Alphabétiquement     [«   »]
ταχύς 1
ταχὺς 1
τέ 4
τε 163
τεθνάναι 1
τεθνεῶτε 1
τείνει 2
Fréquences     [«    »]
154 ἂν
147 τοῦ
161 τῶν
163 τε
168 μὲν
186 γὰρ
186 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τε


Page
[215]   διδάξαντος· τὰ οὖν ἐκείνου ἐάν  τε   ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάν τε
[220]   αὐτόθι χειμῶνες— θαυμάσια εἰργάζετο τά  τε   (ἄλλα, καί ποτε ὄντος πάγου
[182]   δὴ μάλιστα φιλεῖ τά  τε   ἄλλα πάντα καὶ ἔρως
[203]   Ἀφροδίτη, εἱστιῶντο οἱ θεοὶ οἵ  τε   ἄλλοι καὶ τῆς Μήτιδος
[221]   ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν ἀνθρώπων οὗτός  τε   ἅμα καὶ Λάχης· καὶ ἐγὼ
[215]   ἐάν τε γυνὴ ἀκούῃ ἐάν  τε   ἀνὴρ ἐάν τε μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι
[211]   ἄμικτον, ἀλλὰ μὴ ἀνάπλεων σαρκῶν  τε   ἀνθρωπίνων καὶ χρωμάτων καὶ ἄλλης
[190]   ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν  τε   ἄνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας
[219]   αὐτὸς οὕτω βουλεύου ὅτι σοί  τε   ἄριστον καὶ ἐμοὶ ἡγεῖ. Ἀλλ᾽
[189]   ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ  τε   ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δὲ
[203]   Ἔρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ, σοφίας  τε   αὖ καὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ
[212]   οὖν αὐτὸν παρὰ σφᾶς τήν  τε   αὐλητρίδα ὑπολαβοῦσαν καὶ ἄλλους τινὰς
[221]   περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν εὐθὺς παρακελεύομαί  τε   αὐτοῖς θαρρεῖν, καὶ ἔλεγον ὅτι
[188]   κοσμίῳ Ἔρωτι χαρίζηται μηδὲ τιμᾷ  τε   αὐτὸν καὶ πρεσβεύῃ ἐν παντὶ
[173]   τῶν πλουσίων καὶ χρηματιστικῶν, αὐτός  τε   ἄχθομαι ὑμᾶς τε τοὺς ἑταίρους
[200]   παρόντι ἀνάγκη ἔχουσιν, ἐάν  τε   βούλωνται ἐάν τε μή, καὶ
[188]   τε πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. (οἵ  τε   γὰρ λοιμοὶ φιλοῦσι γίγνεσθαι ἐκ
[219]   ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου περιῇα. ταῦτά  τε   γάρ μοι ἅπαντα προὐγεγόνει, καὶ
[206]   καλῷ προσπελάζῃ τὸ κυοῦν, ἵλεών  τε   γίγνεται καὶ εὐφραινόμενον διαχεῖται καὶ
[215]   φαῦλος λέγων, ἐάν  τε   γυνὴ ἀκούῃ ἐάν τε ἀνὴρ
[174]   ἀλλ᾽ ὑπὸ σοῦ κεκλημένος. Σύν  τε   δύ᾽ ἔφη, ἐρχομένω πρὸ
[207]   ζητεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀεί  τε   εἶναι καὶ ἀθάνατος. δύναται δὲ
[198]   Ἔρωτι, καί φατε αὐτὸν τοιοῦτόν  τε   εἶναι καὶ τοσούτων αἴτιον, ὅπως
[185]   λύγγα ἐπιπεπτωκυῖαν καὶ οὐχ οἷόν  τε   εἶναι λέγειν, (ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν,
[178]   βιώσεσθαι, τοῦτο οὔτε συγγένεια οἵα  τε   ἐμποιεῖν οὕτω καλῶς οὔτε τιμαὶ
[185]   ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς ἀρετὴν τόν  (τε   ἐρῶντα αὐτὸν αὑτοῦ καὶ τὸν
[198]   πράγματι καὶ ὡς κάλλιστα, ἐάν  τε   οὕτως ἔχοντα ἐάν τε
[210]   πειρῶ δὲ ἕπεσθαι, ἂν οἷός  τε   ᾖς. δεῖ γάρ, ἔφη, τὸν
[220]   εἴ τις ἐξίοι, ἠμφιεσμένων  τε   θαυμαστὰ δὴ ὅσα καὶ ὑποδεδεμένων
[188]   νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τά  τε   θερμὰ καὶ τὰ ψυχρὰ καὶ
[197]   τε καὶ σωτὴρ ἄριστος, ξυμπάντων  τε   θεῶν καὶ ἀνθρώπων κόσμος, ἡγεμὼν
[184]   δὲ τῷ ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν  τε   καὶ ἀγαθὸν δικαίως αὖ ὁτιοῦν
[193]   καὶ εἰ μὴ ξυνῄδειν Σωκράτει  τε   καὶ Ἀγάθωνι δεινοῖς οὖσι περὶ
[218]   εἴ τις ἄλλος ἐστὶν βέβηλός  τε   καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ μεγάλας
[212]   τοῖς ἄλλοις παρακελεύομαι, καὶ νῦν  τε   καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν δύναμιν
[186]   διαγιγνώσκων ἐν τούτοις τὸν (καλόν  τε   καὶ αἰσχρὸν ἔρωτα, οὗτός ἐστιν
[202]   θυσίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις  τε   καὶ ἀμοιβὰς τῶν θυσιῶν, ἐν
[188]   δ᾽ ἐστὶν περὶ θεούς  τε   (καὶ ἀνθρώπους πρὸς ἀλλήλους κοινωνία)
[197]   ἣν ᾄδει θέλγων πάντων θεῶν  τε   καὶ ἀνθρώπων νόημα· οὗτος, ἔφη,
[197]   ἱστουργίας καὶ Ζεὺς κυβερνᾶν θεῶν  τε   καὶ „ἀνθρώπων„ ὅθεν δὴ καὶ
[186]   καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμένως ἕτερόν  τε   καὶ ἀνόμοιόν ἐστι· τὸ δὲ
[183]   ἐρασταὶ πρὸς τὰ παιδικά, ἱκετείας  τε   καὶ ἀντιβολήσεις ἐν ταῖς δεήσεσιν
[179]   τὴν περὶ τὸν ἔρωτα σπουδήν  τε   καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν. Ὀρφέα
[176]   δ᾽ ὅς, ὡς ἔοικεν, ἐμοί  τε   καὶ Ἀριστοδήμῳ καὶ Φαίδρῳ καὶ
[218]   Φαίδρους, Ἀγάθωνας, (Ἐρυξιμάχους, Παυσανίας, Ἀριστοδήμους  τε   καὶ Ἀριστοφάνας— Σωκράτη δὲ αὐτὸν
[187]   πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καταχρῆσθαι (ῥυθμῷ  τε   καὶ ἁρμονίᾳ ποιοῦντα, (ὃ
[176]   ἔγωγέ σοι εἴωθα πείθεσθαι ἄλλως  τε   καὶ ἅττ᾽ ἂν περὶ ἰατρικῆς
[218]   γὰρ κεκοινωνήκατε τῆς φιλοσόφου μανίας  τε   καὶ βακχείας· διὸ πάντες ἀκούσεσθε·
[213]   εἴ τις ἄλλος γελοῖος ἔστι  τε   καὶ βούλεται, ἀλλὰ διεμηχανήσω ὅπως
[206]   καὶ εὐφραινόμενον διαχεῖται καὶ τίκτει  τε   καὶ γεννᾷ· ὅταν δὲ αἰσχρῷ,
[209]   καὶ ἡκούσης τῆς ἡλικίας, τίκτειν  τε   καὶ γεννᾶν ἤδη ἐπιθυμῇ, ζητεῖ
[186]   δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν  τε   καὶ δεῖ ἀχαριστεῖν, εἰ μέλλει
[218]   τι δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι πληγείς  τε   καὶ δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν
[209]   δὴ ὄνομά ἐστι σωφροσύνη  τε   καὶ δικαιοσύνη· τούτων δ᾽ αὖ
[204]   ἐστιν Ἔρως, Σώκρατές  τε   καὶ Διοτίμα; ὧδε δὲ σαφέστερον
[205]   καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν, μέγιστός  τε   καὶ δολερὸς ἔρως παντί· ἀλλ᾽
[208]   ἐγὼ ἀκούσας τὸν λόγον ἐθαύμασά  τε   καὶ εἶπον Εἶεν, ἦν δ᾽
[219]   ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας  τε   καὶ εἰπών, καὶ ἀφεὶς ὥσπερ
[218]   μάλα εἰρωνικῶς καὶ σφόδρα ἑαυτοῦ  τε   καὶ εἰωθότως ἔλεξεν· φίλε
[213]   τὸν Ἀγάθωνα (ἐν μέσῳ Σωκράτους  τε   καὶ ἐκείνου· παραχωρῆσαι γὰρ τὸν
[177]   οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφασάν  τε   καὶ ~(ἐκέλευον ἅπερ Σωκράτης.
[193]   καὶ διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρήσομέν  τε   καὶ ἐντευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς τοῖς
[200]   Πότερον ἔχων αὐτὸ οὗ ἐπιθυμεῖ  τε   καὶ ἐρᾷ, εἶτα ἐπιθυμεῖ τε
[200]   τε καὶ ἐρᾷ, εἶτα ἐπιθυμεῖ  τε   καὶ ἐρᾷ, οὐκ ἔχων;
[205]   τοῦ ὅλου ὄνομα ἴσχουσιν, ἔρωτά  τε   καὶ ἐρᾶν καὶ ἐρασταί. Κινδυνεύεις
[178]   Χάος δύο τούτω γενέσθαι, Γῆν  τε   καὶ Ἔρωτα. Παρμενίδης δὲ τὴν
[211]   ποτε ἴδῃς, οὐ κατὰ χρυσίον  τε   καὶ ἐσθῆτα καὶ τοὺς καλοὺς
[205]   κατὰ ἕν τι εἶδος ἰόντες  τε   καὶ ἐσπουδακότες τὸ τοῦ ὅλου
[195]   μετὰ δὲ νέων ἀεὶ σύνεστί  τε   καὶ ἔστιν· γὰρ παλαιὸς
[202]   ἄν τινα μὴ φάναι καλόν  τε   καὶ εὐδαίμονα θεῶν εἶναι; Μὰ
[196]   Ἔρως· οὗ δ᾽ ἂν εὐανθής  τε   καὶ εὐώδης τόπος ᾖ, ἐνταῦθα
[203]   μὲν τῆς αὐτῆς ἡμέρας θάλλει  τε   καὶ ζῇ, ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ
[206]   φέρει. ὅθεν δὴ τῷ κυοῦντί  τε   καὶ ἤδη σπαργῶντι πολλὴ
[178]   Ἔρως καὶ θαυμαστὸς ἐν ἀνθρώποις  τε   καὶ θεοῖς, πολλαχῇ μὲν καὶ
[202]   τὸ δαιμόνιον (μεταξύ ἐστι θεοῦ  τε   καὶ θνητοῦ. Τίνα, ἦν δ᾽
[188]   ἐστιν περὶ Ἔρωτος φυλακήν  τε   καὶ ἴασιν· πᾶσα γὰρ
[203]   ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ ἁπαλός  τε   καὶ καλός, οἷον οἱ πολλοὶ
[194]   μόνον ἔχῃ ὅτῳ διαλέγηται, ἄλλως  τε   καὶ καλῷ. ἐγὼ δὲ ἡδέως
[183]   πονηρῶς χαρίζεσθαι, καλῶς δὲ χρηστῷ  τε   καὶ καλῶς. πονηρὸς δ᾽ ἐστὶν
[219]   ταῦτα ἐμοῦ οὗτος τοσοῦτον περιεγένετό  τε   καὶ κατεφρόνησεν καὶ κατεγέλασεν τῆς
[176]   πιεῖν οὔτε ἄλλῳ συμβουλεύσαιμι, ἄλλως  τε   καὶ κραιπαλῶντα ἔτι ἐκ τῆς
[218]   ὅταν λάβωνται, καὶ ποιοῦσι δρᾷν  τε   καὶ λέγειν ὁτιοῦν— καὶ ὁρῶν
[218]   συγγνωσομένοις εἰ πᾶν ἐτόλμα δρᾷν  τε   καὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύνης.
[206]   γεννᾷ· ὅταν δὲ αἰσχρῷ, σκυθρωπόν  τε   καὶ λυπούμενον συσπειρᾶται καὶ ἀποτρέπεται
[187]   αὑτῷ ξυμφέρεσθαι, ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου  τε   καὶ λύρας. ἔστι δὲ πολλὴ
[187]   χρώμενον ὀρθῶς τοῖς πεποιημένοις μέλεσί  τε   καὶ μέτροις, (ὃ δὴ παιδεία
[179]   ἀνδρὸς ἀποθανεῖν, ὄντων αὐτῷ πατρός  τε   (καὶ μητρός· οὓς ἐκείνη τοσοῦτον
[191]   καὶ (ὅσαι αὖ γυναῖκες φίλανδροί  τε   καὶ μοιχεύτριαι, ἐκ τούτου τοῦ
[211]   ἐσθῆτα καὶ τοὺς καλοὺς παῖδάς  τε   καὶ νεανίσκους δόξει σοι εἶναι,
[200]   ἄττα ἐστὶν ὧν ἐπιθυμία  τε   καὶ ἔρως ἐστίν; Πάνυ
[212]   ἐκείνῳ; (Ταῦτα δή, Φαῖδρέ  τε   καὶ οἱ ἄλλοι, ἔφη μὲν
[173]   τὰ ἐπινίκια ἔθυεν αὐτός  τε   καὶ οἱ χορευταί. Πάνυ, ἔφη,
[192]   τότε καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται φιλίᾳ  τε   καὶ (οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ
[209]   περὶ τὰ τῶν πόλεών  τε   καὶ οἰκήσεων διακόσμησις, δὴ
[210]   τὰ ἐρωτικὰ παιδαγωγηθῇ, θεώμενος ἐφεξῆς  τε   καὶ ὀρθῶς τὰ καλά, πρὸς
[184]   εἰς τὸ αὐτὸ ἔλθωσιν ἐραστής  τε   καὶ παιδικά, νόμον ἔχων ἑκάτερος,
[178]   πόλιν γενέσθαι στρατόπεδον ἐραστῶν  τε   καὶ παιδικῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως
[189]   ἔχω λέγειν σύ  τε   καὶ Παυσανίας εἰπέτην. ἐμοὶ γὰρ
[175]   οὖσα, δὲ σὴ λαμπρά  τε   καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα,
[183]   αἰσχρῶς μὲν οὖν ἐστὶ πονηρῷ  τε   καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι, καλῶς δὲ
[187]   γε αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας  τε   καὶ ῥυθμοῦ οὐδὲν χαλεπὸν τὰ
[222]   ὡς κατεκλίνη ἐν μέσῳ ἐμοῦ  τε   καὶ σοῦ, ἵνα χωρὶς ἡμᾶς
[175]   καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεθα ἐγώ  τε   καὶ σὺ περὶ τῆς σοφίας,
[218]   τοῖς δεδηγμένοις, ὡς μόνοις γνωσομένοις  ~(τε   καὶ συγγνωσομένοις εἰ πᾶν ἐτόλμα
[197]   ἐν (λόγῳ κυβερνήτης, ἐπιβάτης, παραστάτης  τε   καὶ σωτὴρ ἄριστος, ξυμπάντων τε
[219]   ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου φύσιν  τε   καὶ σωφροσύνην καὶ ἀνδρείαν, ἐντετυχηκότα
[174]   γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν λελουμένον  τε   καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον,
[210]   πολλὴ ἄνοια μὴ οὐχ ἕν  τε   καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ
[215]   καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν θεῶν  τε   καὶ τελετῶν δεομένους διὰ τὸ
[184]   καὶ (τὸν περὶ τὴν φιλοσοφίαν  τε   καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν, εἰ
[209]   τεκεῖν· τί οὖν προσήκει; φρόνησίν  τε   καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν· ὧν
[173]   λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἶ· σαυτῷ  τε   καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν
[173]   ὅταν δὲ ἄλλους τινάς, ἄλλως  τε   καὶ τοὺς ὑμετέρους τοὺς τῶν
[213]   φθονῶν θαυμαστὰ ἐργάζεται καὶ λοιδορεῖταί  τε   καὶ τὼ χεῖρε μόγις ἀπέχεται.
[188]   λάβῃ σώφρονα, ἥκει φέροντα εὐετηρίαν  τε   καὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις καὶ τοῖς
[192]   μὲν οὖν τοιοῦτος παιδεραστής  τε   καὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ τὸ
[213]   ὡς ἐγὼ τὴν τούτου μανίαν  τε   καὶ φιλεραστίαν πάνυ ὀρρωδῶ. Ἀλλ᾽
[197]   Ἔρωτος εἶναι σοφίαν, γίγνεταί  τε   καὶ φύεται πάντα τὰ ζῷα;
[188]   ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις  τε   καὶ φυτοῖς, καὶ οὐδὲν ἠδίκησεν·
[190]   λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου  τε   καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων λέγεται,
[173]   Ἀπολλόδωρε· ἀεὶ γὰρ σαυτόν  τε   κακηγορεῖς καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ
[184]   πολιτικῶν δυνάμεων ἁλῶναι αἰσχρόν, (ἐάν  τε   κακῶς πάσχων πτήξῃ καὶ μὴ
[182]   τι αἰσχρὸν ποιοῦντι, καὶ ἑλόντι  τε   καλὸν δοκεῖ εἶναι (καὶ μὴ
[215]   μᾶλλον τῶν κορυβαντιώντων  τε   καρδία πηδᾷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται
[208]   „καταθέσθαι„ καὶ ὑπὲρ τούτου κινδύνους  τε   κινδυνεύειν ἕτοιμοί εἰσι πάντας ἔτι
[218]   γὰρ οὖν, ἄνδρες,  τε   λύχνος ἀπεσβήκει καὶ (οἱ παῖδες
[210]   τὸν νοῦν προσέχειν ὡς οἷόν  τε   μάλιστα. Ὃς γὰρ ἂν μέχρι
[215]   ἀκούῃ ἐάν τε ἀνὴρ ἐάν  τε   μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα.
[198]   τε οὕτως ἔχοντα ἐάν  τε   μή· εἰ δὲ ψευδῆ, οὐδὲν
[200]   ἔχουσιν, ἐάν τε βούλωνται ἐάν  τε   μή, καὶ τούτου γε δή
[183]   ἐραστὴς διὰ βίου μένει,  τε   μονίμῳ συντακείς. τούτους δὴ βούλεται
[186]   συνέστησεν τὴν ἡμετέραν τέχνην.  τε   οὖν ἰατρική, ὥσπερ λέγω, πᾶσα
[191]   γῆν, ὥσπερ οἱ τέττιγες. μετέθηκέ  τε   οὖν οὕτω αὐτῶν εἰς τὸ
[207]   ἀθανασίας τὸν ἔρωτα εἶναι. Ταῦτά  τε   οὖν πάντα ἐδίδασκέ με, ὁπότε
[209]   γὰρ αἰσχρῷ οὐδέποτε γεννήσει. τά  τε   οὖν σώματα τὰ καλὰ μᾶλλον
[181]   καὶ ἀπὸ τῆς θεοῦ νεωτέρας  (τε   οὔσης πολὺ τῆς ἑτέρας,
[217]   μέν, τὸ λεγόμενον, οἶνος (ἄνευ  τε   παίδων καὶ μετὰ παίδων) ἦν
[207]   πεζὰ καὶ τὰ πτηνά, νοσοῦντά  τε   (πάντα καὶ ἐρωτικῶς διατιθέμενα, πρῶτον
[203]   ποιήσασθαι ἐκ τοῦ Πόρου, κατακλίνεταί  (τε   παρ᾽ αὐτῷ καὶ ἐκύησε τὸν
[181]   τελευτᾷ κακίας καὶ ἀρετῆς ψυχῆς  τε   πέρι καὶ σώματος. οἱ μὲν
[202]   τῶν ἱερέων τέχνη τῶν  τε   περὶ τὰς θυσίας καὶ τελετὰς
[184]   τούτω ξυμβαλεῖν εἰς ταὐτό, τόν  τε   περὶ τὴν παιδεραστίαν καὶ (τὸν
[188]   τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται, διαφθείρει  τε   πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. (οἵ τε
[218]   τοὺς φρονίμους, χαριζόμενος τούς  τε   πολλοὺς καὶ ἄφρονας. καὶ οὗτος
[190]   τέμοι, τὸν Ἀπόλλω ἐκέλευε τό  τε   πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ
[190]   ἰᾶσθαι ἐκέλευεν. δὲ τό  τε   πρόσωπον μετέστρεφε, καὶ συνέλκων πανταχόθεν
[201]   γυναικὸς Μαντινικῆς Διοτίμας, ταῦτά  τε   σοφὴ ἦν καὶ ἄλλα πολλά,
[176]   δειπνήσαντος καὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς  τε   σφᾶς ποιήσασθαι, καὶ ᾄσαντας τὸν
[186]   καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς  τε   σώμασι τῶν πάντων ζῴων καὶ
[223]   γὰρ ἐξ ἀρχῆς παραγενέσθαι ὑπονυστάζειν  τε·   τὸ μέντοι κεφάλαιον, ἔφη, προσαναγκάζειν
[200]   πάντα τὰ τοιαῦτα, τοὺς ὄντας  (τε   τοιούτους καὶ ἔχοντας ταῦτα τούτων
[213]   καθίζειν. παρακαθεζόμενον δὲ αὐτὸν ἀσπάζεσθαί  τε   τὸν Ἀγάθωνα καὶ ἀναδεῖν. εἰπεῖν
[218]   πάντες ἀκούσεσθε· συγγνώσεσθε γὰρ τοῖς  τε   τότε πραχθεῖσι καὶ τοῖς νῦν
[173]   χρηματιστικῶν, αὐτός τε ἄχθομαι ὑμᾶς  τε   τοὺς ἑταίρους ἐλεῶ, ὅτι οἴεσθε
[219]   ἂν φαίνηται νῷν περί  τε   τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων
[193]   ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν  τε   τῷ παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν
[211]   τρόπον τινὰ τοιοῦτον, οἷον γιγνομένων  τε   τῶν ἄλλων καὶ ἀπολλυμένων μηδὲν
[218]   τῆς ὀδύνης. ἐγὼ οὖν δεδηγμένος  τε   ὑπὸ ἀλγεινοτέρου καὶ τὸ ἀλγεινότατον
[219]   διεπεφεύγει με. ἠπόρουν δή, καταδεδουλωμένος  τε   ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς οὐδεὶς
[215]   τε ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάν  τε   φαύλη αὐλητρίς, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ
[188]   ἐρωτικῶν· ὧν ἐπιστήμη περὶ ἄστρων  τε   φορὰς καὶ ἐνιαυτῶν ὥρας ἀστρονομία
[219]   σιδήρῳ Αἴας,  τε   ᾤμην αὐτὸν μόνῳ ἁλώσεσθαι, διεπεφεύγει
[189]   ἔστι γὰρ θεῶν φιλανθρωπότατος, (ἐπίκουρός  τε   ὢν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰατρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005