Alphabétiquement     [«   »]
ἕως 7
ἐῶσι 1
Ζεῦ 1
Ζεὺς 4
ζῇ 1
ζηλοτυπῶν 1
ζηλῶν 1
Fréquences     [«    »]
4 ἔχοντας
4 ἔχοντες
4 ἔχοντι
4 Ζεὺς
4
4 ἥκειν
4 ἡμέραν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Ζεὺς


Page
[191]   οὕτως ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ  Ζεὺς   ἄλλην μηχανὴν πορίζεται, καὶ μετατίθησιν
[190]   ἐῷεν ἀσελγαίνειν. μόγις δὴ  Ζεὺς   ἐννοήσας λέγει ὅτι· Δοκῶ μοι,
[190]   ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς. οὖν  Ζεὺς   καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο,
[197]   χαλκείας καὶ Ἀθηνᾶ ἱστουργίας καὶ  Ζεὺς   κυβερνᾶν θεῶν τε καὶ „ἀνθρώπων„
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005