Alphabétiquement     [«   »]
Δί 2
δι 8
Δία 1
διὰ 43
διαβάλῃ 1
διαβάλλειν 1
διαγιγνώσκειν 1
Fréquences     [«    »]
42 αὖ
41 νῦν
40 τούτου
43 διὰ
44 γάρ
46 ὑπὸ
47 αὐτὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

διὰ


Page
[183]   τοῦ ἤθους χρηστοῦ ὄντος ἐραστὴς  διὰ   βίου μένει, τε μονίμῳ
[192]   καὶ οἱ διατελοῦντες μετ᾽ ἀλλήλων  διὰ   βίου οὗτοί εἰσιν, οἳ οὐδ᾽
[209]   γέγονε διὰ τοὺς τοιούτους παῖδας,  διὰ   δὲ τοὺς ἀνθρωπίνους οὐδενός πω.
[176]   γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ  διὰ   λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ τήμερον·
[176]   δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάντας μὴ  διὰ   μέθης ποιήσασθαι τὴν ἐν τῷ
[208]   τρέπονται καὶ ταύτῃ ἐρωτικοί εἰσιν,  διὰ   παιδογονίας ἀθανασίαν καὶ μνήμην καὶ
[203]   φρονήσεως ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος, φιλοσοφῶν  διὰ   παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης
[196]   τ᾽ ἦν πάντῃ περιπτύσσεσθαι οὐδὲ  διὰ   πάσης ψυχῆς καὶ εἰσιὼν τὸ
[182]   βαρβάροις οἰκοῦσιν. τοῖς γὰρ βαρβάροις  διὰ   τὰς τυραννίδας αἰσχρὸν τοῦτό γε
[198]   ἐγκωμιάζειν δόξει, οὐχ ὅπως ἐγκωμιάσεται.  διὰ   ταῦτα δὴ, οἶμαι, πάντα λόγον
[179]   ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου, τοιγάρτοι  διὰ   ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπέθεσαν, καὶ
[180]   ἐραστὴς παιδικῶν· ἔνθεος γάρ ἐστι.  διὰ   ταῦτα καὶ τὸν Ἀχιλλέα τῆς
[206]   Καλλονή ἐστι τῇ γενέσει.  διὰ   ταῦτα ὅταν μὲν καλῷ προσπελάζῃ
[184]   μὲν χαρίσασθαι, τοὺς δὲ διαφεύγειν.  διὰ   ταῦτα οὖν τοῖς μὲν διώκειν
[204]   Ἔρωτα εἶναι, οὐ τὸ ἐρῶν·  διὰ   ταῦτά σοι οἶμαι πάγκαλος ἐφαίνετο
[207]   ἐὰν ταῦτα μὴ ἐννοῇς; Ἀλλὰ  διὰ   ταῦτά τοι, Διοτίμα, ὅπερ
[190]   ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ. ἦν δὲ  διὰ   ταῦτα τρία (τὰ γένη καὶ
[193]   λέγω, ἓν ἦμεν, νυνὶ δὲ  διὰ   τὴν ἀδικίαν διῳκίσθημεν ὑπὸ τοῦ
[203]   ηὗδεν. οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα  διὰ   τὴν αὑτῆς ἀπορίαν παιδίον ποιήσασθαι
[197]   δεινὰ θεοῖς ἐγίγνετο. ὡς λέγεται,  διὰ   τὴν τῆς Ἀνάγκης βασιλείαν· ἐπειδὴ
[203]   δὲ ἀποθνῄσκει, πάλιν δὲ ἀναβιώσκεται  διὰ   τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν, τὸ
[182]   οὗ δὲ καλὸν ἁπλῶς ἐνομίσθη,  διὰ   τὴν τῶν θεμένων τῆς ψυχῆς
[209]   δὲ παρ᾽ ὑμῖν καὶ Σόλων  διὰ   τὴν τῶν νόμων γέννησιν, καὶ
[185]   καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος  διὰ   τὴν φιλίαν ἐραστοῦ ἐξαπατηθείη, ἀναφανέντος
[221]   γὰρ ἧττον ἐν φόβῳ  διὰ   τὸ ἐφ᾽ ἵππου εἶναι· πρῶτον
[215]   θεῶν τε καὶ τελετῶν δεομένους  διὰ   τὸ θεῖα εἶναι. σὺ δ᾽
[206]   πτοίησις γέγονε (περὶ τὸ καλὸν  διὰ   τὸ μεγάλης ὠδῖνος ἀπολύειν τὸν
[191]   λιμοῦ καὶ τῆς (ἄλλης ἀργίας  διὰ   τὸ μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων
[194]   εἰπεῖν τὸν Ἀγάθωνα, ἵνα θορυβηθῶ  διὰ   τὸ οἴεσθαι τὸ θέατρον προσδοκίαν
[211]   ὅταν δή τις ἀπὸ τῶνδε  διὰ   τὸ ὀρθῶς παιδεραστεῖν ἐπανιὼν ἐκεῖνο
[190]   ἔσονται, ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν  διὰ   τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι·
[193]   ἂν ἐφοβούμην μὴ ἀπορήσωσι λόγων  διὰ   τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσθαι·
[190]   αὐτὰ καὶ πορεία αὐτῶν  διὰ   τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι.
[179]   ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ  διὰ   τὸν ἔρωτα, ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς
[191]   τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησε,  διὰ   τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει,
[175]   ἐν ταῖς κύλιξιν ὕδωρ τὸ  διὰ   τοῦ ἐρίου ῥέον ἐκ τῆς
[186]   οὖν ἰατρική, ὥσπερ λέγω, πᾶσα  διὰ   τοῦ θεοῦ τούτου ~(κυβερνᾶται, ὡσαύτως
[220]   πρότερον εἰώθει φορεῖν, ἀνυπόδητος δὲ  διὰ   τοῦ κρυστάλλου ῥᾷον ἐπορεύετο
[209]   καὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη γέγονε  διὰ   τοὺς τοιούτους παῖδας, διὰ δὲ
[202]   τὸ πᾶν αὐτὸ αὑτῷ ξυνδεδέσθαι.  διὰ   τούτου καὶ μαντικὴ πᾶσα
[203]   δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μίγνυται, ἀλλὰ  διὰ   τούτου πᾶσά ἐστιν ὁμιλία
[191]   αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ  διὰ   τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις
[221]   σκυτοτόμους καὶ βυρσοδέψας, καὶ ἀεὶ  διὰ   τῶν αὐτῶν τὰ αὐτὰ φαίνεται
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005