Alphabétiquement     [«   »]
12
2
1
ἡ 73
14
4
5
Fréquences     [«    »]
69 ἐγὼ
67 εἰπεῖν
66 ἐπὶ
73 ἡ
73 τῆς
75 περὶ
77 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet


Page
[185]   οὐ κεκτημένου ἀρετήν, ὅμως καλὴ     ἀπάτη· δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ
[205]   βουλόμενος, ἀλλὰ τέλος δοκεῖ ἔχειν     ἀπόκρισις. Ἀληθῆ λέγεις, εἶπον ἐγώ.
[204]   Γενέσθαι αὑτῷ. Ἀλλ᾽ ἐπιποθεῖ, ἔφη,     ἀπόκρισις ἐρώτησιν τοιάνδε· τί ἔσται
[182]   γὰρ Ἀριστογείτονος ἔρως καὶ     Ἁρμοδίου φιλία βέβαιος γενομένη κατέλυσεν
[192]   γάρ ἐστι τὸ αἴτιον, ὅτι     ἀρχαία φύσις ἡμῶν ἦν αὕτη
[188]   τε καὶ ἴασιν· πᾶσα γὰρ     ἀσέβεια φιλεῖ γίγνεσθαι ἐὰν μή
[203]   σοι ἐρῶ. ὅτε γὰρ ἐγένετο     Ἀφροδίτη, εἱστιῶντο οἱ θεοὶ οἵ
[206]   δύναται, ἐν δὲ τῷ καλῷ.     γὰρ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνουσία
[187]   καὶ βαρέος ἁρμονία ἂν εἴη.     γὰρ ἁρμονία συμφωνία ἐστί, συμφωνία
[189]   φύσιν καὶ τὰ παθήματα αὐτῆς.     γὰρ πάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ
[205]   ὅτι ποίησίς ἐστί τι πολύ·     γάρ τοι ἐκ τοῦ μὴ
[186]   ἵνα καὶ πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην.     γὰρ φύσις τῶν σωμάτων τὸν
[204]   αἰτία δὲ αὐτῷ καὶ τούτων     γένεσις· πατρὸς μὲν γὰρ σοφοῦ
[206]   ἐστι καὶ ἀθάνατον ὡς θνητῷ     γέννησις. ἀθανασίας ~(δὲ ἀναγκαῖον ἐπιθυμεῖν
[206]   ἀθάνατον ἔνεστιν, κύησις καὶ     γέννησις. τὰ δὲ ἐν τῷ
[199]   αὐτὸς ἐν τῷ μέρει ἐπαινέσεσθαι.     γλῶσσα οὖν ὑπέσχετο, δὲ
[180]   ἣν δὴ καὶ Οὐρανίαν ἐπονομάζομεν·     δὲ νεωτέρα Διὸς καὶ Διώνης,
[175]   καὶ ἀμφισβητήσιμος, ὥσπερ ὄναρ οὖσα,     δὲ σὴ λαμπρά τε καὶ
[199]   ἐπαινέσεσθαι. γλῶσσα οὖν ὑπέσχετο,     δὲ φρὴν „οὔ„ χαιρέτω δή.
[203]   πᾶσά ἐστιν ὁμιλία καὶ     διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, καὶ
[177]   περὶ Διόνυσον καὶ Ἀφροδίτην πᾶσα     διατριβή, οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ
[184]   ὁτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ     ἐθελοδουλεία οὐκ αἰσχρὰ εἶναι οὐδὲ
[215]   ἐπὶ τὰ γελοιότερα, ἔσται δ᾽     εἰκὼν τοῦ ἀληθοῦς ἕνεκα, οὐ
[173]   μοι; πάντως δὲ ὁδὸς     εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία πορευομένοις καὶ
[200]   ἐστι, τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστὶν ὧν     ἐπιθυμία τε καὶ ἔρως
[196]   καὶ ὑγρᾶς ἰδέας μέγα τεκμήριον     εὐσχημοσύνη, δὴ διαφερόντως ἐκ
[207]   γὰρ (τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ λόγον     θνητὴ φύσις ζητεῖ κατὰ τὸ
[187]   ὁμολογίαν πᾶσι τούτοις, ὥσπερ ἐκεῖ     ἰατρική, ἐνταῦθα μουσικὴ ἐντίθησιν,
[206]   ἁρμόττον. Μοῖρα οὖν καὶ Εἰλείθυια     Καλλονή ἐστι τῇ γενέσει. διὰ
[196]   ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ κάλλος     κατ᾽ ἄνθη δίαιτα τοῦ θεοῦ
[206]   ὄντι τῷ ζῴῳ ἀθάνατον ἔνεστιν,     κύησις καὶ γέννησις. τὰ
[185]   ἀπνευστὶ ἔχοντι πολὺν χρόνον παύεσθαι     λύγξ· εἰ δὲ μή, ὕδατι
[202]   αὑτῷ ξυνδεδέσθαι. διὰ τούτου καὶ     μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ καὶ
[188]   καὶ ἰατρεύειν· καὶ ἔστιν αὖ     (μαντικὴ φιλίας θεῶν καὶ ἀνθρώπων
[211]   βίου, φίλε Σώκρατες, ἔφη     Μαντινικὴ ξένη, εἴπερ που ἄλλοθι,
[220]   γε αὐτῷ ἀποδοῦναι· ὅτε γὰρ     μάχη ἦν ἐξ ἧς ἐμοὶ
[176]   ἰατρικῆς, ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις     μέθη ἐστί· καὶ οὔτε αὐτὸς
[175]   πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωθήσεσθαι.     μὲν γὰρ ἐμὴ φαύλη τις
[180]   δ᾽ οὐ δύο τὼ θεά;     μέν γέ που πρεσβυτέρα καὶ
[204]   δὲ οὐ σοφῆς καὶ ἀπόρου·     μὲν οὖν φύσις τοῦ δαίμονος,
[199]   φάναι τὸν Ἀγάθωνα. Οὐκοῦν καὶ     μήτηρ ὡσαύτως; Ὁμολογεῖσθαι καὶ τοῦτο.
[187]   ὥσπερ ἐκεῖ ἰατρική, ἐνταῦθα     μουσικὴ ἐντίθησιν, ἔρωτα καὶ ὁμόνοιαν
[201]   οὕτω διελθεῖν, ὥς ποτέ με     ξένη ἀνακρίνουσα διῄει. σχεδὸν γάρ
[206]   τίνι πράξει σπουδὴ καὶ     ξύντασις ἔρως ἂν καλοῖτο; τί
[173]   οὐ διηγήσω μοι; πάντως δὲ     ὁδὸς εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία
[203]   ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν     ὁμιλία καὶ διάλεκτος θεοῖς
[202]   ἔστι δὲ δή που τοιοῦτον     ὀρθὴ δόξα, μεταξὺ φρονήσεως καὶ
[203]   Διὸς κῆπον εἰσελθὼν βεβαρημένος ηὗδεν.     οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν
[182]   ἄλλων ὦσι, καὶ ὅτι αὖ     παρακέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ πάντων
[179]   αἱ γυναῖκες. τούτου δὲ καὶ     Πελίου θυγάτηρ Ἄλκηστις ἱκανὴν μαρτυρίαν
[203]   οἷον δὴ εὐωχίας οὔσης ἀφίκετο     Πενία, καὶ ἦν περὶ τὰς
[188]   μαντικὴ ἐπιστατεῖ (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν     περὶ θεούς τε (καὶ ἀνθρώπους
[209]   ἔφη, καὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως     περὶ τὰ τῶν πόλεών τε
[184]   οὐκ ἐπονείδιστος· αὕτη δ᾽ ἐστὶν     περὶ τὴν ἀρετήν. Νενόμισται γὰρ
[190]   δὴ ἦν καὶ αὐτὰ καὶ     πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς
[206]   τε καὶ ἤδη σπαργῶντι πολλὴ     πτοίησις γέγονε (περὶ τὸ καλὸν
[190]   μετέχον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ     σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει· περιφερῆ δὲ
[204]   ἔστι γὰρ δὴ τῶν καλλίστων     σοφία, Ἔρως δ᾽ ἐστὶν ἔρως
[175]   εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καὶ     (σοφία, πολλοῦ τιμῶμαι τὴν παρὰ
[175]   Ἀγάθων, εἰ τοιοῦτον εἴη     σοφία ὥστ᾽ ἐκ τοῦ πληρεστέρου
[206]   αὐτὸ καὶ ἐν τίνι πράξει     σπουδὴ καὶ ξύντασις ἔρως
[208]   ἀθανασίας γὰρ χάριν παντὶ αὕτη     σπουδὴ καὶ ἔρως ἕπεται.
[173]   ἀλλ᾽ εἰπέ μοι πότε ἐγένετο     συνουσία αὕτη. κἀγὼ εἶπον ὅτι·
[205]   τὸ μὲν κεφάλαιόν ἐστι πᾶσα     τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμία καὶ τοῦ
[192]   γὰρ ἂν δόξειεν τοῦτ᾽ εἶναι     τῶν ἀφροδισίων συνουσία, ὡς ἄρα
[202]   μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ καὶ     τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε
[219]   ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν ὅταν     τῶν ὀμμάτων τῆς ἀκμῆς λήγειν
[188]   ἔρωτα· ἔνεστον ~(γάρ. Ἐπεὶ καὶ     τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ σύστασις
[182]   καὶ γε (φιλοσοφία καὶ     φιλογυμναστία· οὐ γὰρ οἶμαι συμφέρει
[191]   τοῦ παλαιοῦ πάθους. ἐπειδὴ οὖν     φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον
[206]   ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτειν ἐπιθυμεῖ ἡμῶν     φύσις. τίκτειν δὲ ἐν μὲν
[192]   ἀλλ᾽ ἄλλο τι βουλομένη ἑκατέρου     ψυχὴ (δήλη ἐστίν, οὐ
[215]   οὐδὲν ἔπασχον, οὐδ᾽ ἐτεθορύβητό μου     ψυχὴ οὐδ᾽ ἠγανάκτει ὡς ἀνδραποδωδῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005