Alphabétiquement     [«   »]
ἔθος 1
ἔθυεν 1
Εἰ 4
εἰ 80
εἴ 26
εἶ 8
εἴδει 1
Fréquences     [«    »]
78 ἀλλὰ
77 οἱ
79 οὐκ
80 εἰ
81 τοῖς
88 μὴ
89 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

εἰ


Page
[216]   οὔτ᾽ εἴ τις πλούσιος, οὔτ᾽  εἰ   ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων τῶν
[200]   λέγῃς, ὅτι ἐπιθυμῶ τῶν παρόντων,  εἰ   ἄλλο τι λέγεις τόδε,
[200]   τὸν Σωκράτη, ἀντὶ τοῦ εἰκότος  εἰ   ἀνάγκη οὕτως, τὸ ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν
[191]   ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν  εἰ   ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι, γεννῷεν καὶ
[192]   ὑμῖν παρ᾽ ἀλλήλων γενέσθαι; καὶ  εἰ   ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο· ἆρά
[199]   πατρός— ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν  εἰ   αὐτὸ τοῦτο πατέρα ἠρώτων, ἆρα
[192]   βούλεται, καὶ αἰνίττεται. καὶ  εἰ   αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ κατακειμένοις
[214]   οὕτω ποίει, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον,  εἰ   βούλει· Σωκράτη ἐπαίνεσον. (Πῶς λέγεις;
[199]   μέντοι ἀλλὰ τά γε ἀληθῆ,  (εἰ   βούλεσθε, ἐθέλω εἰπεῖν κατ᾽ ἐμαυτόν,
[176]   τήμερον· καὶ δι᾽ οἵων λόγων,  εἰ   βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι. ~(Φάναι
[221]   εἰσι τοῖς σειληνοῖς τοῖς διοιγομένοις.  (εἰ   γὰρ ἐθέλοι τις τῶν Σωκράτους
[199]   ἵνα μᾶλλον καταμάθῃς βούλομαι.  εἰ   γὰρ ἐροίμην, τί δέ; ἀδελφός,
[183]   τὰ μέγιστα καρποῖτ᾽ ἂν ὀνείδη·  εἰ   γὰρ χρήματα βουλόμενος παρά
[175]   τῆς πληρεστέρας εἰς τὴν κενωτέραν.  εἰ   γὰρ οὕτως ἔχει καὶ
[184]   ἐξαπατωμένῳ αἰσχύνην φέρει καὶ μή.  εἰ   γάρ τις ~(ἐραστῇ ὡς πλουσίῳ
[192]   καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων;  εἰ   γὰρ τούτου ἐπιθυμεῖτε, ἐθέλω ὑμᾶς
[174]   εἰς καλὸν ἥκεις ὅπως συνδειπνήσῃς·  εἰ   δ᾽ ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἦλθες,
[185]   εἰ δὲ μή, ὕδατι (ἀνακογχυλίασον.  εἰ   δ᾽ ἄρα πάνυ ἰσχυρά ἐστιν,
[216]   αὐτὸν μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις·  εἰ   δ᾽ αὖ τοῦτο γένοιτο, εὖ
[194]   παρῆμεν καὶ ἦμεν τῶν πολλῶν·  εἰ   δὲ ἄλλοις ἐντύχοις σοφοῖς, τάχ᾽
[177]   (γεγονότων ποιητῶν πεποιηκέναι μηδὲν ἐγκώμιον·  εἰ   δὲ βούλει αὖ σκέψασθαι τοὺς
[201]   τῷ λόγῳ εἶναι τὸν Ἔρωτα·  εἰ   δὲ βούλει, ἐγώ σε ἀναμνήσω.
[209]   μνήμην παρέχεται αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα·  εἰ   δὲ βούλει, ἔφη, οἵους Λυκοῦργος
[220]   ᾤχετ᾽ ἀπιὼν προσευξάμενος τῷ ἡλίῳ.  εἰ   δὲ βούλεσθε ἐν ταῖς μάχαις·
[194]   γὰρ αὐτὸς ἠγώνισαι, Ἐρυξίμαχε·  εἰ   δὲ γένοιο οὗ νῦν ἐγώ
[196]   δὲ μηδεμίαν ἡδονὴν κρείττω εἶναι·  εἰ   δὲ ἥττους, κρατοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ
[212]   τις τῶν ἐπιτηδείων ᾖ, καλεῖτε·  εἰ   δὲ μή, λέγετε ὅτι οὐ
[185]   πολὺν χρόνον παύεσθαι λύγξ·  εἰ   δὲ μή, ὕδατι (ἀνακογχυλίασον. εἰ
[212]   ἐγκώμιον εἰς Ἔρωτα νόμισον εἰρῆσθαι,  εἰ   δέ, ὅτι καὶ ὅπῃ χαίρεις
[204]   τῶν καλῶν, ὡς σὺ φῄς.  εἰ   δέ τις ἡμᾶς ἔροιτο· τί
[193]   εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν·  εἰ   δὲ τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ
[198]   οὕτως ἔχοντα ἐάν τε μή·  εἰ   δὲ ψευδῆ, οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν
[210]   ἑτέρῳ σώματι ἀδελφόν ἐστι, καὶ  εἰ   δεῖ διώκειν τὸ ἐπ᾽ εἴδει
[218]   παρὰ σοὶ εὐμορφίας πάμπολυ διαφέρον.  εἰ   δὴ καθορῶν αὐτὸ κοινώσασθαί τέ
[199]   εἶπες ἂν δή πού μοι,  εἰ   ἐβούλου καλῶς ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἔστιν
[208]   ἐπεί γε καὶ τῶν ἀνθρώπων  εἰ   ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι,
[216]   γε νῦν ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῷ ὅτι  εἰ   ἐθέλοιμι παρέχειν τὰ ὦτα, οὐκ
[214]   οὐκ εἴρηκας καὶ ἐκπέπωκας, δίκαιος  εἰ   εἰπεῖν, εἰπὼν δὲ ἐπιτάξαι Σωκράτει
[195]   Ἀνάγκῃ καὶ οὐκ Ἔρωτι γεγονέναι,  εἰ   ἐκεῖνοι ἀληθῆ ἔλεγον· οὐ γὰρ
[193]   ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοιτο,  εἰ   ἐκτελέσαιμεν τὸν ἔρωτα καὶ τῶν
[200]   λέγω· τούτοις γάρ, Ἀγάθων,  εἰ   ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκαστα τούτων
[195]   καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ βίαια,  εἰ   Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ
[199]   γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐρώτημα,  εἰ   Ἔρως ἐστὶν ἔρως μητρὸς
[195]   πάντων θεῶν εὐδαιμόνων ὄντων Ἔρωτα,  εἰ   θέμις καὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν, εὐδαιμονέστατον
[194]   Ἀγάθων, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη,  (εἰ   ἰδὼν τὴν σὴν ἀνδρείαν καὶ
[191]   γίγνοιτο τὸ γένος, ἅμα δ᾽  εἰ   καὶ ἄρρην ἄρρενι, πλησμονὴν γοῦν
[220]   καθηῦδον, ἅμα δ᾽ ἐφύλαττον αὐτὸν  εἰ   καὶ τὴν νύκτα ἑστήξοι.
[184]   λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ ὁδός,  εἰ   μέλλει καλῶς χαριεῖσθαι ἐραστῇ παιδικά.
[184]   τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν,  εἰ   μέλλει ξυμβῆναι καλὸν γενέσθαι τὸ
[186]   αἰσχρόν τε καὶ δεῖ ἀχαριστεῖν,  εἰ   μέλλει τις τεχνικὸς εἶναι. ἔστι
[212]   (οὖν τὸν λόγον, Φαῖδρε,  εἰ   μὲν βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἰς
[180]   ἁπλῶς οὕτως παρηγγέλθαι ἐγκωμιάζειν Ἔρωτα.  εἰ   μὲν γὰρ εἷς ἦν
[219]   καταδεδαρθηκὼς (ἀνέστην μετὰ Σωκράτους,  εἰ   μετὰ πατρὸς καθηῦδον ἀδελφοῦ
[221]   τῶν νῦν οὔτε τῶν παλαιῶν,  εἰ   μὴ ἄρα εἰ οἷς ἐγὼ
[205]   τὸ ἑαυτῶν οἶμαι ἕκαστοι ἀσπάζονται,  εἰ   μὴ εἴ τις τὸ μὲν
[215]   κατεχόμεθα. ἐγὼ γοῦν, ἄνδρες,  εἰ   μὴ ἔμελλον κομιδῇ δόξειν μεθύειν,
[208]   ἀλογίας πέρι, ἐγὼ εἴρηκα  εἰ   μὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηθεὶς ὡς δεινῶς
[193]   λόγος ἡδέως ἐρρήθη. καὶ  εἰ   μὴ ξυνῄδειν Σωκράτει τε καὶ
[217]   οὐκ ἄν μου ἠκούσατε λέγοντος,  εἰ   μὴ πρῶτον μέν, τὸ λεγόμενον,
[222]   μου δεῖν πανταχῇ περιεῖναι. ἀλλ᾽  εἰ   μή τι ἄλλο, θαυμάσιε,
[204]   ἐγώ, Διοτίμα, οἱ φιλοσοφοῦντες,  εἰ   μήτε οἱ σοφοὶ μήτε οἱ
[199]   οὐδενός; ἐρωτῶ δ᾽ οὐκ  εἰ   μητρός τινος πατρός ἐστιν—
[172]   οὐδὲν διηγεῖσθαι (σαφὲς διηγούμενος,  εἰ   νεωστὶ ἡγεῖ τὴν συνουσίαν γεγονέναι
[210]   τις ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ᾽  εἰ   οἷός τ᾽ ἂν εἴης. ἐρῶ
[221]   τῶν παλαιῶν, εἰ μὴ ἄρα  εἰ   οἷς ἐγὼ λέγω ἀπεικάζοι τις
[173]   ἀρχόμενος εἶπον, οὐκ ἀμελετήτως ἔχω.  εἰ   οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διηγήσασθαι,
[178]   ὀφθῇ ἐν αἰσχρῷ τινι ὤν.  εἰ   οὖν μηχανή τις γένοιτο ὥστε
[218]   μόνοις γνωσομένοις ~(τε καὶ συγγνωσομένοις  εἰ   πᾶν ἐτόλμα δρᾷν τε καὶ
[185]   ποιήσῃς ἅπαξ δίς, καὶ  εἰ   πάνυ ἰσχυρά ἐστι, παύσεται. Οὐκ
[214]   ποιήσεις; Τἀληθῆ ἐρῶ. ἀλλ᾽ ὅρα  εἰ   παρίης. Ἀλλὰ μέντοι, φάναι, τά
[196]   τὸ πρῶτον λανθάνειν καὶ ἐξιών,  εἰ   σκληρὸς ἦν. συμμέτρου δὲ καὶ
[175]   ἐᾶτε. Ἀλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν,  εἰ   σοὶ δοκεῖ, ἔφη φάναι τὸν
[201]   οὖν ὁμολογεῖς Ἔρωτα καλὸν εἶναι,  εἰ   ταῦτα οὕτως ἔχει; καὶ τὸν
[208]   δὲ ἄλλῃ. μὴ οὖν θαύμαζε  εἰ   τὸ αὑτοῦ ἀποβλάστημα φύσει πᾶν
[189]   προσενεχθῆναι αὐτῇ, ὥστε με θαυμάζειν  εἰ   τὸ κόσμιον τοῦ σώματος ἐπιθυμεῖ
[175]   ἂν ἔχοι, φάναι, Ἀγάθων,  εἰ   τοιοῦτον εἴη σοφία ὥστ᾽
[201]   ἑταῖρε, φάναι τὸν Σωκράτη· καὶ  εἰ   τοῦτο οὕτως ἔχει, ἄλλο τι
[192]   εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε· ἀλλ᾽ ὁρᾶτε  εἰ   τούτου ἐρᾶτε καὶ ἐξαρκεῖ ὑμῖν
[176]   Ἀριστοδήμῳ καὶ Φαίδρῳ καὶ τοῖσδε,  εἰ   ὑμεῖς οἱ δυνατώτατοι πίνειν νῦν
[217]   ἀλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν, καὶ  εἰ   ψεύδομαι, Σώκρατες, ἐξέλεγχε. συνεγιγνόμην γάρ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005