Alphabétiquement     [«   »]
ξυνόντος 1
ξύντασις 1
ξυνὼν 1
ὁ 139
2
15
1
Fréquences     [«    »]
133 ἐν
126
138 οὖν
139 ὁ
147 τοῦ
154 ἂν
161 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet


Page
[198]   ἐπεπόνθη· ἐφοβούμην μή μοι τελευτῶν     Ἀγάθων Γοργίου κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν
[175]   Ὑβριστὴς εἶ, ἔφη, Σώκρατες,     Ἀγάθων. καὶ ταῦτα μὲν καὶ
[219]   ἄτρωτος ἦν πανταχῇ σιδήρῳ     Αἴας, τε ᾤμην αὐτὸν
[190]   τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος εἴη     ἄνθρωπος· καὶ τἆλλα ἰᾶσθαι ἐκέλευεν.
[198]   δὲ τοῦ Ἀγάθωνος πάντας ἔφη     Ἀριστόδημος ἀναθορυβῆσαι τοὺς παρόντας, ὡς
[185]   λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί, ἔφη     Ἀριστόδημος δεῖν μὲν Ἀριστοφάνη λέγειν,
[178]   ἕκαστος εἶπεν, οὔτε πάνυ     Ἀριστόδημος ἐμέμνητο οὔτ᾽ αὖ ἐγὼ
[223]   Φαῖδρον καὶ ἄλλους τινὰς ἔφη     Ἀριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας, δὲ
[223]   διαλέγεσθαι· καὶ τὰ μὲν ἄλλα     (Ἀριστόδημος οὐκ ἔφη μεμνῆσθαι τῶν
[207]   αὐτὰ ἔχων ἐν αὑτῷ ὅμως     αὐτὸς καλεῖται, ἀλλὰ νέος ἀεὶ
[207]   τὸ αὐτό· οἷον ἐκ παιδαρίου     αὐτὸς λέγεται ἕως ἂν πρεσβύτης
[187]   δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν γὰρ ἥκει     αὐτὸς λόγος, ὅτι τοῖς μὲν
[177]   ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην ξυγγράφειν, ὥσπερ     βέλτιστος Πρόδικος· καὶ τοῦτο μὲν
[205]   τί δὲ βούλεται εὐδαίμων εἶναι     βουλόμενος, ἀλλὰ τέλος δοκεῖ ἔχειν
[182]   ἔμαθον καὶ οἱ ἐνθάδε τύραννοι·     γὰρ Ἀριστογείτονος ἔρως καὶ
[195]   ἀεὶ σύνεστί τε καὶ ἔστιν·     γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει,
[216]   γὰρ οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται, ὥσπερ     γεγλυμμένος σειληνός· ἔνδοθεν δὲ ἀνοιχθεὶς
[205]   ἥμισυ (ἑαυτῶν ζητῶσιν, οὗτοι ἐρῶσιν·     δ᾽ ἐμὸς λόγος οὔτε ἡμίσεός
[182]   νοῆσαι ῥᾴδιος, ἁπλῶς γὰρ ὥρισται·     δ᾽ ἐνθάδε (καὶ ἐν Λακεδαίμονι
[203]   τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνήρ,     δὲ ἄλλο τι σοφὸς ὢν
[184]   καὶ τὴν (ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθαι,     δὲ δεόμενος εἰς παίδευσιν καὶ
[220]   εἰ καὶ τὴν νύκτα ἑστήξοι.     δὲ εἱστήκει μέχρι ἕως ἐγένετο
[196]   ἥττους, κρατοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ Ἔρωτος,     δὲ κρατοῖ, κρατῶν δὲ ἡδονῶν
[188]   ξυλλήβδην μὲν πᾶς Ἔρως,     δὲ περὶ τἀγαθὰ μετὰ σωφροσύνης
[187]   τῆς Οὐρανίας (μούσης Ἔρως·     δὲ Πολυμνίας πάνδημος, ὃν
[181]   γενέσει καὶ θήλεος καὶ ἄρρενος.     δὲ τῆς Οὐρανίας πρῶτον μὲν
[190]   ἄνθρωπος· καὶ τἆλλα ἰᾶσθαι ἐκέλευεν.     δὲ τό τε πρόσωπον μετέστρεφε,
[183]   πολλοὺς λόγους καὶ ὑποσχέσεις καταισχύνας·     δὲ τοῦ ἤθους χρηστοῦ ὄντος
[184]   ὑπηρετῶν ὁτιοῦν δικαίως ἂν ὑπηρετεῖν,     δὲ τῷ ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν
[186]   πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν, καὶ     διαγιγνώσκων ἐν τούτοις τὸν (καλόν
[172]   ἔοικέ σοι οὐδὲν διηγεῖσθαι (σαφὲς     διηγούμενος, εἰ νεωστὶ ἡγεῖ τὴν
[187]   χαλεπὸν τὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσκειν, οὐδὲ     διπλοῦς ἔρως ἐνταῦθά πως ἔστιν·
[220]   οὖν μοι δοκεῖ καὶ αὐτίκα     ἔλεγχος ἔσεσθαι. πρὸς δὲ αὖ
[193]   ποιῆσαι. οὗτος, ἔφη, Ἐρυξίμαχε,     ἐμὸς λόγος ἐστὶ περὶ Ἔρωτος,
[183]   ἐρῶντι, ὡς νόμος φησὶν     ἐνθάδε· ταύτῃ μὲν οὖν οἰηθείη
[199]   καλῶς γ᾽ ἔχει καὶ σεμνῶς     ἔπαινος. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ οὐκ
[186]   τῷ ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δὲ     ἐπὶ τῷ νοσώδει. ἔστι δή,
[186]   καὶ ἐρᾷ. ἄλλος μὲν οὖν     ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος
[200]   οὗτος ἄρα καὶ ἄλλος πᾶς     ἐπιθυμῶν τοῦ μὴ ἑτοίμου ἐπιθυμεῖ
[183]   καλῶς. πονηρὸς δ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνος     ἐραστὴς πάνδημος, (ὁ τοῦ
[180]   τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ, ὅταν     ἐραστὴς τὰ παιδικά. θειότερον γὰρ
[184]   ἐστιν ἐρῶν καὶ ποτέρων     ἐρώμενος. Οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης
[180]   ἄγανται καὶ εὖ ποιοῦσιν ὅταν     ἐρώμενος τὸν ἐραστὴν ἀγαπᾷ,
[184]   καὶ βασανίζων, ποτέρων ποτέ ἐστιν     ἐρῶν καὶ ποτέρων ἐρώμενος.
[204]   πυνθάνοιτο· φέρε, Σώκρατες, ἐροιτο·     ἐρῶν τῶν ἀγαθῶν· τί ἐρᾷ;
[204]   Διοτίμα; ὧδε δὲ σαφέστερον ἐρῶ·     ἐρῶν τῶν καλῶν τί ἐρᾷ;
[196]   ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσθαι, ὅτι ποιητὴς     Ἔρως ἀγαθὸς ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν
[203]   Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ θεράπων γέγονεν     Ἔρως, γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐκείνης
[196]   κρατῶν δὲ ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν     Ἔρως διαφερόντως ἂν σωφρονοῖ. καὶ
[200]   ὅτου· τοσόνδε δὲ εἰπέ, πότερον     Ἔρως ἐκείνου οὗ ἔστιν ἔρως,
[182]   τά τε ἄλλα πάντα καὶ     ἔρως ἐμποιεῖν. ἔργῳ δὲ τοῦτῳ
[191]   ἔστι δὴ οὖν ἐκ τόσου  (ὁ   ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις
[203]   Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς ὢν     Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν.
[178]   Ἀκουσίλεως ὁμολογεῖ. οὕτω πολλαχόθεν ὁμολογεῖται     Ἔρως ἐν τοῖς πρεσβύτατος εἶναι.
[179]   κακὸς, ὅντινα οὐκ ἂν αὐτὸς     Ἔρως ἔνθεον ποιήσειε πρὸς ἀρετήν,
[208]   παντὶ αὕτη σπουδὴ καὶ     ἔρως ἕπεται. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας
[199]   φάναι, καὶ τὸν ἔρωτα εἰπεῖν.     Ἔρως ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς
[199]   ἐστι τοιοῦτος οἷος εἶναι τινὸς     Ἔρως ἔρως, οὐδενός; ἐρωτῶ
[201]   ἔφην, Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρα     Ἔρως ἐστὶ καὶ κακός; καὶ
[204]   τούτων ἀμφοτέρων, ὧν αὖ καὶ     Ἔρως. ἔστι γὰρ δὴ τῶν
[204]   δὴ τοιοῦτος καὶ οὕτω γεγονὼς     Ἔρως, ἔστι δὲ τῶν καλῶν,
[206]   ἐγώ, λέγεις. (Ὅτε δὴ τούτου     ἔρως ἐστὶν ἀεί, δ᾽
[200]   ὧν ἐπιθυμία τε καὶ     ἔρως ἐστίν; Πάνυ γ᾽ εἰπεῖν.
[200]   τὰ εἰρημένα. ἄλλο τι ἔστιν     Ἔρως πρῶτον μὲν τινῶν,
[193]   ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν, ὧν     Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν καὶ στρατηγός.
[202]   Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη     Ἔρως; θνητός; Ἥκιστά γε. Ἀλλὰ
[204]   ταῦτά σοι οἶμαι πάγκαλος ἐφαίνετο     Ἔρως. καὶ γὰρ ἔστι τὸ
[178]   λέγειν, ὅτι μέγας θεὸς εἴη     Ἔρως καὶ θαυμαστὸς ἐν ἀνθρώποις
[201]   διελθεῖν (αὐτὸν πρῶτον, τίς ἐστιν     Ἔρως καὶ ποῖός τις, ἔπειτα
[201]   ἄρ᾽ ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει     Ἔρως κάλλος. Ἀνάγκη, φάναι. Τί
[201]   τοῦτο οὕτως ἔχει, ἄλλο τι     Ἔρως κάλλους ἂν εἴη ἔρως,
[180]   εἰ μὲν γὰρ εἷς ἦν     Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε· νῦν
[201]   πρὸς ἐμὲ Ἀγάθων, ὡς εἴη     Ἔρως μέγας θεός, εἴη δὲ
[181]   δὴ καὶ τὸ ἐρᾷν καὶ     Ἔρως οὐ πᾶς ἐστὶ καλὸς
[203]   εἷς δὲ τούτων ἐστὶ καὶ     Ἔρως. Πατρὸς δέ, ἦν δ᾽
[204]   καλῶς γὰρ λέγεις· τοιοῦτος ὢν     Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει τοῖς
[179]   τῶν ἡρώων τὸν θεόν, τοῦτο     Ἔρως τοῖς ἐρῶσι παρέχει γιγνόμενον
[206]   προσθετέον. Ἔστιν ἄρα συλλήβδην, ἔφη,     ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ
[201]   σοι εἶναι; Ἔμοιγε. Εἰ ἄρα     Ἔρως τῶν καλῶν ἐνδεής ἐστι,
[199]   αὐτὸν ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τίς ἐστιν     Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἔργα
[204]   ἔροιτο· τί τῶν καλῶν ἐστιν     Ἔρως, Σώκρατές τε καὶ
[206]   Σώκρατες, ἔφη, οὐ τοῦ καλοῦ     ἔρως, ὡς σὺ οἴει. Ἀλλὰ
[221]   ἀσφαλῶς ἀπῄει καὶ οὗτος καὶ     ἑταῖρος· σχεδὸν γάρ τι τῶν
[196]   Ἀφροδίτης, ὡς λόγος· κρείττων δὲ     ἔχων τοῦ ἐχομένου· τοῦ δ᾽
[191]   καὶ οὕτως ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ     Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν πορίζεται, καὶ
[190]   ὅπως ἐῷεν ἀσελγαίνειν. μόγις δὴ     Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι· Δοκῶ
[210]   πρῶτον μέν, ἐὰν ὀρθῶς ἡγῆται     ἡγούμενος, ἑνὸς αὐτὸν σώματος ἐρᾷν
[183]   μονίμῳ συντακείς. τούτους δὴ βούλεται     ~(ἡμέτερος νόμος εὖ καὶ καλῶς
[186]   ἐπιστηθεὶς ἔρωτα ἐμποιῆσαι καὶ ὁμόνοιαν     ἡμέτερος πρόγονος Ἀσκληπιός, ὥς φασιν
[192]   ἐν τῷ αὐτῷ κατακειμένοις ἐπιστὰς     Ἥφαιστος, ἔχων τὰ ὄργανα, ἔροιτο·
[194]   ἀνθρώπους εὐδαιμονίζειν τῶν ἀγαθῶν ὧν     θεὸς αὐτοῖς αἴτιος· ὁποῖος δέ
[197]   ἴσμεν, ὅτι οὗ μὲν ἂν     θεὸς οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλόγιμος
[197]   τῆς Ἀνάγκης βασιλείαν· ἐπειδὴ δ᾽     θεὸς οὗτος ἔφυ, ἐκ τοῦ
[196]   ὥσπερ Ἐρυξίμαχος (τὴν αὑτοῦ, ποιητὴς     θεὸς σοφὸς οὕτως ὥστε καὶ
[186]   καὶ θαυμαστὸς καὶ ἐπὶ πᾶν     θεὸς τείνει καὶ κατ᾽ ἀνθρώπινα
[186]   καὶ αἰσχρὸν ἔρωτα, οὗτός ἐστιν     ἰατρικώτατος, καὶ μεταβάλλειν ποιῶν,
[187]   τούτων ἔρωτα, καὶ οὗτός ἐστιν     καλός, οὐράνιος, τῆς
[181]   καλὸς οὐδὲ ἄξιος ἐγκωμιάζεσθαι, ἀλλὰ     καλῶς προτρέπων ἐρᾷν. μὲν
[215]   λέγοντος, κἂν πάνυ φαῦλος     λέγων, ἐάν τε γυνὴ ἀκούῃ
[198]   εἶχον. καὶ γάρ με Γοργίου     λόγος ἀνεμίμνῃσκεν, ὥστε ἀτεχνῶς τὸ
[195]   ὢν τυγχάνει περὶ οὗ ἂν     λόγος ᾖ. οὕτω δὴ τὸν
[193]   τὸν Ἐρυξίμαχον· καὶ γάρ μοι     λόγος ἡδέως ἐρρήθη. καὶ εἰ
[180]   δοκεῖ, Φαῖδρε, προβεβλῆσθαι ἡμῖν     λόγος, τὸ ἁπλῶς οὕτως παρηγγέλθαι
[205]   ἀγαθῶν ἐπιθυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν,     μέγιστός τε καὶ δολερὸς ἔρως
[215]   αὐλητής; πολύ γε θαυμασιώτερος ἐκείνου·  (ὁ   μέν γε δι᾽ ὀργάνων ἐκήλει
[184]   ὁτιοῦν ἂν ὑπουργεῖν ὑπουργῶν> καὶ     μὲν δυνάμενος εἰς φρόνησιν καὶ
[203]   καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι· καὶ     μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὸς
[184]   καὶ παιδικά, νόμον ἔχων ἑκάτερος,     μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν
[188]   καὶ οὐδὲν ἠδίκησεν· ὅταν δὲ     μετὰ τῆς ὕβρεως Ἔρως ἐγκρατέστερος
[186]   οὗτός ἐστιν ἰατρικώτατος, καὶ     μεταβάλλειν ποιῶν, ὥστε ἀντὶ τοῦ
[204]   αὑτῷ εἶναι ἱκανόν· οὔκουν ἐπιθυμεῖ     μὴ οἰόμενος ἐνδεὴς εἶναι οὗ
[177]   Εὐριπίδου Μελανίππην· οὐ γὰρ ἐμὸς     μῦθος, ἀλλὰ Φαίδρου τοῦδε, ὃν
[182]   πρὸς τὸ ἐπιχειρεῖν ἑλεῖν ἐξουσίαν     νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ θαυμαστὰ
[183]   ἐξουσίαν πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι, ὡς     νόμος φησὶν ἐνθάδε· ταύτῃ
[203]   καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας.     οὖν Πόρος μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος,
[187]   καὶ οὗτός ἐστιν καλός,     οὐράνιος, τῆς Οὐρανίας (μούσης
[192]   ἐντύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ     παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, τότε
[183]   δ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνος ἐραστὴς     πάνδημος, (ὁ τοῦ σώματος μᾶλλον
[187]   (μούσης Ἔρως· δὲ Πολυμνίας     πάνδημος, ὃν δεῖ εὐλαβούμενον προσφέρειν
[197]   καὶ ἀνθρώπων νόημα· οὗτος, ἔφη,     παρ᾽ ἐμοῦ λόγος, Φαῖδρε,
[188]   πᾶσαν δύναμιν ἔχει ξυλλήβδην μὲν     πᾶς Ἔρως, δὲ περὶ
[199]   αὐτὸ τοῦτο πατέρα ἠρώτων, ἆρα     πατήρ ἐστι πατήρ τινος
[199]   ἔστιν ὑέος γε θυγατρὸς     πατὴρ πατήρ· οὔ; Πάνυ
[182]   δικαίως φέροι. καὶ δὴ καὶ     περὶ τὸν ἔρωτα νόμος ἐν
[197]   ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὗτός ἐστιν     ποιῶν εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις,
[189]   ψόφων καὶ γαργαλισμῶν, οἷον καὶ     πταρμός ἐστι· πάνυ γὰρ εὐθὺς
[187]   ἀδύνατον ἁρμόσαι· ὥσπερ γε καὶ     ῥυθμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ
[193]   ἐστὶ περὶ Ἔρωτος, ἀλλοῖος     σός. ὥσπερ οὖν ἐδεήθην σου,
[178]   ξυνέφασάν τε καὶ ~(ἐκέλευον ἅπερ     Σωκράτης. πάντων μὲν οὖν
[212]   ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσθη αὐτοῦ λέγων     Σωκράτης περὶ τοῦ λόγου· καὶ
[203]   θεοὶ οἵ τε ἄλλοι καὶ     τῆς Μήτιδος ὑὸς Πόρος. ἐπειδὴ
[185]   γ᾽ ἕνεκα χαρίζεσθαι. οὗτός ἐστιν     τῆς Οὐρανίας θεοῦ Ἔρως καὶ
[187]   ἐστιν καλός, οὐράνιος,     τῆς Οὐρανίας (μούσης Ἔρως·
[192]   καταζῇν ἀγάμοις. πάντως μὲν οὖν     τοιοῦτος παιδεραστής τε καὶ φιλεραστὴς
[185]   οὐδὲν ἧττον αἰσχρόν· δοκεῖ γὰρ     τοιοῦτος τό γε αὑτοῦ ἐπιδεῖξαι,
[174]   τε δύ᾽ ἔφη, ἐρχομένω πρὸ     τοῦ βουλευσόμεθα τι ἐροῦμεν.
[183]   ἐκεῖνος ἐραστὴς πάνδημος,  (ὁ   τοῦ σώματος μᾶλλον τῆς
[213]   εἴ μοι ἐπαμύνεις· ὡς ἐμοὶ     τούτου ἔρως τοῦ ἀνθρώπου οὐ
[181]   ἄρρενος μόνον (καὶ ἔστιν οὗτος     τῶν παίδων ἔρως) ἔπειτα πρεσβυτέρας,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005