Alphabétiquement     [«   »]
μνησθῆναι 1
μόγις 2
μοί 1
μοι 64
Μοῖρα 1
μοιχεύτριαι 1
μοιχῶν 1
Fréquences     [«    »]
64 ἀλλ
64 γε
61 τι
64 μοι
66 ἐπὶ
67 εἰπεῖν
69 ἐγὼ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

μοι


Page
[213]   εἰσαῦθις σε τιμωρήσομαι· νῦν (δέ  μοι,   Ἀγάθων, φάναι, μετάδος τῶν ταινιῶν,
[199]   τοίνυν, φάναι, Φαῖδρε, πάρες  μοι   Ἀγάθωνα σμίκρ᾽ ἄττα ἐρέσθαι, ἵνα
[185]   δὴ τὸν Ἐρυξίμαχον· Δοκεῖ τοίνυν  μοι   ἀναγκαῖον εἶναι, ἐπειδὴ Παυσανίας ὁρμήσας
[178]   δὲ μάλιστα καὶ ὧν ἔδοξέ  μοι   ἀξιομνημόνευτον, τούτων ὑμῖν ἐρῶ ἑκάστου
[219]   ἄλλου περιῇα. ταῦτά τε γάρ  μοι   ἅπαντα προὐγεγόνει, καὶ μετὰ ταῦτα
[217]   καὶ ᾤμην αὐτίκα διαλέξεσθαι αὐτόν  μοι   ἅπερ ἂν ἐραστὴς παιδικοῖς ἐν
[177]   τὸν Ἐρυξίμαχον ὅτι· μέν  μοι   ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ κατὰ
[173]   καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ δοκεῖς  μοι   ἀτεχνῶς πάντας ἀθλίους ἡγεῖσθαι πλὴν
[189]   λόγον· (ἴσως μέντοι, ἂν δόξῃ  μοι,   ἀφήσω σε. Καὶ μήν,
[218]   δ᾽ ὅς. Οἶσθα οὖν  μοι   δέδοκται; Τί μάλιστα, ἔφη. Σὺ
[172]   τίνες ἦσαν· ἄλλος γάρ τίς  μοι   διηγεῖτο ἀκηκοὼς Φοίνικος τοῦ Φιλίππου·
[172]   εἶχε σαφὲς λέγειν· σὺ οὖν  μοι   διήγησαι· δικαιότατος γὰρ εἶ τοὺς
[177]   δ᾽ ἐν τῷ παρόντι πρέπον  μοι   δοκεῖ εἶναι ἡμῖν τοῖς παροῦσι
[177]   ἠμέληται τοσοῦτος θεός; ταῦτα δή  μοι   δοκεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος. ἐγὼ
[220]   ἑώρακεν ἀνθρώπων. τούτου μὲν οὖν  μοι   δοκεῖ καὶ αὐτίκα ἔλεγχος
[176]   ὁπότερ᾽ ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν  μοι   δοκεῖ οὐδεὶς τῶν παρόντων προθύμως
[180]   δ᾽ αὐτὸν ὅτι· οὐ καλῶς  μοι   δοκεῖ, Φαῖδρε, προβεβλῆσθαι ἡμῖν
[198]   ἕτερον, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, μαντικῶς  μοι   δοκεῖς εἰρηκέναι, ὅτι Ἀγάθων εὖ
[222]   Σωκράτους. τὸν οὖν Σωκράτη· Νήφειν  μοι   δοκεῖς, φάναι, Ἀλκιβιάδη. οὐ
[186]   ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι, καθεωρακέναι  μοι   δοκῶ ἐκ τῆς ἰατρικῆς, τῆς
[216]   πολλάκις δὴ ~(οὕτω διετέθην ὥστε  μοι   δόξαι μὴ βιωτὸν εἶναι ἔχοντι
[218]   αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐλευθέρως εἰπεῖν  μοι   ἐδόκει· καὶ εἶπον κινήσας αὐτόν,
[199]   μήν, φίλε Ἀγάθων, καλῶς  μοι   ἔδοξας καθηγήσασθαι τοῦ λόγου, λέγων
[216]   ἐγὼ ἤδη ποτ᾽ εἶδον, καί  μοι   ἔδοξεν οὕτω θεῖα καὶ ~(χρυσᾶ
[199]   οὔ; εἶπες ἂν δή πού  μοι,   εἰ ἐβούλου καλῶς ἀποκρίνασθαι, ὅτι
[213]   Σωκράτη· Ἀγάθων, φάναι, ὅρα εἴ  μοι   ἐπαμύνεις· ὡς ἐμοὶ τούτου
[217]   δὲ οὐδαμῇ ταύτῃ ἤνυτον, ἔδοξέ  μοι   ἐπιθετέον εἶναι τῷ ἀνδρὶ κατὰ
[194]   ἀκούω Σωκράτους διαλεγομένου, ἀναγκαῖον δέ  μοι   ἐπιμεληθῆναι τοῦ ἐγκωμίου τῷ Ἔρωτι
[218]   δὴ καθορῶν αὐτὸ κοινώσασθαί τέ  μοι   ἐπιχειρεῖς καὶ ἀλλάξασθαι κάλλος ἀντὶ
[189]   Εὖ λέγεις, Ἐρυξίμαχε, καί  μοι   ἔστω ἄρρητα τὰ εἰρημένα. ἀλλὰ
[190]   Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι· Δοκῶ  μοι,   ἔφη, ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν
[210]   ἐστι καλοῦ (τοιοῦδε. πειρῶ δέ  μοι,   ἔφη, τὸν νοῦν προσέχειν ὡς
[172]   ἑταίρου λόγους ἀπαγγέλλειν· πρότερον δέ  μοι,   δ᾽ ὅς, εἰπέ· σὺ
[217]   τι ἐνταῦθα περανῶν. συνεγυμνάζετο οὖν  μοι   καὶ προσεπάλαιεν πολλάκις οὐδενὸς παρόντος·
[217]   ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει διαλεχθεὶς ἄν  μοι   καὶ συνημερεύσας ᾤχετο ἀπιών. μετὰ
[186]   διπλοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα δοκεῖ  μοι   καλῶς διελέσθαι. ὅτι δὲ οὐ
[207]   γνοὺς ὅτι διδασκάλων δέομαι. ἀλλά  μοι   λέγε καὶ τούτων τὴν αἰτίαν
[213]   οἶδ᾽ ὅτι ἀληθῆ λέγω. ἀλλά  μοι   λέγετε αὐτόθεν, ἐπὶ ῥητοῖς εἰσίω
[215]   (νυνί. ὅταν γὰρ ἀκούω, πολύ  μοι   μᾶλλον τῶν κορυβαντιώντων
[213]   τὴν θαυμαστὴν κεφαλήν, καὶ μή  μοι   μέμφηται ὅτι σὲ μὲν ἀνέδησα,
[213]   Εἶεν δή, ἄνδρες· δοκεῖτε γάρ  μοι   νήφειν. οὐκ ἐπιτρεπτέον ὑμῖν, ἀλλὰ
[193]   φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον· καὶ γάρ  μοι   λόγος ἡδέως ἐρρήθη. καὶ
[202]   ἥ, Ῥᾳδίως, ἔφη. λέγε γάρ  μοι,   οὐ πάντας θεοὺς φῂς εὐδαίμονας
[217]   ὥσπερ ἐραστὴς παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. καί  μοι   οὐδὲ τοῦτο ταχὺ (ὑπήκουσεν, ὅμως
[214]   Σωκράτη, ἄνδρες, τὸ σόφισμά  μοι   οὐδέν· ὁπόσον γὰρ ἂν κελεύῃ
[220]   τοὺς στρατηγούς, καὶ τοῦτό γέ  μοι   οὔτε μέμψῃ οὔτε ἐρεῖς ὅτι
[213]   οὗ τούτου (ἠράσθην, οὐκέτι ἔξεστίν  μοι   οὔτε προσβλέψαι οὔτε διαλεχθῆναι καλῷ
[194]   εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. δοκοῦσι γάρ  μοι   πάντες οἱ πρόσθεν εἰρηκότες οὐ
[173]   Τί οὖν, ἔφη, οὐ διηγήσω  μοι;   πάντως δὲ ὁδὸς
[199]   ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἴθι οὖν  μοι   περὶ Ἔρωτος, ἐπειδὴ καὶ τἆλλα
[172]   ~Ἀπολλόδωρος. (Δοκῶ  μοι   περὶ ὧν πυνθάνεσθε οὐκ ἀμελέτητος
[217]   τί δεῖ λέγειν; οὐδὲν γάρ  μοι   πλέον ἦν. ἐπειδὴ δὲ οὐδαμῇ
[173]   Μὴ σκῶπτ᾽ ἔφη, ἀλλ᾽ εἰπέ  μοι   πότε ἐγένετο συνουσία αὕτη.
[201]   τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοκεῖ οὖν  μοι   ῥᾷστον εἶναι οὕτω διελθεῖν, ὥς
[218]   ἐμὲ γενέσθαι, τούτου δὲ οἶμαί  μοι   συλλήπτορα οὐδένα κυριώτερον εἶναι σοῦ.
[195]   κράατα βαίνει. καλῷ οὖν δοκεῖ  μοι   τεκμηρίῳ τὴν ἁπλότητα ἀποφαίνειν, ὅτι
[198]   τοῦ Ὁμήρου ἐπεπόνθη· ἐφοβούμην μή  μοι   τελευτῶν Ἀγάθων Γοργίου κεφαλὴν
[193]   νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μή  μοι   ὑπολάβῃ Ἐρυξίμαχος, κωμῳδῶν τὸν λόγον,
[218]   ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι μόνος, καί  μοι   φαίνει ὀκνεῖν μνησθῆναι πρός με·
[217]   ὑπερήφανον εἰς ἔπαινον ἐλθόντα ἄδικόν  μοι   φαίνεται. ἔτι δὲ τὸ τοῦ
[217]   εὐτύχημα ἐμὸν θαυμαστόν, ὡς ὑπάρχον  μοι   χαρισαμένῳ Σωκράτει πάντ᾽ ἀκοῦσαι ὅσα
[177]   λόγοις ἱκανὴ διατριβή· δοκεῖ γάρ  μοι   χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν
[218]   (οἱ παῖδες ἔξω ἦσαν, ἔδοξέ  μοι   χρῆναι μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτόν,
[173]   ἀνηρόμην ὧν ἐκείνου ἤκουσα, καί  μοι   ὡμολόγει καθάπερ ἐκεῖνος διηγεῖτο. Τί
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005