Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτους 4
τοιούτῳ 2
τοιούτων 5
τοῖς 81
τοῖσδε 1
τόκος 2
τόκου 1
Fréquences     [«    »]
78 ἀλλὰ
80 εἰ
79 οὐκ
81 τοῖς
88 μὴ
89 τῷ
90
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

τοῖς


Page
[203]   ἐπίβουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ  τοῖς   ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος ὢν καὶ ἴτης
[178]   τί τοῦτο; τὴν ἐπὶ μὲν  τοῖς   αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ τοῖς
[173]   τοιοῦτος εἶ· σαυτῷ τε καὶ  τοῖς   ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν Σωκράτους. Ἀπολλόδωρος
[197]   κάλλιστος καὶ ἄριστος μετὰ τοῦτο  τοῖς   ἄλλοις ἄλλων τοιούτων αἴτιος εἶναι.
[188]   τε καὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις καὶ  τοῖς   ἄλλοις ζῴοις τε καὶ φυτοῖς,
[212]   ἐρωτικὰ καὶ διαφερόντως ἀσκῶ, καὶ  τοῖς   ἄλλοις παρακελεύομαι, καὶ νῦν τε
[184]   ἐξαπατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν· ἐπὶ δὲ  τοῖς   ἄλλοις πᾶσι καὶ ἐξαπατωμένῳ αἰσχύνην
[187]   καὶ ἐν ἰατρικῇ καὶ ἐν  τοῖς   ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις
[186]   πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ ἐν  τοῖς   ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι τῶν
[192]   καὶ χαίρουσι συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι  ~(τοῖς   ἀνδράσι, καί εἰσιν οὗτοι βέλτιστοι
[191]   τμῆμά εἰσιν, οὐ πάνυ αὗται  τοῖς   ἀνδράσι τὸν νοῦν προσέχουσιν, ἀλλὰ
[187]   ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ  τοῖς   ἀνθρωπείοις καὶ τοῖς θείοις, καθ᾽
[176]   ἐκ τῆς ἰατρικῆς, ὅτι χαλεπὸν  τοῖς   ἀνθρώποις μέθη ἐστί· καὶ
[191]   τόσου (ὁ ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων  τοῖς   ἀνθρώποις καὶ τῆς ἀρχαίας φύσεως
[204]   Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει  τοῖς   ἀνθρώποις; (Τοῦτο δὴ μετὰ ταῦτ᾽
[182]   φιλογυμναστία· οὐ γὰρ οἶμαι συμφέρει  τοῖς   ἄρχουσι φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν
[182]   νενόμισται, ὅποι ὑπὸ βαρβάροις οἰκοῦσιν.  τοῖς   γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς τυραννίδας
[199]   μὴ γιγνώσκουσιν· οὐ γὰρ που  τοῖς   γε εἰδόσιν· καὶ καλῶς γ᾽
[187]   καὶ Ἡράκλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ  τοῖς   γε ῥήμασιν οὐ καλῶς λέγει.
[190]   πορεία αὐτῶν διὰ τὸ  τοῖς   γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν οὖν
[186]   ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων,  (τοῖς   δ᾽ ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ
[186]   ἐστιν ὄνομα τὸ ἰατρικόν,  τοῖς   δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχρόν
[221]   τις αὐτόν, ἀνθρώπων μὲν μηδενί,  τοῖς   δὲ σειληνοῖς καὶ σατύροις, αὐτὸν
[184]   οὖν τοῖς μὲν διώκειν παρακελεύεται,  τοῖς   δὲ φεύγειν, ἀγωνοθετῶν καὶ βασανίζων,
[217]   ἐθέλειν λέγειν οἷον ἦν πλὴν  τοῖς   δεδηγμένοις, ὡς μόνοις γνωσομένοις ~(τε
[221]   αὐτοῦ ὁμοιότατοί εἰσι τοῖς σειληνοῖς  τοῖς   διοιγομένοις. (εἰ γὰρ ἐθέλοι τις
[203]   γέγονεν Ἔρως, γεννηθεὶς ἐν  τοῖς   ἐκείνης γενεθλίοις, καὶ ἅμα φύσει
[186]   σώμασι τῶν πάντων ζῴων καὶ  τοῖς   ἐν τῇ γῇ φυομένοις καὶ
[215]   αὐτὸν εἶναι τοῖς σειληνοῖς τούτοις  τοῖς   (ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας
[174]   Ἀγάθωνος. χθὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον  τοῖς   ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον· ὡμολόγησα
[210]   ἀναγκασθῇ αὖ θεάσασθαι τὸ ἐν  τοῖς   ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς νόμοις καλὸν
[183]   ἐρᾶν καὶ τὸ φίλους γίγνεσθαι  τοῖς   ἐρασταῖς. ἐπειδὰν δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες
[184]   γὰρ ἡμῖν νόμος, ὥσπερ ἐπὶ  τοῖς   ἐρασταῖς ἦν δουλεύειν ἐθέλοντας (ἡντινοῦν
[183]   τοῖς ἐρωμένοις μὴ ἐῶσι διαλέγεσθαι  τοῖς   ἐρασταῖς, καὶ τῷ παιδαγωγῷ ταῦτα
[215]   τοῖς σειληνοῖς τούτοις τοῖς (ἐν  τοῖς   ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται οἱ
[183]   δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες οἱ πατέρες  τοῖς   ἐρωμένοις μὴ ἐῶσι διαλέγεσθαι τοῖς
[179]   τὸν θεόν, τοῦτο Ἔρως  τοῖς   ἐρῶσι παρέχει γιγνόμενον παρ᾽ αὑτοῦ.
[193]   τε καὶ ἐντευξόμεθα τοῖς παιδικοῖς  τοῖς   ἡμετέροις αὐτῶν, τῶν νῦν
[187]   πᾶσι καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις καὶ  τοῖς   θείοις, καθ᾽ ὅσον παρείκει, φυλακτέον
[190]   φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ  τοῖς   θεοῖς, καὶ λέγει Ὅμηρος
[201]   σε οὑτωσί πως εἰπεῖν, ὅτι  τοῖς   θεοῖς κατεσκευάσθη τὰ πράγματα δι᾽
[190]   ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν (ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων  τοῖς   θεοῖς. οὖν Ζεὺς καὶ
[188]   αὖ ὅμοια πολλὰ νοσήματα καὶ  τοῖς   θηρίοις καὶ τοῖς φυτοῖς· καὶ
[207]   τούτων καὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσθενέστατα  τοῖς   ἰσχυροτάτοις καὶ ὑπεραποθνῄσκειν, καὶ αὐτὰ
[203]   αὖ τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι  τοῖς   καλοῖς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος
[178]   τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ  τοῖς   καλοῖς φιλοτιμίαν· οὐ γὰρ ἔστιν
[188]   ὁμιλεῖν καὶ φίλους εἶναι καὶ  τοῖς   κρείττοσιν ἡμῶν θεοῖς. ἴσως μὲν
[173]   οἶδα ἔγωγε· ἐν μὲν γὰρ  τοῖς   λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἶ· σαυτῷ
[201]   καλῶν· ἤλεγχε δή με τούτοις  τοῖς   λόγοις οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον, ὡς
[195]   οὐ πάνυ μαλακά, ἀλλ᾽ ἐν  τοῖς   μαλακωτάτοις τῶν ὄντων καὶ βαίνει
[173]   συνουσίᾳ, Σωκράτους ἐραστὴς ὢν ἐν  τοῖς   μάλιστα τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ
[190]   κυβιστῶσι κύκλῳ, ὀκτὼ τότε οὖσι  τοῖς   μέλεσιν ἀπερειδόμενοι ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ.
[178]   ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι παντὸς τοῦ βίου  τοῖς   μέλλουσι καλῶς βιώσεσθαι, τοῦτο οὔτε
[186]   καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν  τοῖς   μὲν ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ σώματος
[186]   δή, ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν  τοῖς   μὲν ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν
[184]   δὲ διαφεύγειν. διὰ ταῦτα οὖν  τοῖς   μὲν διώκειν παρακελεύεται, τοῖς δὲ
[187]   ἥκει αὐτὸς λόγος, ὅτι  τοῖς   μὲν κοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, καὶ
[184]   εὖ καὶ καλῶς βασανίζειν, καὶ  τοῖς   μὲν χαρίσασθαι, τοὺς δὲ διαφεύγειν.
[199]   κάλλιστος καὶ ἄριστος, δῆλον ὅτι  τοῖς   μὴ γιγνώσκουσιν· οὐ γὰρ που
[210]   τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ  τοῖς   νόμοις καλὸν καὶ τοῦτ᾽ ἰδεῖν
[218]   τοῖς τε τότε πραχθεῖσι καὶ  τοῖς   νῦν λεγομένοις· οἱ δὲ οἰκέται,
[186]   ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐν πᾶσι  τοῖς   οὖσι, καθεωρακέναι μοι δοκῶ ἐκ
[193]   θεῷ ἐξευρήσομέν τε καὶ ἐντευξόμεθα  τοῖς   παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν,
[177]   πρέπον μοι δοκεῖ εἶναι ἡμῖν  τοῖς   παροῦσι κοσμῆσαι τὸν θεόν. Εἰ
[187]   μελοποιίαν καλοῦσιν) χρώμενον ὀρθῶς  τοῖς   πεποιημένοις μέλεσί τε καὶ μέτροις,
[219]   συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ. πρῶτον μὲν οὖν  τοῖς   πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ περιῆν,
[178]   τὴν γένεσιν. τὸ γὰρ ἐν  τοῖς   πρεσβύτατον (εἶναι τῶν θεῶν, τίμιον,
[178]   πολλαχόθεν ὁμολογεῖται Ἔρως ἐν  τοῖς   πρεσβύτατος εἶναι. πρεσβύτατος δὲ ὢν
[175]   (ἀπολαύσω, σοι προσέστη ἐν  τοῖς   προθύροις. δῆλον γὰρ ὅτι εὗρες
[190]   πάντῃ· κεφαλὴν δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέροις  τοῖς   προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν, καὶ
[221]   γὰρ οὖν καὶ τοῦτο ἐν  τοῖς   πρώτοις παρέλιπον, ὅτι καὶ οἱ
[221]   οἱ λόγοι αὐτοῦ ὁμοιότατοί εἰσι  τοῖς   σειληνοῖς τοῖς διοιγομένοις. (εἰ γὰρ
[215]   γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι  τοῖς   σειληνοῖς τούτοις τοῖς (ἐν τοῖς
[210]   ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πᾶσιν  τοῖς   σώμασι κάλλος· τοῦτο δ᾽ ἐννοήσαντα
[209]   κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον ἐν  τοῖς   σώμασιν, ψυχῇ προσήκει καὶ
[186]   αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς  τοῖς   σώμασιν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἑκάστου
[186]   πολλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις,  τοῖς   τε σώμασι τῶν πάντων ζῴων
[218]   διὸ πάντες ἀκούσεσθε· συγγνώσεσθε γὰρ  τοῖς   τε τότε πραχθεῖσι καὶ τοῖς
[177]   οὐκ ἐξ ἴσου γίγνεται ἡμῖν  τοῖς   ὑστάτοις κατακειμένοις· ἀλλ᾽ ἐὰν οἱ
[188]   νοσήματα καὶ τοῖς θηρίοις καὶ  τοῖς   φυτοῖς· καὶ γὰρ πάχναι καὶ
[218]   καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ μεγάλας  τοῖς   ὠσὶν ἐπίθεσθε. Ἐπειδὴ γὰρ οὖν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005