰς προσαναγκάζειν  τὸ   τοιοῦτον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐλευθέρων
[190]   καὶ πορεία αὐτῶν διὰ  τὸ   τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν
[190]   τό τε πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ  τὸ   τοῦ αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν
[217]   ἄδικόν μοι φαίνεται. ἔτι δὲ  τὸ   τοῦ δηχθέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως
[205]   τοῦ ἔρωτός τι εἶδος ὀνομάζομεν,  τὸ   τοῦ ὅλου ἐπιτιθέντες ὄνομα, ἔρωτα,
[205]   εἶδος ἰόντες τε καὶ ἐσπουδακότες  τὸ   τοῦ ὅλου ὄνομα ἴσχουσιν, ἔρωτά
[198]   λόγος ἀνεμίμνῃσκεν, ὥστε ἀτεχνῶς  τὸ   τοῦ Ὁμήρου ἐπεπόνθη· ἐφοβούμην μή
[193]   ἀναγκαῖον καὶ τῶν νῦν παρόντων  τὸ   τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι· τοῦτο
[204]   καὶ γὰρ ἔστι τὸ ἐραστὸν  τὸ   τῷ ὄντι καλὸν καὶ ἁβρὸν
[184]   τὰ πολλὰ καλῶς βασανίζειν· ἔπειτα  τὸ   ὑπὸ χρημάτων καὶ ὑπὸ πολιτικῶν
[182]   Ἐνθυμηθέντι γὰρ ὅτι λέγεται κάλλιον  τὸ   φανερῶς ἐρᾷν τοῦ λάθρᾳ, καὶ
[183]   πόλει καὶ τὸ ἐρᾶν καὶ  τὸ   φίλους γίγνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν
[181]   ἐκ τούτου τοῦ ἔρωτος ἔπιπνοι,  τὸ   φύσει ἐρρωμενέστερον καὶ νοῦν μᾶλλον
[178]   αἰεί, ἠδ᾽ Ἔρος φησὶ μετὰ  τὸ   Χάος δύο τούτω γενέσθαι, Γῆν
[182]   σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς νενομοθέτηται καλὸν  τὸ   χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, καὶ οὐκ ἄν
[198]   τὸ καλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ  τὸ   ὡς (μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πράγματι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005